Curriculum Vitae

ASSOCIATE PROF. DR. NOR FAHIMAH BINTI MOHD RAZIF

Associate Professor
 • Department of Fiqh and Usul
  Academy of Islamic Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • FIQH AL-MUAMALAT, ISLAMIC FINANCE, ISLAMIC CAPITAL MARKET, ISLAMIC BANKING, WEALTH MANAGEMENT

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD, (Fiqh Al-Muamalat)
  Universiti Malaya (UM)
 • B.Sy.Fiqh&Usul, (Fiqh dan Usul)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Committee Members
  01 Sep 2021 - 31 Aug 2024 (Department)
 • Committee Members
  01 Sep 2021 - 31 Aug 2024 (Department)
 • Undergraduate Course Coordinator
  04 Feb 2014 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Deputy Director Special Project
  24 May 2022 - 31 Oct 2022 (Department)
 • Coordinator
  08 Oct 2020 - 07 Oct 2022 (University Malaya)
 • Proof Reader Journal Syariah
  01 Jan 2019 - 31 Dec 2021 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Editor
  01 Mar 2020 - 31 Dec 2021 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penyelaras E-Learning Peringkat Jabatan
  01 Mar 2019 - 31 Dec 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Akreditasi Program Ijazah Tinggi
  01 Apr 2019 - 31 Dec 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Secretary of Seminar Hukum Islam Semasa Ke10
  01 Mar 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengawas Jabatan
  23 Dec 2019 - 27 Dec 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of Muamalat and Islamic Finance Research Seminar
  10 Sep 2019 - 10 Sep 2019 (University Malaya)
 • Pengawas Jabatan
  29 Jul 2019 - 06 Aug 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of Department Quality
  01 Jul 2017 - 30 Jun 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • PenyelarasKursus Metodologi Penyelidikan
  01 Feb 2019 - 30 Jun 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penemuduga Bagi Calon Kemasukan Secara Fast Track
  13 Mar 2019 - 13 Mar 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of Curriculum for Master in Islamic Finance Programme
  01 Mar 2017 - 01 Mar 2019 (Department of Syariah and Management, Academy of Islamic Studies)
 • Pengawas Jabatan
  19 Feb 2019 - 01 Mar 2019 (Department of Syariah and Management, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator of Research Methodology Course
  18 Jul 2018 - 31 Dec 2018 (Academy of Islamic Studies, Academy of Islamic Studies)
 • Leader of Preparation Unit of SHIS IX
  01 Feb 2018 - 31 Dec 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penyelaras Buku Panduan Ijazah Dasar
  01 Jan 2017 - 31 Dec 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of Program Penyelidikan Berpandu JFU
  01 Aug 2018 - 31 Aug 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of E-Learning
  14 Apr 2016 - 13 Apr 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Member of Learning Space Development Project
  25 May 2016 - 29 Dec 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator
  04 Jan 2016 - 29 Dec 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee members of Syarahan Pengajian Syariah Prof Emeritus Dato' Paduka Mahmud Zuhdi
  01 Jan 2016 - 31 Jul 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • SECRETARY OF SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA VIII PERINGKAT ANTARABANGSA 2016
  02 May 2016 - 31 Oct 2016 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Secretary of International Seminar on the Practice of Islam in China
  22 Oct 2015 - 22 Oct 2015 (International)

MEMBERSHIPS


 • INDEPENDANT SHARIAH ADVISOR FOR MASRYEF SDN BHD, ADVISORY BOARD
  2022 to 2024 (National)
 • AHLI JAWATANKUASA PENASIHAT SYARIAH DANA PELADANG KEBANGSAAN , ADVISORY BOARD
  2021 to 2023 (National)
 • ASSOCIATION OF SHARIAH ADVISOR IN ISLAMIC FINANCE MALAYSIA (ASAS), MEMBER
  2016 to 2023 (National)
 • AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD, ADVISORY BOARD
  2016 to 2023 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2023 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2020 (University)
 • Double Gold Award
  Academic International Dialogue , 2020 (International)
 • Gold Medal for Poster Exhibition entitled Kesalahan Hukum Melanggari Kontrak Islam Dalam Perniagaan Francais
  Academy of Islamic Studies University of Malaya, 2019 (Ptj/ Faculty)
 • Platinum Medal for Poster Exhibition entitled A shariah Analysis of Rescheduling and Restructuring of Financing Facilities in Malaysia Islamic Banking Institutions
  Academy of Islamic Studies University of Malaya, 2019 (Ptj/ Faculty)
 • Best Presenter For Seminar Hukum Islam Semasa ke9
  Department of Fiqh and Usul, APIUM , 2018 (Ptj/ Faculty)
 • Gold Medal for Poster Exhibition "Amalan Spekulasi Dalam Pasaran Hartanah Kediaman Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah"
  APIUM , 2018 (Ptj/ Faculty)
 • Silver Medal for Poster Exhibition "Isu dan Permasalahan Pensijilan IKS: Kajian Dalam Kalangan Usahawan IKS Semenanjung Malaysia"
  APIUM, 2017 (Ptj/ Faculty)
 • PENGHASILAN GRADUAN CEMERLANG
  AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, 2017 (Ptj/ Faculty)
 • Silver Medal for Poster Exhibition "Amalan Spekulasi Dalam Pasaran Hartanah Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah"
  University Malaya, 2017 (Ptj/ Faculty)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Abdul Khalil, S., & Mohd Razif, N. F. (2022). Pembelajaran dan penilaian menggunakan e-portfolio: Kajian terhadap penerimaan pelajar fiqh al-jinayat dan fiqh al-muamalat. Journal of Islamic Educational Research, 8, 13-24.
 2. Asyiqin Ab Halim, Nor Fahimah Mohd Razif & Nur Shahidah Paad (2022). Media and the Issue of Hijab and Veil across European Countries. Journal of Al-Tamaddun 17(2), 203-211.
 3. Mohd Shahid Mohd Noh, Nor Fahimah Mohd Razif & Muhammad Asyraf Ruslan (2022). Keberangkalian Gharar dalam E-Wallet: Satu Penelitian Awal. Al-Basirah Journal 12(2), 25-36.
 4. Saleh al-Kharousi, Naemah Abdul Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif (2002). al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Dawabit I'maluha fi al-Hiyal Dirasah Tahliliyah, Majallah Jamiah al-Madinah al-'Alamiyah 41, 208-261.
 5. Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif, & Abdul Karim Ali (2021). A Juristic Study of Qalb Dayn in Islamic Banks from Shariah Perspective XLIV (4)
 6. Fauzan Muhammadi, Nor Fahimah Mohd Razif & Rahimin Affandi Abdul Rahim (2021) Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trejectory, Asy-Syir ah: Journal of Sharia and Law 55 (1): 153-179
 7. Fauzan Muhammadi, Nor Fahimah Mohd Razif, and Rahimin Affandi bin Abdul Rahim (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 55(1), 153-179
 8. Laila Aiman Zakaria, Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Naemah Abdul Rahman (2021). Pendekatan Malaysia terhadap Aplikasi Wa'd dalam Produk Kewangan Islam, Journal of Fatwa Management and Research 26(1), 51-70.
 9. Louai Dibo Al Mamar, Nor Fahimah Mohd Razif & Luqman Abdullah (2021) Athar al-Tanqiyyah fi al-Hukmi al-Shar'iyyah li al-Bitkoin fi Daw al-'Alaqah Baynaha wa Bayna Salsilat al-Thiqah, Jurnal Fiqh 18(1), 135-168.
 10. Louai Dibo al Mamar, Luqman Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif (2021) Majallah al-Buhuth wa al-Dirasat al-Shar'iyyah 20, 7-30
 11. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman & Nor Fahimah Mohd Razif (2021). Bayaran Tambahan dalam Kontrak Francais Dobi Layan Diri dari Perspektif Hukum Syarak, Journal of Fatwa Management and Research 26(2), 158-171.
 12. Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsulkamal, Ridzwan Ahmad (2021). Takyif Fiqhi terhadap Konsep Spekulasi. Islamiyyat the International Journal of Islamic Studies 43(2), 81-92
 13. Saleh bin Naser, Noor Naemah Abdul Rahman & Nor Fahimah Mohd Razif (2021). Tanzim al-Bank al-Markazi al-Omani li al-Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi Tamwil bi al-Murabahah, Al-Basirah 11(1), 87-122
 14. Siti Hazirah Che Harun & Nor Fahimah Mohd Razif (2021). Isu-isu Syariah dalam Produk al-Rahn di Perbankan Islam di Malaysia, Journal of Contemporary Islamic Studies 7(2), 1-14.
 15. Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif, Abdul Karim Ali. (2020) Issues on Restructuring of a Financing Facility in Malaysian Islamic Bank. Jurnal Syariah 28 (1):105-126
 16. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif (2020). Isu Hukum Perlaksanaan Kontrak Perniagaan di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. International Journal of Communication, Management and Humanities 1 (1), 143-149.
 17. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman dan Nor Fahimah Mohd Razif. (2020). Hubungan Antara Francaisor dan Francaisi Dalam Perlaksanaan Perniagaan Francais Menurut al-Quran al-Karim. Journal of Social Sciences and Humanities, 22(1): 96-109
 18. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman, and Nor Fahimah Mohd Razif (2020). Kelebihan al-'Aqd dalam Perniagaan Francais Terhadap Usahawan Berlainan Agama. Jurnal Sains Insani 5(2), 82-90.
 19. Saleh Nasir al-Kharusi, Noor Naemah Abdul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif (2020). Tanzim al-Bank al-Markazi al-'Ommani li Handasah Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi al-Tamwil al-Islami bi al-Salami wa al-Salami wa al-Mawazi. Arrasikhun International Journal 6(1), 1-20.
 20. Saleh bin Naser bin Ali Alkharusi, Noor Naemah Badul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif (2020). Dawr al-Bank al-Markazi al-Ommani fi Dabt al-Hiyal fi al-Masarif al-Islamiyah. Majallah al-'Ulum al-Islamiyyah al-Dawliyah 4(4), 192-221
 21. Saleh bin Nasir, Noor Naemah Abd Rahman and Nor Fahimah binti Mohd Razif (2020), Tanzim al-Bank al-Markazi al-Ommani li Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi al-Tamwil bi al-Murabahah. Al-Basirah Journal 10(2)
 22. Luqman Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, Nor Fahimah Mohd Razif et. al (2019) Muslim s Trust Property Issues in Malaysia: A Premilinary Study. Journal of Emerging Economies and Islamic Research 7(2), 63-71
 23. Mohd Anuar Bin Ramli, Tengku Fatimah Azzahra Binti Tengku Md Fauzi & Noor Fahimah Mohd Razif, 2019. Autoriti Kerajaan Dalam Mewajibkan Vaksinasi Kanak-kanak: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies. 6(2): 21 - 35.
 24. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif (2019). Franchiser Business Development. An Advantage to Muslim Youth Entrepreneurs. Management Research Spectrum 9(2), 50-53.
 25. Mohd Huefiros Efizi, Noor Naemah Abdul Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif (2019). Pembangunan Perniagaan Francais Dari Tinjauan al-'Urf. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 13(2), 1-14
 26. Nor Fahimah Mohd Razif, Mohd Shahid Mohd Noh dan Luqman Abdullah. (2019) .Potensi Aset Digital Sebagai Aset yang Dikenakan Zakat: Satu Pengenalan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. 18(3), 103-120
 27. Ridzwan Ahmad, Nor Fahimah Mohd Razif dan Tuan Sidek T.M (2019). Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Syafie dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan di Malaysia. Jurnal Fiqh 16(1),105-128
 28. Saleh bin Naser bin Ali Alkharusi, Noor Naemah Badul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif (2019). Athar al-Hiyal al-Fiqhiyyah 'ala al-Ahkam al-Wada'iyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah. Majallah al-Qalam 6(15), 137-168.
 29. Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif (2018). Hadis Riba dalam Kitab 'Umdah al-Ahkam: Analisis Perspektif Fiqh. Jurnal Ulwan, 1, 11-19.
 30. Nor Fahimah Mohd Razif, Shamsiah Mohamad and Noor Sakinah Samsulkamal (2018). A Comparison of Speculation and Hedging in Derivative Markets. Gading Journal for Social Sciences, 21(1), 1-10.
 31. Tengku Fatimah Azzahra Tengku Md Fauzi, Noor Fahimah Mohd Razif & Mohd Anuar Ramli, (2018), Polemik antara Penerimaan dan Penolakan Vaksinasi Kanak-kanak : Analisis Dari Perspektif Islam, Jurnal Syariah, 26(2): 201-230.
 32. Youcef Bensala, Abdul Karim Ali & Nor Fahimah Mohd Razif. (2018). An Analytical Study of Jewish Legislative Sources. Online Journal of Research in Islamic Studies 5(3) (2018): 1-18
ESCI
 1. Razif, Nor Fahimah Mohd; Samsulkamal, Noor Sakinah; Ahmad, Ridzwan (2021). Takyif Fiqhi (Legal Adaptation) of Speculation Concept, ISLAMIYYAT-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES. 43(2), 81-92. doi:10.17576/islamiyyat-2021-4302-07
 2. Razif, NFM; Ab Halim, A; Samsulkamal, NS; Wahab, MA (2017). REAL ESTATE MARKET IN ISLAMIC HISTORY TO MODERN ERA: THE ORIGIN AND EVOLUTION OF HOUSING SPECULATION, JOURNAL OF AL-TAMADDUN. 12(2), 127-137
Scopus
 1. Pauzi N., Razali A., Syed Jaafar S.M.J., Jamaludin M.H., Mohd Razif N.F., Man S. (2022). Religiosity as a mediator in the relationship between perceived behavioural control and intention in patronising halal food premises, Food Research. 6(5), 300-309. doi:10.26656/fr.2017.6(5).631
 2. Ahmad, B., Khalil, S. A., Mohd Nor, M. R., Mohd Yusoff, M. Y. Z., Ismail, P., Ali, A. K., Razif, N. F. M., Ab Halim, A., Ismail, K. (2012). Quranic approach in portraying crime stories, Middle East Journal of Scientific Research. 12(1), 124-13019909233 (ISSN).
 3. Razif, N. F. M., Mohamad, S., Rahman, N. N. A. (2012). Permissibility of hedging in Islamic finance, Middle East Journal of Scientific Research. 12(2), 155-15919909233 (ISSN).
 4. Saripudin, K. N., Mohamad, S., Mohd Razif, N. F., Abdullah, L. H., Rahman, N. N. A. (2012). Case study on Sukuk musharakah issued in Malaysia, Middle East Journal of Scientific Research. 12(2), 168-17519909233 (ISSN).
 5. Saripudin, K. N., Mohamad, S., Razif, N. F. M., Rosli, S. J., Ahmad, B. (2012). Application of promise in Sukuk musharakah structure, Middle East Journal of Scientific Research. 12(2), 160-16719909233 (ISSN).
Books
 1. Tengku Fatimah Azzahra, Mohd Anuar Ramli, Nor Fahimah Mohd Razif (2021). Vaksin dan Vaksinasi Kanak-kanak Perspektif Hukum Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
 2. Luqman Abdullah, Rushdi Ramli dan Nor Fahimah Mohd Razif (2016). Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat dan Kehartaan. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.
Chapter in Books
 1. Nur Shahida Paad dan Nor Fahimah Mohd Razif (2022). Pembentukan Model Motivasi Islam Untuk Remaja di Malaysia Analisis Terhadap Elemen Intrinsik dan Ekstrinsik. In Nor Raudah Siren & Nurul Husna Mansor (Eds.) Komunikasi Dakwah dalam Kepelbagaian Masyarakat (pp. 215-228). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
 2. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman dan Nor Fahimah Mohd Razif (2020). Aspek Maslahah al-Ammah Terhadap Operasi Premis Perniagaan Dalam Tempoh Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19. Isu-isu COVID-19: Perspektif Fiqh dan Usul. Nilai: USIM
 3. Mohd Huefiros Efizi Husain, Nor Fahimah Mohd Razif dan Noor Naemah Abdul Rahman (2021). Kepentingan Menepati Syarat Bayaran Perniagaan Francais Dobi Layan Diri di Era Endemik Covid-19. Dalam Baharom Kassim et. a, Keluarga Malaysia dan Perpaduan Umat, Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia, 479-496
 4. Nor Fahimah Mohd Razif & Mohd Shahid Mohd Noh (2021). Hukum Sewa dan Upah dalam Sektor Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia Menurut Perspektif Fikah, Dlm. Cabaran Covid-19 & Penyelesaian Pengurusan Harta Islam. Nilai: Penerbit USIM. 183-199
 5. Mohamed Syakir Abu Bakar dan Nor Fahimah Mohd Razif (2019). Konsep Rahmatan lil 'Alamin melalui Implementasi Ibra' dalam Produk Perbankan Islam. In Baharom Kassim et.al (Eds), Menekuni Strategi Dakwah dalam Masyarakat Majmuk (pp. 137-158). Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia
 6. Luqman Hj Abdullah, Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abdul Rahman, Muhammad Ikhlas Rosele, Nor Fahimah Mohd Razif & Muhammad Safwan Harun (2018). Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura. Dalam, Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (ed.), Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari (hh. 49-58). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM.
 7. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif (2018). Panduan Hukum Bab Muamalat dan Ekonomi, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan: Satu Tinjauan Maslahah al-Mursalah. In Zahari Mahad Musa dan Dina Imam Supaat (eds), Isu-isu Semasa Islam dan Sains (pp215-228). Nilai: Penerbit USIM.
 8. Nor Fahimah Mohd Razif, Luqman Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele (2018). Analisis Instrumen Hibah Dalam Operasi Perbankan Islam: Tuntutan dan Kekangan. In Zahari Mahad Musa dan Dina Imam Supaat (Eds.), Isu-isu Semasa Islam dan Sains (pp. 253-264). Nilai: Penerbit USIM
 9. Muhammad Ikhlas Rosele, Ahmad Zaim Sabirin, Luqman Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif. (2107). Al-Mu'amalah al-Ribawiyah Menurut Perspektif Fiqh: Analisis Berasaskan Hadith dalam Umdah al-Ahkam. Dlm. Khader Ahmad, Sedek Ariffin dan Monika Abd Razzak (Eds.), Pengajian Sunnah Nabawiyyah: Metode dan Aliran (pp. 67-74), Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM.
 10. Nor Fahimah Mohd Razif & Ahmad Sufian Che Abdullah (2016). The Islamic Foreign Exchange Options From an Islamic Perspective. In Rahimin Affandi Abdul Rahim et. al (Eds.), Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial dan Perundangan (pp.361-376). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.
 11. Ridzwan Ahmad, Nor Fahimah Mohd Razif et. al (2016). Aplikasi Maqasid al-Shariah Dalam Produk-produk Takaful: Satu Sorotan Literatur. In Luqman Hj Abdullah, Rushdi Ramli & Nor Fahimah Mohd Razif (Eds.), Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat dan Kehartaan (pp. 73-92). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul APIUM.
 12. Nor Fahimah Mohd Razif & Azlin Alisa Ahmad. 2015. Perjudian dan Spekulasi: Satu Perbandingan Daripada Perspektif Ekonomi Islam. Dlm. Ahmad, M.Y et. al (pnyt). Isu Syariah & Undang-undang Siri 21, hlm. 129-140. Bangi: c
 13. Shamsiah Mohamad and Nor Fahimah Mohd Razif.Shariah Compliant Securities, Sukuk and Islamic REITs in Malaysia. In Asmak Ab. Rahman et. al. Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd
 14. Shamsiah Mohamad, Noor Naemah Abdul Rahman, Asmak Ab Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif & Khairun Najmi Saripudin, Debt among Credit Card Users, in Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad & Shamsiah Mohamad (eds), Islamic Economics, Banking and Finance: Concepts and Critical Issues, Kuala Lumpur: Pearson, pp 53-66
Article in Proceeding
 1. Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif and Abdul Karim Ali (2020, November). Prospect and Challenges in the Development of Islamic Crowdfunding and Peer-to-Peer Financing. Paper presented at the International Seminar on Contemporary Fiqh X 2020, Kuala Lumpur
 2. Luoi al-Maammar, Luqman Abdullah and Nor Fahimah Mohd Razif (2020, November). al-'Ummulat al-Iftiradiyyah al-Mushfarrah fi Daw' al-Thaurah al-Sina'iyyah al-Rabi'ah. Paper presented at the International Seminar on Contemporary Fiqh 2020, Kuala Lumpur
 3. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman and Nor Fahimah Mohd Razif. (2020, July) Bentuk Diskriminasi Dalam Perniagaan Francais Dobi Layan Diri Dari Pandangan Syarak. Paper presented at the International Innovation Competition (INNOCOM).
 4. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abdul Rahman dan Nor Fahimah Mohd Razif (2020, November). Perlaksanaan Kontrak atas Talian bagi Perniagaan Francais Dobi Layan Diri Menurut Hukum Syarak. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Antarabangsa Ke-10, Kuala Lumpur
 5. Mohd Shahid Mohd Noh dan Nor Fahimah Mohd Razif (2020, Ogos). Kelestarian Sosio-ekonomi Manusia di dalam Mendepani IR 4.0: Satu Penilaian Awal Berasaskan Maqasid al-Shari ah. Kertas Kerja dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Kali ke 6.
 6. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor Naemah Abd Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif (2018) Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Justifikasi Penolakan Amalan Bid'ah. In Wan Mohd Fazrul et. al (Eds.), Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama (pp.455-473). Nilai: USIM.
 7. Mohd Huefiros Efizi Husain, Noor naemah Abdul Rahman, Nor Fahimah Mohd Razif. (2018). Pembangunan Perniagaan Francais Dari Tinjauan al-Urf. Paper presented at Seminar Pengajian Islam, Kamanusian dan Sains Sosial 2018, USIM Malaysia.
 8. Luqman Abdullah, Ikhlas Rosele, Abdul Karim Ali, Nor Fahimah Mohd Razif et. al. (2017). Joint Tenancy in Singapore: Issues and Fatwa. Paper presented at MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Conference 2017
 9. Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Abdullah, Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abd Rahman dan Nor Fahimah Mohd Razif. (Sept, 2017). Isu Pengurusan Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Satu Sorotan. Paper presented at the International Conference on Islam in Malay World VII, Bandung Indonesia
 10. Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsul Kamal, Shamsiah Mohamad and Ashraf Hashim. (2017). Excessive Speculation and Its Regulation on House Price: A Malaysia Experience. Proceeding of the 15th International Conference on Social Sciences, Business, technology and Management.
 11. Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsulkamal and Asyiqin Ab Halim. (Sept, 2017). History of Speculation Development in Property Market. Paper presented at the International Conference on Islam in Malay World VII, Bandung, Indonesia
 12. Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsulkamal dan Shamsiah Mohamad. (September, 2017). Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi dan Sarjana Islam. Proceeding of the 4th International Muamalat & Entrepreneurship Conference, USIM, Nilai, Malaysia.
 13. Abdulhakim Fakhruddeen Muhamad Ridzuan & Nor Fahimah Mohd Razif. 2015. Spekulasi Dalam Pelaburan Emas: Satu Analisis Hukum.
 14. Nor Fahimah Mohd Razif & Ahmad Sufian Che Abdullah. 2016. Application of Shariah Principles in Islamic Foreign Exchange Options. Proceeding of International Conference on Accounting, Management, Economics and Social Sciences, hlm. 20-21
 15. Najibah Khairiyah Shahabudin & Nor Fahimah Mohd Razif. 2015. Kajian Terhadap Debentur Tidak Patuh Syariah Ketika Kegagalan Pembayaran Pembiayaan. Prosiding Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2015,hlm. 895-903
 16. Nor Fahimah Mohd Razif & Nurhanani Romli. 2015. Penerapan Elemen Wasatiyyah Dalam Amalan Lindung Nilai (Hedging) Menurut Syariah. Prosiding International Conference on Islam in Malay World, hlm.909-926
 17. Nurhanani Romli, Mohd Faiz Mohamed Yusof dan Nor Fahimah Mohd Razif. 2015. Pendekatan Wasatiyyah Dalam Penyaringan Status Patuh Syariah Sekuriti Saham di Malaysia.Prosiding International Conference on Islam in Malay World, hlm.909-926
 18. Noor Suhaida Kasri, Shamsiah Mohamad, Nor Fahimah Mohd Razif et. al. (Nov, 2014). Islamic Hedging: A Critical Analysis of Existing Shariah Parameters. Paper presented at The First Sharjah International Conference on Islamic Finance, University of Sharjah, UAE.
Other Publications
 1. Fauzan Muhammadi, Nor Fahimah Mohd Razif, and Rahimin Affandi bin Abdul Rahim (2021). Al-Rahn in Malaysia and Indonesia: Legal History and Upcoming Trajectory, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 55(1), 153-179. - Original Writing
 2. Nor Fahimah Mohd Razif (2021, 25 Jun) Urus Kemudahan Moratorium Ikut Neraca Maqasid Syariah. Berita Harian. https://www.klik.com.my/item/story/19507297/urus-kemudahan-moratorium-ikut-neraca-maqasid-syariah - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2023 - 2024, University Grant
  Developing The 'asnafpreneur Psychometric Test' For Zakah Business Capital Assistance Eligibility Among Asnaf Poor And Needy ( Co-Researcher)
 2. 2023 - 2024, University Grant
  Penyelesaian Fiqh Berhubung Isu Pemilikan Tanah di Felda ( Principal Investigator(PI))
 3. 2022 - 2023, University Grant
  Pembinaan Modul Darah Wanita Dalam Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Menengah ( Co-Researcher)
 4. 2022 - 2023, University Grant
  Analisis Terhadap Respons Masyarakat Islam Di Negeri Johor Berkaitan Fatwa Covid-19 ( Principal Investigator(PI))
 5. 2021 - 2022, University Grant
  Analisis Isu-isu Al-Rhn di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam ( Principal Investigator(PI))
 6. 2020 - 2021, Covid-19 Special Research Grant
  Kesan Moratorium Terhadap Keupayaan Kewangan Individu Golongan B40 ( Principal Investigator(PI))
 7. 2017 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP)
  Fiqh Kehartaan Malaysia: Konsep Dan Amalan ( Co-Researcher)
 8. 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah ( Consultant)
 9. 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah ( Consultant)
 10. 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah , Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ( Co-Researcher)
 11. 2017 - 2019, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Standard Halal Berasaskan Metodologi Fiqh Syafi'i Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah ( Consultant)
 12. 2016 - 2017, Others MOHE
  Entrepreneurship in Islamic Finance ( Consultant)
 13. 2014 - 2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  PEMBENTUKAN PARAMETER LINDUNG NILAI ISLAM (ISLAMIC HEDGING) SEBAGAI STANDARD DALAM KONTRAK DERIVATIF ( Consultant)
 14. 2016 - 2016, Institute of Halal Research University of Malaya (IHRUM)
  Isu dan Permasalahan Pensjilan Halal Dalam Kalangan Pengusaha Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS): Kajian Di Semenanjung Malaysia ( Consultant)
Private
 1. 2023 - 2023, Private Funding
  Potensi Wakaf Tunai Di Wilayah Persekutuan Tahun 2023-2028 ( Co-Researcher)
 2. 2020 - 2021, Private Funding
  Developing A Suitabletakaful Product For Disabled Segments ( Co-Researcher)
International
 1. 2019 - 2019, Industry Grant
  Developing A Suitable Takaful Product for Disabled Segment ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Shariah Committee Member for Affin Islamic Bank, Affin Islamic Bank Berhad
  01 Jan 2016 - 01 Jan 2021 (International)
 • Shariah Advisor Committee Member for Dana Peladang Kebangsaan, Pertubuhan Peladang Kebangsaan
  01 Jan 2019 - 01 Jan 2021 (National)
 • Membangunkan Produk Takaful Yang Sesuai Bagi Segmen Orang Kurang Upaya (Oku), FWD Takaful Berhad
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. Moratorium: Pandangan Daripada Perspektif Shariah, Webinar Kewangan Islam , Kolej Universiti Islam Melaka (University) (21 Aug 2021 - 21 Aug 2021)
 2. Kaedah Penulisan Tesis dan Literature Review , Bengkel Kaedah Penulisan Tesis dan Literature Review , Bahagian Ijazah Tinggi APIUM (University) (10 Apr 2019 - 10 Apr 2019)
ORAL PRESENTER
 1. Perubahan Hukum Dalam Resolusi Berkaitan al-Rahn di Malaysia, Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Antarabangsa 2022, Jabatan Fiqh dan Usul dan Persatuan ulama Malaysia (International) (18 Oct 2022 - 19 Oct 2022)
 2. Implikasi Konsep al-Jaihah Terhadap Operasi Kontrak al-Ijarah , The 2nd International Conference on Islamic Civilization Studies 2021 , Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor  (International) (26 Aug 2021 - 26 Aug 2021)
POSTER PRESENTER
 1. Amalan Spekulasi Dalam Pasaran Hartanah Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah , MINGGU TERBUKA AKADEMIK APIUM, Research and Development Office APIUM (University) (17 Apr 2017 - 21 Apr 2017)
 2. Isu dan Permasalahan Pensijilan Halal IKS: Kajian Dalam Kalangan Usahawan IKS Semenanjung Malaysia , MINGGU TERBUKA AKADEMIK APIUM, Research and Development Office APIUM (University) (25 Apr 2016 - 29 Apr 2016)
PRESENTER
 1. Produk Derivatif: Satu Penilaian Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah , E-Seminar Kewangan Islam Kebangsaan 2020 , Lembaga Zakat Kedah Negeri Kedah  (National) (28 Apr 2020 - 30 Apr 2020)
 2. Potensi Aset Digital Sebagai Aset yang Dikenakan Zakat: Satu Pengenalan , 3rd International Conference on Zakat, Waqf and islamic Philanthropy , UiTM Shah Alam  (International) (30 Oct 2019 - 31 Oct 2019)
 3. Speculation in Malaysian Residential Property Market: An Analysis from maqasid al-Shariah Perspective , MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2019, MOHE-UM-INCEIF  (International) (11 Feb 2019 - 12 Feb 2019)
 4. Bursa Suq al-Sila' : Analisis Dari Sudut Kearifan Tempatan , Seminar Hukum Islam Semasa IX, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam  (National) (19 Dec 2018 - 19 Dec 2018)
 5. Analisis Instrumen Hibah Dalam Operasi Perbankan Islam: Tuntutan dan Kekangan, International Seminar on Islam and Sciences 2018, Persatuan Kakitangan Akademik USIM & Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (International) (08 Feb 2018 - 08 Feb 2018)
 6. Excessive Speculation and Its Regulation on House Price: A Malaysia Experience, 15th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management., Association of Social Sciences and Humanities (International) (02 Dec 2017 - 03 Dec 2017)
 7. Speculation in Malaysian Residential Property Market: An Analysis from Maqasid al-Shariah Perspective, MOHE-UM-INCEIF Islamic Finance Research Conference 2017, MOHE UM-INCEIF Islamic Finance Research Programme (International) (21 Nov 2017 - 22 Nov 2017)
 8. History of Speculation Development in Property Market, International Conference on Islam in Malay World VII, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  (International) (19 Sep 2017 - 21 Sep 2017)
 9. APPLICATION OF SHARIAH PRINCIPLES IN ISLAMIC FOREIGN EXCHANGE OPTION, INTERNATIONALCONFERENCE ON ACCOUNTING, MANAGEMENT, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, KARAWANG SINGPERBANGSA UNIVERSITY INDONESIA (International) (30 Apr 2016 - 30 Apr 2016)
 10. Penerapan Elemen Wasatiyyah Dalam Amalan Lindung Nilai (Hedging) Menurut Syariah , International Conference on Islam in Malay World , College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Thailand (International) (12 Sep 2015 - 14 Sep 2015)
 11. Islamic Perspective on Debt: A Study Among Muslim Credit Card Users in Malaysia, International Conference Religion, Business and Contestation in Southeast Asia, University Malaya & Southern Methodist University (International) (27 Jun 2012 - 28 Jun 2012)
 12. The Concept of Hedging From Islamic Perspective, International Conference of Economics and Finance, Social Science Research Society (Sosres) (International) (27 Apr 2012 - 29 Apr 2012)
 13. Penggunaan Kad Kredit Dalam Kalangan Kakitangan Islam, Universiti Malaya, Seminar Hukum Islam Semasa VII Peringkat Kebangsaan, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University Malaya (National) (14 Dec 2011 - 15 Dec 2011)
 14. Risiko-Risiko Dalam Kewangan Semasa: Penilaian Daripada Perspektif Islam, International Conference on Management (ICM2011), Conference Master Resources  (International) (13 Jun 2011 - 14 Jun 2011)
OTHERS
 1. Islamic Hedging: A Critical Analysis of Existing Shariah Resolutions., International Conference on Islamic Finance, University of Sharjah, United Arab Emirates , University of Sharjah, UAE  (International) (05 Nov 2014 - 06 Nov 2014)
 2. Program Pengantarabangsaan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Antara Elemen Positif dan Negatif, Seminar Antarabangsa Dekolonisasi Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan dan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (International) (10 Apr 2012 - 12 Apr 2012)
 3. Batu Bersurat Terengganu: Dinilai Dari Sudut Kearifan Tempatan Melayu Islam, Seminar on Batu Bersurat Piagam Terengganu 2012, Muzium Negeri Terengganu  (National) (25 Mar 2012 - 26 Mar 2012)
 4. Matlamat Kestabilan Kewangan: Analisis Terhadap Dasar Pembiayaan Perbankan Islam Malaysia, International Seminar on Research in Islamic Studies II , Division of Postgraduate Studies, Academy of Islamic Studies (International) (15 Feb 2012 - 16 Feb 2012)
 5. Instrumen Pasaran Modal Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Sekuriti Patuh Syariah, Sukuk Dan Reits Islam, Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan 2009, Department of Syariah and economy, Academy of Islamic Studies, University of Malaya  (National) (10 Feb 2009 - 11 Feb 2009)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2020) Reviewer for Journal Contemporary Islamic Law , (Reviewer)
 2. (2019) Internal Examiner for CD entitled Penentuan Asnaf al-Riqab di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak serta Majlis Agama Islam Selangor: Analisis Perbandingan, (Internal Examiner)
 3. (2019) Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah Pertubuhan Dana Kebangsan , (Shariah Advisor )
 4. (2019) Internal Examiner for PD entitled Kaedah Penentuan Haid Wanita Menurut Perspektif Fiqh dan Sains, (Internal Examiner)
 5. (2019) Internal Examiner of Seminar Prior Submission entitled Pelaksanaan Project Based Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Kajian daripada Perspektif Syariah , (Internal Examiner)
 6. (2019) Internal Examiner for PD entitled Factors Affecting Involvement of Micro, Small and Medium Enterpriser Owner on Islamic Insurance in Sri Lanka: Application of Theory of Planned Behaviour, (Internal Examiner)
 7. (2019) Internal Examiner for PD entitled Productive Utilization of Zakat Proceeds: Prospects Challenges and Opportunities in the Case of Pakistan , (Internal Examiner)
 8. (2019) Internal Examiner of PD entitled Islamic Marketing Application in Islamic Banking Industry in Malaysia: a Study Based on Maqasid Syariah , (Internal Examiner)
 9. (2019) Internal Examiner for PD entitled Potensi Gharar dalam Aplikasi E-Wallet , (Internal Examiner)
 10. (2019) Internal Examiner for PD entitled Towards Standardized Approach in Application of Hiyal and Talfiq in Modern Islamic Finance: Pakistan as a Case Study , (Internal Examiner)
 11. (2018) Reviewer for Journal Penyelidikan Undang-undang Syariah , (Reviewer)
 12. (2018) Role of Islamic Investment Companies in the Development of te Capital Market of Kuwait , (Internal Examiner)
 13. (2018) Pelaburan Harta Wakaf di Sumatera utara indonesia, (Internal Examiner)
 14. (2018) Arahan Do Not Resuscitate Menurut Perspektif Hukum Islam , (Internal Examiner)
 15. (2018) Reviewer for al-Qanatir for article entitled Kepelbagaian Produk Hibah Sebagai Instrumen Pengurusan Harta: Sorotan Literatur , (Reviewer)
 16. (2018) Pemakaian Prinsip Maqasid al-Syariah Dalam Kitab al-Umm: Analisis Bab Jual Beli, (Internal Examiner)
 17. (2018) Additional Financing and Its Forms and Provisions: An Applied Study in Saudi Banks, (Internal Examiner)
 18. (2018) Internal Examiner for PD entitled Perlaksanaan Konsep Fisabilillah Terhadap Infrastuktur Awam: Kajian di MAWIP , (Internal Examiner)
 19. (2017) Pemakaian Maqasid Syariah Dalam Kitab al-Umm: Analisis Bab Jual Beli, (Internal Examiner)
 20. (2017) Isu-Isu Syariah Dalam Extended Warranty , (External Examiner)
 21. (2017) Reviewer for UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies for article entitled Elemen al-Hajah Dalam Pembiayaan Peribadi: Satu Analisis, (Reviewer)
 22. (2017) Financial Innovation in Islamic Financial Insttutions, (Internal Examiner)
 23. (2017) The Bank Guarantee in The Libyan Development Bank and Their Compatibility with Islamic Law, (Internal Examiner)
 24. (2017) Perlindungan Ekonomi dan Peruntukan Nafkah Warga Emas: Kajian Perlaksanaan di Wilayah Persekutuan , (Internal Examiner)
 25. (2017) Pemalsuan Produk Halal di Malaysia: Analisis dari Tahun 2007-2016, (Internal Examiner)
 26. (2017) Reviewer for UNISSA Centre for Research and Publication for article entitled Enhancing Takaful Performance From Qualities of Islamic Leader's Perspectives: a Case of Malaysia Takaful Operator, (Reviewer)
 27. (2017) Pengaruh Budaya Setempat dan Pengetahuan Agama Terhadap Pemilihan Makanan Halal dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Harian di Daerah Lahad Datu , (Internal Examiner)
 28. (2017) Arahan Do-Not Resuscitate Menurut Perspektif Hukum , (Examiner)
 29. (2017) Pelaksanaan al-Rukhsah dalam Ibadah Solat: Kajian dalam Kalangan Pegawai Perubatan , (Internal Examiner)
 30. (2017) Sistem Kafalah dalam Pembiayaan Kredit Mikro: Kajian di Amanah Ikhtiar Malaysia Cawangan Perak, (Internal Examiner)
 31. (2016) Pemakaian Maqasid al-shariah dalam Kitab al-Umm: Analisis Bab Jual Beli , (Internal Examiner)
 32. (2016) Kesedaran Masyarakat Mengenai Objektif Syariah Dalam Perkahwinan: Kajian di Daerah Brunei Muara, (Examiner)
 33. (2016) Aplikasi Ta'widh Dalam pembiayaan Perumahan Tertunggak di Maybank Islamic Berhad: Analisis Menurut Perspektif Hukum , (Internal Examiner)
 34. (2016) Pengagihan Zakat kepada Asnaf Muallaf di Kuala Lumpur: Kajian dari Perspektif Maqasid al-Shariah , (Internal Examiner)
 35. (2016) Penggunaan Teknologi Autentikasi Halal dalam Verifikasi Produk Makanan: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam , (Internal Examiner)
 36. (2016) Konflik Dhawil Arham dan Baitulmal: Kajian di Selangor , (Internal Examiner)
 37. (2016) : , (Internal Examiner)
 38. (2016) Pengamalan Konsep Halalan Tayyiba Dalam Penyediaan Makanan: Kajian terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta, Indonesia , (Internal Examiner)
 39. (2016) Pengambilan Makanan Segera Menurut Perspektif Hukum Islam: Kajian di Sekolah Rendah Bangsar Kuala Lumpur , (Internal Examiner)
 40. (2016) ) ) (Terj. Kesan Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Turki), (Internal Examiner)
 41. (2016) Isu Pengurusan Harta Zakat di Baitul Mal Acheh: Kajian Terhadap Respon Majlis Pemusyarawatan Ulama Aceh MPUA, (Internal Examiner)
 42. (2016) Jurnal Syariah 2-15-2017, (Additional Proof Reader)
 43. (2016) Jurnal Fiqh, (Proof Reader Jurnal Fiqh)
 44. (2015) Reviewer for Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa INFAD USIM for article entitled Program Usahawan Bagi Memperkasakan Ekonomi Golongan Asnaf Pemantauan dari Aplikasi MyEma , (Reviewer)
 45. (2015) Pentafsiran Asnaf Zakat fi Sabilillah di Malaysia , (Internal Examiner)
 46. (2015) Reviewer for Quranica Journal for article entitled Perancangan Harta Menurut Perspektif al-Quran , (Reviewer)
Contribution to external organisation
 1. (2019) Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah Dana Peladang Kebangsaan , Pertubuhan Peladang Kebangsaan , National
 2. (2019) Panel Bengkel Metodologi Penulisan Kertas Projek Syariah , Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM, University
 3. (2019) Expert Assessor for Simposium Diskusi Zakat 2019, Pusat Pungutan Zakat , National
 4. (2019) Editor , Syariah Journal
 5. (2019) Report for project "Developing a Suitable Takaful Product for Disable Segments, FWD-UM
 6. (2018) Speaker for Hari Penyelidikan Berpandu Pelajar Postgraduate , Jabatan Fiqh dan usul APIUM
 7. (2018) Speaker for Bengkel Metodologi Untuk Kertas Projek , Jabatan Fiqh dan Usul APIUM
 8. (2017) Committee Member of Editorial Board , Jurnal Syariah
 9. (2016) Researcher for Islamic Capital Market Research Project, Securities Commission Malaysia, National
 10. (2016) Committee Member of Editorial Board , Jurnal Syariah
 11. (2015) Research Assistant for Project A Critical Appraisal on Options, Futures and Swaps as Islamic Hedging Tools, International Shari`ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)., National
 12. (2015) Proof Reader, Jurnal Fiqh

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) ANALISIS FIQH TERHADAP INSTRUMEN SEKURITI PINJAMAN BURSA MALAYSIA, MOHAMED SYAKIR BIN ABU BAKAR
 2. (2023) Aplikasi Kontrak Al-Rahn di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, FAUZAN MUHAMMADI
 3. (2023) Shariah Parameter for Equity Crowdfunding in Malaysia, ABDUL MUNEEM
 4. (2023) Banking Merger and Its Rulings in Islamic Jurisprudence - A Merging between Kuwait Finance House and Ahli United Bank of Bahrain: A Descriptive and Analytical Study, KHALED J S KH ALKHALDI
 5. (2017) -, Saleh Nasser Ali Al Kharusi
 6. (2017) The Origins of Financial Transaction Prohibition in Revealed and Man Made Religions: A Comparative Study From the Perspective of Islamic Financial System, Yousef Bensala
 7. (2017) THE ANALYSIS OF METHODOLOGICAL BASIS OF ISLAMIC CONTRACT IN THE INDONESIA, FAUZAN MUHAMMADI
Master
 1. (2023) عقود المناقصات المعاصرة في دولة الكويت دراسة فقهية مقارنة مع قانون 49 سنة 2016 م, Abdulatif Alothman
 2. (2023) Shariah Rulings and Legal Standards for Buying Shares: A Case Study of Shares Subscription in Kuwait, MUHSEN F B ALHAJRAF
 3. (2022) Analysis of Ar-Rahn Products in Islamic Financial Institutions in Malaysia According to Fiqh Perspective, SITI HAZIRAH BINTI CHE HARUN
 4. (2019) ANALISIS ISU-ISU FIQH DALAM PENGAMBILALIHAN SYARIKAT TAKAFUL DI MALAYSIA, MOHAMED SYAKIR BIN ABU BAKAR
 5. (2017) SPEKULASI DALAM PASARAN HARTANAH MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH, NOOR SAKINAH SAMSULKAMAL
 6. (2017) HIBAH UMRA DAN RUQBA DI AMANAH RAYA BERHAD, Sahida Che Sidek
 7. (2017) FATWA, Nurul Fathiyah binti Azman
 8. (2017) AMALAN KONSEP IJARAH DALAM PERNIAGAAN KERETA SEWA, Syed Nazaral Ihsan bin Syed Azuddin
 9. (2016) HUBUNGKAIT DI ANTARA KAEDAH AL-ASL FI AL IBAHAH AL HAZR DENGAN KONSEP TA'LIL AL-AHKAM, Muhammad Rodhiuddin bin Rosman
 10. (2016) A SHARIAH ANALYSIS OF DEBT RESCHEDULING AND RESTRUCTURING FACILITIES IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION, ABDUL MUNEEM
 11. (2016) ANALISIS PENGGUNAAN VAKSIN TERHADAP KANAK-KANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analysis on the Usage of Vaccines for Children from Fiqh Perspective), TENGKU FATIMAH AZZAHRA BINTI TENGKU MD FAUZI
 12. (2016) ANALISIS PENGGUNAAN VAKSIN TERHADAP KANAK-KANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, TENGKU FATIMAH AZZAHRA TENGKU MD FAUZI
 13. (2016) ANALISIS OPERASI PERNIAGAAN DINARPAL DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT (An Analysis on the Operation of Dinarpal Business from the Perspective of Fiqh Muamalat), ABDULHAKIM FAKHRUDDEEN BIN MUHAMAD RIDZUAN
 14. (2014) PEMAKAIAN MASLAHAH DALAM PRODUK TAKAFUL KELUARGA DI PRUDENTIAL, NIK ASMA' ADAWIYAH BINTI NIK DIN
 15. (2014) Khilaf Hukum Muamalat Antara Ibn Hajar Alhaitami Dan Imam Shamsu Ramli Berdasarkan Konsep Maqasid Syariah, Mohammad Reeza bin Hasnan
 16. (2014) KAJIAN APLIKASI E DINAR DALAM DINARPAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM, Abdulhakim Fakhruddeen Bin Muhamad Ridzuan
Under Graduate Students
 1. (2017) KEFAHAMAN PENIAGA ONLINE TERHADAP KONSEP DROPSHIP MENURUT ISLAM
 2. (2017) HIBAH TAKAFUL SEBAGAI SATU INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PENGURUSAN HARTA: KAJIAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI PETALING JAYA
 3. (2017) CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM: ANALISIS TERHADAP BITCOIN
 4. (2016) PERNIAGAN KOLAM PANCING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
 5. (2016) KONSEP KONTRAK PEMBIAYAAN SEMULA DALAM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA
 6. (2016) ISU-ISU SYARIAH DALAM SUKUK MURABAHAH DI MALAYSIA
 7. (2016) ISU-ISU SYARIAH DALAM KONTRAK SWAP
 8. (2016) ANALISIS PERNIAGAAN TONE EXCEL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
 9. (2015) PEMINJAMAN WANG UNTUK MENJANA KEUNTUNGAN: ANALISIS HUKUM
 10. (2015) PEMAKAIAN URUF DALAM ISU-ISU MUAMALAT KONTEMPORARI
 11. (2015) KEFAHAMAN MAHASISWA AKADEMI PENGAJIAN ISLAM TERHADAP PRLABURAN EMAS PATUH SYARIAH

TEACHING


Master
 1. (2022) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 2. (2022) IOX7001 - Research Methodology
 3. (2021) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 4. (2020) IOX7001 - Research Methodology
 5. (2019) IVX8001 - Research Methodology
 6. (2017) IOA7003 - Contemporary Islamic Jurisprudence
 7. (2016) IFGH6111 - Objectived of Shariah
 8. (2015) IXGX6111 - Advanced Research Methodology
Bachelor
 1. (2022) IID2008 - Contemporary Islamic Transaction
 2. (2022) IIP1002 - Fiqh Al- Ibadat
 3. (2022) IIP3006 - Fiqh Al-Mawarith Wa Al-Wasaya
 4. (2022) IIP2002 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 5. (2022) IIX3001 - Islamic Law of Waqf and Hibah
 6. (2021) IIP1002 - Fiqh Al-`Ibadat
 7. (2021) IIP2002 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 8. (2020) IIP2002 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 9. (2020) IIX3001 - Islamic Law of Waqf and Hibah
 10. (2019) IID2008 - Contemporary Islamic Transaction
 11. (2019) IIP1002 - Fiqh Al-`Ibadat
 12. (2019) IIP2002 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 13. (2019) IIP2002 - Fiqh Al-Mu`Amalat
 14. (2017) IFEH2111 - Contemporary Islamic Transaction
 15. (2017) IIP2002 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 16. (2015) IFEH2111 - Comtemporary Islamic Transaction
 17. (2015) IUEL2110 - Fiqh Al-Mu'Amalat
 18. (2015) IXEH2101 - Jurisprudence of Islamic Worship I
 19. (2015) IXEH2102 - Jurisprudence of Islamic Transactions
Others
 1. (2019) IYS 204 - Sistem Muamalat Islam

PATENT/IPR


 • I-Tijarah
  Copyright (National)

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Penglibatan Dalam Program Kitar Semula Alam Flora, (25 Nov 2019 - 29 Jan 2020)
 • Penyampai Kuliah Maghrib Di Surau Al-Istiqlal Bertajuk Hutang Menurut Islam, (10 Nov 2019 - 10 Nov 2019)
 • Panel Forum Bagi Program Santun Siswa Di Kg Endah Banting, (02 Nov 2019 - 02 Nov 2019)
 • Penyampai Kuliah Fiqh Mar'Ah Bertajuk Kaki Shopping: Isu Shopping Online, (08 Mar 2019 - 08 Mar 2019)
 • Penglibatan Dalam Gotong Royong Sk Sri Selangor, (27 Feb 2019 - 27 Feb 2019)
 • Penyampai Kuliyah Fiqh Mar'Ah, (12 Oct 2018 - 12 Oct 2018)
 • Penceramah Program Ilmiah Bicara Hawa "Perancangan Pengurusan Kewangan", (20 Oct 2017 - 20 Oct 2017)
 • Program Perkongsian Terbilang Mita, (26 Apr 2016 - 26 Apr 2016)
 • Penceramah Tazkirah Jumaat Bersama Muslimat Affin Bank Bertajuk Kesempurnaan Solat Bahagian 2, (13 Nov 2015 - 13 Nov 2015)
 • Penceramah Tazkirah Jumaat Bersama Muslimat Affin Bank Bertajuk Kesempurnaan Solat Bahagian 1, (09 Oct 2015 - 09 Oct 2015)