avatar

Dr. Nor Aini Binti Ali

Department Of Syariah And Economics

Academy Of Islamic Studies

aini@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Desentralisasi Kuasa dalam Organisasi Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis terhadap Pelaksanaan Kutipan Zakat Pendapatan Desentralisasi Kuasa dalam Organisasi Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis terhadap Pelaksanaan Kutipan Zakat Pendapatan
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO004-2016
on going
RP015C-13SBS
end
GA005-2015
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Islamic financing products: a thematic review.

2017

Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith

2015

Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia

2014

Analisis Perluasan Pengenaan Zakat terhadap Hasil Pertanian selain Padi dalam Undang-undang di Malaysia

2015

Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia

2015

Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia

2015

Zakat Padi di Malaysia

2008

Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari

2017

Model taksiran zakat padi di Malaysia

2016

Penglibatan Wanita sebagai Eksekutif Halal: Kajian Kes di Industri Halal Terpilih

2016

Trend Berhutang Wanita Muslim di Malaysia

2016

Keberhutangan dalam Kalangan Isi Rumah Muslim dan Peranan Institusi Zakat Di Malaysia