avatar

Dr. Nor Aini Binti Ali

Department Of Syariah And Economics

Academy Of Islamic Studies

aini@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Candidature Defence of Dissertation - Transformasi Sistem Percukaian Malaysia dengan Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan: Analisis dari Perspektif Maqasid al-SyariahCandidature Defence of Dissertation - Transformasi Sistem Percukaian Malaysia dengan Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan: Analisis dari Perspektif Maqasid al-Syariah
Reviewer
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO004-2016
on going
RP015C-13SBS
end
GA005-2015
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith

2015

Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia

2014

Analisis Perluasan Pengenaan Zakat terhadap Hasil Pertanian selain Padi dalam Undang-undang di Malaysia

2013

Isu-isu Fiqh Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia

2015

Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia

2015

Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia

2015

Zakat Padi di Malaysia

2008

Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari

2017

Model taksiran zakat padi di Malaysia

2016

Trend Berhutang Wanita Muslim di Malaysia

2016

Penglibatan Wanita sebagai Eksekutif Halal: Kajian Kes di Industri Halal Terpilih

2016

Keberhutangan dalam Kalangan Isi Rumah Muslim dan Peranan Institusi Zakat Di Malaysia