Curriculum Vitae

DR. AZMIL BIN ZAINAL ABIDIN

Senior Lecturer
 • Department of Akidah and Islamic Thought
  Academy of Islamic Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • ILMU KALAM, ISLAMIC THOUGHT, ISLAMIC SECTS, ISLAMIC CREEDS AND ISLAMIC PHILOSOPHY
  ilmu kalam, Islamic thought

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD (UM), (Pemikiran Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • MASTER OF ISLAMIC STUDIES (USULUDDIN AND PHILOSOPHY), (Usuluddin dan Falsafah)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • BACHELOR OF INTERPRETATION (Jayyid) Al-Azhar University, Egypt, (Usuluddin)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Task Force Member
  25 Jun 2022 - 24 Jun 2025 (University Malaya)
 • Task Force Member
  08 Aug 2023 - 25 Aug 2023 (Department)
 • Task Force Member
  16 Jun 2020 - 15 Jun 2023 (University Malaya)
 • University Malaya Postgraduate Virtual Open Day Promoter (Petugas dan pempamer)
  27 Feb 2021 - 28 Feb 2021 (University Malaya)
 • Committee member (AJK) Unit Jaringan Antarabangsa APIUM
  29 Jan 2019 - 29 Jan 2021 (Academy of Islamic Studies, Academy of Islamic Studies)
 • Committee member (AJK) Surau Jumaat APIUM
  01 Aug 2019 - 01 Aug 2020 (Academy of Islamic Studies, Academy of Islamic Studies)
 • AJK UNIT HUBUNGAN LUAR APIUM
  09 Nov 2017 - 08 Nov 2019 (University Malaya)
 • Supervisor
  18 Feb 2019 - 09 Jun 2019 (Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies)
 • Advisor (Penasihat) Program Minggu Terbuka Akademik (MITA) 2019
  31 Jan 2019 - 12 Apr 2019 (Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Promoter (Pempamer) Pameran JOM Masuk IPTA 2019
  09 Mar 2019 - 10 Mar 2019 (Academy of Islamic Studies, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator
  11 Sep 2017 - 14 Jun 2018 (Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Co-editor of AFKAR Journal
  15 Sep 2014 - 08 Sep 2016 (Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli panel penapis bahan penerbitan berunsur Islam JAKIM
  01 Jan 2013 - 31 Dec 2015 (National)
 • AJK "Emergency Response Team"
  01 Jan 2015 - 01 Dec 2015 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • AJK Pelupusan APIUM
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (Dean Office, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli panel semakan draf asas modul akidah JAKIM
  01 Jan 2013 - 31 Dec 2014 (National)

MEMBERSHIPS


 • AJK FATWA NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MEMBER
  2023 to present (National)
 • PENOLONG KETUA KLUSTER PENGUKUHAN AKIDAH RESEARCH MANAGEMENT CENTRE (YRMC), COMMITTEE MEMBER
  2023 to present (National)
 • ANGGOTA HAI'AH AL-`ULAMA' NEGERI PERAK, MEMBER
  2022 to present (National)
 • PANEL PENASIHAT MODUL KONSULTASI AKIDAH UNIT KONSULTASI AKIDAH PMWP, ADVISORY BOARD
  2023 to 2023 (National)
 • AJK LAJNAH AL-IRSYAD, COMMITTEE MEMBER
  2022 to 2023 (National)
 • AHLI PANEL PAKAR JAKIM, COMMITTEE MEMBER
  2022 to 2023 (National)
 • ANGGOTA JAWATANKUASA KARIAH SURAU AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, MEMBER
  2020 to 2023 (National)
 • JURNAL ULWAN KUIM, ARTICLE REVIEWER
  2019 to 2020 (National)
 • ISLAMIC AND STRATEGIC STUDIES INSTITUTE, FELLOW MEMBER
  2019 to 2020 (National)
 • JURNAL AL-UMMAH JAIS, ARTICLE REVIEWER
  2018 to 2020 (National)
 • JOURNAL AFKAR, ASSOCIATE EDITOR
  2018 to 2020 (International)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Top borrower award (staff category)
  UM Library, 2023 (University)
 • Best Paper Award
  Universiti Islam Sultan Sharif Ali, 2021 (International)
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang
  APIUM, 2021 (University)
 • Excellence Award 2011 for PhD completion period more than three years but less than four years.
  University of Malaya, 2012 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Tafsiran Eksistensialisme Terhadap Makna Kewujudan Manusia: Analisis Kritis Muhammad Sa`id Ramadan al-Buti
 2. Zaidi Abdul Rahman, Makmor Tumin, Azmil Zainal Abidin. (2023). Politik Islam dalam Konteks Tunisia Pasca Revolusi Jasmine: Analisis Pemikiran Rashid Ghannoushi.
 3. Mohd Zulfakar Hj Mat Jusoh, Che Zarrina Sa'ari, Azmil Zainal Abidin (2022). Analisis polemik Wahdah al-Wujud dalam karya Kashf al-Asrar Syeikh Muhammad Saleh Abdullah Minangkabawi menurut perspektif tasawuf, Jurnal Usuluddin 50 (2) 2022, 45-64.
 4. Hamid, N, A, Hamat, M, F, and Abidin, A, Z (2021)Preserving Islam in the Malay World through Islamic Theology by Ibn Khaldun. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11 (7), 358-367.
 5. Mohd Zulfakar bin Hj Mat Jusoh, Che Zarrina binti Saari, Azmil bin Zainal Abidin. (2021) Sumbangan Syeikh Muhammad Saleh Abdullah Minangkabawi (The Contributions of Sheikh Muhammad Saleh Abdullah Minangkabawi), Journal al-Muqaddimah,Vol. 9(1): 1-13
 6. Norafifah Ab Hamid, Mohd Fauzi Hamat & Azmil Zainal Abidin (2020). "Studies on Ibn Khaldun by Muslim Scholars in Malaysia". AFKAR Special Issue 2, 79-106.
 7. Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Muhammad Hazim Mohd Azhar, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Che Zarrina Sa'ari, Azmil Zainal Abidin, Wan Adli Wan Ramli, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Mohd Anuar Mamat, Faizuri Abd. Latif, Ali Ali Gobaili Saged. (2020) Wasatiyyah Dalam Konsep Takdir dan Hubungannya dengan Pengurusan Stres. Journal of Research in Islamic Studies (RIS), 7 (2): 13-22.
 8. Azmil Zainal Abidin (2019). Dimensi ketuhanan falsafah Masha'iyyah: suatu pengamatan konseptual. Journal AFKAR, Vol 21, No. 1 (2019), 251-298.
 9. Mohd Fauzi Hamat (2019). Bidasan terhadap penolakan Asha`irah sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah. Jurnal al-Ummah, Bil. 1 (2019), 1-36.
 10. Azmil Zainal Abidin (2017). Idea penafsiran semula al-Qur'an menurut Nasr Hamid Abu Zayd: suatu pengamatan kritis, Jurnal AFKAR, 19(1), 113-128.
 11. Azmil Zainal Abidin (2017). Keautoritian Manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah. Jurnal AFKAR, Vol. 19 (Edisi Khas), 1-46.
 12. Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Azarudin Awang, Khairul Nizam Mat Karim, Nur Farhana Abdul Rahman, Wan Adli Wan Ramli, Nurhanisah Senin, Azmil Zainal Abidin, Ahmad Zuhdi Ismail, Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, Ruzman Md. Noor. (2017). Al-Wasatiyyah in the Practice of Religious Tolerance among the Families of New Muslims in Sustaining a Well-Being Society. Emerald, Journal of Humanomics, 33 (2), 211-220. (Scopus-Indexed).
 13. Mohd Fakhruddin Abdul Mukti, Azmil Zainal Abidin, mohd Fuad Mokhtar (2017). Ihsan Ilahi Zahir dan kritikannya terhadap akidah al-Imamah. Jurnal Usuluddin, Vol. 45 (2), 1-17.
 14. Azmil bin Zainal Abidin. 2015. Perspektif tasawwuf kontemporari: analisis terhadap sumbangan Sa`id Hawwa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari UniSZA Vol 11 (2015): 56-66.
 15. Azmil Zainal Abidin. 2014. Akidah imamah Shi`ah dalam konteks doktrin wilayah al-faqih Khomeini: suatu analisis simbiotik. Jurnal AFKAR JAPI UM(edisi khas): 37-66.
 16. Khadijah Mohd Khambali, Suraya Sintang & Azmil Zainal Abidin. 2013. Dialog antara agama dalam konteks ilmu perbandingan agama menurut perspektif Islam. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and Contemporary World Vol. 6 (2013):83- 120.
 17. Azmil Zainal Abidin. 2012. Asas keintelektualan tradisi kalam Asha`irah: suatu analisis metodologikal. Jurnal Usuluddin UM (jANUARI-jUN 2012), 35: 1-24.
Scopus
 1. Ibrahim R., Hamat M.F., Abidin A.Z. (2022). MAWAD AL-AQYISAH IN ABKAR AL-AFKAR BY AL-AMIDI: AN ANALYSIS AND TRANSLATION, Afkar. 24(2), 1-24. doi:10.22452/afkar.vol24no2.1
Books
 1. Azmil bin Zainal Abidin. (2023), Dimensi Sains, Agama dan Tamadun Barat: Respons Pemikiran Islam. Rabbani Books & Media dengan pendanaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin, Mohammad Abdel Hamid Qatawneh, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khafidz Soroni, Mohd Hapiz Mahaiyadin, & Ahmad Ridoudin Abdul Wahab. (2023). Kesesatan Ajaran Ahmadiyya Qadiani. Penerbit Universiti Sains Malaysia dan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.
Chapter in Books
 1. Qatawneh & Azmil, Z.A. (2023). Al-Ittijahat al-haddathiyyah wa al-'irfaniyyah al-mu'asirah wa qira'atuha li al-wahy. In Dirasat Ma'rifiyyah fi al-Ittijahat al-Mu'asirah li al-Nas al-Qur'ani wa al-Hadith al-Nabawi (pp. 124-156). Mashreq International for Books Sdn. Bhd.
 2. Azmil Zinal Abidin. 2015. Pengharmonian aliran akidah dalam konteks memahami ayat sifat: suatu saranan awal. Dlm. Kefahaman Islam semasa di Malaysia: realiti dan cabaran, hlm. 45-116. Shah Alam: Persatuan Ulama' Malaysia.
 3. Wan Adli Wan Ramli, Mohd Fauzi Hamat dan Azmil Zainal Abidin. 2012. Cabaran Tafsiran Pluralisme Agama terhadap Akidah Asha`irah. Dlm. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Mohamad Nasrin Mohamad Nasir, Muhammad Yusuf Khalid dan Mohd Rushdan Mohd Jailani (pnyt). Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah di Malaysia: Cabaran dan Isu Kontemporari, hlm. 77-91. Bandar Baru Nilai: Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia
 4. Azmil 2010. Konsep Perbuatan Allah Dalam Isu Kebersebaban: Dimensi Sains Menurut Perspektif Islam. Dlm. Azizan Baharuddin & Shamsuddin Moner El-Askarey (pnyt). Islam dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun, hlm. 79-114. Kuala Lumpur: YADIM & Pusat Dialog Peradaban, UM
 5. Azmil Zainal Abidin. 2009. Agenda Sekularisasi Di Sebalik Pemikiran Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal. Dlm. Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd Nor (pnyt). Islam Liberal: Isu dan Cabaran, hlm. 137-157. Petaling Jaya: Persatuan Ulama Malaysia
 6. Azmil 2007. Fenomena Kerencaman Agama dan Alternatif Usuluddin terhadap Pendekatan Dialog Antara Agama . Dlm. Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat (pnyt). Konsep Asas Islam dan Hubungan Antara Agama, hlm. 135-208. Kuala Lumpur: JAPI Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 7. Azmil 2007. Konsep Sifat Khabariyyah. Dlm. Jaffary Awang & Indriati Ismail (pnyt). Diskusi Agama dan Pemikiran Islam, hlm. 50-82. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM
 8. Azmil 2006. Pengeliruan orientalis terhadap aspek periwayatan dan sanad hadis: Reaksi Usul al-Din. Dlm. Haziyah Hussin, Mohd Khafidz Soroni, Farhah Zaidar Mohd Ramli & Rosni Wazir (pnyt). Kelangsungan Pengajian Hadis: Cabaran dan Masa Depan, hlm. 199-221. Jabatan Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajain dan Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Article in Proceeding
 1. Azmil, Z,A (2023, November 18) Asas Epistemologi Ateisme dan Agnostisisme: Respons Pemikiran Islam. In Proceedings of 3rd ASNet Virtual Conference on Social Sciences, Education and Technology (AVSET2023) (pp. 394-402). Asian Scholars Network.
 2. Kepentingan memahami ilmu kalam menurut Ibn Khaldun dalam konteks dakwah Islamiah
 3. Azmil Zainal Abidin (2017), Doktrin kenisbian nilai pragmatisme: respons kritis Pemikiran Islam. Prosiding: International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology (ICSHT 2017), 908-913. ISBN: 978-14841-3-5.
 4. Azmil Zainal Abidin. (2016). 3rd International Conference on Postgraduate Research 2016 (ICPR2016), Tafsiran Eksistensialisme Terhadap Makna Kewujudan Manusia: Tinjauan Menurut Perspektif Pemikiran Islam. In E-Proceeding of the 3rd International Conference on Postgraduate Research 2016 (ICPR2016), Penang (pp. 121-138). Bukit Jambul, Penang: Vistana Hotel.
 5. Azmil Zainal Abidin. 2013. Dimensi Sains dan Kebersebaban al-Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu menurut Perspektif Islam, hlm. 377-388
 6. Azmil Zainal Abidin. 2012. Perspektif Tasawwuf Kontemporari: Analisis terhadap Sumbangan Sa`id Hawwa, Prosiding Seminar Pemikir Islam III (Bab Tasawuf), hlm. 87-95
 7. Azmil Zainal Abidin. 2012. Akidah Imamah dalam Konteks Doktrin Wilayah al-Faqih Khomeini: Suatu Analisis Simbiotik. Prosiding Seminar Pemikiran Islam III (Bab Akidah), hlm. 1-16
 8. Azmil Zainal Abidin. 2007. Kajian Kemasyarakatan Dan Ketamadunan Menurut Perspektif Usuluddin: Fokus Terhadap Muqaddimah Ibn Khaldun. Prosiding Pemikiran Ibn Khaldun dan Relevansinya Dalam Tamadun Kontemporari, hlm. 171-208
 9. Azmil Zainal Abidin. 2006. Dimensi Sains Imam Al- Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu Menurut Perspektif Islam. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU 2006), hlm. 542-551.
 10. Azmil Zainal Abidin. 2006. Pendekatan Ash`ariyyah dan Salafiyyah Dalam Memahami Sifat Khabariyyah: Suatu Analisa Perbandingan. Prosiding Multaqa Istana Alaeddin Bandar, hlm. 91-130
Other Publications
 1. Ahmad Izzuddin Abu Bakar (2021). Glosari bahasa isyarat Islam (ibadah dan akidah) bagi komuniti OKU pendengaran di Malaysia (Kertas kerja mesyuarat panel pakar akidah JAKIM) - Technical Report
 2. Ajaran Asmaul Husna yang dibawa oleh Dr Wan Maseri binti Wan Mohd (Minit mesyuarat panel pakar akidah JAKIM) - Technical Report
 3. Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin, Mohammad Abdel Hamid Qatawneh, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Khafidz Soroni, Ahmad Ridoudin Abdul Wahab, Mohd Hapiz Mahaiyadin (2021), Laporan Kajian terhadap fahaman The Ahmadiyah Muslim Community di Pulau Pinang dari perspektif Ahli Sunnah Wal Jama`ah - Technical Report
 4. Norazlina Zakaria (2021) Isu akidah dan akhlak dalam permainan komputer, Dewan Tamadun Islam, Nov 2021 - Technical Report
 5. Azmil Zainal Abidin (2019). Ilmu kalam atasi kekeliruan akidah. Berita Harian (14 Mei 2019), 68. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2022 - 2023, University Grant
  Doktrin New Ateisme Menurut Perspektif Pemikiran Islam: Tumpuan Kepada Pemikiran Richard Dawkins and Sam Harris ( Principal Investigator(PI))
 2. 2020 - 2021, Government Agency
  Kajian Terhadap Fahaman The Ahmadiyya Muslim Community Di Pulau Pinang Dari Perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah ( Co-Researcher)
 3. 2023 - 2023, Kajian Hukum Isu-Isu Kontemporari Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang Tahun 2023
  Garis Panduan Ideologi Moden Yang Bercanggah Dengan Ajaran Islam Berteraskan Ahli Sunnah Wal Jama'ah, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang ( Co-Researcher)
 4. 2021 - 2022, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
  Kajian pengeluaran fatwa negeri Selangor dalam bidang akidah dan tasawwuf ( Co-Researcher)
 5. 2018 - 2018, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia (MUAFAKAT)
  Isu akidah dan pemikiran Islam pasca PRU14 ( Principal Investigator(PI))
 6. 2015 - 2017, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Projek Pembangunan Model Kemahiran Berfikir Berasaskan Pemikiran Imam al-Ghazali Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ( Consultant)
 7. 2015 - 2016, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Membangun Sahsiah Mangsa Banjir melalui Kefahaman Konsep Ibtila' (Ujian) dalam Mengatasi Trauma Banjir ( Consultant)
Private
 1. 2022 - 2022, Geran Projek Terjemahan Sahih Muslim tajaan Rimbunan Islamik Media Sdn. Bhd.
  Projek Terjemahan Sahih Muslim , University of Malaya (UM) ( Co-Researcher)

CONSULTANCY PROJECT


 • Panel Penilai / Pemeriksa Luar Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak, Universiti Sultan Azlan Shah
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2020 (National)
 • Panel Akidah Majlis Agama Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Panel Penilai Bahan Penerbitan Berunsur Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Panel Penulis Pakar Isu Akidah, Jabatan Agama Islam Selangor
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2020 (National)
 • Panel Penilai Luar Jemputan Bagi Program Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2019 (National)
 • Pewasit Jurnal Al-Ummah Jais, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Bengkel Kerja Penyemakan Pembetulan Pruf Muka Surat Buku Teks, Bahagian Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Bantuan Keterangan Pakar Kes Jerry Dusing dan Sidang Injil Borneo Dengan Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia, Jabatan Peguam Negara
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Panel Pemurnian Kursus Aqidah Al-Madinah International University (Mediu), Al-Madinah International University (MEDIU)
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Bengkel Penyediaan Muzakkirat Aqidah Program Pensijilan Tahfiz Jakim-UIAM, Darul Qur'an JAKIM
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Bengkel Kerja Penambahbaikan Pruf Muka Surat Buku Teks, Bahagian Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia
  01 Dec 2017 - 01 Dec 2017 (National)
 • Perbincangan Antara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) dan Pertubuhan Hizbut Tahrir Malaysia (Htm), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
  01 Dec 2016 - 01 Dec 2016 (National)
 • Pembangunan Modul Dialog Isu-Isu Semasa Agama (Intrafaith Dialouge), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  01 Dec 2015 - 01 Dec 2016 (National)
 • Appointment as Master's Project Supervisor, Open University Malaysia
  01 Dec 2014 - 01 Dec 2016 (National)
 • Modul Sijil Akidah dan Pemikiran Islam Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  01 Dec 2012 - 01 Dec 2014 (National)
 • Penulis Dokumen Swaakredatasi Bagi Kursus Program Diploma Pengajian Usuluddin (Umcced), Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya
  01 May 2014 - 01 May 2014 (National)
 • Siasatan Aduan Kes Individu Kecelaruan Akidah (Benz Ali), Jabatan Agama Islam Selangor
  01 May 2014 - 01 May 2014 (National)
 • Pemurnian Modul Akidah Jakim, JAKIM
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2014 (National)
 • Bengkel Penggubalan Item Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (Stpm) Tahun 2013 - Siri Ketiga, Majlis Peperiksaan Malaysia
  01 Jul 2013 - 01 Jul 2013 (National)
 • Bengkel Semakan Modul Sijil Tinggi Akidah Jakim, Bahagian Pembangunan Insan JAKIM
  01 Jul 2013 - 01 Jul 2013 (National)
 • Bengkel Modul Kursus Pemantapan Kader, Bahagian Pembangunan Insan MAIS
  01 Jul 2012 - 01 Jul 2012 (National)
 • Bengkel Penyediaan Modul Pendakwah Berwibawa, Bahagian Dakwah JAIS
  01 Jul 2012 - 01 Jul 2012 (National)

PAPER PRESENTED


PLENARY SPEAKER
 1. Melestarikan Islam di Alam Melayu menerusi pengajian Ilmu Kalam menurut Ibnu Khaldun, The 10th International Conference on Islam in Malay World, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam (International) (02 Jun 2021 - 03 Jun 2021)
INVITED SPEAKER
 1. Ancaman Akidah Masa Kini, Ceramah Maulidur Rasul, Surau An-Naqliah, Desa Seri Bayu (National) (14 Oct 2023 - 14 Oct 2023)
 2. Ahli Sunah Wal Jamaah Al-Firqah al-Najiah, Muzakarah Sultan Nazrin Muizudin Shah, Pejabat Mufti Negeri Perak (National) (10 Oct 2023 - 12 Oct 2023)
 3. Konsep Dua Kalimah Syahadah, Webinar Akidah, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (National) (05 Oct 2023 - 05 Oct 2023)
 4. Rasulullah SAW Mengungguli Peradaban Ummah, Forum Maulidur Rasul , Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh, Perak (National) (27 Sep 2023 - 27 Sep 2023)
 5. Pemantapan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah, Kursus Pemantapan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah, Institut Latihan Islam Malaysia ILIM cawangan Jelebu (National) (20 Sep 2023 - 20 Sep 2023)
 6. Menghargai Kemerdekaan Mengikut Perspektif Islam, Ceramah Khas Sempena Hari Kemerdekaan Ke-66 dan Hari Malaysia 2023 , Surau Hospital Ampang (National) (29 Aug 2023 - 29 Aug 2023)
 7. Syiah: Pengenalan, Sejarah, Aqidah, Pengaruh di Malaysia dan Cara Mengatasinya, Ceramah Aqidah Bahaya Syiah, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Bahagian Wilayah Persekutuan (National) (11 Dec 2022 - 11 Dec 2022)
 8. Pengenalan, perkembangan dan prinsip akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah, Seminar Pemantapan Akidah Negeri Pulau Pinang, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (National) (27 Oct 2022 - 27 Oct 2022)
 9. Menghayati sebenar jiwa kemerdekaan, Ceramah sempena Kemerdekaan Malaysia ke-65 dan Sambutan Hari Malaysia , Hospital Kuala Lumpur dengan kerjasama Madrasah Islamiah HKL (National) (13 Sep 2022 - 13 Sep 2022)
 10. Tazkirah Ramadan , Tazkirah Ringkas Sempena Program Ihya' Ramadan , Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (University) (15 Apr 2022 - 15 Apr 2022)
 11. Prinsip Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Webinar Akidah Facebook Live, Unit Konsultasi Akidah, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (National) (15 Feb 2022 - 15 Feb 2022)
 12. Sheikh Sa`id Hawwa: perspektif tasawwuf kontemporari, Inteligensia Mahasiswa Islam (ILM) 6.0, Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) (Others) (22 Dec 2020 - 22 Dec 2020)
 13. Sejarah ideologi , Konvensyen MAWAR 3.0: "Serangan Pemikiran Ke Atas Kaum Wanita", NGO Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) (Others) (28 Nov 2020 - 28 Nov 2020)
 14. Surah al-Ikhlas: akidah dan ciri-cirinya, PMIUM Tadabbur Talk, Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) (University) (18 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 15. Anarki dalam kefahaman dan kehidupan beragama: akibat dan penyelesaian, Wacana Ilmu dan Pemikiran Islam (Siri 2), Pertubuhan Wanita ERAT dengan kerjasama PERWITA dan PERWATIN (Others) (16 Nov 2020 - 16 Nov 2020)
 16. Aplikasi ilmu kalam dalam menangani serangan pemikiran moden, Webinar Jubli Zamrud 55 Tahun BKASM, Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir (BKASM), Mesir (Others) (24 Oct 2020 - 24 Oct 2020)
 17. Islam dan pemikiran pasca-modenisme, Kursus Pemikiran Islam, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), JAKIM (Government Sector/public Institution) (21 Oct 2020 - 21 Oct 2020)
 18. Kepentingan perbahasan akidah dalam wacana falsafah, Siri Webinar Pengukuhan Kursus Falsafah & Isu Semasa (CTU552), Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (National) (30 Sep 2020 - 30 Sep 2020)
 19. Ancaman Ideologi Barat terhadap mahasiswa Islam, Diskusi Ilmiah Pemikiran Islam dan Ideologi Barat, Jabatan Usuluddin, Fakulti Pengajian Islam USAS (University) (27 Nov 2019 - 27 Nov 2019)
 20. Cabaran akidah masa kini, Ijtimak Guru Agama Daerah Kinta, Masjid Sultan Idris Shah II Ipoh dan Persatuan Ulama Malaysia (PUM) cawangan Perak (Others) (13 Nov 2019 - 13 Nov 2019)
 21. Kitab Aqidah Tahawiyyah, Program Daurah al-Mukassafah , Pondok Moden al-`Abaqirah MAIWP (Others) (26 Jun 2019 - 23 Nov 2019)
 22. Menghidupkan Ilmu Logik Sebagai Asas Tajdid, Konvensyen Kalam Kebangsaan Kedua, Islamic and Strategic Islamic Studies (ISSI) (National) (23 Nov 2018 - 23 Nov 2018)
 23. Sumbangan Imam al-Ghazali Terhadap Akidah Asya`irah, Seminar Kebangsaan Asya`irah Ahli Sunnah Waljama`ah 2,0, Pusat Islam UKM (National) (27 Oct 2018 - 27 Oct 2018)
 24. Perkembangan dan Cbaaran Semasa dalam menangani fahaman Islam liberal, Pembentangan hasil kajian dalam mesyuarat panel akidah JAKIM, JAKIM (Others) (25 Oct 2018 - 25 Oct 2018)
 25. Bahaya liberalisme, Tazkirah bulanan, Permodalan Nasional Berhad (Others) (18 Oct 2018 - 18 Oct 2018)
 26. Memahami Ancaman Liberalisme , Forum: Cadangan Serta Langkah Menangani Gejala Pasca Moden , Pertubuhan MUAFAKAT Sejahtera (MUAFAKAT) (Others) (16 Oct 2018 - 16 Oct 2018)
 27. Menangani Cabaran Dan Isu-Isu Semasa Islam, Wacana Intelektual Akidah Kepelbagaian Aliran Pemikiran Menurut Perspektif Islam , Jabatan Kemajuan Islam Islam Malaysia (JAKIM) dengan mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk), Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk) dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak (JPN). (Others) (09 Oct 2018 - 09 Oct 2018)
 28. Logik dan Pendalilan Ilmu Kalam Asha`irah, Seminar Taddid Kalam dan Analisis Isu Semasa, Islamic and Strategic Studies Institute (ISSI) (University) (05 Oct 2018 - 05 Oct 2018)
 29. Konsep Wasatiyyah dalam Pemikiran Asya`irah, Seminar Kebangsaan Asya`irah Ahli Sunah Waljamaah, Pusat Islam UKM, JAIS, Jabatan Usuluddin FPI UKM, Persatuan Mahasiswa Islam Timur Tengah (National) (10 Dec 2017 - 10 Dec 2017)
 30. Status Ilmu Kalam di Pusat Pengajian Tinggi, Konvensyen Kalam Kebangsaan 1.0, Islamic and Strategic Studies Institute (ISSI) (National) (03 Dec 2016 - 04 Dec 2016)
 31. Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah: Suatu Pengukuhan Semula, Seminar al-Quran sempena Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Negeri Sarawak 1437H/2016M, Jabatan Agama Islam Sarawak (National) (09 Mar 2016 - 09 Mar 2016)
 32. Pengharmonian aliran akidah dalam memahami ayat sifat: suatu saranan awal, Seminar Pemikiran Islam, Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Sarawak (PUMCS) dengan kerjasama Jabatan Agama Islam dan Tabung Baitul Mal Sarawak (National) (16 Dec 2015 - 16 Dec 2015)
 33. Pengharmonian aliran akidah dalam konteks memahami ayat sifat: suatu saranan awal, Seminar Kebangsaan Pemikiran Islam Semasa (SKPIS 2015), Persatuan Ulama Malaysia (National) (03 Oct 2015 - 04 Oct 2015)
 34. Jadilah 1 daripada 73, Program Halaqah Siri 2 2015, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM (University) (18 Sep 2015 - 18 Sep 2015)
 35. Fahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah: Di Antara Sumbangan Silam dengan Cabaran Masa Kini, Seminar Guru-guru Pendidikan Islam Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak (Others) (08 Aug 2009 - 08 Aug 2009)
 36. Pendirian Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dalam Menangani Isu Tanzih: Antara Tajsim, Ta`thil dan Tasybih, Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam "Mengungkap Peranan Sosial-Budaya Ahlus Sunnah Wal Jama`ah di Era Globalisasi", Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (International) (10 Jun 2009 - 13 Jun 2009)
 37. Pendirian Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dalam Menangani Isu Tanzih: Antara Tajsim, Ta`til dan Tashbih , Seminar Tajdid Pemikiran Islam Era Globalisasi "Membumikan Pemikiran Ahl al-Sunnah Era Globalisasi" , Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (International) (27 Dec 2008 - 29 Dec 2008)
ORAL PRESENTER
 1. Asas Epistemologi Ateisme dan Agnostisisme: Respons Pemikiran Islam, 3rd ASNet Virtual Conference on Social Sciences, Education and Technology 2023, Asian Scholars Network (002903215-H), 20 Jalan 2A/3, Bandar Baru Selayang Fasa 2A, 68100 Batu Caves, Selangor (International) (18 Nov 2023 - 18 Nov 2023)
 2. Pembinaan Garis Panduan Ideologi Moden yang Bercanggah Dengan Ajaran Islam Berasaskan Ahli Sunnah Wal Jama`ah, Muzakarah Kajian Isu-isu Semasa Kefatwaan Tahun 2023, Jabatan Mufti Pulau Pinang (National) (20 Sep 2023 - 22 Sep 2023)
POSTER PRESENTER
 1. Membangunkan Sahsiah Mangsa Banjir melalui Kefahaman Konsep Al-Ibtila' (Ujian) dalam Mengatasi Trauma Banjir, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2016, Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (University) (25 Apr 2016 - 29 Apr 2016)
 2. Melestarikan Status Saudara Baru melalui Pendekatan Dialog: Kajian Kes di Selangor, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2016, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (University) (25 Apr 2016 - 29 Apr 2016)
PRESENTER
 1. Doktrin Kenisbian Pragmatisme: Respons Kritis Pemikiran Islam , International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology (ICSHT 2017), Global Academic Excellence (International) (02 Dec 2017 - 03 Dec 2017)
 2. Konsep Fa`il al-Mukhtar menurut Asha`irah: kritikan terhadap isu kekadiman alam, Seminar serantau sumbangan ulama Asha`irah dan Maturidiyyah dalam pemantapan akidah Islamiah , Fakulti Usuluddin,Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam (International) (19 Aug 2015 - 20 Aug 2015)
 3. Kesederhanaan dalam menyikapi disiplin falsafah: pendekatan al-Ghazali, International Conference on Islamic Thought IV, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM (International) (09 Dec 2014 - 10 Dec 2014)
 4. 'Indeks Pencemaran Akidah': Suatu tinjauan awal, International Conference on Islamic Thought IV, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM (International) (09 Dec 2014 - 10 Dec 2014)
 5. Dimensi Sains dan Kebersebaban al-Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu menurut Perspektif Islam, The International Conference on Social Sciences Research, WorldConferences.net, Koperasi KOKISDAR, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, 43600 Kajang, Selangor (International) (04 Jun 2013 - 05 Jun 2013)
 6. Wacana Pentafsiran Semula al-Quran Dalam Konteks Syubhah Kebaharuan Teksnya: Analisis Terhadap Perspektif Liberalis Muslim Kontemporari, International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ2012), Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA), Terengganu (International) (01 Dec 2012 - 02 Dec 2012)
 7. Konsep Kebersebaban Al-Ghazali Sebagai Alternatif Faham Saintisme: Suatau Saranan Awal, Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM (National) (20 Jul 2010 - 22 Jul 2010)
 8. Konsep Perbuatan Allah SWT dalam Isu Kebersebaban: Dimensi Sains menurut Perspektif Tauhid, Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun, Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia & Yayasan Ilmuwan (National) (26 Mar 2009 - 27 Mar 2009)
 9. Agenda Sekularisasi di sebalik Faham Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal, Seminar Menangani Pemikiran Islam Liberal di Malaysia, Persatuan Ulama Malaysia & Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (National) (23 Aug 2008 - 24 Aug 2008)
 10. Pengaruh Agama terhadap Nilai dan Logik Perundangan: Perspektif Usuluddin, Persidangan Undang-undang 2007 "Undang-undang dan Etika: Menangani Cabaran Globalisasi", Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-undang, Universiti Utara Malaysia (National) (18 Apr 2007 - 20 Apr 2007)
 11. Dimensi Sains al-Ghazali: Model Pengintegrasian Ilmu Menurut Perspektif Islam, Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU) 2006, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia & Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia  (National) (13 Jun 2006 - 14 Jun 2006)
 12. Kajian Kemasyarakatan dan Ketamadunan Menurut Perspektif Usuluddin: Fokus terhadap Muqaddimah Ibn Khaldun , Seminar Kebangsaan Memperingati 600 Tahun Ibn Khaldun, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya & Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (National) (09 May 2006 - 10 May 2006)
 13. Fenomena Kerencaman Agama dalam Konteks Kenabian dan Kerasulan: Alternatif Usuluddin terhadap Dialog Antara Agama, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malysia Peringkat Kebangsaan, Jabatan Akidan dan Pemikiran Islam, APIUM (National) (18 Jan 2006 - 19 Jan 2006)
OTHERS
 1. Modul Usuluddin, Bengkel Modul Kursus Pemantapan Kader Dakwah Kepada Non Muslim , Bahagian Intisyar, Sektor Pembangunan Sosial, Majlis Agama Islam Selangor (Others) (23 Apr 2012 - 25 Apr 2012)
 2. Modul Pendakwah Berwibawa, Bengkel Penyediaan Modul Pendakwah Berwibawa, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor (Others) (13 Mar 2012 - 15 Mar 2012)
 3. Masyarakat Melayu Nusantara: Antara Kesederhanaan Pegangan Iktikad dan Cabaran Pluralisme Agama, International Conference on Islam in Malay World (ICON-IMAD) "Malay-Nusantara's Networks of Islam: Past, Present and Future", UIN Sunan Cunung Djati, Bnadung & APIUM, Universiti Malaya (International) (20 Nov 2011 - 22 Nov 2011)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Panel Penilai Skim Bagi Bidang Akidah (Jabatan Mufti Negeri Perak), National, (External Evaluator)
 2. (2023) Panel Penyemak Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia Kbd Ma&Ted Tingkatan Lima, National, (Reviewer)
 3. (2023) Penilaian Manuskrip "Pengenalan Salafi Wahabi dan Perbahasannya Berdasarkan Konsep Wasatiyyah", National, (External Evaluator)
 4. (2023) Bengkel Penyediaan Muzakkirat Kursus Aqidah Darul Quran Jakim, National, (External Evaluator)
 5. (2022) Penilai Manuskrip Buku "Ideologi dan Fikrah Islamiyah Dalam Dunia Islam" Penerbit UTM Press, Johor Bahru, National, (External Evaluator)
 6. (2022) Ideologi dan Fikrah Islamiah Dalam Dunia Islam, National, (Reviewer)
 7. (2022) Penilai Artikel "Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Islam", National, (Reviewer)
 8. (2021) Pemeriksa Tesis Calon Nurfarzana Bt Nizam, University, (Internal Examiner)
 9. (2021) Panel Penilai Candidature Defence Calon Maryam Habibah Bt Kamis, University, (Internal Evaluator)
 10. (2021) Panel Penilai Proposal Defence Calon Siti Noor Farahin Bt M Fariddudin, University, (Internal Evaluator)
 11. (2021) Penyalahgunaan Nama Allah Dalam Misionari Kristianisasi, National, (Reviewer)
 12. (2021) Penilai Artikel "Fahaman Salafi Jihad dan Ancamannya Dalam Masyarakat Malaysia Semasa: Satu Pendedahan", University, (Reviewer)
 13. (2021) Penilai Proposal Defence (Fast Track) Calon Norwahizatul Binti Wahed, University, (Internal Evaluator)
 14. (2021) Calon Hanis Nabilah, University, (Internal Examiner)
 15. (2021) Pemeriksa Calon Phd Fadillah Ulfa, University, (Internal Examiner)
 16. (2021) Panel Penilai Candidature Defense Calon Nurfarzana Binti Nizam (Imb180003), University, (Internal Evaluator)
 17. (2021) Teras Iman dan Manifestasi Kepada Keimanan, University, (Reviewer)
 18. (2021) Ahli Sunnah Waljamaah: Pondok Sebagai Benteng Terakhir Ummat Islam, National, (Reviewer)
 19. (2021) Panel Pembentangan Candidature Defense, University, (Internal Evaluator)
 20. (2021) Penyaring Soalan Penilaian Sumatif Program Diploma Eksekutif Ufl2001 Umcced, University, (Internal Assessor)
 21. (2013) Al-masa'il al-`aqdiyah `ind al-Hassan al-Jalal wa Salih al-Maqbili: Dirasah maqaranah (disertasi master) , (Internal Examiner)
 22. (2013) Manhaj akidah ketuhanan al-Harari dan aplikasinya dalam penilaian manhaj akidah ketuhanan al-Uthaymin: perbahasan al-nusus al-mutashabihat (tesis PhD), (Internal Examiner)
 23. (2013) Kajian pemikiran Badiuzzaman Said Nursi terhadap kenabian berdasarkan Kitab Rasa'il al-Nur (disertasi Master) , (Internal Examiner)
 24. (2013) Bid`ah dari sudut pandangan Wahhabiyyah dan bantahan ulama terhadapnya (disertasi master), (External Examiner)
Contribution to external organisation
 1. (2023) Bengkel Pemetaan Kurikulum Pendidikan Islam, National, (Expert Advisor)
 2. (2023) Panel Temuduga Lisan Tauliah Mengajar, National, (Expert Advisor)
 3. (2023) Ahli Lajnah Al-Irsyad Maiwp, National, (Expert Advisor)
 4. (2023) Sidang Editor Bersekutu, National, (Expert Advisor)
 5. (2022) Program Kursus Pengajian Usuluddin Kpu49 Umcced, University, (Academic Appointment )
 6. (2021) Panel Pakar Akidah, National, (Expert Advisor)
 7. (2014) Panel Modul Sijil Tinggi Akidah, Bahagian Pembangunana Insan, JAKIM
 8. (2013) Ahli panel penapis bahan penerbitan berunsur Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 9. (2013) AJK 'Emergency Response Teams' Akademi Pengajian Islam, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan APIUM
 10. (2013) AJK pelupusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Bahagaian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 11. (2013) Ahli panel semakan draf asas modul akidah, Bahagian Pembangunan Manusia, JAKIM
 12. (2013) AJK projek penambahbaikan berterusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Pengurusan kualiti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 13. (2013) Penyelaras kursus teras akademi (IXEX1102/IXEU1102 Pengantar Usuluddin), Ijazah dasar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 14. (2013) Ahli panel penggubalan item Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)Tahun 2013 bagi mata pelajaran Usuluddin (931), Majlis Peperiksaan Malaysia
 15. (2013) Penulis modul Sijil Pengajian Usuluddin, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya
Contribution to event
 1. (2023) Cabaran Akidah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama`Ah 2024, National, (Panelist/Moderator)
 2. (2023) Panel Forum Bicara Buku, University, (Panelist/Moderator)
 3. (2023) Penceramah dan Pembentang Topik "Pengukuhan Akidah Asha'Irah", National, (Panelist/Moderator)
 4. (2023) Penceramah Subjek Aliran Pemikiran Semasa, National, (Course Facilitator)
 5. (2023) Muzakarah Pakar Berkaitan Wahdatul Wujud, National, (Participant)
 6. (2023) Muzakarah Madani Polemik Kalima 'Allah', National, (Participant)
 7. (2023) Daurah Al-`Abaqirah Siri 3, National, (Panelist/Moderator)
 8. (2022) Ahli Sunnah Waljamaah Mendepani Cabaran Liberalisme, National, (Panelist/Moderator)
 9. (2022) Sesi Penjelasan dan Dialog Kes Ajaran Mengelirukan, National, (Panelist/Moderator)
 10. (2022) Ijtimak Sanawi Hai'Ah Al-Ulama, National, (Panelist/Moderator)
 11. (2022) Panel Pakar Diskusi Pengesahan Temubual, National, (Panelist/Moderator)
 12. (2022) Pensyarah Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin, University, (Panelist/Moderator)
 13. (2022) Pendiskusi / Pembimbing Daurah Akidah Kitab Al-Kharidah Al-Bahiyyah, National, (Panelist/Moderator)
 14. (2021) Panel Pendiskusi Program Bual Bicara, National, (Panelist/Moderator)
 15. (2021) Pembentang/Pendiskusi "Fahaman Melampau (Al-Ghuluww) Menurut Ulama Muktabar Ahl Al-Sunnah Wa-L Jama`Ah: Suatu Panduan Untuk Kaum Muslimin, National, (Panelist/Moderator)
 16. (2021) Panel Pakar Kajian "Elemen Ateis Agnostik Dalam Pemikiran Belia Islam Di Negeri Selangor", National, (Panelist/Moderator)
 17. (2021) Penceramah/Pendiskusi, University, (Panelist/Moderator)
 18. (2021) Peserta Bengkel Perbincangan Penyediaan Panduan Hasil Muzakarah Ilmiah Berkaitan Hukum Sambutan Menyambut Perayaan dan Upacara Kematian Bukan Islam Di Kalangan Masyarakat Islam, National, (Panelist/Moderator)
 19. (2021) Panel Pembentang Wacana Aqidah: "Peranan Ulama Ahlus Sunnah Mendepani Cabaran Media Semasa", National, (Panelist/Moderator)
 20. (2021) Moderator Webinar, National, (Panelist/Moderator)
 21. (2021) Peserta Multaqa, National, (Participant)
 22. (2021) Anggota Simposium Hai'Ah Al`Ulama', National, (Participant)
 23. (2021) Saksi Perisytiharan Taubat (Istitabah) Puan Masitah Bt Ab Jalar (Ajaran Perjalanan Mimpi Yang Terakhir), National, (Participant)
 24. (2021) Panel Sesi Penjelasan, National, (Panelist/Moderator)
 25. (2021) Penceramah/Pendiskusi, University, (Panelist/Moderator)
 26. (2021) Moderator Program Bicara Santai, University, (Panelist/Moderator)
 27. (2021) Moderator Webinar, National, (Panelist/Moderator)
 28. (2021) Pengerusi Proposal Defence (Fast Track) Calon Hasimah Chik, University, (Event Coordinator)
 29. (2021) Penceramah/Pendiskusi, National, (Panelist/Moderator)
 30. (2021) Panel Pendiskusi, National, (Panelist/Moderator)
 31. (2021) Penceramah/Pendiskusi, National, (Panelist/Moderator)
 32. (2021) Penceramah / Pendiskusi, National, (Panelist/Moderator)
 33. (2021) Penceramah / Pendiskusi, University, (Panelist/Moderator)
 34. (2021) Penceramah / Pendiskusi, University, (Panelist/Moderator)
 35. (2021) Penceramah/Pendiskusi, University, (Panelist/Moderator)
 36. (2021) Program Daurah Ilmu: Kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyyah, National, (Course Facilitator)
Media appearance
 1. (2023) Panel Slot Analisis "Filem Hina Islam: Sensasi Atau Provokasi", National, (Discourse)
 2. (2023) Slot Fas'Aluna (Rabu 4 & 11 Feb 2023), National, (Discourse)
 3. (2022) Pembentangan Penyelidikan Program Islamicstudies@UM, National, (Panelist/Moderator)
 4. (2022) Rancangan Fikrah: Siapakah Ahli Sunnah Wal-Jamaah?, National, (Panelist/Moderator)
Mentoring
 1. (2022) AJK Pengantarabangsaan Japi, University, (Mentor)
 2. (2022) AJK Pemantapan Bahasa Arab Pelajar Ijazah Dasar dan Ijazah Tinggi Japi, University, (Mentor)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) The Formation Of Human Thought Based On The Thoughts Of Kalam Ibn Khaldun: An Analysis Al-Fasl Al-Sadis Min Al-Kitab Al-Awal Kitab Muqaddimah, NORAFIFAH BINTI AB HAMID
 2. (2023) فلسفة القيم الدينية والأخلاقية دراسة مقارنة, SAMEER ABO AYASH
 3. (2023) Wahdat Al-Wujud Menurut perspektif Tasau'uf Hakikat Kajian dalam Kashf Al-Abrar oleh Muhammad Saleh Abdullah Minagkabawi, MOHD ZULFAKAR BIN HJ MAT JUSOH
 4. (2023) analisis perbandingan konsep syaitan dan iblis menurut sarjana kristian dan mufassirun, ADAM BIN BADHRULHISHAM
 5. (2023) تقديس المسيحيون للمسيح و المسلمون لألولياء و آثاره العقدية دراسة تحليلية و ميدانية, FATEMA ABDULRAHEEM MOHAMMED OTHMAN
 6. (2019) Wahdat Al-Wujud Menurut perspektif Tasau'uf Hakikat Kajian dalam Kashf Al-Abrar oleh Muhammad Saleh Abdullah Minagkabawi, MOHD ZULFAKAR BIN HJ MAT JUSOH
 7. (2016) PERBAHASAN EPISTEMOLOGI DALAM WACANA KALAM AL-ASHA`IRAH: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AL-BAQILLANI (m. 403H) DAN AL-BAGHDADI (m. 429H), BASRI BIN HUSIN
 8. (2010) IHSAN ILAHI ZAHIR (1945-1987) DAN KRITIKANNYA TERHADAP PEMIKIRAN AKIDAH SYIAH, MOHD FUAD BIN MOKHTAR
Master
 1. (2023) المباحث العقدية المتعلقة بخواتيم سورة البقرة, Waleed Atwa
 2. (2023) التوجه النسوي لحركة العصر الجديد, KHAOULA SAID HAMIDALLAH
 3. (2023) ALIRAN PEMIKIRAN ATEISME DAN IMPLIKASI KEPADA MASYARAKAT, AIMAN ZIKRI ZULKIFLI
 4. (2021) Al-Qiyas in the Kalam Argument According to al-Amidi Perspective: Translation and Analysis of Selected Texts from the Kitab Abkar al-Afkar, RUZAIMI BIN IBRAHIM
 5. (2018) PEMIKIRAN ONTOLOGI DALAM METAFIZIK ISLAM: ANALISIS DAN TERJEMAHAN TEKS TERPILIH AL-DURRAH AL-FAKHIRAH KARYA `ABD AL-RAHMAN AL-JAMI, LUQMAN BIN JOHANI
 6. (2017) PEMIKIRAN ONTOLOGI DALAM METAFIZIK ISLAM: ANALISIS DAN TERJEMAHAN TEKS TERPILIH AL-DURRAH AL-FAKHIRAH KARYA `ABD AL-RAHMAN AL-JAMI, LUQMAN BIN JOHANI
 7. (2016) PENDEKATAN AL-GHAZALI DALAM MENANGANI ISU TAKFIR MENURUT KARYA FAYSAL AL-TAFRIQAH BAYN AL- ISLAM WA AL-ZANDAQAH, NUR ATIQAH BINTI SULAIMAN
 8. (2016) PENDEKATAN AL-GHAZALI DALAM MENANGANI ISU TAKFIR MENURUT KARYA FAYSAL AL-TAFRIQAH BAYN AL- ISLAM WA AL-ZANDAQAH, NUR ATIQAH BINTI SULAIMAN
 9. (2015) AQANIM AL-NASARA MENURUT PERSPEKTIF AL-JUWAYNI (Aqanim al-Nasara in al-Juwayni's Perspective), AMIN BIN AHMAD
 10. (2014) KONSEP KEBAHAGIAAN ARISTOTLE MENURUT PERSPEKTIF FALSAFAH AKHLAK ISLAM (Aristotle`s Concept of Happiness from the Perspective of Islamic Moral Philosophy), MOHD ANNAS SHAFIQ BIN AYOB
 11. (2012) KONSEP KEBAHAGIAAN ARISTOTLE MENURUT PERSPEKTIF FALSAFAH AKHLAK ISLAM (Aristotle`s Concept of Happiness from the Perspective of Islamic Moral Philosophy), MOHD ANNAS SHAFIQ BIN AYOB

TEACHING


Master
 1. (2023) IOJ7009 - Discourse On Islamic Thought
 2. (2021) IOF7002 - Epistemological Discourse in Islamic Thought
Bachelor
 1. (2023) IIQ1001 - Islamic Creeds
 2. (2022) IIQ3004 - Al-Mantiq
 3. (2022) IIX3004 - Contemporary Issues in Islamic Creeds and Thought
 4. (2022) IIQ3005 - Islamic Theology
 5. (2021) IIQ3004 - Al-Mantiq
 6. (2021) IIQ1001 - Islamic Creeds

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Kuliah Maghrib Bulanan 2021, (17 Oct 2021 - 19 Dec 2021) (National)
 • Tazkirah Jumaat Masjid Ar-Rahah, Bangsar South City, Kerinchi, Kuala Lumpur, (08 Oct 2021 - 08 Oct 2021) (National)
 • Penilai Pertandingan Poster Bagi Program Reka Cipta Kad Raya Infografik 2021, (04 Jun 2021 - 15 Jun 2021) (University)
 • Tazkirah Jumaat Surau Apium Sempena Program Ihya' Ramadan Peringkat Universiti Malaya 1442h/2021m, (16 Apr 2021 - 16 Apr 2021) (University)
 • Pentazkirah Facebook Apium Sempena Program Ihya' Ramadan Peringkat Universiti Malaya 2021, (15 Apr 2021 - 15 Apr 2021) (University)
 • Perasmian Gimik Tajaan Iftar dan Pelancaran Program Ihya' Ramadan Peringkat Universiti Malaya 2021, (14 Mar 2021 - 14 Mar 2021) (University)
 • Khatib dan Imam Solat Jumaat Surau Apium, (15 Nov 2019 - 09 Sep 2022) (University)
 • Pengkuliah Jemputan Bulanan Di Masjid Sekitar Lembah Kelang (Masjid Putra Perdana) Pada 2022 dan (Masjid Al-Rahman, Masjid Rahah Bangsar South, Masjid Al-Mukarramah Sri Damansara) Pada 2018-2020., (01 Jan 2018 - 18 Dec 2022) (National)