avatar

DR. RUSHDI BIN RAMLI

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

sufism@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2014
Latest Evaluation
Pengerusi CD-Muhsen
Internal evaluator
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Penglibatan Non Muslim Sebagai Peguam Syarie Di Malaysia : Satu Analisis.

2017

Pengambilkiraan Elemen Waqii dalam Fatwa berkaitan Non Muslim di malaysia : analisis Isu Terpilih.

2017

Konsep Kewarganegaraan Non Muslim : Satu analisis.

2017

Kewajipan Penggunaan Istilah Dhimmi Terhadap Non Muslim Di Malaysia : Satu Analisis.

2016

Maqasid Al-Shariah : Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan

2013

Manhaj Fuqaha: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum dan Maqasid al-Syariah

2012

Nahwa Iyaadah sighah al-bahth fi al-dirasat al-Islamiyyah, al-syariah wa al-buhuth al-Islamiyyah

2011

Khazanah Cinta Ilahi

2016

Ruqyah al-Syar`iyyah Sebagai Rawatan Islam Antara Bid`ah, Karut Marut dan Kewajarannya : Satu Penilaian Objektif Menurut Piawaian Maqasid Syariah.

2013

Imam Ahmad Ibn Taymiyyah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah