Curriculum Vitae

DR. NOOR HASNOOR BINTI MOHAMAD NOR

Senior Lecturer
 • Department of Linguistics
  Academy of Malay Studies
 • 79677234

AREAS OF EXPERTISE


 • SEMANTICS
 • PSYCHOLINGUISTICS
 • GENERAL LINGUISTICS

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PHD, (Semantik)
  Universiti Malaya (UM)
 • MMS, (Linguistik)
  Universiti Malaya (UM)
 • DIPED, (Education)
  Universiti Malaya (UM)
 • BMALAYSTUD(HONS), (Malay Studies)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Committee Members
  23 Mar 2023 - 22 Mar 2025 (Faculty)
 • Committee Members
  02 Feb 2023 - 03 Feb 2025 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Committee Members
  25 Oct 2023 - 30 Jul 2024 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  23 Oct 2023 - 30 Jul 2024 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  31 Jan 2023 - 30 Jul 2024 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Supervisor
  02 Oct 2023 - 22 Mar 2024 (Department)
 • Supervisor
  27 Jan 2023 - 16 Feb 2024 (University Malaya)
 • Supervisor
  12 Jan 2023 - 09 Feb 2024 (University Malaya)
 • Committee Members
  03 Jan 2023 - 17 Jan 2024 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Acting Coordinator
  27 Oct 2023 - 03 Nov 2023 (University Malaya)
 • Coordinator
  01 Nov 2022 - 17 Sep 2023 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  01 Nov 2022 - 17 Sep 2023 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Acting Coordinator
  12 Jun 2023 - 16 Jun 2023 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Committee Members
  09 Mar 2023 - 16 Mar 2023 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Curriculum Review
  20 Oct 2022 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Coordinator
  13 Oct 2022 - 30 Dec 2022 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Head of Department
  16 Jan 2019 - 15 Jan 2021 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • panel pembangunan sumber manusia
  21 Jan 2019 - 21 Jan 2021 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • JK Pemilihan Ijazah Dasar APM
  03 Apr 2018 - 03 Apr 2019 (University Malaya)
 • Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan Ijazah Pertama
  02 Mar 2017 - 01 Mar 2019 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  01 Feb 2017 - 31 Jan 2019 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  01 Dec 2016 - 30 Nov 2018 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Pembantu Audit Kendiri
  03 Nov 2016 - 02 Nov 2018 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Panel Penasihat Akademik
  11 Aug 2016 - 10 Aug 2018 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Penerbitan
  01 Jul 2017 - 30 Jun 2018 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Jawatankuasa Pemilihan Pelajar Sesi 2017/2018
  23 Mar 2017 - 23 Mar 2018 (University Malaya)
 • Acting Head of Department
  31 Jul 2017 - 11 Sep 2017 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Coordinator
  10 Sep 2015 - 09 Sep 2016 (Department of Linguistics, Academy of Malay Studies)
 • Programme Coordinator
  26 Jul 2013 - 25 Jul 2015 (University Malaya)
 • Ahli j/kuasa E-learning APM
  14 Jul 2011 - 14 Jul 2014 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Ahli j/kuasa Pelaksana Pembudayaan Keusahawanan bagi Kursus Universiti
  01 Sep 2011 - 30 Aug 2013 (University Malaya)
 • Programme Coordinator
  18 Jan 2013 - 11 Jan 2013 (Dean Office, Academy of Malay Studies)
 • Pembantu Timbalan Pengarah (Ijazah Dasar) bagi aktiviti-aktiviti ko-kurikulum pelajar
  12 Aug 2011 - 13 Aug 2012 (Dean Office, Academy of Malay Studies)

MEMBERSHIPS


 • PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA (PENA), MEMBER
  Since 2020 (National)
 • AKRABCARE, MEMBER
  Since 2017 (National)
 • RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (AKRAB), MEMBER
  Since 2017 (National)
 • J/KUASA MUZIUM PDRM, MEMBER
  Since 2010 (National)
 • PERSATUAN BAHASA MODEN, MEMBER
  Since 2008 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Anugerah Buku Negara 2023
  Yayasaan Pembangunan Buku Negara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, 2023 (National)
 • , 2022 (University)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2020 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2019 (University)
 • Tempat Pertama (Pertandiingan Poster di Persidangan Akademia Komuniti Universiti Malaya 2017)
  UMCares, 2017 (University)
 • Silver Medal (Ekspo Penyelidikan, Rekacipta & Inovasi)
  University of Malaya, 2009 (University)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2008 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2007 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Akhmal Hakim Mohamad, Noor Hasnoor Mohamad Nor (2023). Inventori Dialek Melayu Midai:Analisis Struktural. Jurnal Bahasa 23(2) 191–224.
 2. Nur Fathiha Asyikin Baharin, Rohani Mohd Yusoff, Noor Hasnoor Mohamad Nor (2021). Perubahan Fonologidalam Bahasa duano dan Bahasa Melayu. 32(2),112-133.Universiti Malaya.
 3. Noor Hasnoor Mohamad Nor & Eizah Mat Hussain. (2020). Konsep Ruang dalam Bahasa dan Pemikiran Menerusi Pantun Melayu. Jurnal Pengajian Melayu Sedunia.
 4. Noor Hasnoor Mohamad Nor, Eizah Mat Hussain, Ahmad Ramizu Abdullah (2019). Kesopanan dalam komunikasi menerusi filem animasi kanak-kanak tempatan. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication.Jilid 35(3),1-20.
 5. Noor Hasnoor Mohamad Nor (2015). Metafora Anatomi dan Jenis-jenis Makna: Analisis Teks Pantun Melayu, Kuala Lumpur:Persatuan Bahasa Moden,vol 9,115-134
 6. ROHANI MOHD YUSOF DAN NOOR HASNOOR MOHAMAD NOR, "CIRI- CIRI BAHASA ORANG ASLI MELAYU-PROTO", JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA EDISI KHAS 2014, VOL. 1 (1), DISEMBER 2014.
 7. Noor Hasnoor Mohamad Nor ( 2002). Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak Melayu:Satu Kajian Kes. Jurnal Bahasa Jilid 2, Bil 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Scopus
 1. Nor, N. H. M., Hussain, E. M., Abdullah, A. R. (2019). Politeness in communication through local children s animated film. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 368-385. doi:10.17576/JKMJC-2019-3504-23
Books
 1. Zamre Abu Hassan, Noor Hasnoor Mohamad Nor et al. (2023) Pulau Tiga: Khazanah Melayu Perak. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Institut Agro Usahawan (I-GROW) Perak.
 2. Asmah haji Omar, Samsur Rijal Yahya, Noor Hasnoor Mohamad Nor (2018), The Orang Asli of Malaysia: A Linguistic Perspective, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
Chapter in Books
 1. Rohaidah Haron, Noor Hasnoor Mohamad Nor, Mohamad Mahzan Awang (2022). Kedaulatan Undang-undang dalam Kerangka Rukun Negara Bersumberkan Teks Undang-undang Raja Melaka dalam Rukun Negara dan Pancasila Ideologi dan Amalan. hlm. 189-204. Pahang: Universiti Malaysia Pahang.
 2. Noor Hasnoor Mohamad Nor (2018). 'Hati' dalam Medan Makna Emosi Menerusi Karya Agung Pantun Melayu dalam Indirawati Zahid, Norhayati Ab Rahman, Pramono (eds), Khazanah Melayu Serumpun dalam Era Baharu (pp. 16-36). Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya.
 3. Noor Hasnoor Mohamad Nor, Rohani Mohd Yusof (2017), Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Bahasa atau Dialek Melayu? dalam Rahimah A. Hamid & A.S. Hardy Shafili (ed) Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden (hlmn 108-122),Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 4. Noor Hasnoor Mohamad Nor (2016). Linguistik Korpus dalam Pelestarian Bahasa: Analisis Pantun Melayu dalam Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi (et al.)(ed), Pengajian Melayu Kontemporari (hal,82-91). Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu.
 5. Noor Hasnoor Mohamad Nor.2015. Metafora Anatomi dalam Pantun Melayu:Analisis Semantik Leksikal dalam Rahimah A. Hamid, Kearifan Tempatan:Dari Lisan ke Aksara dan Media (hal 21-42). Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 6. Noor Hasnoor Mohamad Nor, Sahara Mesman, Adenan Ayub. 2012.Bunga-bunga Bahasa (Idioms): manifestasi Kerangka Kognitif Penutur Bahasa Melayu, dlm Memartabatkan Bahasa Melayu:Pengajian Bahasa, hlm 286-298.Tanjong Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 7. Noor Hasnoor Mohamad Nor.2009.Bahasa dan Kognisi:Satu Perkaitan dalam Komunikasi Kanak-kanak" dalam Noor Hasnoor, Rohani Mohd Yusof dan Mohd Aidi Mat Yusof, Sekalung Budi Selautan Kenangan. hal 167-178 . Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu
 8. Noor Hasnoor Mohamad Nor et al.2006. Bahasa dan Kesusateraan Melayu dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya
 9. Noor Hasnoor Mohamad Nor, Zainal Abidin Borhan, Ahmad Hakimi Khairuddin.2006."Tamadun Melayu Sebagai Asas dan Kelangsungan Tamadun Malaysia" dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya
 10. Noor Hasnoor Mohamad Nor.2005. Manifestasi Emosi Kanak- kanak dalam Pemerolehan Bahasa" dalam Emosi Melayu. Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu.
Article in Proceeding
 1. Syaidatul Amira Mohamad Rafi, Noor Hasnoor Mohamad Nor , Hasmidar Hassan (2023). Analisis Makna Implisit dalam Syair Riwayat Terengganu Darul Iman dari Sudut Pragmatik. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu (RENTAS) 2023 hlm. 234-238
 2. Noor Hasnoor Mohamad Nor, Eizah Mat Hussain (2019). Metafora Ruang dalam Karya Agung Pantun Melayu: Analisis Medan Makna. Kuala Lumpur: Universiti Kebbangsaaan Malaysia,Persatuan Linguistik Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka
 3. Noor Hasnoor Mohamad Nor (2017) Fenomena Kebahasaan Generasi Z: Antara Realiti dan Cabaran. Prosiding Seminar Bahasa, sastera dan Budaya, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia.
 4. Noor Hasnoor Mohamad Nor (2017) Ruang dalam Bahasa dan Pemikiran Melayu, Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik IV Universiti Putra Malaysia, hlmn
 5. Noor Hasnoor.2008.Metafora Anatomi dalam Korpus Pantun Melayu, hlm.66-69
Other Publications
 1. Zamree Abu Hassan, Noor Hasnoor Mohamad Nor et.al (2023) Pulau Tiga: Khazanah Melayu Perak. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya - Original Writing

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2018 - 2021, RU Geran - Fakulti Program
  Penyelidikan Masyarakat Orang Asli Semai Di Cameron Highlands Dan Perkaitannya Dengan Alam Melayu ( Principal Investigator(PI))
 2. 2018 - 2020, RU Geran - UMCares
  Speak Like A Boss ( Co-Researcher)
 3. 2014 - 2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Bahasa Orang Asli Melayu-Proto: Fokus Kepada Bahasa Terancam ( Co-Researcher)
 4. 2022 - 2023, Projek Penyelidikan Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu (PKKM)
  Aspek Bahasa dalam Naskah Undang-undang Raja Melaka, University of Malaya (UM) ( Co-Researcher)
 5. 2021 - 2022, Special Case Grant/Others
  Kajian Hikayat Merong Mahawangsa, Dewan Bahasa Dan Pustaka ( Co-Researcher)
 6. 2017 - 2018, Zakat / UMcares
  Projek Memperkasa Wanita melalui Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan ( Co-Researcher)
 7. 2014 - 2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Bahasa Orang Asli Melayu-Proto:Fokus Kepada Bahasa Terancam ( Co-Researcher)
 8. 2012 - 2015, PDRM
  PENYELIDIKAN ORANG ASLI DI MALAYSIA ( Co-Researcher)
 9. 2012 - 2012, Peruntukan APM (J-12008-00-711100)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Suku Semai, Cameron Highlands ( Consultant)
 10. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Jakun di Pahang ( Consultant)
 11. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Seletar di Johor ( Consultant)
 12. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Kanaq di Johor ( Consultant)
 13. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Temuan di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka ( Consultant)
 14. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Duano di Johor ( Consultant)
 15. 2008 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Semelai di Pahang ( Consultant)
 16. 2008 - 2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  CIRI-CIRI BAHASA URAK LAWOI ( Consultant)
 17. 2007 - 2008, Tabung APM
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Jakun dan Semelai di Pahang ( Consultant)
 18. 2007 - 2008, Peruntukan Jabatan Dokumentasi APM
  Penyelidikan adat-istiadat masyarakat pribumi di Malaysia ( Co-Researcher)
 19. 2007 - 2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Di Malaysia ( Consultant)
 20. 2006 - 2007, Tabung APM
  Penyelidikan Bahasa Orang Asli Kintak di Perak ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Speak as a Boss, Komuniti Kuala selangor
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2020 (National)
 • Multidisiplinary Research Group, mrdg
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2020 (National)
 • Speak as a Boss, Komuniti Kuala Selangor
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2020 (National)
 • Phonology Consultant, FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY
  01 Dec 2014 - 01 Dec 2016 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. Pemaujudan Konsep Metrologi Orang Melayu dari Perspektif Ekolinguistik, Program Bicara @MEDM: Kearifan Metrologi, Muzium Etnologi Dunia Melayu, Jabatan Muzium Malaysia (National) (27 Nov 2023 - 27 Dec 2023)
 2. Data Korpus dalam Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah, Kuliah Umum Prosodi S-3, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia (International) (03 Oct 2023 - 03 Oct 2023)
 3. Kiasan dalam Karya-karya Agung, Pembentangan Hasil Penyelidikan Sabatikal, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (University) (02 Nov 2022 - 02 Nov 2022)
 4. Kepentingan Penulisan Ilmiah, Program Ceria Hari Linguistik (CHIL2021), Persatuan Linguistik Melayu, APM (University) (13 Nov 2021 - 13 Nov 2021)
ORAL PRESENTER
 1. Dunia Melayu-Turki dalam Filem dari Perspektif Etnosemantik, Simposium Antarabangsa Sains, Budaya dan Kesenian di Alam Dunia Melayu -Turki 2022, Akademi Pengajian Melayu (International) (27 Sep 2022 - 27 Sep 2022)
POSTER PRESENTER
 1. Unveiling Sound Distribution in the Che Wong Language, Galeri Penyelidikan Universiti Malaya (Cultural & Heritage), Universiti Malaya (University) (04 Sep 2023 - 03 Oct 2023)
 2. Phonological Features of Che Wong in Kuala Gandah, Pahang., Conference "Voice of People", Pusat Pengajian Orang Asli Universiti Malaya (International) (17 Sep 2019 - 15 Oct 2019)
 3. Speak As A Boss Project, International Education Conference and Exhibition (APAIE) 2019, Asia Pacific Association & UMCares (International) (25 Mar 2019 - 25 Mar 2019)
PRESENTER
 1. Kaedah PdP dan Pengurusan Fail Kursus, BENGKEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, JABATAN LINGUISTIK MELAYU (Others) (10 Sep 2020 - 10 Sep 2020)
 2. 'Hati" dalam Teks Karya Agung Pantun Melayu, SEMINAR ANTARABANGSA KHAZANAH MELAYU SERUMPUN DALAM ERA BAHARU, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Universiti Andalas Indonesia (International) (14 Nov 2018 - 15 Nov 2018)
 3. Metafora menerusi Penglihatan Dunia Penutur Dialak Kelantan, SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN MELAYU X, Universiti Putra Malaysia & Dewan Bahasa dan Pustaka (International) (06 Feb 2018 - 07 Feb 2018)
 4. "RUANG" DALAM BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU, SEMINAR PSIKOLINGUISTIK KALI KE IV, PERSATUAN PSIKOLINGUISTIK MALAYSIA, UPM, MAKTAB GAYA SABAH (International) (10 Oct 2017 - 11 Oct 2017)
 5. FENOMENA KEBAHASAAN GENERASI Z: ANTARA REALITI DAN CABARAN, SEMINAR SEBAHTERA 2017, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA dan UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (National) (27 Sep 2017 - 27 Sep 2017)
 6. Linguistik Korpus dalam Pelestarian Bahasa: Analisis Pantun Melayu, Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu (SEBAHTERA v 2015), Akademi Pengajain Melayu Universiti Malaya dan Pusat Pengajian Bahasa dan Kesusasteran dan Kebudayaan Melayu, UKM (National) (27 Oct 2015 - 27 Oct 2015)
 7. Dari Mata Turun ke hati: Manifestasi Pengwujudan Makna Menerusi Alam, Persidangan Serantau Kearifan Tempatan, Universiti Sains Malaysia (International) (12 Oct 2014 - 13 Oct 2014)
 8. Metafora Anatomi Dalam Pantun Melayu: Analisis Semantik Leksikal, Persidangan Serantau Kearifan Tempatan, Universiti Sains Malaysia (International) (06 Oct 2013 - 07 Oct 2013)
OTHERS
 1. SEMAKAN KURIKULUM IJAZAH TINGGI, BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM IJAZAH TINGGI, PEJABAT IJAZAH TINGGI APM (University) (19 Nov 2020 - 19 Dec 2020)
 2. PENGAJARAN SECARA ONLINE, BENGKEL PDP, AKADEMI PENGAJIAN MELAYU & ADEC (Others) (28 Sep 2020 - 28 Sep 2020)
 3. PSYCHOLOGICAL FIRST AID, PSYCHOLOGICAL FIRST AID, JOHN HOPKINS UNIVERSITY (International) (13 Aug 2020 - 17 Dec 2020)
 4. KURSUS JALINAN MASYARAKAT, BENGKEL TRAINING OF TRAINERS , CITRA, UNIVERSITI MALAYA (University) (11 Feb 2020 - 11 Feb 2020)
 5. PROJEK SPEAK AS A BOSS, PERSIDANGAN AKADEMIA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYA 2018, Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Malaya (UMCares) (University) (18 Dec 2018 - 19 Dec 2018)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Metafora Api dan Metafora Air Sebagai Manifestasi Pemikiran Melayu: Analisis Mode Hibrid Baharu, University, (Internal Evaluator)
 2. (2023) Representasi Emosi Melalui Metafora Api: Satumanifestasi Akal Budi Melayu, National, (Reviewer)
 3. (2023) Penyukuan Vokal Tinggi Dalam Bahasakerinci Berdasarkan Analisis Fonologi Autosegmental, International, (Reviewer)
 4. (2021) Moden Tradisi Membawa Erti, National, (External Evaluator)
 5. (2021) Pakar Penyemak Projek Bank Metadata Digital Bahasa Melayu, University, (External Assessor)
 6. (2021) Dialek Melayu Baling: Satu Pemerian Awal, National, (External Assessor)
 7. (2021) Dialek Melayu Baling: Satu Pemerian Awal, National, (Reviewer)
 8. (2021) Moden Tradisi Membawa Erti, National, (Reviewer)
 9. (2021) Domain Penggunaan Bahasa Jakun: Satu Analisis Domain Fishman (1972), University, (Internal Assessor)
 10. (2020) Journal of Malay Studies (JOMAS), (Reviewer)
 11. (2020) Jurnal Bahasa (Dewan Bahasa dan Pustaka), (Reviewer)
 12. (2020) Jurnal Pengajian Melayu , (Reviewer)
 13. (2019) Jurnal Dewan Bahasa, (Reviewer)
 14. (2019) Jurnal Pengajian Melayu , (Reviewer)
 15. (2018) Jurnal Pengajian Melayu, (Reviewer)
 16. (2018) JURNAL APM, (Reviewer)
 17. (2017) Jurnal Pengajian Melayu Sedunia, (AHLI SIDANG)
 18. (2015) Jurnal Pengajian Melayu Jilid 26, (Reviewer)
 19. Emosi Melayu
 20. Sekalung Budi Selautan Kenangan
Contribution to external organisation
 1. (2024) Tim Promoter Calon S3 (Kedoktoran) Universitas Padjajaran Indonesia, International, (Academic Appointment )
 2. (2022) Kajian Hikayat Merong Mahawangsa, National, (Resource Person)
 3. (2020) Persatuan Penulis Nasional Malaysia, Persatuan Penulis Nasional Malaysia, National
 4. (2020) Pakar Pengesahan Data Penyelidikan , Universiti Kebangsaan Malaysia, National
 5. (2020) Pakar Rujuk Bahasa dan Dialek bagi Projek Latihan Ilmiah, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, University
 6. (2020) Panel Penilai Geran GPF, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya
 7. (2020) Seminar Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya
 8. (2019) Panel Pembangunan Sumber Manusia-KPI, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya
 9. (2018) Pengerusi Wacana Ilmu, Akademi Pengajian Melayu
 10. (2017) Pembimbing Rakan Perkhidmatan Awam Malaysia (AKRAB), Jabatan Perkhidmatan Awam , National
 11. (2017) Program Memperkasa Wanita melalui Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, UMCares, Kolej Komuniti Selayang, Pejabat Zakat Selangor, National
 12. (2017) Panel Penilai Program Jalinan Masyarakat (GXEX1417/GIG1005), CITRA UM
 13. (2017) International 21st Century Education Carnival and International Health Education Carnival, Ministry of Education Malaysia
 14. (2017) Panel Penilai Pengakreditasian Semula Universiti Malaya, University of Malaya
 15. (2014) PRGS Project HMM-Based Speech Synthesis System For Malay, FSKTM UM
Contribution to event
 1. (2021) Bedah Sewang Naratif Dalam Masyarakat Orang Asli, National, (Participant)
 2. (2021) Menyelidik Manuskrip Melayu, International, (Participant)
 3. (2021) Wacana Ilmu Linguistik, University, (Event Coordinator)
 4. (2021) Diskusi Buku Siri 1, National, (Participant)
 5. (2021) Pameran Artifak Budaya Dalam Peribahasa Melayu, University, (Event Coordinator)
 6. (2021) Sidang Kemuncak Penulis Malaysia, National, (Participant)
 7. (2021) Rentas Budaya Hubungan Alam Turki dan Melayu, International, (Event Coordinator)
 8. (2021) Bengkel Tot Kursus Jalinan Masyarakat, University, (Course Facilitator)
Mentoring
 1. (2023) Sistem Istilah Dwibahasa Dengan Sokongan Pertuturan dan Abreviasi, University, (Mentor)
 2. (2023) Text-Based Structure for Human Emotion Expressions in Malay Language, University, (Mentor)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) Kelompok Nomina dalam Artikel Ilmiah oleh Penulis Jati dan Non-Jati Bahasa Jerman: Kajian Linguistik Sistemik Fungsional, Genita Cansrina (Universitas Padjadjaran)
 2. (2023) ANALISIS METAFORA DALAM RIWAYAT TERENGGANU DARUL IMAN, SYAIDATUL AMIRA BINTI MOHAMAD RAFI
 3. (2023) PENGLIHATAN DUNIA MENERUSI KATA BUDAYA DIALEK : KAJIAN KES DI DAERAH BACHOK, NUR FARAH SYAHIRAH BINTI MOHD NASIR
 4. (2023) MORFOLOGI BAHASA JAWA DI MERU, KLANG, MOHD FAUZAN MAT JAM JAM
 5. (2023) PENGESANAN KEBOLEHAN MEMBACA DALAM BAHASA MELAYU KANAK-KANAK DISLEKSIA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ELECTROENCEPHALOGRAM (EGG), FATIN NABILAH BINTI MONIB
 6. (2023) THE INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL, PHONOLOGICAL AND ORTHOGRAPHIC AWARENESS IN WRITING SKILLS AMONG MALAY-ENGLISH BILINGUAL UNDERGRADUATES, KANCHANA DEVI A/P SIBEPEREGASAM
 7. (2022) Penguasaan Imbuhan Awalan meN- dalam kalangan pelajar SJKT berbantukan Google Classroom, MUTHUKUMAR A/L ANANTHAN
 8. (2020) THE INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL, PHONOLOGICAL AND ORTHOGRAPHIC AWARENESS IN WRITING SKILLS AMONG MALAY-ENGLISH BILINGUAL UNDERGRADUATES, KANCHANA DEVI A/P SIBEPEREGASAM
Master
 1. (2023) PEMBANGUNAN K-BARA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (SJK), JEEVA NANTHINI A/P SINNAYAH
 2. (2019) Kata Namaan dalam Bahasa Jawa, Mohd Fauzan Mat Jam Jam
 3. (2019) Kajian Bahasa Iklan dalam Produk Penjagaan Badan TV3, Muthukumar Ananthan
 4. (2019) KATA NAMAAN DALAM BAHASA JAWA DI MERU, MOHD FAUZAN MAT JAM JAM
 5. (2019) LARAS BAHASA DALAM IKLAN PRODUK PENJAGAAN BADAN, MUTHUKUMAR A/L ANANTHAN
 6. (2019) KATA NAMAAN DALAM BAHASA JAWA DI MERU, MOHD FAUZAN MAT JAM JAM
 7. (2019) LARAS BAHASA DALAM IKLAN PRODUK PENJAGAAN BADAN, MUTHUKUMAR A/L ANANTHAN
 8. (2017) ANALISIS PENGGUNAAN KATA HUBUNG DALAM AKHBAR UTUSAN ONLINE, NUR FARAH ADIBAH BINTI ROZALI
 9. (2017) ANALISIS PENGGUNAAN KATA HUBUNG DALAM AKHBAR UTUSAN ONLINE, NUR FARAH ADIBAH BINTI ROZALI
Under Graduate Students
 1. (2023) MODUL "ALAM" DALAM PENINGKATAN KEMAHIRAN INSANIAH
 2. (2023) MODUL KEBOLEHPASARAN GRADUAN DALAM ERA DIGITAL
 3. (2023) Industrial Training, Nurul Ezaidah Binti Roslee, Nur Nabila Ain Binti Mohd Noor, Nur Fazlinda Binti Nordin, Mashitah Soleha Binti Anuar, Mashitah Soleha Binti Anuar, Nur Iylia Maisarah Binti Syaharudy, Izyan Khaliesah Empang Mohd. Khir Nasiruddin, Rasafah Izzati Binti Mat Jusoh, Nur Syarifah Aiman Abd Razak, Norfarah Adilah Binti Rosli, Mohamad Aqil Bin Ismail, Natasha Dayang Anak Brain, Siti Nurul Aina Binti Mohd Zainuddin, Nik Nur'Ain Dalila Binti Nik Azman, Noor Aliya Wani Binti Azmi @ Rosli, Nurul Aima Afiqah Binti Mohd Khairi, Anis Maisarah Binti Dahlan, Erni Zunatasha Rosli, Rosmaniza Binti Shaari, Fatin Amirah Huwaida Binti Jakariya, Siti Nurul Aqilah Binti Asmawi, Siti Zulaikha Binti Asharuddin, Nur Azra Athirah Binti Mahmod, Mohamad Zuhairi Syahmi Bin Zulhilmi Cheng, Nur Maisarah Binti Mohamad Rosli, Nur Asmah Mohd Shariff, Siti Nurnatrah Binti Zulkornaini, Muhd Taufiq Hidayat Bin Sudirman, Anis Maisarah Binti Mazlan, Nurliyana Hanisah Binti Abdul Latif, Norfaizah Amira Abdul Manap @ Abdul Manan, Anis Syafinaz Binti Ariff, Siti Nur Zulaikha Binti Mhd Azman, Nur Samsila Samsuddin
 4. (2022) Kesantunan Bahasa dalam Video Pendek di Aplikasi Tik tok (Latihan Ilmiah)
 5. (2022) Industrial Training, NURUL TASLIM BINTI FAUZI, NORASOFIA BINTI MOHD NORAWI, NUR AFIQAH BINTI SHAHROM ARASHID , ARUNMOLLY A/P SATHIYA SEELAN , KHAIRUNISA BINTI ZUL KURAINI , NUR ZULAIKHA BINTI ABDULLAH , NUR AMIRA BINTI SHAARI , NUR SYAHIRA BINTI SHAARI , NASYA AMEERA BINTI ABD RASHID , MUHAMMAD AKRAM BIN ADNAN , MUHAMMAD SYAFIQ BIN ZAKARIA , NUREEN ZUREENA BINTI MOHD ZAINUDDIN , NUR'AQILAH BINTI ZAMRI , NUR AIN SABRINA BINTI MOHD SOBRI , NUR ANIS BINTI AZMI , NUR ANIS SURYANIE BINTI MOHD KAMRO , NURSOLEHAH BINTI MAT DAUD , NUR ASYIQIN BINTI BUHIZAM , NUR HIKMAH BINTI ABDUL HANIM , ABDUL ROHMAN BIN SAIFUL AZIZ , NOR NAZIHA BINTI ABDULLAH , WAN MASYITAH MAIZAH BINTI HASHIM , POVANESWARY A/P MURALEY , NUUR AQILAH BINTI ROSNAN , AIN NUR IZZATI BINTI ZULFAHMIE , FARAH ADIBA BINTI MOHAMAD JULAIHI , NOR SASLIZA BINTI NAN , TAMERA ANAK PETER , NIK NUR RAS AJEERAH BINTI NIK ADNAN , MASTURA BINTI MD NOR , FAZIRA BINTI LATIP , SHAHIRAH 'AINAA BINTI SENIN , NURULIZATI BINTI OMAR , FATMARUHANI BINTI IBRAHIM , MUHAMMAD FAKHRUL IKRAM BIN SAMAN , GAYATHIRI A/P NILIMANIAM , NUR IZZAH NADHIRAH BINTI KAMARUDIN , NADIRAH AYUNI BINTI AZMAN , NURUL AQILAH BINTI MOHD AMIN , BATRISYIA HANIS BUNTI ROSLIE
 6. (2021) Penggunaan Bahasa Jawa dalam Kalangan Komuniti Padang Jawa, Shah Alam, Selangor
 7. (2021) Metafora Konseptual dalam Kumpulan Puisi Dogma: Analisis Semantik Kognitif
 8. (2019) Latihan Ilmiah
 9. (2018) JID3007 - LATIHAN ILMIAH
 10. (2017) JDEA3382- KERTAS PROJEK
 11. (2017) GIG1005-JALINAN MASYARAKAT
 12. (2016) Jalinan Masyarakat (GXEX1417/GIG1005)

TEACHING


Master
 1. (2023) JQB7019 - Language and Malay World
 2. (2022) JQB7019 - Language and Malay World
Bachelor
 1. (2023) JID3002 - Ethnolinguistics
 2. (2023) JID1008 - Field Research
 3. (2023) JID1005 - Introduction to Malay Linguistics
 4. (2023) JID1011 - Linguistics and Malay Literature
 5. (2023) JIX1006 - Malay Studies and Society
 6. (2023) JID3014 - Typology of Language
 7. (2022) JID3002 - Ethnolinguistics
 8. (2022) JID1005 - Introduction to Malay Linguistics
 9. (2022) JID3005 - Psycholinguistics
 10. (2021) JID2008 - Corpus Linguistics
 11. (2021) JID3002 - Ethnolinguistics
 12. (2021) JID2010 - Linguistics and Culture
 13. (2021) JID3005 - Psycholinguistics
 14. (2021) JID3009 - Semantics
 15. (2021) GIG1005 - Social Engagement

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Program Speak as a Boss Di Inpens International College,Kuala Selangor, Selangor, (30 Nov 2018 - 01 Dec 2018)
 • Penyelaras Program Jalinan Masyarakat Di Kg. Air Tawar, Besut Terengganu, (25 Apr 2018 - 29 Apr 2018)
 • Pembimbing Bahasa Melayu Program Suksess Sk Taman Seri Gombak 2, Batu Caves, Selangor, (04 Apr 2018 - 30 Aug 2018)
 • Akademia Bersama Projek Memperkasa Wanita Melalui Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan, (01 Jul 2017 - 30 Nov 2017)
 • Penyelaras Program Jalinan Masyarakat Di Kg Cherok Paloh Kuantan Pahang, (06 Aug 2015 - 09 Dec 2015)

COURSE ATTENDED


Internal / External Course
RESEARCH
 1. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU TEMUAN), (22 Oct 2011 - 23 Oct 2011)
 2. PENYELIDIKAN BAHASA ORANG ASLI CHE WONG, (07 Oct 2011 - 09 Oct 2011)
 3. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU SELETAR), (25 Nov 2011 - 28 Nov 2011)
 4. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU DUANO), (11 Nov 2011 - 14 Nov 2011)
 5. RENTAS BUDAYA HUBUNGAN ALAM MELAYU DAN TURKI (DARI PERSPEKTIF LINGUISTIK), (30 Sep 2022 - 10 Oct 2022)
 6. BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MALAYSIA, (28 Jun 2007 - 03 Jul 2007)
 7. DAYA HIDUP BAHASA ORANG ASLI DI MALAYSIA, (05 Sep 2022 - 15 Sep 2022)
 8. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI DI MALAYSIA, (16 Jul 2011 - 18 Jul 2011)
 9. BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MALAYSIA, (22 Feb 2008 - 24 Feb 2008)
 10. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI (JAKUN DAN SEMALAI), (16 Feb 2007 - 20 Feb 2007)
 11. MENDOKUMENTASI DAN MEMBUAT PENYELIDIKAN, (11 May 2012 - 14 May 2012)
 12. PENYELIDIKAN BAHASA -BAHASA ORANG ASLI(SUKU SEMALAI), (18 Nov 2011 - 20 Nov 2011)
 13. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU JAKUN), (28 Oct 2011 - 30 Oct 2011)
 14. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU TEMUAN), (15 Oct 2011 - 16 Oct 2011)
 15. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI(SUKU TEMUAN), (01 Oct 2011 - 03 Oct 2011)
 16. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI MELAYU, (06 Feb 2016 - 12 Feb 2016)
 17. CIRI-CIRI BAHASA ORAK LAWOI, (12 Dec 2009 - 21 Dec 2009)
 18. MENJALANKAN KAJIAN "FOLLOW UP" KEPADA PENGUMPULAN DATA, (24 Aug 2015 - 31 Aug 2015)
 19. BAHASA - BAHASA ORANG ASLI MALAYSIA, (04 Feb 2008 - 10 Feb 2008)
 20. MENGUMPUL DATA, (17 Apr 2015 - 20 Apr 2015)
 21. PENYELIDIKAN BAHASA-BAHASA ORANG ASLI TEMUAN, (23 Feb 2007 - 25 Feb 2007)
 22. BAHASA-BAHASA ORANG ASLI, (01 Sep 2006 - 05 Sep 2006)
 23. PENYELIDIKAN BAHASA ORANG ASLI, (25 Aug 2023 - 08 Sep 2023)
INDUCTION COURSE
 1. KURSUS INDUKSI, Kelab Golf Perkhidmatan Awam , Bukit Kiara , Kl (28 Aug 2004 - 28 Aug 2004)
 2. KURSUS INDUKSI, Kelab Golf Perkhidmatan Awam , Bukit Kiara , Kl (09 Aug 2004 - 27 Aug 2004)
 3. KURSUS INDUKSI, Kelab Golf Perkhidmatan Awam , Bukit Kiara , Kl (09 Aug 2004 - 28 Aug 2004)
CONFERENCE
 1. SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN 2019 , Langkawi (15 Oct 2019 - 18 Oct 2019)
 2. SEMINAR BAHASA, BUDAYA DAN SASTERA MELAYU, Thaksin University & Yala Rajabhat University, Thailand (28 Aug 2019 - 03 Sep 2019)
 3. SEMINAR ANTARABANGSA PSIKOLINGUSTIK IV, Th Hotel Kota Kinabalu (09 Oct 2017 - 12 Oct 2017)
 4. REGIONAL CONFERENCE ON LOCAL KNOWLEDGE 2014, Kuching, Sarawak (11 Oct 2014 - 13 Oct 2014)
INTERNAL COURSE- ORGANIZED BY PTJ
 1. KURSUS PSYCHOLOGICAL FIRST AID, Bilik Senat, Aras 4, Canseleri (23 Jul 2020 - 24 Jul 2020)
 2. KURSUS PASCA AKRAB TAHUN 2021, Secara Dalam Talian Melalui Aplikasi Google Meet (05 Aug 2021 - 05 Aug 2021)
 3. PROGRAM SEMBANG SANTAI SIRI 14 - MINDA SIHAT; PRESTASI MANTAP, Secara Dalam Talian Melalui Aplikasi Zoom (23 Sep 2021 - 23 Sep 2021)
EXTERNAL COURSE
 1. BENGKEL TOT JALINAN MASYARAKAT, CITRA UM (22 Oct 2019 - 22 Dec 2019)
 2. KURSUS AKRABCARE, Bilik Senat, Aras 4, Canseleri UM (06 Feb 2017 - 07 Feb 2017)
 3. KURSUS TRANSFORMASI KEPIMPINAN & PERSONALITI DENGAN 10Q, Bilik Senat, Aras 4, Canseleri UM (07 Oct 2016 - 09 Oct 2016)
COURSES ORGANIZED BY PTJ
 1. BENGKEL PENULISAN SCOPUS, Akademi Pengajian Melayu (05 Sep 2019 - 05 Dec 2019)
 2. KURSUS AKRABCARE (6 - 7 FEBRUARI 2017), Universiti Malaya (06 Feb 2017 - 07 Feb 2017)
 3. KURSUS AKRAB TAHAP 2 (23 - 25 JANUARI 2017), Universiti Malaya (23 Jan 2017 - 25 Jan 2017)
 4. R&D TALK SERIES : MANAGING YOUR GRANTS, Dewan Bestari, Blok Pentadbiran, Fakulti Pendidikan UM (22 Jan 2015 - 22 Jan 2015)
 5. BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM BARU, Dewan Semarak, Apm , UM (27 Nov 2012 - 29 Nov 2012)
INTERNAL COURSE
 1. TANGGUNGJAWAB MENJALANKAN PENGAWASAN DAN KAWALAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN/PEGAWAI PENYELIA, Bilik Pameran Aras G Bangunan Hir (20 Mar 2019 - 20 Mar 2019)
 2. BENGKEL PENULISAN BUKU ILMIAH BAHASA MELAYU, Tanjung Tuan Hotel Sdn. Bhd (11 Sep 2002 - 14 Sep 2002)