avatar

Associate Prof. Dr. Raihanah Binti Hj Azahari

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

raihan@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2016
Latest Evaluation
Candidature Defence - Pemakaian Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terkini: Kesan Ke Atas Prosiding Tuntutan FasakhCandidature Defence - Pemakaian Undang-Undang Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terkini: Kesan Ke Atas Prosiding Tuntutan Fasakh
Assessor
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Penghayatan Islam Dan Hubungannya Dengan Konflik Rumah Tangga: Kajian Di Unit Rundingcara, Bahagian Undang-Undang Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor,

2016

Analisis Konsep Perbelanjaan Perkahwinan Rasulullah SAW.

2016

Perbelanjaan Perkahwinan bagi Masyarakat Muslim: Analisis Literatur

2015

MAHR AS A FORM OF ECONOMIC SECURITY: A PRELIMINARY STUDIES

2016

Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi

2008

Sulh Dalam Kes Kekeluargaan

1999

Hukum Islam Semasa Untuk Masyarakat Malaysia yang Membangun

1999

Contemporary Islamic Law for Malaysian Developing Society

2014

Perbelanjaan Perkahwinan: Satu Analisis Terhadap Anjuran Dan Amalan Rasulullah S.A.W

2014

Evolusi Teori Hutang dalam Islam

2013

Kedudukan Ibu Susuan dan Anak Susuan Dari Perspektif Syarak

2013

Kedudukan Ibu Susuan dan Anak Susuan Dari Perspektif Syarak

Privacy Policy   |   Site Credits   |   Disclaimer   |   Security Policy