avatar

Prof. Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff

Department Of Al-quran And Al-hadith

Academy Of Islamic Studies

zulkifliy@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Pameran
Pameran
Year 2018
Latest Evaluation
Amalan Pengajaran Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran Sekolah-Sekolah Menengah, Calon PhD Misnan Bin Jemali (P28520),Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 14hb Julai 2008 Amalan Pengajaran Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Tilawah Al-Quran Sekolah-Sekolah Menengah, Calon PhD Misnan Bin Jemali (P28520),Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 14hb Julai 2008
External examiner

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
TR001A-2014A
end
KTP004-2015A
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Islam as a Religion of Tolerance and Dialogue: A Critical Appraisal

2018

Wuq f al-Tar qub in the Holy Qur an and Its Impact on the indication of meaning: Al-Baqarah Chapter as a case study

2018

Nabāta alfara’ fī ḍū’ alQur ān alKarīm wa Assunnah wa annabawiyyah wal ‘Ulum AlHadīth : Darāsah taḥlīlīyyah

2018

A Narrative on Islamic Insurance in Bangladesh - Problems and Prospects

2018

Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia: Edisi Pertama

2018

Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia: Edisi Kedua

2017

Tadabbur Surah Al-Anfal: Cetakan Kedua

2017

Al-J mi Limusth lah t Ul m Al-Qur n Al-Kar m waltafs r

2018

Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz

2016

Al-Quran Sebagai Sumber Utama Rawatan Pengubatan Alternatif Islam

2016

Manfaat dan Kelebihan Penekanan terhadap Sunnah dalam Aspek Pemakanan

2016

Displayed Features of a Student with High Functioning Autism during Quranic Learning