avatar

DR. MUHAMMAD IKHLAS BIN ROSELE

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

ikhlas@um.edu.my
Latest Award
Best poster (bronze award), analisis ayat 100 surah al-maidah: prakarsa meluruskan golongan tidak realistik dalam pemakaian.
Best poster (bronze award), analisis ayat 100 surah al-maidah: prakarsa meluruskan golongan tidak realistik dalam pemakaian.
Year 2019
Latest Evaluation
Rabbanica, Journal of Revealed KnowledgeRabbanica, Journal of Revealed Knowledge
Reviewer
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP085-2020
new
PV028-2020
on going
PV005-2018
end
BK001-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Integrasi Metodologi Penyelidikan Hukum Islam Dengan Penyelidikan Kualitatif: Satu Tinjauan Awal

2020

Kedudukan Zakat Institusi Takaful: Satu Penilaian FIqh

2020

Penerapan Elemen Wasatiyyah dalam Kerangka Pemikiran Fiqh al-Jihad Muhammad Said Ramadan al-Buti (W: 2013M)

2020

Isu-Isu Dalam Bulan Syaaban: Analisis Menurut Perspektif Fiqh Hadith

2019

Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia

2018

Zakat Pertanian: Konsep dan Amalan Serta Perspektif al-Qaradawi

2016

Jauhilah Berdebat

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2020

Institusi Zakat di Malaysia: Realiti dan Sorotan Pemerkasaannya

2020

Keperluan Organisasi Islam dalam Menjamin Maqasid al-Shari'ah

2020

Inovasi Pembangunan Wakaf di Malaysia: Satu Tinjauan

2020

Konsep Ghalat dan Kesannya Terhadap Kontrak