PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. SALINAH BINTI JA'AFAR

Department of Linguistics
Academy of Malay Studies
 
  79677258
  79677214
  b1salina@um.edu.my
 Department of Linguistics, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
Homepage
  http://www.researcherid.com/rid/B-3138-2010
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-3138-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • PERSATUAN BAHASA MODEN, Life Member, 2009, (National)
 • Persatuan Penterjemah Malaysia, Life Member, 2015, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Deputy Dean of Undergraduate, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/08/2016 to 31/07/2018
 • Deputy Dean of Undergraduate, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/08/2014 to 31/07/2016
 • Deputy Dean of Undergraduate, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/07/2014 to 31/07/2014
 • Deputy Dean of Undergraduate, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/03/2013 to 30/06/2014
 • Deputy Dean of Undergraduate, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/12/2012 to 28/02/2013
 • Deputy Director, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/07/2011 to 30/11/2012
 • Head of Department, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/09/2009 to 02/07/2010
 • Programme Coordinator, Faculty, 25/08/2019 to 31/08/2020 (KETUA PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI)
 • Quality Manager, Faculty, 01/12/2016 (PENGURUS KUALITI APM)
 • Acting Director, Faculty, 24/10/2016 to 25/10/2016 (Pengarah menghadiri bengkel PPPM)
 • Quality Manager, Faculty, 01/07/2012 to 30/10/2013 (Pengurus Kualiti APM)

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Malay Language (malay language, phonology, morphology, lexico-semantics)
 • Malay Language Translation (Translation, Malay Language, Academic)
 • Semantics (Meaning, word, lexical)
 • Lexicography (lexicon, entry, phraseology, concordance, meaning)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2019
 • Salinah Jaafar, Mary Fatimah Subet, Awang Azman Awang Pawi (2018), Pengajaran Bahasa, Budaya, dan Pendidikan, Kuala Lumpur: ITBM 
 • Salinah Jaafar & Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali, 2019. Biografi Akademik Nik Safiah Karim: Menelusuri Gemilang Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 

2017
 • Salinah Jaafar, Puteri Roslina Abdul Wahid, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali et al., (Ed), 2017. Nilai Penterjemahan dalam Masyarakat. Kuala Lumpur: Co Publishe by DBP, PPM, Kota Buku, ITBM dan UM. 

2016
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Zurinah Hassan & Shafa'atussara Silahudin.(2016). Wacana pantun Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. 
 • Salinah Jaafar & Doreen Foo Hui Chin, (2016), Sinonim dan Kelingkaran Makna Dalam Kamus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2015
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, (2015). Indexes of Adolescent Knowledge in Youth Novel. Germany: Scholar Press. 

2014
 • Salinah Jaafar. 2014. Dirgahayu Bahasa Istana Johor. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor. 

2008
 • Rahmah Bujang, (Salinah Jaafar & Ibrahim Ahmad: Editor) 2008. Glosari Kesenian. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu 
Chapter in Book

2019
 • Salinah Jaafar, Juliana Ahmad & Nor Asliza Abd Rahim. (2019).Realiti dan Harapan Bahasa Istana dalam Era Globalisasi. Dalam Hanum Hassan & Nurul Ashikin Abdul Halim (Ed). Raja dan Rakyat Berpisah Tiada. (Hal 19-31). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Jaafar JLS, Jaafar S, Muhamad H, Idris A, Husin MSH, (2019). Psychology in Southeast Asia: Sociocultural, Clinical and Health Perspectives",Grant J. Rich, Jas Laile Jaafar and David Barron (Ed) .The moral identity of the Malays: A empirical investigation on the Malay moral attributes reflected on political and non-political Facebook pages. (1-15). London:Taylor & Francis/Routledge 

2018
 • Salinah Jaafar (2018). Unsur Alam dalam Pantun Peribahasa Melayu. Dalam Nor Hashimah Jalaluddin & Maslida Yusof (Editor). Kiasan, Kognitif, dan Akal Budi Melayu. (halaman 50-70). Bangi, Penerbit UKM. 
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Bahasa dan Sastera Melayu Warisan Budaya Bangsa . Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. 
 • Mardian Shah Omar, Hasmidar Hasan, Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Halangan Dalam Berbahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Indonesia di Malaysia. Dlm. Indirawati Zahid, Norahayati Ab Rahman & Pramono. Khazanah Melayu Serumpun Dalam Era Baharu (pp. 87-97). Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya. 

2017
 • Salinah Jaafar & NorHisham Osman, 2017. PENGGUNAAN BAHASA IBUNDA SECARA INKLUSIF DALAM PENDIDIKAN DENGAN RUJUKAN KEPADA BAHASA MELAYU. dalam Paradigma Melayu oleh Hashim Ismail et al., Kuala Lumpur: ITBM 
 • Eizah Mat Hussain, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2017). Simbol alam dalam pantun daripada perspektif puitika sastera Melayu. Dalam Rahimah A. Hamid & Nurul Farhana Low Abdullah (Eds.), Akal budi dalam sastera rakyat naratif dan bukan naratif (pp. 90-111). Pulau Pinang, Malaysia: Penerbit Universiti Sains Malaysia. 

2016
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Madiawati Mamat. 2016. Kritikan Sosial Terhadap Wanita dalam Peribahasa Melayu (p.p 273-282). Padang: Universiti Padang UNIPAD Press. 
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali,Madiawati Mamat. (2016).Peranan Bahasa Ibunda Dalam Melestarikan Puisi Melayu Tradisional Dalam Pendidikan Di Malaysia. Dlm Ariyanti (Peny)Bahasa Ibu sebagai Sumber Budaya Literasi. Bandung:Unpad Press 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa ,Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Ja'afar. (2016). PenelitianTransformasi Bentuk Perulangan dari Teks ke Multimedia dalam Siri Unggas. Dlm Ariyanti,S.S.dkk(peny). Bahasa Ibu Sebagai Budaya Literasi 1. Bandung:Unpad Press. 

2015
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Eizah Mat Hussain. (2015). Simbol Sirih Dalam Pantun dari Perspektif Puitika Sastera Melayu. dlm Rahmah Bujang, Puteri Roslina Abdul Wahid, Shaharuddin Maaruf & Yaacob Harun (Eds). Transfomasi Pengajian Melayu, hlm. 241-259. Kuala Lumpur, Malaysia: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2010
 • Salinah Jaafar, Zurinah Hassan & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. Kritik sosial dalam pantun Melayu: Lambang ketekalan minda. Dlm. Hashim Ismail (pnyt). Tinta di dada naskhah., hlm 250-262. Kuala Lumpur: Penerbit APMUM. 

2009
 • Salinah Jaafar, 2009.Analisis kata berdasarkan pendekatan frasalogi dalam bahasa Melayu. Dlm. Norhashimah Jalaluddin et al., Kepelbagaian Dimensi Linguistik, hal 131-146. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 

2008
 • 1. Salinah Jaafar, Rogayah Abd. Razak, Norizan Rajak, Suad Awab, Ummul Khair Ahmad, 2008. Corresponding Grammatical Analysis of Parallel Text English-Malay in a Machine-Aided Translation Software. Dalam buku Membina Kepustakaan dalam Bahasa Melayu (Enriching the Repository of Knowledge in Malay) Edited by Abdullah Hassan, Hasuria Che Omar, Dahlia Daut Mohmud, Saodah Abdullah. Kuala Lumpur: PTS Publication 

2007
 • Salinah Jaafar, 2007. Aspek Morfologi dalam Penyusunan Entri Kamus Ekabahasa Bahasa Melayu.hlm 194-213. Dlm Zahir Ahmad, Mohd Taufik Aridzo & Madiawati Mustafa (pnyt.) Wacana Persuratan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan APM 

2006
 • Salinah Jaafar, 2006. Kata adjektif bahasa Melayu. Dlm Hashim Awang, Othman Yatim, NorAzita Che Din (pnyt). Wacana Budaya. hlm. 342-372. Kuala Lumpur: Penerbit APMUM. 
Article in Academic Journals

2019
 • Maznida Mahadi, Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali, Salinah Jaafar, Mawar Shafei (2019). Tema Kepentingan Kepelbagaian Gadjet. Dalam Jurnal Komunikasi 35 (3) hal 408-421. Bangi: UKM (SCOPUS-Indexed)

2018
 • SAMSUDIN, Nurul Haniza; ABDUL WAHID, Puteri Roslina; JA'AFAR, Salinah. Pengaplikasian Model Awal Kit Asas Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas. SAINS INSANI, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 01-09, june 2018 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Huraizah Abd. Sani & Rohaidah Haron. (2018) Perubahan Fungsi dan Makna Peribahasa dalam Laman Facebook. Malaysian Journal of Communication. Jilid 34(2) 2018: 354-373 (SCOPUS-Indexed)
 • Ali Ebrahimi, Ismail, M.A ,Salinah Jaafar, Ishak Suliaman, Mohammad Arshi Saloot (2018) Detection of Falsified Information Using Text Similarity Techniques: A Review, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 9, 1261-1268 (SCOPUS-Indexed)
 • Aida Qamariah Ishak, Salinah Jaafar & Ahmad Ramizu Abdullah (2018). Pantun Kanak-kanak dari Perspektif Semiotik Riffaterre.Dalam Jurnal Melayu Antarabangsa. (pp 88-109). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Nurul Haniza Samsudin, Puteri Roslina Abdul Wahid dan Salinah Jaafar. (2017) Pembelajaran bahasa Melayu kanak-kanak Pemulihan Khas : Pembinaan bahan bantuan mengajar, dalam Jurnal pengajian Melayu. Jilid 28. p. 164-193. (Non-ISI/Non-SCOPUS) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar. (2017). Unsur Alam dan Masyarakat dalam Teks Terjemahan Bahasa Melayu Surah ar- Rahman. Iman Jilid 5. Bil 3.1-23 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • NH Samsudin, PRA Wahid, S Ja'afar, MT Yaakub, (2017) Tahap Keupayaan Kognitif Bacaan Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas - SAINS INSANI, 2017 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Salinah Jaafar & Rohaidah binti Harun. (2016). Analisis Kesilapan Bahasa. Jurnal Melayu 15 (2). 196-209 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohammad Arshi Saloot, Norisma Idris, Rohana Mahmud, Salinah Ja afar, Dirk Thorleuchter, Abdullah Gani, 2016. Hadith data mining and classification: a comparative analysis.Journal Artificial Intelligence Review. (ISI-Indexed)

2015
 • Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali, Eizah Husin, Salinah Jaafar. (2015). Simbol Tumbuhan Dalam Pantun. Jurnal Pengajian Melayu. 26. 235-250 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Asmah Omar, Salinah Jaafar & Siti Ruhaizah Che Mat. "Contact of Dialect Clusters: The Malay Peninsula and Sumatera" Open Journal of Modern Linguistics, 2015, 5, 459-469. (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Ali Ebrahimi, Maizatul Akmar Ismail, Salinah Jaafar, Suad Awab, Rohana Mahmud, Abdullah Ghani, Ishak Suliaman, Amirrudin Kamsin, Norisma Idris. 2015. Fabricated information on social media: A Case Study of Twitter in Proceedings of the 4 th International Conference on Computer Science & Computational Mathematics (ICCSCM 2015) (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technology, Vol. 3, Issue 1, March 2015, 8-17 (ISI/SCOPUS Indexed Publication)

2013
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, 2013. Simbol Kebesaran Daulat, Mahkota dan Keris dalam Hikayat Hang Tuah. Jurnal Melayu UKM 11: 99-109 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, 2013. Adolescent Knowledge Indexes in Detektif Indigo. Journal of Malay Literature. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Ahmad Ramizu Abdullah, Salinah Jaafar, 2012. Gambaran Konflik Politik Berdasarkan Maksud dan Penggunaan Kata- kata serta Ungkapan dalam Akhbar. Jurnal Demokrasi dan Pilihan Raya 1 (1): Hal87-108 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • J.L. Jaafar, M.A. Idris, J. Ismuni, Y. Fei, S. Jaafar, Z. Ahmad, M.R.M. Ariff, B. Takwin, Y.S. Sugandi, 2012. The Sources of Happiness to the Malaysians and Indonesians: Data from a Smaller Nation. International Congress on Interdisciplinary Business and Social Sciences 2012 (ICIBSoS 2012. 549-556 (SCOPUS-Indexed)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar. 2012. Pemerkasaan Modal Insan: Pembentukan sikap dan akhlak Islamiah dalam novel. Jurnal Melayu. Bangi: Penerbitan UKM: 55-73 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. 2010. Ikon Wanita Islam antara Malaysia dan Indonesia: Analisis Tanda dalam Perkataan. Jurnal ASWARA: 48-60 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. 2009. Thouhgt, Diction and Humour in Malay Pantun. Journal of Malay Literature, DBP. KL (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2005
 • Salinah Jaafar, 2005. Fungsi Leksikal \"Bunga\" dalam Simpulan Bahasa dan Peribahasa Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa DBP (Jilid 5 Bil.4): 40-67 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, 2005. Kesantunan Bahasa: Pertembungan antara budaya Melayu-bukan Melayu dan Islam-bukan Islam. Jurnal Peradaban Melayu (3)UPSI: 49-60 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2003
 • Salinah Jaafar, 2003. Sinonim dan Antonim dalam Leksikografi Melayu. Jurnal Rampak Serantau 10:DBP: kuala Lumpur 189-199 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2000
 • Salinah Jaafar, 2000. Leksikografi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat. Jurnal Bahasa (Julai) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Review

2012
 • Salinah Jaafar, 2012. Ulasan Buku Kesenjangan Leksikal Malaysia dan Bahasa Indonesia. Jurnal Bahasa DBP 12 (2): 301-314 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2019
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Mardian Shah. (2019), Variasi Bahasa dalam novel Interlok dari Perspektif Hubungan Etnik. Prosiding SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Tg Intan Marlina & Shalina (2019). Persepsi penggunaan bahasa dalam merantau ke deli berdasarkan konsep etnosentrisme". Prosiding SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Hasmidar Hassan, Mardian Shah Omar,Salinah Jaafar,Tg. Intan Marlina Tg Mod Ali. Tahap Penguasaan Ragam Ayat Pasif dan Ayat Songsang Dalam Kalangan Pelajar Asing. Prosiding International Conference in Linguistics, 311-318. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Huraizah Abd. Sani & Rohaida Haron. (2018) Perubahan Fungsi dan Makna Peribahasa dalam Laman Facebook. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 925-942). Serdang: Penerbit UPM (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Maslida Yusof, Karim Harun, Nasrun Alias, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Salinah Jaafar dan Rusmadi Baharuddin. (2018) Harapan dan Masa Depan Pengajian Bahasa Melayu dalam Era Revolusi Industri 4.0. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 975-980). Serdang: Penerbit UPM (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mardian Shah Omar, Salinah Jaafar & Azman Rahmat (2018). Merangsang Kebolehan Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu untuk Penutur Asing. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 1044-1050). Serdang: Penerbit UPM (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Maizira Abdul Majid. (2018) Keindahan Peribahasa dalam Media Sosial Facebook. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 1016-1023). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Salinah Jaafar, 2017. Lestari Muzik Johor Sepanjang Zaman. Dalam International Conference on Local Knowledge 2017 (ICLK2017) at The Puteri Pacific Hotel, Johor Bahru,Malaysia. (Conference) 
 • Salinah Jaafar, 2017. PENGUASAAN DAN PENGUKUHAN BAHASA DALAM KERANGKA STANDARD BAHASA MELAYU. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Kerangka Standard Bahasa Melayu, anjuran DBP dan IPG, 26 Julai 2017. 
 • Salinah Jaafar, 2017. Peranan Universiti Awam dalam Membangunkan Ekonomi Luar Bandar. Bengkel Penyelarasan dan Pemantapan Program NBOS 6. Anjuran Jabatan Pertanian Negeri Sembilan 
 • Salinah Jaafar, 2017. PERSEPSI IDENTITI DARI ASPEK KETUANAN MELAYU. Dalam Wacana Melayu Kontemporari, anjuran Kluster Penyelidikan dan Inovasi, Universiti Malaysia Kelantan, 3 Ogos 2017 
 • Salinah Jaafar, 2017.Bahasa Melayu dalam Pendidikan Generasi Z. Dalam Seminar Sebahtera 2017 anjuran bersama Akademi Pengajian Melayu, UM-UKM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Ali Ebrahimi, Ismail, M.A, Salinah Jaafar, Suad Awab, Rohana Mahmud, Abdullah Ghani, Ishak Suliaman, Amirrudin Kamsin, Norisma Idris (2015) Fabricated information on social media: A Case Study of Twitter, 4th International Conference on Computer Science & Computational Mathematics (ICCSCM 2015), 7-8 May 2015, Langkawi, Malaysia (SCOPUS-Indexed)
 • Andrew Bimba, Maizatul Akmar Ismail, Norisma Idris, Salinah Jaafar, Rohana Mahmud. 2015. Towards Enhancing the Compilation of Al-Hadith Text in Malay.2015 2nd International Conference on World Islamic Studies (ICWIS 2015)Mar 8th-9th,2015, Seoul, South Korea (ISI/SCOPUS Indexed Publication)

2014
 • Amirrudin Kamsin, Abdullah Gani, Ishak Suliaman, Salinah Jaafar,Rohana Mahmud, Aznul Qalid Md Sabri, Zaidi Razak, Mohd Yamani Idna Idris, Maizatul Akmar Ismail, Noorzaily Mohamed Noor, Siti Hafizah Ab Hamid, Norisma Idris, Mohd Hairul Nizam Md Nasir, Khadher Ahmad2, Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Siti Salwah Salim,Ainuddin Wahab Abdul Wahid, Hannyzzura Pal@Affal, Suad Awab, Mohd Jamil Maah and Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Proposing the Research Program for Developing the Novel Quran and Hadith Authentication System, Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Applications in Computer Science and Technologies (IMAN 2014), Amman, Jordan, 12th - 13th October 2014 (Non- ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Amirrudin Kamsin, Abdullah Gani, Ishak Suliaman, Salinah Jaafar,Rohana Mahmud, Aznul Qalid Md Sabri, Zaidi Razak, Mohd Yamani Idna Idris, Maizatul Akmar Ismail, Noorzaily Mohamed Noor, Siti Hafizah Ab Hamid, Norisma Idris, Mohd Hairul Nizam Md Nasir, Khadher Ahmad2, Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Siti Salwah Salim,Ainuddin Wahab Abdul Wahid, Hannyzzura Pal@Affal, Suad Awab, Mohd Jamil Maah and Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Developing The Novel Quran and Hadith Authentication System, Proceedings of 5th International Conference on Information & Communication Technology For the Muslim World (ICT4M), IEEE Computer Society, Kuching, Sarawak, Malaysia, 17th-19th November 2014 (SCOPUS-Cited Publication) (SCOPUS-Indexed)
 • Koh Young Hun, Soh Byung Kuk, Seo Myeng Kyo, 2014. Bridging the unbridgeable: Changing Paradigm in Malay- Indonesian Studies. The 50th Anniversary Celebration International Coference, page 229-238. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Koh Young Hun, Soh Byung Kuk, Seo Myeng Kyo (Ed), 2014. Bridging the unbridgeable: Changing Paradigms in Malay- Indonesian Studies. Proceeding of The 50th Anniversary Celebration International Coference. Page 83-93 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar, Muhammad Jailani Abu Talib. 2011. Sastera Visual: Revilitalisasi Kesusasteraan Normatif. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguitik dan Pembudayaan Bahasa Melayu VII, Halaman476-485 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. 2009. Pembentukan Sikap Dan Akhlak Islamiah Dalam novel ayat-ayat cinta dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa HISKI. 
 • Salinah Jaafar & Doreen. 2009. Kelingkaran Makna Dalam Sinonim. Prosiding International Conference on Applied Linguistics 1. Bandung, Indonesia. 

2008
 • Salinah Jaafar, Mohamed Mokhtar Abu Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat, 2008. Empowering Malay Literature Paper for Education in Malaysia. Dalam buku Culture, Language, and Literature: Paper in Honour of Thailand-Malaysia Cooperation. Editor S.M Zakir, Mohamad Saleeh Rahamad dan Kemtong Sinwongsuwat. Terbitan PENA dan Universiti Prince of Songkhla, Thailand. 
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. Penggunaan Sinonim Kata Nama Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Terjemahan Novel Ayat-ayat Cinta. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran Universiti Putra Malaysia, Serdang, 11-12 November 2008. 
 • Salinah Jaafar, 2008. Animal-referring words in Malay Idioms: A lexical Function Analysis. Dalam Prosiding IIAS Roundtable Meeting, Leiden, Netherlands, Malay/Indonesian as a Language of Knowledge and Practical Communication: Appraisal, Challenges and the Future. Anjuran International Institute for Asian Studies, Universiti Leiden, Belanda, 24-28 Mac 2008. 
 • Salinah Jaafar, Nor Diana Hamidon, Suad Awab, 2008. The Analysis of Verbal Language in Malay Lectures: A Spoken Corpus-based Study. Dalam Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik 2008 (CANOPLIN 2008), Universiti Bandung, Indonesia, 11-12 Jun 2008. 
 • Salinah Jaafar, Ahmad Ramizu Abdullah, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2008. Analisis Kata-kata Usang Dialek Kelantan dalam Hikayat Seri Kelantan. Dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dialek-dialek Austronesia di Nusantara III, 24-26 Januari 2008. Anjuran Fakulti Bahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Brunei Darussalam. 
 • Salinah Jaafar, Nor Diana Hamidon, Suad Awab, 2008. The Creativity of Verbal Language in Malay Lectures: A Spoken Corpus-based Study. Dalam Prosiding Seminar Penyelidikan dan Pameran Akademi Pengajian Melayu. 
 • Salinah Jaafar, Puteri Roslina Abdul Wahid, Zamre Hassan, Noriza Daud, 2008. Bahasa dalam Komunikasi Antara Budaya: Akomodasi dalam Komunikasi Verbal Melayu-Cina. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran Universiti Putra Malaysia, Serdang, 11-12 November 2008. 
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2018
 • Salinah Jaafar (2018). Bahasa Ibunda dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Majalah Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (halaman 12-20 
Others

2015
 • Salinah Jaafar, 2015. Media Pembentuk Acuan Bahasa Melayu Warga. Dewan Bahasa, Jilid 15. Bil 3. Mac 2015. Halaman 4-8. 

2005
 • SALINAH JAAFAR FUNGSI LEKSIKAL BUNGA DALAM PERIBAHASA MELAYU JURNAL BAHASA 2005 
 • SALINAH JAAFAR KATA ADJEKTIF BAHASA MELAYU WACANA BUDAYA 2005 
 • SALINAH JAAFAR PERKAMUSAN MELAYU DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT, SEMINAR KEBANGSAAN KACUKAN BAHASA DAN BAHASA KACUKAN: PROSES, PRODUK, DAN DAYA HIDUP (PEMBENTANG) SEPTEMBER 2005 
 • SALINAH JAAFAR KESANTUNAN BAHASA: PERTEMBUNGAN BUDAYA MELAYU- BUKAN MELAYU, ISLAM-BUKAN ISLAM JURNAL PERADABAN MELAYU 2005 

2003
 • SALINAH JAAFAR SINONIM DAN ANTONIM DALAM LEKSIKOGRAFI MELAYU JURNAL RAMPAK SERANTAU 2003 

2002
 • SALINAH JAAFAR FUNGSI LEKSIKAL KE ARAH BITARA ILMU PERSIDANGAN ANTARABANGSA SASTERA DAN BUDAYA MELAYU II SEPTEMBER 2002 
 • SALINAH JAAFAR HUBUNGAN KATA, MAKNA DAN LEKSIKON: AMALAN KAMUS EKABAHASA BAHASA MELAYU PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN MELAYU KE-2 OKTOBER 2002 

2000
 • SALINAH JAAFAR KAMUS PELAJAR: KESESUAIAN PENGGUNAAN DARI ASPEK PEMIKIRAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA, PERSIDANGAN ANTARABANGSA BAHASA DAN KOGNISI JULAI 2000 
 • SALINAH JAAFAR KAMUS PELAJAR: KESESUAIAN PENGGUNAAN DARI ASPEK PEMIKIRAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA PROSIDING PERSIDANGAN ANTARABANGSA BAHASA DAN KOGNISI JULAI 2000 
 • SALINAH JAAFAR UNSUR ETIMOLOGI DALAM KAMUS ITALI MELAYU OLEH ANTONIO PIGAFETTA, PERSIDANGAN ATAU SANGGAR INTERNASIONAL ETIMOLOGI BAHASA INDONESIA OKTOBER 2000 
 • SALINAH JAAFAR PERKAMUSAN MELAYU DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT JURNAL DEWAN BAHASA 2000 
 • SALINAH JAAFAR LEKSIKOLOGI/LEKSIKOGRAFI MELAYU: CABARAN DAN HARAPAN DALAM MENGHARUNGI ERA GLOBALISASI, KOLOKIUM BAHASA DAN PEMIKIRAN MELAYU/INDONESIA KE-2 JUN 2000 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Pembinaan Modul Pengukuhan Perpaduan Hubungan Etnik Melalui Karya Sastera Kebangsaan, Consultant, 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • KAJIAN PENILAIAN KESOPANAN DAN KECEKAPAN PRAGMATIK DALAM LAKUAN BAHASA GENERASI Z MELAYU, Co-Investigator, 2018 - 2020, Others MOHE, (National)
 • Penilaian kesopanan dan Kecekapan Pragmatik dalam lakuan Bahasa Generasi Z Melayu, Co-Investigator, 2018 - 2019, Universiti Kebangsaan Malaysia, (National)
 • HALA TUJU DAN PENANDAARASAN PROGRAM PENGAJIAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA, Co-Investigator, 2017 - 2018, Others MOHE, (National)
 • Validasi Bahasa Melayu Dalam Teks Terjemahan Hadith Digital, Principal Investigator(PI), 2017 - 2020, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Potensi Hasil Kraftangan Komuniti Orang Asli Terhadap Pembangunan Pelancongan Di Cameron Highland, Consultant, 2017 - 2018, Bantuan Khas Penyelidikan (BKP Special), (National)
 • Preserving The Malaysian Dialect Corpus, Consultant, 2015 - 2018, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Managing The Malaysian Social Media Language: A Personalised Malay Chat Normalization, Consultant, 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Managing the Malaysian Social Media Language: a Personalised Malay Chat Normalization (27-MAY-2015-27-MAY-2016), Co-Investigator, 2015 - 2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Leisurely Pursuits Of Peace : The Role Of Recreational Activities In Peace-building Agenda, Consultant, 2015 - 2019, Grand Challenge - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Peribahasa Melayu Korea: Satu Kajian Perbandingan, Consultant, 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Penjenamaan Pelan Tindakan Mermartabatkan Pengajian Melayu di IPT, Co-Investigator, 2014 - 2015, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Al-hadith Semantic Validation Systems, Principal Investigator(PI), 2014 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Measuring resiliency of the Malaysian adolescents in facing the global transformation, Consultant, 2013 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Dialogue and Peace Building through Multi-cultural literature/Role of literary culture in the promotion of dialogue towards the formation of a harmony multicultural society, Principal Investigator(PI), 2013 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • BUILDING PEACE THROUGH MULTI-CULTURAL LITERATURE/ROLE OF LITERARY CULTURE IN THE FORMATION OF A HARMONY MULTICULTURAL SOCIETY (MULTI-CULTURAL LITERATURE & CO-EXISTENCE MODELS), Principal Investigator(PI), 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Bahasa Istana Johor, Principal Investigator(PI), 2012 - 2014, Yayasan Warisan Johor, (National)
 • Malay Identity and Manifestation in Malaysia and Nusantara Region., Co-Investigator, 2011 - 2013, Flagship, (National)
 • Inter cultural dialogue towards peace building (Literature, culture, idalogue and peace), Principal Investigator(PI), 2011 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Kajian Leksikografi dan Sastera Komersial dalam Novel-novel Terjemahan Indonesia-Malaysia, Principal Investigator(PI), 2009 - 2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Pendokumentasian Istilah Busana Melayu Berilustrasi., Co-Investigator, 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Korpus Lisan Bahasa Melayu (Fasa 2), Principal Investigator(PI), 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Korpus Lisan Pengajian Melayu, Principal Investigator(PI), 2007 - 2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • DATA KORPUS LISAN PENGAJIAN MELAYU, Principal Investigator(PI), 2007 - 2008, RU Geran, (National)
 • Bahasa Dalam Komunikasi Antara Budaya, Co-Investigator, 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Kajian Hubungan Etnik
 • Valldasi Terjemahan Hadis Arab-Melayu

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • UM internal auditor, 2014-2014, UM
 • Pakar Rujuk Kursus, 2013-2013, Open University of Malaysia
 • Pakar Rujuk Dokumentari Bahasa, 2012-2012, Gapeniaga Sdn Bhd

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Ahli Jawatankuasa, Kementerian Pendidikan Tinggi, 2017, (Government)
 • Panel Wacana Penye;Idikan, Umk, 2017, (University)
 • Advisory Board, Unimas, 2017, (University)
 • Penyelidikan, Uhtm, 2017, (University)
 • Penyelidik Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu Di Ua, Kementerian Pendidikan Tinggi, 2016, (Government)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2015, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2013, (University)
 • Khidmat Setia 20 Award, 2011
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2009, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2008, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2006, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


INVITED SPEAKER
 • Penulisan dan Pengucapan Bahasa Melayu, Bengkel Penulisan dan Pengucapan Bahasa Melayu, 2013-11-25 to 2013-12-27, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, (National)
 • FUNGSI LEKSIKAL ALAM DALAM PANTUN PERIBAHASA BAHASA MELAYU, Seminar Meja Bulat Simpulan Bahasa dan Kognitif Penutur , 2015-09-28 to 2015-09-28, ATMA, UKM, (University)
 • Penulisan Laporan Berkualiti, Kursus Penulisan Laporan Berkualiti, 2015-10-06 to 2015-10-08, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, (National)
 • TOKOH SIASAH DALAM KETAMADUNAN JOHOR, PERSIDANGAN TAMADUN MELAYU JOHOR (11-13 NOVEMBER 2015), 2015-11-11 to 2015-10-13, YAYASAN WARISAN JOHOR , (National)
 • KURSUS PENULISAN SURAT KIRIMAN DAN LAPORAN BERKUALTI, KURSUS PENULISAN SURAT KIRIMAN DAN LAPORAN BERKUALTI, 2016-03-07 to 2016-03-09, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, (National)
 • PENGUASAAN DAN PENGUKUHAN BAHASA DALAM KERANGKA STANDARD BAHASA MELAYU, Seminar Kerangka Standard Bahasa Melayu, 2017-07-26 to 2017-07-26, INSTITUT PENDIDIKAN GURU DAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, (National)
 • Persepsi Identiti dari Aspek Ketuanan Melayu, Wacana Kontemporari Melayu 2017, 2017-08-03 to 2017-08-03, Kluster Penyelidikan Kontemporari Melayu, Universiti Malaysia Kelantan, (University)
 • SEBUTAN DAN TATABAHASA BAHASA MELAYU, KURSUS PENYIAR VERSATIL, 2017-08-15 to 2017-08-15, IPPTAR, RTM, ANGKASAPURI, KL, (National)
PRESENTER
 • Animal-referring words in Malay Idioms: A lexical Function Analysis, IIAS Roundtable Meeting, Leiden, Netherlands, Malay/Indonesian as a Language of Knowledge and Practical Communication: Appraisal, Challenges and the Future, 2008-06-01 to 2016-06-04, IIAS, Leiden, (International)
 • Kelingkaran Makna dalam Sinonim, Conference on Applied Linguistics, 2009-08-03 to 2010-08-04, Universiti Pendidikan Indonesia, Bandung, (International)
 • Pembentukan Sikap Dan Akhlak Islamiah Dalam novel ayat- ayat cint, Persidangan Antarabangsa HISKI, 2009-08-03 to 2010-08-04, Universiti Pendidikan Indonesia, Bandung., (International)
 • Sastera Visual: Revilitalisasi Kesusasteraan Normatif, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu VII, 2011-11-09 to 2011-11-10, Universiti Putra Malaysia, (International)
 • Language Contribution to Living Cosmopolitanism: Acquisition of Communicative Malay Among the Younger Generation , LIVED COSMOPOLIT​ANISMS INTERNATIONAL CONFERENCE 5-7 March 2012, 2012-03-05 to 2012-03-07, Social and Behavioural Science Research Cluster Department of English, Faculty of Arts and Social Sciences Academy of Malay Studies , (International)
 • Language Analysis on the Polygamous Issues in Malaysia Shariah Court , THE REGIONAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC LINGUISTS 2012 (IAFL 2012), 2012-07-05 to 2012-07-07, Humanities & Ethics Research Cluster University of Malaya and The International Association of Forensic Linguists, (International)
 • Penggunaan Kata dan Ungkapan Demokrasi sebagai Daya Hidup Bahasa dan Budaya Politik di Malaysia , INTERNATIONAL CONFERENCE ON VITALITY OF LANGUAGE & CULTURE , 2013-06-05 to 2013-06-06, Persatuan Bahasa Moden, (International)
 • Daya hidup Dialek Kedah dari Perspektif Leksiko-Semantik , INTERNATIONAL CONFERENCE ON VITALITY OF LANGUAGE & CULTURE , 2013-06-05 to 2013-06-06, Persatuan Bahasa Moden, (International)
 • Inter-Cultural Communication Towards Peace Building In Novels Ombak Bukan Rindu, Missing Piece 1 and Missing Peace 2. , The International Language for Communication Conference: Engaging Global Community: breaking the barriers to effective communication., 2013-08-23 to 2013-08-24, International Islamic University Malaysia, (International)
 • Simbol sirih dalam pantun Melayu, Seminar bahasa, budaya dan kesusasteraan Melayu, 2013-08-29 to 2013-08-30, Akademi Pengajian Melayu, (International)
 • Anjakan Paradigma Fungsi Leksikal Bahasa Melayu Akibat Daripada Pengaruh Laman Sosial , International Conference Bridging the Unbridgeable: Changing Paradigms in Malay-Indonesian Studies , 2014-05-14 to 2014-05-16, Dept. of Malay-Indonesian Studies, Hankuk Univ. of Foreign Studies, , (International)
 • Anjakan Paradigma Cerita Rakyat Dari Tradisi ke Moden, International Conference Bridging the Unbridgeable: Changing Paradigms in Malay-Indonesian Studies, 2014-05-14 to 2014-05-16, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea, (International)
 • Developing The Novel Quran and Hadith Authentication System, 5th International Conference on Information & Communication Technology For the Muslim World (ICT4M), 2014-11-01 to 2014-11-03, IEEE Computer Society, Kuching, Sarawak, Malaysia, (International)
 • Towards Enhancing the Compilation of Al-Hadith Text in Malay, 2nd International Conference on World Islamic Studies (ICWIS 2015), 2015-03-08 to 2015-03-09, ICWIS 2015, (International)
 • Fungsi Leksikal Perkataan Arab dalam Terjemahan Hadith Arab-Melayu" , 15th International Conference on Translation, 2015-08-25 to 2015-08-27, Malaysian Translators Association (MTA), (International)
 • Ketakterjemahan perkataan Arab dalam terjemahan hadith Arab-Melayu, 15th International Conference on Translation, 2015-08-25 to 2015-08-27, Persatuan Penterjemah Malaysia, (International)
 • Lestari Muzik Johor Sepanjang Zaman , On behalf of the conference organiser, we are pleased to inform you that your paper titled Lestari Muzik Johor Sepanjang Zaman has been accepted for presentation at the 7th International Conference on Local Knowledge 2017 (ICLK2017) which will be held from 8th to 9th May 2017 at The Puteri Pacific Hotel, Johor Bahru,Malaysia., 2017-05-08 to 2017-05-09, USM dan Yayasan Warisan Johor, (International)
 • PENGUASAAN DAN PENGUKUHAN BAHASA DALAM KERANGKA STANDARD BAHASA MELAYU., Seminar Kerangka Standard Bahasa Melayu, anjuran DBP dan IPG, 26 Julai 2017., 2017-07-26 to 2017-07-27, DBP, (National)
 • Persepsi Identiti dari Aspek Ketuanan Melayu, Wacana Melayu Kontemporari, anjuran Kluster Penyelidikan dan Inovasi, Universiti Malaysia Kelantan, 3 Ogos 2017, 2017-08-03 to 2017-08-03, Universiti Malaysia Kelantan, (University)
 • Bahasa Ibunda secara Inklusif dalam Pendidikan Generasi Z dengan Rujukan kepada Bahasa Melayu, Seminar Sebahtera 2017, 2017-09-27 to 2017-09-27, APM, (University)
 • Variasi Bahasa dalam novel Interlok dari Perspektif Hubungan Etnik, SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019., 2019-03-25 to 2019-03-26, UPM & Goethe University,Germany, (International)
 • Peranan Wanita Dalam Novel-Novel Azmah Nordin, SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019., 2019-03-25 to 2019-03-26, UPM, (International)
 • Strategi Lakuan Bahasa Ekspresif Generasi Teknologi Z, SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN, 2019-10-16 to 2019-10-17, PERSATUAN LINGUISTIK MALAYSIA, (National)
 • Simbol Perlambangan Wanita Dalam Peribahasa Melayu, SEMINAR LINGUISTIK KEBANGSAAN, 2019-10-16 to 2019-10-17, PERSATUAN LINGUISTIK MALAYSIA, (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Journal Reviewer, Language Matters, 2019, 1, (International)
 • Teaching Program, Malaysian Translation Association, 2019, 1, (National)
 • Panel Terjemahan MASTERA, DBP, 2019, 1, (National)
 • Teaching, Malaysian Translation Association, 2019, 1, (National)
 • Panel Penilai Projek Penyelidikan, Universiti Malaya, 2019, 1, (University)
 • Teaching Program, Persatuan Penterjemah Malaysia, 2018, 6, (National)
 • Pembangun WIM (Written Instructional Materials), Edusure Sdn Bhd, 2018, (National)
 • Panel Penilai, Kementerian Pendidikan Malaysia, 2018, 1, (National)
 • KURSUS DIPLOMA PROFESIONAL PENTERJEMAHAN PPM-DBP-PNB, PERSATUAN PENTERJEMAH MALAYSIA, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA & PERMODALAN NASIONAL BERHAD, 2018, 2, (National)
 • Teaching, Malaysian Translator Association , 2018, 6, (National)
 • Research Collaboration, Korean Government, 2017, (International)
 • Teaching, Persatuan Penterjemah Malaysia, 2017, 12, (National)
 • Identifying high value customers for online marketing systems: an empirical case in Taiwan, Thomson Reuter, 2017, 3, (International)
 • Subject Matter Expert, Open University of Malaysia, 2017, 6, (University)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Program Ceramah Bahasa Melayu Sektor Kewangan, DBP & BNM, Consultant, 2019, (National)
 • Pembangun Kurikulum Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan 5, Kementerian Pelajaran Maaysia, Expert Advisor, 2018-2018, (National)
 • Curriculum design for Malay Language (form 4 and form 5), Ministry of Education., Expert Advisor, 2017-2017, (National)
 • Module Writer for Open University of Malaysia, Open University of Malaysia, Module Writer, 2013-2015, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Journal of Social Sciences and Humanities, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Impact-Oriented Interdisciplinary Research Grant (IIRG 2019-2021), Project ,  (2019 - 2019)
 • Jurnal Pendeta, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • KERANCUAN BAHASA PADA PAPAN TANDA PERNIAGAAN DI PERINGGIT,MELAKA, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Language Matters Journal, Article In Journal ,  (2019)
 • PANEL PENILAI HADIAH TERJEMAHAN MASTERA 2019, Panel Penilai Mastera ,  (2019 - 2019)
 • KONSEP GERAK BAHASA MELAYU BERDASARKAN TEORI STRUKTUR KONSEPTUAL, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • MODEL PENTAKRIFAN ENTRI DIALEK KELANTAN DALAM KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Pembangunan Kandungan Model Prototaip Falsafah Bahasa, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Interpretasi Nilai Murni dalam Peribahasa Melayu daripada Novel-Novel Pilihan, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Nilai Pendidikan Dalam Pepatah Petitih, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Reviewed an article titled BAHASA SAPAAN DALAM KOMUNIKASI: ANALISIS FILEM YANG BERTEMAKAN PERMASALAHAN SOSIAL", Article In Journal ,  (2017 - 2017)
 • Issues in Language Studies, Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • Identifying high value customers for online marketing systems: an empirical case in Taiwan, Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • Reviewed article titled ""Makna dan Fungsi Kosa Kata Busana dalam Naskhah Melayu Syair Agung" for Journal of Business and Social Development (JBSD), Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Examined Phd thesis for UPM candidate titled "Semantik Leksikal Dalam Produk Kecantikan", Thesis ,  (2015 - 2015)
 • Examined Masters degree dissertation titled "Aspek Leksikografi Entri Dialek Kelantan dalam Kamus Dewan", Thesis ,  (2015)
 • Editorial Board for Issues in Language Studies Journal., Article In Journal ,  (2015)
 • reviewed article for Issues in Language Studies Journal titled "Cara persembahan bahasa objek menerusi Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia", Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Jurnal Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • Reviewed an article for GEMA Online: Journal of Language Studies, Article In Journal ,  (2012 - 2012)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Ahli jawatankuasa Persidangan Penterjemahan ke 17, (International), 20/08/2019 until 22/08/2019
 • AUDITOR BAHASA MELAYU, (University), 14/08/2019 until 16/08/2019
 • Penceramah Bahasa Melayu Untuk Staf Perbankan, (Government), 16/10/2018 until 18/10/2018
 • Penceramah kepada pegawai RELA, di Sungai Udang, Melaka., (Government), 24/03/2017 until 24/03/2017
 • Membentangkan kertas kerja di bengkel anjuran Jabatan Pertanian Negeri Sembilan berkaitan dengan peranan UA dalam membantu ekonomi masyarakat luar bandar., (Government), 06/03/2017 until 08/03/2017
 • Reviewer for research project output papers for Pusat Kajian Bitara Melayu, FSSK, UKM Bangi., (University), 28/02/2017 until 28/02/2017
 • Penceramah di Pejabat RELA, kementerian Dalam Negeri, (Government), 07/03/2016 until 09/03/2016
 • Penceramah di JPS, (Government), 06/10/2015 until 10/10/2015
 • Panel Penaksir Soalan BM STPM, (Government), 30/01/2015 until 31/12/2015
 • AJK Penjenamaan Semula Pemartabatan BM di IPT, (Government), 11/11/2014 until 31/12/2015

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, Huraizah Binti Abd Sani, ANALISIS MAKNA PERIBAHASA DALAM LAMAN SOSIAL FACEBOOK, 2017/2018
 • Master Degree, Nor Ernie Binti Othman, FUNGSI LEKSIKAL ANGGOTA TUBUH BADAN MANUSIA DALAM PERIBAHASA, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Aida Qamariah Binti Ishak, SEMIOTIK RIFFATERRE DALAM PANTUN KANAK-KANAK, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Mohammad Arshi Saloot, Corpus-Driven Malay Language Tweet Normalization, 2016/2017
 • Doctoral Degree (phd), Nurul Haniza Binti Samsudin, PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS, 2014/2015
 • Doctoral Degree (phd), Eizah Binti Mat Hussain, SIMBOL DAN MAKNA DALAM PANTUN MELAYU BINGKISAN PERMATA, 2011/2012
 • Master Degree, Doreen Foo Hui Chin, SINONIM BAHASA MELAYU DARI ASPEK LEKSIKOGRAFI, 2007/2008

Ongoing
 • Doctoral Degree (phd), Nurrissammimayantie Binti Ismail, Kepupusan Bahasa Dalam Kalangan Komunti Kerinci, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Nurrissammimayantie Binti Ismail, KAJIAN SOSIOLINGUISTIK DAN GEOLINGUISTIK, 2016/2017
 • Doctoral Degree (phd), Aida Qamariah Ishak, Semantik Rifaterre dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dalam Pantun Kanak-kanak, 2014/2015

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • KARYA-KARYA UTAMA PENGAJIAN BAHASA MELAYU, 2016/2017(2), 10, 4
 • CONTEMPORARY ISSUE IN MALAY STUDIES, 2015/2016(2), 17, 4
 • CONTEMPORARY ISSUE IN MALAY STUDIES, 2014/2015(1), 18, 12
FIRST DEGREE
 • COMMUNICATION SKILL, 2016/2017(1), 30, 0
 • COMMUNICATION SKILL, 2014/2015(2), 42, 42
 • LEXICO-SEMANTICS, 2014/2015(1), 17, 42
 • PHILOSOPHY OF LANGUAGE, 2009/2010, 13, 42
 • LEXICOGRAPHY, 2009/2010, 10, 42
 • MALAY CIVILIZATION, 2009/2010, 168, 16
 • LEXICOLOGY, 2008/2009, 31, 56
 • SEMANTICS, 2008/2009, 41, 70
 • PHILOSOPHY OF LANGUAGE, 2008/2009, 61, 84
 • PHILOSOPHY OF LANGUAGE, 2007/2008, 72, 84
 • LEXICOLOGY, 2007/2008, 23, 56
 • SEMANTICS, 2007/2008, 18, 56
 • LEXICOGRAPHY, 2007/2008, 15, 42
 • LEXICOGRAPHY, 2007/2008, 26, 56
 • MALAY CIVILIZATION, 2006/2007, 200, 42
 • LEXICOLOGY, 2005/2006, 25, 42
 • LEXICOLOGY, 2004/2005, 35, 42
 • MORPHOLOGY, 2004/2005(2), 30, 42
 • INTRODUCTION TO MALAY LINGUISTICS, 1999/2000(2), 180, 42
 • PENG.LINGUISTIK DGN RUJU. KHAS KPD BAH.MELAYU, 1998/1999, 200, 21
 • PENGANTAR LINGUISTIK, 1997/1998, 250, 24