avatar

Dr. Muhammad Ikhlas Bin Rosele

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

ikhlas@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Isu Semasa dalam Fiqh ZakatIsu Semasa dalam Fiqh Zakat
Editor
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BK001-2017
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya

2017

Manhaj Takhrij dan Aplikasinya Kepada Kitab Minhaj al-Talibin: Satu Tinjauan

2017

Hubungan al-Raniri dan Perkembangan Islam di Pahang: Satu Analisis

2017

Liabiliti Hadis dalam Interaksi Manusia Terhadap Alam Sekitar

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2016

Jauhilah Berdebat

2016

Maqasid al-Syariah wa Tatbiqatuha al-Mu’asirah

2016

Menelursuri Isu-Isu Kontemporari Zakat

2017

Al-Mu'amalah al-Ribawiyah Menurut Perspektif Fiqh: Analisis Berasaskan Hadith dalam Umdah al-Ahkam

2017

Perkembangan Institusi Kewangan Islam di Malaysia dan Prospek Masa Hadapan

2017

Isu Pemilikan dalam Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia

2016

Pendermaan Mayat Di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid al-Shari ah