avatar

DATIN ASSOCIATE PROF. DR. NOOR NAEMAH BINTI ABDUL RAHMAN

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

naemah@um.edu.my
Latest Award
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Year 2019
Latest Evaluation
The Implimentation of Social Charity Programme in Kelantan from Year 1990-2015: An Analysisfrom Maqasid al-Shari'ah Perspective The Implimentation of Social Charity Programme in Kelantan from Year 1990-2015: An Analysisfrom Maqasid al-Shari'ah Perspective
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP025-2018A
on going
PG032-2013B
end
RG436-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

THE VIEWPOINTS OF INDONESIAN ISLAMIC SCHOLARS ON THE FATWA CONCERNING TERRORISM ISSUED BY THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ( MUI): AN ANALYSIS,

2020

APLIKASI AL-WAKALAH TERHADAP SISTEM PERNIAGAAN FRANCAIS DI MALAYSIA,

2020

ANALYSIS ON FATWA OF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH (MPU) ON AGAINST PROHIBITION OF PUBG: A LEGAL VIEW BASED ON MASLAHAH AND MAFSADAH

2020

Hubungan antara Francaisor dan Francaisi dalam Pelaksanaan Perniagaan Francais Menurut Al-Qur'an Al-Karim

2019

Tidur Menurut Perspektif Sains Moden dan Sains Islam

2018

Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia

2017

Kaedah Interpretasi Teks Hukum Islam

2016

Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi

2018

Panduan Hukum Bab Muamalat dan Ekonomi, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan: Satu Tinjauan Maslahah al-Mursalah

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.

2018

Elemen Semasa Dalam Penentuan Fatwa: Satu Analisis

2018

Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz