avatar

ASSOCIATE PROF. DR. MOHD MUHIDEN BIN ABD RAHMAN

Dean Office

Academy of Islamic Studies

muhiden@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 3 Projects
Project Title Progress Status
Autentikasi dan Analisis Hadith-hadith Berkenaan Jinayat daripada Kitab Bulughul Maram Karya Ibn Hajar Al-Asqalani
end
Koleksi Hadith-Hadith Hukum : Satu Analisis Terhadap Kitab Jual Beli Dan Nikah Daripada Kitab Bulughul Maram Karya Ibn Hajar
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

AUTENTIKASI HADIS-HADIS KITAB JINAYAH DAN HUDUD DARIPADA KITAB BULUGHUL MARAM KARYA AL-HAFIZ IBN HAJAR AL-ASQALANI

2022

PERSEPSI AHLI AKADEMIK TERHADAP PERKEMBANGAN PENGAJIAN HADIS DAN BIDAAH DALAM KALANGAN MASYARAKAT (Perception of the Academicians on the Growth of the Study of Hadith and Bid’ah Among Society)

2022

Persepsi Ahli Akademik Terhadap Perkembangan Pengajian Hadis Dan Bidaah Dalam Kalangan Masyarakat

2022

Autentikasi Hadis-Hadis Kitab Jinayah dan Hudud Daripada Kitab Bulughul Maram Karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani

2022

Fiqh al-Hadith Syarah Bulughul Maram Kitab Haji

2022

Fiqh al-Hadith Syarah Bulughul Maram - Zakat dan Puasa

2018

Fiqh al-Hadith Syarah Bulugh al-Maram - Pengurusan Jenazah

2018

Fiqh al-Hadith Syarh Bulughul Maram Solat Sunat

2018

Kitab Bisharah al-`Amilin wa Nadharat al-Ghafilin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani: Analisis Teks dan Anotasi

2018

Sumbangan Majalah Pengasuh Dalam Bidang al-Hadis: Suatu Analisis

2018

Keberkesanan Modul Pebangunan Sahsiah Berasaskan Tarbiyah Islamiyah Terhadap Amalan Solat Pelajar: Kajian Di Institusi Pengajian Tinggi Di Kelantan

2018

Pembentukan Sahsiah Pelajar Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Amalan Solat: Kajian Di Institusi Pengajian Tinggi Kelantan.