PERSONAL DETAIL


DR. MADIAWATI BINTI MAMAT @ MUSTAFFA

Department of Literature
Academy of Malay Studies
 
  79677262
  atie@um.edu.my
 Department of Literature, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8901-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).AREAS OF EXPERTISE
(Area).
RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2019
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Hashim Awang & Rohayati Junaidi. (2018). Cerita Rakyat Pahang. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 

2017
 • Madiawati Mustaffa. 2017. Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur:ITBM 

2016
 • Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Ahmad Ramizu Abdullah, Madiawati Mamat@Mustaffa. Pengajian Melayu Kotemprorari. Akademi Pengajian Melayu 

2007
 • Zahir Ahmad, Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi, Madiawati Mustaffa.(2007). Wacana Persuratan Melayu. Akademi Pengajian Melayu 
Chapter in Book

2018
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa, Nurhamizah Hashim & Eizah Mat Hussein. (2018). Kehendak Generazi Z Dalam Cerpen Terbaik 2016 Terbitan Fixi, Dlm. Transformasi Pengajian MelayDdalam Era Generasi Z. Kuala Lumpur: Institut Terjamahan dan Buku Malaysia. 
 • Madiawati Mamat,@Mustaffa, (2018). Lagu Rakyat Kanak-kanak Kelangsungannya di Era Baharu. Dalam Indirawati Zahid et.al., Khazanah Melayu serumpun Dalam Era Baharu . Kuala Lumpur:Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu. 
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Bahasa dan Sastera Melayu Warisan Budaya Bangsa . Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. 
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat,@Mustaffa, (2018). Sastera Kanak-kanak Sebagai Medium Pendidikan Sepanjang Zaman. Dalam Indirawati Zahid et.al., Khazanah Melayu serumpun Dalam Era Baharu . Kuala Lumpur:Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu. 
 • Madiawati Mamat,@Mustaffa dan Nur Yuhanis Mohd Nasir. (2018) Perkembangan Kesusasteraan Kanak-kanak Bercetak ke Digital. Dalam Suhaimi Abdul Aziz dan Muhammad Nur Saiful Ghazali, Proses Kreatif Keterlibatan dan Pemasaran Digital . Kuala Lumpur: ITBM (pp 53-65). 

2017
 • Rohayati binti Junaidi, Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali & Madiawati binti Mamat @ Mustaffa. (2017). Kumpulan Puisi Mencari Makna Diri Berdasarkan Prinsip Stilistik J.J Webber. Dlm. Siti Zaleha Ibrahim et. al. (Eds), Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi (pp. 1-22). Kajang: Selangor International Islamic University College (KUIS). 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali &Madiawati Mamat@Mustaffa. Cerita Rakyat Melayu: dari Tradisi Ke Moden dalam Buku Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur:ITBM 
 • Madiawati Mustaffa. 2017. Teori Persepsi Estetika dalam Sastera Multimedia dalam Buku Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya. Kuala Lumpur: ITBM 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa. 2017. Perisian Cerita Unggas 4 dari Perpekstif Rasa Fenomenologi dalam Buku Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur:ITBM 
 • Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2017). Analisis Prinsip Kehadiran Teori Teksdealisme dalam Surat-surat Perempuan Johor. Dalam Buku Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 

2016
 • Madiawati Mamat. (2016).Sastera Rakyat dalam Multimedia Sebagai Medium Pemeliharaan Warisan Tempatan. Dlm Abd.Razak Karim dan Pramono, Khazanah Bahasa dan Budaya Serumpun. Padang. Universitas Andalas. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar, ,Madiawati Mamat. (2016).Kritikan Sosial Terhadap Wanita dalam Peribahasa Melayu. Dlm Ariyanti, S.S.dkk. (Peny)Bahasa Ibu sebagai Sumber Budaya Literasi. Bandung:Unpad Press 
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali,Madiawati Mamat. (2016).Peranan Bahasa Ibunda Dalam Melestarikan Puisi Melayu Tradisional Dalam Pendidikan Di Malaysia. Dlm Ariyanti (Peny)Bahasa Ibu sebagai Sumber Budaya Literasi. Bandung:Unpad Press 
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Zurinah Hassan, (2016). Unsur-Unsur Puisi dalam Lirik Lagu Melayu, dalam Pengajian Melayu Kontemporari (hal:107-124). Kuala Lumpur:Akademi Pengajian Melayu 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa ,Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Ja'afar. (2016). PenelitianTransformasi Bentuk Perulangan dari Teks ke Multimedia dalam Siri Unggas. Dlm Ariyanti,S.S.dkk(peny). Bahasa Ibu Sebagai Budaya Literasi 1. Bandung:Unpad Press. 

2015
 • Madiawati Mamat@Mustaffa dan Rohaya Md Ali, 2015. Mencari Kearifan Tempatan dari Teks ke Multimedia: Analisis Siri Sang Kancil dalam Penerokaan Teknologi Melalui Seni dan Waisan dalam Kearifan Tempatan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, 2015. Perisian Unggas dari Sudut Pandang Persepsi Estetika dalam Sastra Kita: Kini, Dulu dan Nanti. Bandung: Unpad Press. 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa.2015. Transformasi daripada Teks ke Multimedia: Merungkai Estetika dalam Cerita Unggas dalam Transformasi Pengajian Melayu.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa dan Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali. 2015. Wanita dan Warisan Tradisi dalam Antologi Dongeng Sang Puteri. Monograf Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. 

2014
 • Madiawati Mamat@Mustaffa. 2014. Persembahan Awang Batil dari Perpekstif Kecerdasan Pelbagai(Multiple Intelligence) dalam Pelestarian Dan Persona Sastra dan Budayanya. Bandung:Unpad Press. Hlm:117-125 

2012
 • Madiawati Mamat @ Mustaffa, Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali dan Maizira Abd Majid. 2012. Simbol dalam Puisi-Puisi J.M.Aziz: Interprestasi Kehidupan Masyarakat Pesisir Pantai. Dlm. Keragaman Bahasa Ibu Sebagai Penanda Kebhinekaan Budaya. (Penyunting Drs Muh. Abdul Khak, M.Hum et.al.) Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Hlm:478-483 

2009
 • Madiawati Mamat@Mustaffa. 2009. Cerita Awang Batil: Analisis Rasa Cinta Berdasarkan Teori Rasa Fenomenologi dan Rasa Insaniah dlm Monograf Kesusasteraan Melayu. Akademi Pengajian Melayu. Hlm:27-42 

2008
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat@Mustaffa, 2008. Simbol Wanita dalam Pantun Percintaan. Dlm. Monograf Sastera, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2007
 • 3. Madiawati Mamat@Mustaffa, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mohamad Mokhtar Abu Hassan. 2007. Karya Sastera Moden sebagai Pengisian Pengajian Sastera Kebangsaan di Jabatan Kesusasteraan Melayu, APM. Dlm. Rahim Aman et. al, Sebahtera 2: Pengajian Melayu Teras Pengajian Kebangsaan, Bangi: Universiti Kebangsaan Melaysia, 2007 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, Zahir Ahmad, Mohd Taufik Ariddzo. 2007. Wacana Persuratan Melayu (Penyunting). Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
Article in Academic Journals

2019
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2019). “Model Remaja Orang Asli yang Unggul dalam Bahlut”. Journal of Educational Research & Indigenous Studies. Institute of Teacher Education, Tengku Ampuan Afzan Campus, Pahang Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2018). Individualisme Faisal Tehrani Dalam Kepengarangan Berdasarkan Novel-novel Terpilih. Dlm. Jurnal Rumpun:Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu. Tanjong Malim: Persatuan Penulis Budiman. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mustaffa. 2007. "Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk". GEMA Online Journal of Language Studies, Jilid 18 (1), Februari, 2018. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (SCOPUS-Indexed)

2017
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2017). Program Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Perlaksanaan dan Cabaran. Jurnal Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Volume 16 (1), 16-31. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina & Madiawati Mamat@Mustaffa. 2017. Novel-novel Faisal Tehrani Dari Perspektif Teksdealisme. Dlm. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mustaffa. 2007. "Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk". Gema Online. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (SCOPUS-Indexed)

2014
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, et.al. 2014. Adaptation of Bawang Putih Bawang Merah from Text to Animation. Jurnal Malay Literature. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Jilid 27 Bil.2.2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustafa, Nor Hamizah Hashim & Hashim Awang, 2014. "FROM TEXT TO ANIMATION: ADAPTATION OF BAWANG PUTIH BAWANG MERAH". Journal of Malay Literature. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Madiawati Mustaffa,Estetika Perkara (Matter): Kajian Keindahan Pengalaman Peristiwa Menyeronokkan dari Teks ke (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Madiawati Mamat@Mustafa dan Arbaie Sujud. 2011. Perkara (Matter) dalam Perisian Cerita Unggas 1 dari Perpekstif Model Persepsi Estetika. Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 22. Hlm: 45-65 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Madiawati Mamat@Mustafa dan Arbaie Sujud. 2009.Transformasi Medium dari Lisan, Teks dan Bentuk Multimedia dalam Cerita Unggas. Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 20. Akademi Pengajian Melayu. Hlm: 163-178 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2018
 • Madiawati Mustaffa, Tengku Intan Marlina Mohd Ali, Rohayati Junaidi. (2018). Hubungan Rakyat dan Pemerintah dalam Tradisi Lisan dari Perpesktif Kepimpinan. dalam Prosiding Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa & Rohayati Junaidi. (2018). Penelitian Dialek Dalam Sastera Rakyat Pahang. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Madiawati Mustaffa dan Rohaya Md Ali.(2017). Manifestasi Fantasi Dalam Sastera Rakyat Terjemahan China Melayu. Prosiding Seminar Terjemahan, Bahasa dan Budaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, 2015. Komersialisme dalam Sastera Multimedia dalam Prosiding Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu II (Ekonomi Melayu). Kuala Lumpur: Pusat Kecemerlangan Melayu. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, 2009. Penghayatan Rasa dalam Perisian Cerita Unggas 4: Satu Pandangan Awal, Prosiding Seminar Sehari Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja 2009, Dewan Bahasa dan Pustaka (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • 4. Madiawati Mamat@Mustaffa dan Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2008. Keberkesanan Perisian Cerita Unggas Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui TMK. Dlm. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu: Penyediaan Bahan Pengajaran Melalui TMK, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 16-17 Disember 2008. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2017
 • Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat (2017). Suara-suara Terpinggir dari Perspektif Subaltern. (pp 8). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil 7, Julai 2017. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PRESENTER
 • Keberkesanan Perisian Cerita Unggas Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui TMK., Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu: Penyediaan Bahan Pengajaran Melalui TMK, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 16-17 Disember 2008., 2008-05-01 to 2008-05-02, Akademi pengajian melayu, (International)
 • Penghayatan Rasa dalam Perisian Cerita Unggas 4: Satu Pandangan Awal, Seminar Sehari Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja 2009, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009-05-01 to 2009-05-01, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Putra Malaysia, (National)
 • Persembahan Awang Batil dari Perpekstif Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence), Seminar Internasional Bahasa Ibu (SIBI 2014), 2014-08-19 to 2014-08-20, Balai Bahasa, (International)
 • Pengajaran E-sastera di Universiti: Perlaksanaan dan Cabaran, International Conference on Language Studies, 2014-10-27 to 2014-10-28, Unimas , (International)
 • Perisian Cerita Unggas dari Sudut Pandang Persepsi Estetika, Seminar Internasional Sastera Bandung (SISBA) 2015, 2015-10-07 to 2015-10-08, Kepala Balai Pustaka Provinsi Jawa Barat, (International)
 • Unsur-Unsur Puisi dalam Lirik Lagu Kotemporari, Seminar Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu (SEBAHTERA) 2015, 2015-10-27 to 2015-10-27, Anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, UKM dan Akademi Pengajian Melayu, UM, (National)
 • Sastera Rakyat dalam Multimedia Sebagai Medium Pemuliharaan warisan Tempatan, Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Serumpun, 2016-05-25 to 2016-05-27, Fakultas Ilmu Budaya,Universitas Andalas, Padang,Indonesi, (International)
 • Transformasi dari Teks ke Multimedia: Mencari Nilai Komersial dalam Cerita Rakyat Tempatan, Seminar Tradisi Lisan serantau, 2016-07-21 to 2016-07-21, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM, (National)
 • Program Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu, UM: Perlaksanaan dan cabaran, Seminar Sebahtera 2016, 2016-09-28 to 2016-09-28, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, fakulti Sains Sosial dan Kemanudiaan UKM, (National)
 • PenelitianTransformasi Bentuk Perulangan dari Teks ke Multimedia dalam Siri Unggas, Seminar internasional Bahasa Ibu 2016, 2016-10-04 to 2016-10-05, Balai Bahasa, (International)
 • Sastera Kanak-Kanak dalam Teknologi Digital, Persidangan Kebangsaan Proses Kreatif Digital dan Pemasaran dalam Talian, 2016-11-07 to 2016-11-08, Bahagian Kesusasteraan Pusat Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, (National)
 • Manifestasi Fantasi Dalam Sastera Rakyat Terjemahan China Melayu, Seminar Terjemahan, Bahasa dan Budaya., 2017-05-13 to 2017-05-15, Guangdong University, (International)
 • Anak-Anak dan Bongkoron: Pembicaraan dari Teks ke Multimedia, INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES 2017 (PAPK), 2017-05-24 to 2017-05-25, Universiti Malaysia Sabah, (International)
 • Penjagaan Kesihatan dan Kecantikan Masyarakat Melayu Tradisional Melalui Hikayat Awang Sulung Merah Muda, PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERUBATAN MELAYU, 2017-11-15 to 2017-11-16, Akademi Pengajian Melayi, UM dan Fakulti sains UM, (International)
 • Penelitian Dialek dalam Sastera Rakyat Pahang, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu X, 2018-02-06 to 2018-02-07, Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, UPM, (International)
 • Persekitaran Khusus Kanak-kanak dalam Novel Beruk dari Perspektif Ekologi, Seminar Sastera Kanak-Kanak dan Remaja ke 7, 2018-05-03 to 2018-05-03, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Putra Malaysia, (National)
 • Hubungan Rakyat dan Pemerintah dalam Tradisi Lisan dari Perpesktif Kepimpinan, Seminar Antarabangsa Akeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM), 2018-07-28 to 2018-07-29, Ikatan Arkeologi Malaysia, UKM, (International)
 • Nilai-nilai Sastera dalam Transformasi Karya Teks ke Bentuk Multimedia, Seminar Pedagogi Alternatif Kesusasteraan Melayu 2018, 2018-10-23 to 2018-10-24, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, (National)
 • Lagu Kanak-Kanak Kelangsungan di Era Baharu, Seminar Antarabangsa Khazanah Melayu Serumpun , 2018-11-14 to 2018-12-15, Akademi Pengajian Melayu, UM, (International)
 • Manifestasi Perpaduan dalam Era Malaysia Baharu Melalui Kumpulan Pantun Warisan, Seminar SEBAHTERA 2018, 2018-12-05 to 2018-12-05, FSSK, UKM dan Akademi Pengajian Melayu, UM, (National)
INVITED SEMINAR
 • Sastera Klasik dalam Media Baharu, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara XVIII, 2015-05-21 to 2015-05-23, Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), (International)
 • Komersialisme dalam Sastera Multimedia, Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu II (Ekonomi Melayu), 2015-12-01 to  , Pusat Kecemerlangan Melayu, (National)
OTHERS
 • Kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar_pelajar orang asli dari aspek bahasa melayu berbudaya dan santun, Seminar Kebangsaan Pendidikan Bermatlamatkan Kebahagiaan, 2018-11-23 to 2018-12-24, Fakulti Pendidikan, (National)

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing
 • Doctoral Degree (phd), Fauzi Bin Hasan, Keunggulan Kepengarangan Faisal Tehrani dari Perspektif Teksdealisme, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Rohayati Junaidi, Sastera kanak-kanak, 2015/2016
 • Master Degree, Nuraida Mohd Ali, Kesusasteraan Melayu, 2014/2015
 • Doctoral Degree (phd), Fauzi Hassan, Kepengarangan Faizal Tehrani, 2014/2015

Completed
 • Master Degree, Nurshalina Binti Shaharuddin, ADAPTASI DALAM PENCERITAAN DIGITAL DARI DEWI LABU KUNDUR KE ANAK-ANAK DAN BONGKORAN, 2017/2018

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


FIRST DEGREE
 • HISTORY OF MALAY LITERATURE, 2017/2018(1), 32, 0
 • E-LITERATURE, 2017/2018(1), 98, 0
 • Pengenalan Kesusateraan Melayu, 2016/2017(1), 31, 0
 • LITERATURE IN MULTIMEDIA, 2016/2017(2), 35, 0
 • MALAY ORAL LITERATURE, 2016/2017(1), 40, 0
 • TEACHING AND EVALUATION OF LITERATURE, 2016/2017(2), 9, 0
 • LITERATURE AND STYLISTICS, 2016/2017(2), 5, 0
 • AESTHETICS, 2015/2016(1), 12, 0
 • LITERATURE AND STYLISTICS, 2015/2016, 8, 0
 • MALAY ORAL LITERATURE, 2015/2016(1), 13, 0
 • PANJI LITERATURE, 2015/2016, 3, 0
 • GENRE OF MALAY LITERATURE, 2015/2016, 22, 0
 • Estetika, 2014/2015(1), 25, 0
 • MALAY ORAL LITERATURE, 2014/2015(1), 45, 0