avatar

Dr. Muhammed Bin Yusof

Department Of Dakwah And Human Development

Academy Of Islamic Studies

my77@um.edu.my
Latest Award
Lain-lain
Lain-lain
Year 2016
Latest Evaluation
Siti Aisyah Yap AbdullahSiti Aisyah Yap Abdullah
Reviewer
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2015

al-Ittijah Nahwa al-Tadayyun al-Islami wa taksiru fi mafhum al-Zat al-Ijtimai lada Tulab APIUM

2015

Al- Alaqat Baina al-Muamalah al-Asriyyah wa al-Tahsil al- Dirasi wa Atharuaha Ala Ambiya

2015

al-Din al-Khalis: Mafhuman Quraniyyan, wa Ahammiytuh fi al-Amaliyyah al-Tarbawiyyah al-Taklimyyah

2014

Pembangunan Modal Insan di Malaysia:Analisis Tehadap Pendekatan Islam Selepas Negara Merdeka

2016

Current Issues of Da'awah and Minority Group

2015

Biografi Ulama Malaysia: Dato' Haji Muhammad Nor Ibrahim

2016

Perkembangan Nasyid di Malaysia: Satu Penelitian Awal Terhadap Penerimaannya di Kalangan Saudara Baru

2016

Keperluan Dakwah Kepada Golongan Gelandangan: Satu Penelitian Awal

2016

Pelaksanaan Komunikasi Dakwah Kepada Masyarakat Cina Di Malaysia

2016

Athar al_Islam fi Ri 'ayah wa Himayah Huquq al-Mu 'aqin wa Damajhum fi al-Mujtama'