avatar

Dr. Ahmad Najib Bin Abdullah

Academy Of Islamic Studies Director's Office

Academy Of Islamic Studies

dr_najib@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2016
Latest Evaluation
PEMERIKSA DALAM CALON SARJANA USULUDDIN MUJAHID AHMAD LUTFI, AL-QIRAAT AL-QUR'AANIAH BAIN AL-TABARI WA AL-ZAMAKHSHARI WA DILALTUHA ALA AL-TAFSIR FI SURAH AL-BAQARAH: DIRASAH MUQARANAHPEMERIKSA DALAM CALON SARJANA USULUDDIN MUJAHID AHMAD LUTFI, AL-QIRAAT AL-QUR'AANIAH BAIN AL-TABARI WA AL-ZAMAKHSHARI WA DILALTUHA ALA AL-TAFSIR FI SURAH AL-BAQARAH: DIRASAH MUQARANAH
Internal examiner
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Sumbangan Haji Muhammad bin Ahmad Al-Kelantani ( 1887 - 1967 ) dalam Bidang Pengajian Al-Quran

2015

Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj

2015

Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj

2014

Perkembangan Kajian Berkaitan Qiraat Al-Quran di Malaysia: Satu Tinjauan

2013

Madkhal Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2011

Israiliyyat & Hadith Palsu

2010

Al-Israiliyyat fi Tafsir Surah Yusuf

2009

ISU ISRAILIYYAT & HADITH PALSU DI DALAM KARYA TAFSIR DAN HADITH SERTA KAEDAH MENGENALNYA

2016

Ulama' al-Hadith wa Ishamatuhum fi Tanqiyah al-Sirah al-Nabawiyyah

2011

Isu-Isu Dalam Sirah Nabi SAW

2008

al-Islam wa Riayatuhu li al-Amn wa al-Salam fi Dau Syariatihi al-Khalidah wa Mabadiihi al- Thabitah Syariatihi al-Khalidah wa Mabadi\'ihi al-Thabitah