avatar

DR. MOHD ZAIDI BIN DAUD

Department of Syariah and Law

Academy of Islamic Studies

zaididaud@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Penilai Artikel Jurnal Al-TamaddunPenilai Artikel Jurnal Al-Tamaddun
Reviewer
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BK081-2016
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Dimensi Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peranan Wakaf

2016

Peradilan Agama dan Sistem Keadilan Islam di Aceh dalam Kerangka Pluralisme Perundangan Indonesia,

2015

Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta Dalam Islam: Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah

2015

Global Journal Al Thaqafah

2014

Isu Semasa Zakat Pertanian: Penilaian Berasaskan Fiqh Semasa

2008

Addressing Contemporary Challenges & Future Prospects Volume 2

2008

Addressing Contemporary Challenges & Future Prospects Volume 1

2017

Managing the Institution of Zakat: Case Study of Muallaf in Selangor, Malaysia

2016

Pemakaian Instrumen Wakaf untuk Pembiayaan Institut Pengajian Tinggi: Kajian di Universiti Islam Malaysia (UIM)

2015

Modul Sijil Tinggi Pengurusan Harta & Kewangan Islam

2008

Isu-Isu Bidang Kuasa di Antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah dalam Memutuskan Perkara Wakaf di Malaysia