avatar

DR. MAHYUDIN BIN DAUD

Islamic Education Programme

Academy of Islamic Studies

muhyi@um.edu.my
Latest Award
Keynote speaker
Keynote speaker
Year 2010
Latest Evaluation
Pengerusi
Reviewer
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
UMG040L-2022
on going
GPF008L-2019
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

KEPERLUAN MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN TERHADAP STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) BERARGUMENTASI DENGAN AL-QURAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM SEMASA

2022

Keistimewaan Taranum Sheikh Muṣṭafā Ismāʻīl: Analisis Kaedah Lagu dan Teknik Suara The Privilege of Taranum Sheikh Muṣṭafā Ismāʻīl: An Analysis of the Rules of Song and Sound Techniques

2019

PENGINSTITUSIAN MAJLIS FATWA KEBANGSAAN DAN KAIFIAT PENGELUARAN HUKUM: SUATU TINJAUAN UMUM

2019

FANATIK MAZHAB DI MALAYSIA: PUNCA, IMPLIKASI DAN LANGKAH MENGHARMONI MENURUT PANDANGAN ILMUAN ISLAM

2022

MENGHARMONI FANATIK MAZHAB DI MALAYSIA, PANDANGAN ILMUAN AL-ASH'ARI DAN AL-SALAFI

2022

Nabi Muhammad Saw: Bapa Kelestarian Alam

2011

al-Akhta' al-Sya'iah fi al-Lughah al-Arabiyyah lada Tolabah al-Tamhidiyyah bi Akadimiyyah al-Dirasah al- Islamiyyah bi Jamiati Malaya

2010

Tahap Kepuasan Jemaah Terhadap Perkhidmatan Masjid: Kajian di Masjid-masjid di Kota Bharu Kelantan