avatar

Dr. Muhammad Ikhlas Bin Rosele

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

ikhlas@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Penilai bagi Pembentangan "Candidature Defence" bagi kajian bertajuk "Agihan Zakat Mualaf di Pahang" Penilai bagi Pembentangan "Candidature Defence" bagi kajian bertajuk "Agihan Zakat Mualaf di Pahang"
Penilai
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BK001-2017
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Ilmu Kolonial dan Impaknya Pada Pengajian Islam di Malaysia

2017

Hubungan al-Raniri dan Perkembangan Islam di Pahang: Satu Analisis

2017

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya

2017

Analisis Elemen al-Hajah dalam Pembiayaan Peribadi

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2016

Jauhilah Berdebat

2016

Maqasid al-Syariah wa Tatbiqatuha al-Mu’asirah

2016

Menelursuri Isu-Isu Kontemporari Zakat

2017

Perbahasan Fiqh Zakat Saham dan Realitinya di Malaysia

2017

Pengurusan Wakaf dalam Memelihara Maqasid al-Syariah

2017

Al-Mu'amalah al-Ribawiyah Menurut Perspektif Fiqh: Analisis Berasaskan Hadith dalam Umdah al-Ahkam

2017

Isu Pemilikan dalam Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia