avatar

PROF. DR. ABDUL KARIM BIN ALI

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

abdkarim@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2020
Latest Evaluation
Pemeriksa Dalam Bagi Pelajar Ijazah Sarjana Sastera
External examiner
Year 2021
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF011L-2018
end
RP029A-15SBS
end
P0017-2013A
end
RG367-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

Behaviors Towards Women Under the Pretext of Defending Honor in the Palestinian Society as a Whole and a Study

2022

The Concept of Wealth (māl) in the Sharīʿah and Its Relation to Digital Assets

2022

al-Sayrafah wa al-Masarif al-Islamiyyah: Nazrah Ta'rifiyyah

2022

Imposing zakat on cryptocurrency (Bitcoin): a Shariah appraisal

2021

Keluarga Malaysia dan Perpaduan Umat: Konsep, Gagasan, Realiti

2021

Pemerkasaan Islam dalam Keluarga Malaysia

2021

AUTORITI HADIS MENANGANI GERAKAN ANTIHADIS

2018

Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba- Konsep Maslahah dan Uruf

2021

Pemerkasaan Filantropi Islam dalam Memperkukuh Pemulihan Negara Pasca Pandemik

2021

Aplikasi Kerangka Fiqh al-Tawari' Shaykh 'Abd Allah bin Bayyah dalam Hukum Islam Semasa Wabak

2021

Analisis Aktiviti Keagamaan di Malaysia Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berdasarkan Prinsip al-Darurah

2021

Aplikasi Prinsip Thaqafah al-Tasamuh Menurut Shaykh Ibn Bayyah dalam Keluarga Malaysia