avatar

DR. MUHAMMAD SAFWAN BIN HARUN

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

safone_15@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2020
Latest Evaluation
Panel Pembentangan Proposal Defence
Reviewer
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
UMG015L-2022
on going
GPF072A-2020
end
GA005-2022
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari’ahMenurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam

2022

Manhaj Al-Imām Al-Shāfiʻī Dalam Periwayatan Hadith: Penelitian Terhadap Karya Ikhtilāf Al-Ḥadīth

2022

ISLAMIC EDUCATION'S IMPACT ON CULTIVATING ANTI-CORRUPTION VALUES

2022

The Malaysian Muslim Community's Understanding of So-Called Prophetic Health and Cosmetic Products

2023

Manahij al-Fuqaha'

2021

Keluarga Malaysia dan Perpaduan Umat: Konsep, Gagasan, Realiti

2023

Metode Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul Menurut Ya'qub al-Bahusayn dalam Karyanya al-Takhrij 'inda al-Fuqaha' wa al-Usuliyyin

2021

Ijtihad Tahqiq al-Manat dalam Isu Zakat Muallafah Qulubuhum di Malaysia

2021

Analisis Aktiviti Keagamaan di Malaysia Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berdasarkan Prinsip al-Darurah

2021

Aplikasi Prinsip Thaqafah al-Tasamuh Menurut Shaykh Ibn Bayyah dalam Keluarga Malaysia