Curriculum Vitae

DR. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI

Senior Lecturer
 • Department of Literature
  Academy of Malay Studies
 • 79677240 / 7207

AREAS OF EXPERTISE


 • MALAY MANUSCRIPTS
 • ISLAMIC LITERATURE

ACADEMIC QUALIFICATION


 • FELLOWSHIP
  Universitas Sebelas Maret (Uns), Surakarta
 • PHD(UM)(2009), (Filologi Melayu, Kesusasteraan Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • MA(UM)(2001), (Sastera Melayu Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • BISSTUD(UKM)(1992), (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • DIP_PIL, (Dakwah)
  Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Head Department
  01 Jul 2011 - present (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Deputy Dean of Undergraduate
  01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  16 Jul 2019 - 15 Jan 2021 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  01 Aug 2018 - 15 Jul 2019 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  01 Aug 2016 - 31 Jul 2018 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  01 Apr 2015 - 31 Dec 2016 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  01 Jan 2015 - 30 Dec 2016 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  01 Jan 2015 - 30 Dec 2016 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  01 Jul 2011 - 30 Nov 2012 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  03 Jan 2011 - 30 Jun 2011 (Department of Literature, Academy of Malay Studies)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2021 (University)
 • Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2015/2016
  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2004 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Atan, Norhidayahtul Aiza; Mohd Balwi, Mohd Taufik Arridzo; Ab. Rahman, Norhayati; (2023). Animal Satire in Nabatah and Hollow Kingdom, Journal of Malay Literature,[S.l.], v. 36, n. 2, oct. 2023, 289-312.
 2. Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah, Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Eizah Mat Hussain, (2023).Pusat Sejarah Brunei: Beberapa Aspek Perbincangan tentang Koleksi Manuskrip Melayu-Islam. Vol 18 No 2, 2023 (Dec issue).
 3. AKAL PEMIMPIN DALAM UNGKAPAN MELAYU OLEH TENAS EFFENDY DILIHAT DALAM TEKS SULALAT U S SALATIN
 4. Farizan Md. Amin, Hashim Ismail, Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi (2022). The Leader s Intellect in the Malay Expressions of Tenas Effendy found in Sulalat u s Salatin. Jurnal Melayu Sedunia. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur. 15 (2). 205-222. doi.org/10.37052/jm.15(2)no3.
 5. Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah, Eizah Mat Hussain, & Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi. (2021). TEKS UBAT BEDIL: PENGETAHUAN TEKSTUAL TENTANG UBAT BEDIL MELAYU: TEKS UBAT BEDIL : THE TEXTUAL KNOWLEDGE OF GUNPOWDER USE BY THE MALAYS. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 32(2), 134 147. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JPM/article/view/33185
 6. Marzudi Md Yunus, Khairol Anuar Kamri, Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Zamree Abu Hassan, Mohammad Nazzri Ahmad, Muhammad Shamshinor A Azzis, Md Rosli Ismail JCR. 2020; 7(19): 2095-2106.
 7. Marzudi Md Yunus, Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi,, Mashrom Muda, Mohammad Nazree bin Ahmad, Zamrre Abu Hassan, Khairul Anuar Kamri, Nur Yuhanis Mohd Nasi, (2020). The Impact of Outsiders Influx on The Socioculture Desa Mahkota, Sungai Kembong Hilir Native Residents, 63(6), 3113-3127.
 8. Siti Nur Anis binti Muhammad Apandi, Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali, Eizah Mat Hussien & Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi, Pertentangan Nilai Akhlak Islam Dalam Novel TIVI Menurut Al-Ghazali . Jurnal Pengajian Melayu Sedunia, Vol. 3 Issue 1 (2020):185 - 209.
 9. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi dan Bani Sudardi (2017). Nilai-nilai Kitab Tarjamah Sabil al-'Abid 'ala Jawharah al-Tawhid Pada Masyarakat Pesantren Keturunan Jawa Di Selangor. Ibda`: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 15 (2), 259-283
 10. Raimy Ch -Ross, Zahir Ahmad & Mohd. Taufik Arridzo Ahmad Balwi (2017). Menjejaki Warisan Khazanah Manuskrip dan Buku Nadir Melayu di Cambridge University, IMAN, 5(2), 57-72 Library
 11. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI & BANI SUDARDI, JULI - DESEMBER 2014. MIGRASI TRADISI PESANTREN JAWA KE MALAYSIA. IBDA`: JURNAL KEBUDAYAAN ISLAM VOLUME 12, NO. 2: 210-224.
 12. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi, 2014. SYAIR MA'RIFAT:MENCANAI MUTIARA MEMPERKASA AGAMA DI DALAM JURNAL MELAYU BIL. 13/2014, BY THE SCHOOL OF MALAY LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE STUDIES, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 13. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI, 2007. "KAEDAH RUWAH: MEMPERKASA DISPLIN FILOLOGI MELAYU", JURNAL FILOLOGI MELAYU 15:45-68
 14. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI KITAB MAARIJ AL-LAHFAN ILA HAQA IQ AL-IRFAN: MENGUNGKAP KETOKOHAN TUNKU PALOH SEBAGAI ULAMA DAN UMARA JURNAL FILOLOGI MELAYU 12 2004
Books
 1. Zamre Abu Hassan, Noor Hasnoor Mohamad Nor et al. (2023) Pulau Tiga: Khazanah Melayu Perak. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Institut Agro Usahawan (I-GROW) Perak.
 2. WAN MOHD DASUKI WAN HASBULLAH, MOHD TAUFIK ARRIDZO MOHD BALWI, & EIZAH MAT HUSSIN, (2022). MANUSKRIP-MANUSKRIP (KEPUSTAKAAN) ILMU TRADISIONAL MELAYU: GARIS PENELITIAN UMUM MENURUT PENDEKATAN FILOLOGI. IN ROS MAHWATI AHMAD ZAKARIA & AHMAD BAZRI MOKHTAR (ED.) WARISAN TINTA MELAYU: ILMU MANUSKRIP MELAYU (PP. 26-45) PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.
 3. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi (2017). Kyai Salih Darat: Kitab Tarjamah Sabil al-'Abid 'ala Jawharah al-Tawhid dan Perannya Mengukuhkan Islamiyah Keturunan Jawa di Malaysia. Solo: UNS Press
 4. Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Ahmad Ramizu Abdullah, Madiawati Mamat, (2016). Pengajian Melayu Kontemporari. Kuala Lumpur, KL:Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 5. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI, 2014. "JALINAN HUBUNGAN KETURUNAN JAWA DI SABAK BERNAM, SELANGOR, MALAYSIA DAN ORANG JAWA DI PULAU JAWA, INDONESIA MELALUI KITAB TARJAMAH SAB L AL- AB D AL JAWHARAH AL-TAW D KARANGAN KYAI HAJI MU AMMAD LI BIN UMAR SAM R N PADA AKHIR ABAD KE-19 PERTENGAHAN ABAD KE-20". LAPORAN PENELITIAN POST DOKTORAL. SURAKARTA: FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
 6. Mohamad Mokhtar Hassan, Mohd. Taufik Arridzo Mohd. Balwi dan Bazrul Bahaman (Penyelenggara), Kesusasteraan dan Undang-undang, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Cetakan Pertama, 2003.
Chapter in Books
 1. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi. (2023). Kesusasteraan Islam dan Kaitannya dengan Kalam. Dalam Hahim Ismail. (Ed.). Konsep dan Genre Kesusasteraan Melayu. Penerbit Universiti Malaya.
 2. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi. (2023).Pengenalan Ilmu Filologi Melayu dan Kaedah Ruwah. dalam Hashim Ismail . (Ed.).Konsep dan Genre Kesusasteraan Melayu. Penerbit Universiti Malaya.
 3. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI (2017). KONSEP MANUSIA ALAM KEINDARAAN DAN MANUSIA ALAM DUNIA DALAM HIKAYAT HANG TUAH. IN MADIAWATI MAMAT (ED.) SASTERA MELAYU MERENTAS ZAMAN. KUALA LUMPUR: ITBM
 4. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi (2017), Kaedah Ruwah: Dari Ilmu Hadith Kepada Kaedah Penyelidikan Filologi. In Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali (ed.), Teori dan Kaedah Aplikasi dalam Karya. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM).
 5. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi (2016). Pengaruh Kitab Tarjamah Sabil al-'Abid 'Ala Jawharah al-Tawhid Karangan Kyai Haji Muhammad Salih bin 'Umar samarani dalam Ritual Kematian Masyarakat Keturunan Jawa di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia. Dalam Ab. Razak Bin Ab. Karim, Pramono (Eds.), Khazanah bahasa, Sastra dan Budaya Serumpun (pp. 375-400). Padang, Padang: Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PSIKM)Universitas Andalas bekerjasama d engan Fakultas Ilmu BudayaUniversitas Andalas.
 6. MohdTaufik Arridzo Mohd Balwi (2016). Pemikiran Kontemporari Dalam Unsur Kejenakaan Sastera Melayu Islam. dalam Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Ahmad Ramizu Abdullah, Madiawati Mamat (Eds.), Pengajian Melayu Kontemporari (pp.239-263). Kuala Lumpur, KL: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 7. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI,2010. "NOVEL HIKAYAT FARIDAH HANUM: SESUAIKAH DIANGKAT SEBAGAI NOVEL ISLAM?". DLM. HASHIM ISMAIL. TINTA DI DANDA NASKHAH: MELAKAR JASA DATO` DR. ABU HASSAN SHAM. HLM. 365-385, KUALA LUMPUR: AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UM
 8. Norhayati Ab. Rahman, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Ed.), 2009. Monograf Kesusasteraan Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Kuala Lumpur
 9. MOHD TAUFIK ARRIDZO BIN MOHD BALWI, 2007, "KESUSASTERAAN MELAYU ISLAM ABAD KE-15 -- 19M: MENJANA MODAL INSAN", DI DALAM RAHIM AMAN, ZAINAL ABIDIN BORHAN, AWANG OMAR DIN, SEBAHTERA 2: PENGAJIAN MELAYU TERAS PENGAJIAN KEBANGSAAN, HAL. 77 -90, BANGI: UKM.
 10. Zahir bin Ahmad, Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi, Madiawati bt. Mustaffa. 2007. Wacana Persuratan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya
 11. Rogayah A. Hamid, Mariam Salim. 2006. Kesultanan Melayu TErengganu. Dlm. Rogayah A. Hamid, Mariam SAlim. Kitab Ma'arij al-Lahfan ila Haqa'iq al-'Irfan oleh Sayid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zayn al-iIdrus (Tuk Ku Paloh), hlm. 110-147. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 12. Rogayah A. Hamid, Mariyam SAlim. 2006. Kesultanan Melayu Kelantan. Dlm.Rogayah A. Hamid, Mariyam SAlim (pnyt). Sumbangan Syeikh Wan Muhammad Ali bin Abd al- Rahman al-Kalantani dalam penulisan teks-teks Islam (Melayu): Satu Pengenalan, hlm. 439-468. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 13. Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim. 2006. Kesultanan Melayu Kelantan. dlm.Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim (pnyt). Kitab Tib Naskhah Kelantan: Selayang Pandang, hlm. 335- 360.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 14. Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim. 2006. Kesultanan Melayu Terengganu. Dlm. Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim (pnyt). Syair Perkahwinan Dahulukala. hlm. 359-380. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Article in Proceeding
 1. Ezad Azraai Jamsari, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Suhaila Zailani @ Ahmad, Ermy Azziaty Rozali & Farid Mat Zain (penyunting), 2015,Prosiding Nadwah Ulama Nusantara VI 2015: Ulama dan Umara berpisah tiada. Bangi: JABATAN PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, hlm. 142-154
 2. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi, November 6-7 2013. USAHA MEMPERKOKOH IMAN, ISLAM DAN BAHASA DI KALANGAN KETURUNAN JAWA DI SABAK BERNAM, SELANGOR, MALAYSIA. Prosiding 6th International Seminar on Austronesian - Non Austronesian Languages and Literature, hlm. 898-922
 3. Mohd Taufik Arridzo bin Mohd Balwi,2011. Syair Ma'rifat: Mencanai Mutiara Memperkasa Agama". Prosiding Seminar AntaraBangsa Kesusasteraan Melayu XI
 4. Arba`iyah Binti Mohd Noor, Ahmad Kamal Ariffin Bin Mohd Rus, Muhaineh Binti Jahi. 2009. Prosiding Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009: Manuskrip Melayu Warisan Negara. hal. 215-236
Other Publications
 1. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Edit), 2015. Monograf Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: APM, hal. 82-114 - Monograph

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2019 - 2023, Others MOHE - Top 100 (IIRG)-FNW
  Development Of Bioactivity Screening Protocols For Bioactive Natural Compounds And Extracts From Local Medicinal Plants Based On Traditional Practices ( Co-Researcher)
 2. 2020 - 2023, RU Geran - Fakulti Program
  Kesejarahan Dan Pensejarahan Dalam Manuskrip Raja Ali Haji ( Co-Researcher)
 3. 2018 - 2021, RU Geran - Fakulti Program
  Penyelidikan Masyarakat Orang Asli Semai Di Cameron Highlands Dan Perkaitannya Dengan Alam Melayu ( Co-Researcher)
 4. 2017 - 2018, Bantuan Khas Penyelidikan (BKP Special)
  Kitab Minhaj Al-atqiya` Fi Sharh Ma'rifat Al-adzkiya` Karangan Haji Muhammad Salih Bin 'umar Samarani: Pengaruh Ruhani Terhadap Orang Jawa ( Principal Investigator(PI))
 5. 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
  Pemetaan Pusat-pusat Latihan@kursus Perubatan Melayu/islam Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 6. 2013 - 2014, NONE
  JALINAN HUBUNGAN KETURUNAN JAWA DI SABAK BERNAM,SELANGOR, MALAYSIA DAN ORANG JAWA DI PULAU JAWA, INDONESIA MELALUI KITAB TARJAMAH SABIL AL-'ABID 'ALA JAWHARAH AL-TAWHID KARANGAN KYAI HAJI MUHAMMAD SALIH BIN 'UMAR SAMARANI PADA AKHIR ABAD KE-19 - PERTENGAHAN ABAD KE-20 ( Director)
 7. 2011 - 2012, NONE
  Shaykh 'Abd al-Samad al-Falimbani: Tokoh Ulama dan Sasterawan ( Director)
 8. 2012 - 2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
  KITAB TAZKIYAT AL-ANZ R WA TA FIYAT AL-AFK R KARANGAN TENGKU MAHMUD ZUHDI BIN TENGKU ABD AL-RAHMAN AL-FATANI SHAYKH AL-ISLAM SELANGOR: MELIBAS FATWA SALAH ( Director)
International
 1. 2008 - 2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Sastera dan Undang-Undang ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Manuskrip Meor Rahman dan Seni Gayong Menerusi Teks Bertulis (1930 - 1960an), UNIVERSITI MALAYSIA SABAH, Consultant
  24 Oct 2023 - 24 Nov 2023 (National)
 • Penilai Artikel Jurnal Malay Literature, JURNAL MALAY LITERATURE, Consultant
  25 Mar 2022 - 25 Apr 2022 (International)
 • Bengkel Penyemakan Manuskrip Kitab Tib, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2018 (National)
 • Pelantikan Sebagai Pewasit Jurnal Berindeks dan E-Jurnal Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (Jsass) Pusat Pengajian Teras Kuis (Vol.03 Bil.01 Jun 2016), PENERBIT JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH (JSASS), KUIS,
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (National)
 • Penilaian Manuskrip: Al-Sirat Al-Mustaqim, Kitab Fiqh Terulung Di Nusantara Karya Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri, Penerbit UNISZA
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (National)
 • Penilaian Manuskrip: Kitab Al-Kifayah Karangan Syeikh Abdul Malik Bin Abdullah (Tok Pulau Manis), Penerbit UNISZA
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (National)
 • Bengkel Pemurnian Projek Transliterasi Manuskrip Sejarah Melayu, PUSAT DOKUMENTASI MELAYU, JABATAN DASAR DAN PENYELIDIKAN, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
  01 Aug 2015 - 01 Aug 2016 (National)
 • Penilai Makalah Bagi Jurnal Pengajian Melayu Jilid 26, Akademi Pengajian Melayu
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2015 (National)
 • Penilai Makalah Bagi Jurnal Pengajian Melayu (Terbitan Khas), Akademi Pengajian Melayu
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2015 (National)
 • Pelantikan Sebagai Penilai, Dewan Bahasa dan Pustaka
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2015 (National)
 • Pelantikan Sebagai Penyemak Transliterasi Naskhah Perubatan Melsyu Tradisional (Kitab Tib), Dewan Bahasa dan Pustaka
  01 Aug 2015 - 01 Aug 2015 (National)
 • Transliterasi Kitab Tib, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
  01 Feb 2012 - 01 Feb 2012 (National)
 • Edit Transliterasi Kitab Siyar Al-Salikin, Yayasan Karyawan
  01 Jan 2011 - 01 Jan 2012 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SEMINAR
 1. Tokku Paloh : Kesungguhannya Memerangi Jenayah Aqidah Di Terengganu, Siri Seminar Bulanan Naskhah Melayu 2008, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (National) (29 Feb 2008)
INVITED SPEAKER
 1. DISKUSI BUKU: HIKAYAT AYUB DAN SYAIR NABI AYUB ALAIHISSALAM, DISKUSI BUKU, DBP DAN APM,UM (National) (19 Sep 2023 - 19 Sep 2023)
 2. Kitab-kitab Agama Berbahasa Jawa Bertulisan Pegon di Sabak Bernam, WACANA SEJARAH SABAK BERNAM 2023, PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SELANGOR (National) (09 Sep 2023 - 09 Sep 2023)
 3. MENGARANG ADALAH AMANAH, NADWAH SASTERA ISLAM SERANTAU 2022, DBP CAWANGAN SABAH BERSAMA JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU, APM, UM (International) (29 Nov 2022 - 29 Nov 2022)
 4. JIX1005 PENGAJIAN MELAYU BERTERASKAN ISLAM, PROGRAM MOBILITI , AKADEMI PENGAJIAN MELAYU (University) (21 Nov 2022 - 21 Nov 2022)
 5. PENGHIJRAHAN (MIGRASI) ORANG JAWA ISLAM KE SEMENANJUNG TANAH MELAYU (MALAYA) PADA AKHIR KURUN KE-19M: KASUS DI SABAK BERNAM, SELANGOR, INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE WEBINAR ON CLASSICAL MALAY LITERATURE: THE PROPERTY OF MALAY LITERATURE, FACULTY OF CULTURAL SCIENCE, SEBELAS MARET UNIVERSITY (International) (23 Jul 2022 - 23 Jul 2022)
 6. Kebudayaan Islam dalam Suylalatus Salatin @ Sejarah Melayu, Wacana Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Universiti Sains Malaysia (National) (05 Oct 2015 - 05 Oct 2015)
 7. Tok Ku Paloh: Mujaddid Terengganu Abad ke-14 Hijrah, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, dan Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (International) (23 Nov 2009 - 25 Nov 2009)
ORAL PRESENTER
 1. ASAS PEMIKIRAN LOGIK MELAYU:KAJIAN TEKS SASTERA KITAB, SEMINAR ANTARABANGSA KESUSASTERAAN DAN PENGAJIAN MELAYU, JABATAN KESUSASTERAAN MELAYU APM, UM DAN PRODI SASTRA INDONESIA, FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA, INDONESIA (International) (19 Oct 2023 - 19 Oct 2023)
PRESENTER
 1. INDEKS HERBA DALAM NOVEL HERBA LEGASI BONDA, PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERUBATAN MELAYU 2017, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU DAN FAKULTI SAINS UNIVERSITI MALAYA (International) (15 Nov 2017 - 16 Nov 2017)
 2. NASIHAT ULAMA DI ALAM MELAYU KETIKA BERUBAT: PANDUAN KEPADA PERAWAT DAN PESAKIT, PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERUBATAN MELAYU 2017, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU DAN FAKULTI SAINS UNIVERSITI MALAYA (International) (15 Nov 2017 - 16 Nov 2017)
 3. BUKU JAMPI: WARISAN KECERDASAN MASA LAMPAU TENTANG PERAWATAN IBU DAN BAYI, PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERUBATAN MELAYU 2017, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU DAN FAKULTI SAINS UNIVERSITI MALAYA (International) (15 Nov 2017 - 16 Nov 2017)
 4. PERANAN ALIM ULAMA DALAM PEMBINAAN KETAMADUNAN KESULTANAN MELAYU: KAJIAN NASKHAH-NASKHAH PENSEJARAHAN MELAYU, WACANA NASKHAH KESULTANAN MELAYU: PEMERINTAHAN DAN POLITIK, Dewan Bahasa dan Pustaka (National) (27 Oct 2016 - 27 Oct 2016)
 5. "KITAB TARJAMAH SAB L AL- AB D AL JAWHARAH AL-TAW D KARANGAN KYAI MU AMMAD LI BIN UMAR SEMARANG: MEMPERKUKUH PEGANGAN AKIDAH ISLAMIYAH MASYARAKAT KETURUNAN JAWA DI SELANGOR", Nadwah Ulama' Nusantara (NUN) VI, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, LEMBAGA MASJID NEGERI SEMBILAN DAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN (National) (09 Jun 2015 - 10 Jun 2015)
 6. PENGHAYATAN AGAMA KETURUNAN JAWA DI SEMENANJUNG TANAH MELAYU (MALAYSIA BARAT): ANALISIS KITAB TARJAMAH SABIL AL-'ABID 'ALA JAWHARAH AL-TAWHID KARANGAN KIYAI HAJI MUHAMMAD SALIH BIN 'UMAR SAMARANI, SEMINAR NASIONAL BAHASA & SASTRA 2013, PUSAT BAHASA INDONESIA NUSA TENGGARA, INDONESIA (International) (02 Sep 2013 - 03 Sep 2013)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Pewasit Manuskrip Buku "Meor Rahman dan Seni Gayong Menerusi Teks Bertulis (1930-1960-An)", National, (External Evaluator)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) Keruntuhan Akhlak dalam Novel-Novel Melayu Terpilih Berdasarkan Model Elemen Keruntuhan Akhlak, SITI NUR ANIS BINTI MUHAMMAD APANDI
 2. (2023) OKULTISME DALAM KEPUSTAKAAN ILMU TRADISIONAL MELAYU: ANALISIS TEKS-TEKS ILMU BEDIL, WAN MOHD DASUKI BIN WAN HASBULLAH
 3. (2023) Kepimpinan dalam Sulalatus Salatin dari Pendekatan Tenas Effendy dan Al-Ghazali, FARIZAN BIN MD AMIN
 4. (2017) Azizi Hj Abdullah - Sastera Melayu Moden, SITI NUR ANIS BINTI MUHAMMAD APANDI
 5. (2016) CERITA LIPUR LARA TERPILIH BERDASARKAN PENDEKATAN PENGURUSAN, MOHAMAD ZUBER BIN ISMAIL
 6. (2016) CERITA LIPUR LARA TERPILIH BERDASARKAN PENDEKATAN PENGURUSAN, MOHAMAD ZUBER BIN ISMAIL
Master
 1. (2019) HIKAYAT PAHANG: PROVENANCE, CODICOLOGY & PARATEXT, RAIMY CHE-ROSS
 2. (2018) SUMBANGAN DAN PERANAN DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI DALAM ISU SOSIOBUDAYA MELAYU, AHMAD ZAHIRUDDIN BIN MOHD ZABIDI
 3. (2017) PENGUCAPAN EMOSI DALAM PANTUN, SHAIDAH SHAFIE
 4. (2017) HIKAYAT PAHANG: MENYELUSURI SOAL PROVENANCE, CODICOLOGY & PARATEXTUALITY DALAM MERUNGKAI HUBUNG-KAIT NASKAH-NASKAH MANUSKRIP JAWI & RUMINYA, RAIMY CHE-ROSS
 5. (2017) MANTERA DAN KATA-KATA BERIRAMA DALAM UPACARA BERENDOI DI PULAU LANGKAWI, SYAMIMI TAN BINTI HASSAN TAN
 6. (2017) PENGUCAPAN EMOSI DALAM PANTUN, SHAIDAH BINTI SHAFIE
 7. (2017) WATAK SURI TELADAN DALAM NOVEL-NOVEL TERPILIH AMINAH MOKHTAR, SITI NURNAZERAH BINTI ASNO
 8. (2017) AKU MELAYU DI KOTA INGGERIS: SUATU ANALISIS TEORI TAKMILAH, NOR SYAKIRAH BINTI ZAINAL AHMAD
 9. (2015) Hikayat Pahang, Raimy Che Ross
 10. (2011) HIKAYAT CAR DARWIS, KHATIJAH MOHD YATIM
 11. (2004) Di bawah lindungan Kaabah: Kajian Hermeneutik kerohanian, Nazariyah bte Sani
 12. (2003) Yang indah-indah: Estetika sastera Melayu, Abang Saifuddin b. Abang Bohari
Under Graduate Students
 1. (2005) LATIHAN ILMIAH
 2. (2003) LATIHAN ILMIAH
 3. (2002) LATIHAN ILMIAH
 4. (2001) LATIHAN ILMIAH

TEACHING


Master
 1. (2023) JQB7015 - Islam and Malay Studies
Bachelor
 1. (2023) GBJ0041 - Introduction of Islamic Literature
 2. (2023) JIE1011 - Islamic Literature
 3. (2023) JIE3024 - Jawi Writing in Malay Literature
 4. (2023) JIE3014 - Malay Islamic Literature
 5. (2023) JIX1006 - Malay Studies and Society
 6. (2023) JIX1005 - Malay Studies Based On Islam
 7. (2022) JIE1011 - Islamic Literature
 8. (2022) JIE3007 - Islamic Literature
 9. (2022) JIX1005 - Malay Studies Based On Islam
 10. (2022) JIE3006 - Philology Study
 11. (2015) JEEA3301 - The Study of Jawi Writing in The Classical Malay Texts
 12. (2015) JEEA3415 - Islamic Malay Literature
 13. (2015) JXEA2103 - Malay Studies from Islam Sources
 14. (2014) JEEA2308 - Research Methodology in Literature
 15. (2012) JEEA3101 - The Study of Jawi Writing in The Classical Malay Texts
 16. (2012) JEEA3102 - Islamic Literature

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Ahli Jawatankuasa Program Eksplorasi @Muzium, (04 Dec 2023 - 04 Dec 2023) (National)
 • Ahli Jawatankuasa Seminar Antarabangsa Kesusasteraan dan Pengajian Melayu, (19 Oct 2023 - 19 Oct 2023) (University)
 • Ahli Jawatankuasa Pameran Seni Khat: Mutiara Hadis, (28 Aug 2023 - 28 Aug 2024) (University)
 • Jawatankuasa Teknikal, (30 May 2023 - 30 Jan 2024) (University)
 • AJK Teknikal/Dewan, (16 May 2023 - 16 May 2023) (University)
 • Ahli Jawatankuasa Persatuan Penduduk Desa Mahkota, Bangi, (30 Nov 2022 - 30 Nov 2023) (National)
 • Jawatankuasa Pelaksana Nadwah Sastera Islam Serantau, (26 Oct 2022 - 29 Nov 2022) (International)
 • Ahli Jawatankuasa Rancangan Tindakan Penambahbaikan Kriteria Program Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu, (14 Oct 2022 - 14 Oct 2023) (University)
 • Jawatankuasa Intelek Seni 2022, (30 Sep 2022 - 26 Oct 2022) (University)
 • Jawatankuasa Festival Dunia Melayu Kebangsaan 2022, (21 Sep 2022 - 06 Nov 2022) (National)
 • Pengerusi Surau Al-Amin Desa Mahkota, Taman Desa Mahkota, Bangi, (01 Jan 2020 - 31 Dec 2023) (National)
 • Pengerusi Jawatankuasa Surau Al-Amin, Taman Desa Mahkota, 43500 Bangi, (01 Jan 2020 - 31 Dec 2023) (National)
 • Pengerusi, Ahli Jawatankuasa, Surau Al-Amin, Desa Mahkota, Bangi, Selangor, (01 Jan 2020 - 31 Dec 2023) (National)
 • Persatuan Penduduk Desa Mahkota, Taman Desa Mahkota Bangi, (01 Jan 2018 - 31 Dec 2019)
 • Ahli Jawatankuasa Surau Al-Amin, Desa Mahkota, Bangi, (01 Jan 2017 - 01 Jan 2019)
 • Persatuan Penduduk Desa Mahkota, Taman Desa Mahkota, Bangi, (18 Dec 2015 - 18 Dec 2017)
 • Jawatankuasa Masjid Sungai Kembonh Hilir, Bangi, (30 Jun 2012 - 30 Jun 2015)
 • Ahli Jawatankuasa Persatuan Penduduk Desa Mahkota, Desa Mahkota, Bangi, (01 Dec 2010 - 31 Dec 2012)
 • Pengerusi Jawatankuasa Surau Al-Amin Desa Mahkota, Bangi, (01 Nov 2010 - 31 May 2013)

COURSE ATTENDED


Internal / External Course
INDUCTION COURSE
 1. KURSUS INDUKSI, Trolak Country Resort,Perak (08 May 2003 - 11 May 2003)
 2. KURSUS INDUKSI, Executive Business Center, Menara Pkns, Pj (26 Jun 2004 - 26 Jun 2004)
 3. KURSUS INDUKSI, Executive Business Center, Menara Pkns, Pj (10 Jun 2004 - 26 Jun 2004)
COURSES ORGANIZED BY PTJ
 1. BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM BARU, Dewan Semarak, Apm , UM (27 Nov 2012 - 29 Nov 2012)
 2. WORKSHOP : SPECTRUM BASIC, Makmal Komputer, Akademi Pengajian Melayu (12 Mar 2015 - 12 Mar 2015)
 3. SPECTRUM BASIC WORKSHOP, Makmal Komputer, Akademi Pengajian Melayu (28 Jan 2016 - 28 Jan 2016)
CONFERENCE
 1. BENGKEL KAJIAN NASKAH KESULTANAN MELAYU SELANGOR, Shah Alam, Selangor (19 Jun 2012 - 20 Jun 2012)
 2. SEMINAR INTERNASIONAL BAHASA-BAHASA DAN SASTRA , Denpasar (05 Nov 2013 - 08 Nov 2013)
 3. NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) VI, Klana Resort, Seremban, Negeri Sembilan (09 Jun 2015 - 10 Jun 2015)
 4. SIRI KELIMA WACANA SULALATUS SALATIN 2015, Dewan Persidangan Universiti, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (05 Oct 2015 - 05 Oct 2015)
 5. SEMINAR KERJA SAMA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN AKADEMI PENGAJIAN MELAYU UNIVERSITI MALAYA, Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Indonesia (25 May 2016 - 28 May 2016)
RESEARCH
 1. TRANSLITERASI DAN ANALISIS TEKS MSS30 HIDAYAH AL-'ILMIYAH FI IKHTISAR BA'DU SHARI'AH AL-MUHAMMADIYAH VERSI PULAU BAUBAU, (12 Sep 2022 - 25 Sep 2022)