Curriculum Vitae

MR. AHMAD HAKIMI BIN KHAIRUDDIN

Senior Lecturer
 • Department of Socioculture
  Academy of Malay Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • CULTURAL THEORY
  Cultural Anthropology, Social Anthropology, Sociology
 • SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY
  Cultural Anthropology, Social Anthropology, Ethnography,
 • PREHISTORY
  Southeast Asian Prehistory, Malay Prehistory, Austronesian Prehistory, Hoabinhian / Mesolithic / Epi-Palaeolithic, Neolithic
 • OTHER ARTS AND CULTURE
  Malay Cultural History, Austronesian Cultural History, Malay Civilizations, Southeast Asian Civilizations
 • OTHER ARTS AND CULTURE
  Cultural Anthropology, Malay Cultures, Malay Civilizations, Austronesian Cultures, Southeast Asian Cultures, Malay Food
 • ARCHEOLOGY
  Anthropological Archaeology, Prehistoric Archaeology, Malaysian Archaeology, Austronesian Archaeology

ACADEMIC QUALIFICATION


 • MA(WICHITA)(1991), (Antropologi)
  Wichita State University, Wichita
 • BGS(WICHITA)(1988), (General Studies)
  Wichita State University, Wichita

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Head of Department
  01 Jul 2014 - 31 Jul 2014 (Universiti Malaya)
 • Head of Department
  01 Dec 2012 - 30 Jun 2014 (Universiti Malaya)
 • Head of Department
  01 Sep 2007 - 31 Aug 2009 (Universiti Malaya)
 • Head of Department
  01 Sep 2006 - 31 Aug 2007 (Universiti Malaya)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • KHIDMAT SETIA 20 AWARD
  , 2012
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2008 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2007 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2005 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Ahmad Hakimi Khairuddin (2020). Warisan Kebudayaan: Memahami Konsep Mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Antropologi Kebudayaan serta Pemahaman di Malaysia, Jurnal Melayu Sedunia, Vol. 5, Issue 1, 19-34.
 2. Ahmad Hakimi Khairuddin (2021). Halangan Komunikask Padu dalam Kegiatan Motivasi Dari Sudut Pandangan Hipotesis Sapir-Whorf.. Forum Komunikasi 16(1), 26-43.
 3. Luqman NulHakim Harzamar, Ahmad Hakimi Khairuddin, Zahir Ahmad (2018) Tambo Pagar Ruyong Versi Naning: Suatu Pengenalan Naskah, Jurnal Filologi Melayu, 25, 117-131.
 4. Nurul Fatini Jaafar dan Ahmad Hakimi Khairuddin (2018) Ilmu Astronomi dari Perspektif Orang Asli Semelai. Malaysia Museums Journal, 35, 83-96.
 5. Ahmad Hakimi Khairuddin 2012. Satu Catatan Ringkas Mengenai Kaitan di Antara Adaptasi Manusia Pasca Pleistosen dengan Hipotesis Austrik. Jurnal Arkeologi Malaysia (25):75-83(sebenar); 84-103(dalam kandungan tapi salah).
 6. Ahmad Hakimi Khairuddin. 2011. Adaptasi Pesisran Pantai Masyarakat Hoabinhian di Malaysia Barat: Satu Catatan Ringkas. Jurnal Arkeologi Malaysia (24):1-8.
 7. Ahmad Hakimi bin Khairuddin 2009 Adaptasi Masyarakat "Neolitik" di Malaysia Barat - Satu Catatan Ringkas. Jurnal Arkeologi Malaysia (Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia) 22:13-20.
 8. Ahmad Hakimi Khairuddin 2008 Tembikar Tanah Berkaki Tiga (Tripod Pottery) - Satu Catatan Ringkas Penemuan di Selatan Thailand, Jurnal Arkeologi Malaysia Bil. 21:14-20.
 9. Ahmad Hakimi Khairuddin 2005 Arkeologi dan Sejarah Kebudayaan Melayu: Satu Tinjuan Awal, Purba (Jurnal Persatuan Muzium Malaysia), No. 24:1-10.
 10. Ahmad Hakimi bin Khairuddin 1994 Tapak Prasejarah Guar Kepah - Satu Catatan. Jurnal Arkeologi Malaysia (IAAM) 7:76-84.
 11. Ahmad Hakimi bin Khairuddin 1993 Lawatan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia ke Sumatera. Jurnal Arkeologi Malaysia (IAAM) 6:94-106.
 12. Ahmad Hakimi bin Khairuddin 1992 Early Prehistoric Archaeological Researches in Peninsula Malaysia up to World War II. Malaysia Dari Segi Sejarah (Persatuan Sejarah Malaysia) 20:59-64.
Chapter in Books
 1. Ahmad Hakimi Khairuiddin and Nurul Fatini Jaafar (2021). The Linkages between Asterisms and Local Ecological Systems Among the Austronesian Speakers of Southeast Asia. In W. Orchiston and M.N. Vahia (Eds.) Exploring the History of Southeast Asian Astronomy: A Review of Current Projects and Future Prospects and Possibilities (pp. 517-528). Springer Nature AG.
 2. Nurul Fatini Jaafar and Ahmad Hakimi Khairuddin (2021) Folk Astronomy of the Northern Eastern Coast of Peninsula Malaysia. In W. Orchiston and M.N. Vahia (Eds.) Exploring the History of Southeast Asian Astronomy: A Review of Current Projects and Future Prospects and Possibilities (pp. 529-547) Springer Nature AG.
 3. Nurul Fatini Jaafar and Ahmad Hakimi Khairuddin (2021). Astronomical Knowledge and Practices of the Orang Asli of Malaysia. in W. Orchiston and M.N. Vahia (Eds.) Exploring the History of Southeast Asian Astronomy: A Review of Current Projects and Future Prospects and Possibilities (pp. 503-516). Springer Nature AG.
 4. Kim Keum Hyun, Yap Beng Liang & Ahmad Hakimi Khairuddin (2017). Amalan Perniagaan Orang Bajau Daerah Kota Belud, Sabah. In Tengku Intan Marlina (Ed.), Paradigma Melayu. (pp. ??). Kuala Lumpur: ITBM.
 5. Ahmad Hakimi Khairuddin & Othman Yatim (2015). Management of Archaeological Sites in Malaysia: A Balancing Act Between The Federal and State Governments. In Rahmah Bujang et. al (Eds.), Transformasi Pengajian Melayu (pp. 129-142). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (published late 2015, declared in 2016).
 6. Abdullah Zakaria Gahzali & Mohd Supian Sabtu,2015, BHAKTI PENDETA. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali& Mohd Supian Sabtu.Orang Cina di Sabah: Sumbangan, Saingan dan Hubungan Ekonomi Dengan Penduduk Tempatan, hlm 216-230. Malaysia: Persatuan Muzium Malaysia
 7. Abdullah Zakaria Ghazali&Mohd Supian Sabtu, BHAKTI PENDETA. Dlm . Abdullah Zakaria & Mohd Supian Sabtu. Peringatan Raja-Raja Kedah: Sebuah Catatan Sejarah Negeri Kedah,hlm 308-332, Malaysia: Persatuan Muzium Malaysia
 8. Ahmad Hakimi Khairuddin 2013 Paleolitik di Semenanjung Tanah Melayu: Masalah Takrif dan Bukti. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zuliskandar Ramli (pnyt.). Panji Pendeta: Memperingati 50 Tahun Professor Emeritus Dato' Dr. Nik Hassan Suahaimi bin Nik Abdul Rahman dalam Bidang Pendidikan, hlm. 116-142. Bangi, Selangor: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.
 9. Ahmad Hakimi Khairuddin 2013 Penemapatan Neolitik di Malaysia: Implikasinya kepada Kajian Arkeologi Prasejarah. Dlm. Nik Hassan Suhaimi dkk (Pnyt.). Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, hlm. 319- 330. Bangi, Selangor: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM.
 10. Ahmad Hakimi Khairuddin dan Zahir Ahmad 2012 Malay Traditional Food Technology. Dlm. Nuwairi Haji Khaza-ai dkk. (peny.). UM-TU-UGM 1st International Conference on Southeast Asian Language and Culture. Hlm. 1-12. Bangkok, Thailand: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.
 11. Jamilah Omar, Ahmad Hakimi Khairuddin dan Maryam Syafiqha Mohd Sayuti 2013 Nilai Estetik dan Kreativiti dalam Kemasan Pembukusan Makanan Traditional Masyarakat Melayu. Dlm. Nik Hassan Suhaimi dkk. (pnyt.). Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, hlm. 553- 568. Bangi, Selangor: ATMA, UKM
 12. Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah, Ahmad Hakimi Khairuddin, dan Siti Radziah binti Mustafa. 2012. Gunpowder Technology: General Remarks from Malay Manuscripts - MSS 31 and MSS 85.48. Dlm. Nuwairi Haji Khaza-ai dkk (pnyt.). UM-TU-UGM 1st International Conference on Southeast Asian Language and Culture, hlm. 82-95. Bangkok, Thailand: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.
 13. Ahmad Hakimi Khairuddin 2011. Hoabinhian atau Epi-Paleolitik: Masalah dalam Urutan Prasejarah Perak. Dlm. Nik Hassan Suhaimi (peny.). Perak: Warisan Arkeologi, hlm. 32-57. Kuala Lumpur: Ikatan Arkeologi Malaysia.
 14. Zainal Abidin Borhan dan Ahmad Hakimi Khairuddin 2011. Batu Bersurat: Titik Mula Pembentukan Tamadun Melayu di Nusantara. Dlm. Mohd Yusof Abdullah dan Rashid Hamat (peny.). Batu Bersurat Piagam Terengganu: Wadah Intelektual Tamadun Melayu, hlm. 69-78. Kuala Terengganu: Lembaga Muzium Negeri Terengganu.
 15. Profesor Madya Dato' Zainal Abidin Borhan dan Ahmad Hakimi Khairuddin 2009 Tamadun Melayu: Teras Tamadun Malaysia. Dlm. Osman Bakar, Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (peny.). Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia, hlm. 63-78. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 16. Ahmad Hakimi Khairuddin 2008 Masyarakat Zaman Neolitik di Semenanjung Tanah Melayu: Perkembangan Tempatan dan Migrasi, dalam Arkeologi dan Sejarah: Sempena Persaraan Dato' Dr. Adi Haji Taha. Abdullah Zakaria Ghazali dan Jazamuddin Baharuddin (peny.). Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.
 17. Ahmad Hakimi Khairuddin 2008 Tapak Prasejarah Guar Kepah: Kesinambungan Perkembangan Tempatan, dalam Lembah Bujang dari Perspektif Arkeologi dan Pelancongan. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman (peny.). Bangi, Selangor: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 18. Ahmad Hakimi Khairuddin 2007 Falsafah Di Sebalik Kaedah Penelitian Turut Serta: Satu Kaedah Penyelidikan Antropologi Kebudayaan, in Wacana Persuratan Melayu. Zahir Ahmad, Mohd Taufik Arridzo, and Madiawati Mustaffa (eds.). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
 19. Ahmad Hakimi bin Khairuddin 2007 Penyelidikan Arkeologi Prasejarah di Kelantan Sebelum Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali dan Zahir Ahmad (peny.). Kelantan Dahulu dan Sekarang, hlm. 30-41. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia
 20. Zamre Abu Hassan dan Ahmad Hakimi Khairuddin 2007 Pengajian Melayu: Membangun Kebudayaan dan Peradaban Bangsa. Dlm. Rahim Aman, Zainal Abidin Borhan dan Anwar Omar Din (peny.). Sebahtera 2: Pengajian Melayu Teras Pengajian Kebansaan, hlm. 105-120. Bangi, Selangor: Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 21. Ahmad Hakimi Khairuddin 2006 Artifak Pensejarahan Kesultanan Kedah Menurut Hikayat Merong Mahawangsa. Dlm. Rogayah A. Hamid dan Mariyam Salim (peny.). Kesultanan Melayu Kedah, hlm. 117-146. Siri Kajian Naskhah Kesultanan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 22. Ahmad Hakimi Khairuddin 2006 Sejarah Awal Kelantan Berdasarkan Teks Riwayat Kelantan dan Hikayat Seri Kelantan. Dlm. Rogayah A. Hamid dan Mariyam Salim (peny.). Kesultanan Melayu Kelantan, hlm. 68-84. Siri Kajian Naskhah Kesultanana Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 23. Ahmad Hakimi Khairuddin and Faridah Che Husain 2006 Isu-Isu Kontemporari dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, in Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Sukatan Terbaharu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
 24. Ahmad Hakimi bin Khairuddin dan Md Erman Md Yasin 2006 Bidang Sosio-Budaya dalam Pengajian Melayu, Dulu dan Kini: Suatu Penilaian. Dlm. Ajid Che Kob dan Nuwairi Hj. Khaza'ai (peny.). Sebahtera 2006 PPBKKM - APM, hlm. 188-200. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
 25. Fakhrul Anuar Mohamed Jusa dan Ahmad Hakimi Khairuddin 2005 Aktiviti Internet Relay Chat (IRC) di Kalangan Remaja Melayu: Satu Kajian Kes di Sebuah Cybercafe. Dlm. Hashim Hj. Musa (peny.). Bahasa dan Pemikiran Melayu, hlm. 424-452. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
 26. Ahmad Hakimi Khairuddin 1998 Arkeologi Pra-Sejarah dan Pengajian Melayu, in Pengajian Sastera dan Sosiobudaya Melayu Memasuki Alaf Baru. Hashim Awang, Zahir Ahmad and Zainal Abidin Borhan (eds.). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
 27. Ahmad Hakimi Khairuddin 1997 Penyelidikan Arkeologi Terkini di Pahang. Dlm. Nik Hassan Suhaimi, Mohamed Mokhtar Abu Bakar, Ahmad Hakimi Khairuddin dan Jazamuddin Baharuddin (peny.). Pembanguan Arkeologi Pelancongan Negeri Pahang, hlm. 51-60. Pekan, Pahang: Lembaga Muzium Negeri Pahang.
 28. Ahmad Hakimi Khairuddin 1996 Kajian Semula Penyelidikan Arkeologi B.A.V. Peacock di Kota Tongkat, Jerantut. Dlm. Norazit Selat (peny.). Pahang Dahulu dan Sekarang, hlm. 238-246. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.
 29. Zainal Abidin Burhan dan Ahmad Hakimi Khairuddin 1996 Alam Melayu: Tradisi dan Modeniti. Dlm. Safrin, Subhilhar dan Sudirman (peny.). Tradisi dan Kemodernan, hlm. 42-48. Medan, Indonesia: Penerbit Universitas Sumatera Utara (USU Press).

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Perniagaan Orang Bajau di Sabah: Bentuk-Bentuk Aktiviti, Skala Organisasi dan Jaringan Hubungan Perniagaan. ( Consultant)
 2. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pelancongan Budaya dan Kluster Pelancongan dalam Pembentukan Pengalaman Budaya Pelancong Asing di Negeri Sabah. ( Consultant)
University
 1. 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Dinamika Sosio Ekonomi Melayu dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Melayu, Kuala Tungkal (Jambi), Indonesia dan Sungai Pulai (Johor), Malaysia. ( Consultant)
 2. 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
  Perniagaan Orang Bajau di Sabah, Malaysia ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Pembentangan Cadangan Penyelidikan Khairuddin Hamid, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Pembentangan Cadangan Penyelidikan : Nurul Atiqah Ibrahim, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2016 - 01 Jan 2015 (National)
 • Pembentangan Cadangan Penyelidikan : Atikah Ibrahim, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Pembentangan "Candidature Defence" Bibi Maliheh Sayedi, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Kursus Sukarelawan Muzium, Jabatan Muzium Malaysia
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Pembentangan Cadangan Penyelidikan Muhd Abdul Hadi Johari, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Program Maklmal Kelestarian Ipts: Strategi Memperkasa Ipts, Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)
 • Pembentangan Seminar Akhir Bibi Maliheh Seyedi:- Aesthetic of Decorative Elements in The Masjid of Malaysia, Bahagian Ijazah Tinggi
  01 Jan 2015 - 01 Jan 2015 (National)

PAPER PRESENTED


PLENARY SPEAKER
 1. Teori Pergerakan Manusia ke rantau Asia Tenggara, Forum Umum PADAT, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negara Selangor (PADAT)  (Others) (16 Feb 2012 - 16 Feb 2012)
 2. Asas-Asas Penyelidikan dalam Membentuk Cadangan Penyelidikan, Bengkel Penulisan Cadangan Penyelidikan, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negara Selangor (PADAT)  (Others) (09 Feb 2012 - 09 Feb 2012)
INVITED SPEAKER
 1. Pengenalan kepada Pemetaan Warisan Kebudayaan Ketara dan Tak Ketara, Sesi Brainstorming Pemetaan Warisan (Cultural Mapping), Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) (National) (20 Apr 2021 - 20 Apr 2021)
 2. Satu Tinjauan Awal Peranan Ilmu Pengetahuan Tradisi (Indigenous Knowledge) Orang Melayu tentang Pelayaran Terhadap Perdagangan Timur-Barat yang Melalui Alam Melayu, International Conference on Malay Excellence II: Nusantara Maritime Culture and Heritage, Their Relevance to Current Economic and Social Development of the Malays, Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, University Malaya (International) (11 Sep 2013 - 12 Sep 2013)
 3. The Development of Archaeology for the Past Five (5) Years in Malaysia, International Conference on Southeast Asian Archaeology, SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) (International) (07 May 2013 - 10 May 2013)
 4. Malay Traditional Food Technology, 1st Interntaional Conference on Southeast Asian Language and Culture, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Thailand; Center for Southeast Asian Social Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia; Academy of Malay Studies, Universiti Malaya. (International) (14 Nov 2012 - 14 Nov 2012)
 5. Perniagaan Orang Bajau di Pantai Barat Sabah, Malaysia: Bentuk, Jenis, Skala dan Jaringan Hubungan Perniagaan., Bengkel Penyelidikan Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Universiti Malaya: Bengkel Penyelidikan Bidang Ekonomi, Pusat Kajian Kecermelangan Melayu, Universiti Malaya (University) (28 Sep 2012 - 28 Jan 2013)
 6. Penggunaan Gambus dalam Ritual Masyarakat Brunei Sabah, International Traditional Music Conference and Festival 2012, Muzium Seni Asia, Universiti Malaya dan Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC). (International) (06 Jul 2012 - 08 Jan 2012)
 7. Gambus Melayu dalam Persembahan Hamdolok dan Zapin, Batu Pahat, Johor, Bicara Gambus, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, and Jabatan Muzium Malaysia (National) (04 Jun 2008 - 04 Jun 2008)
PRESENTER
 1. Pengajaran dan Pembelajaran di APM: Cabaran dan Harapan, Taklimat kepada Pelawat Rasmi daripada Universitas Muhammadiah, Indonesia ke Akademi Pengajian Melayu, Pejabat Dekan, Akademi Pengajian Melayu (University) (30 Nov 2017 - 30 Nov 2017)
 2. The Semelai calendar: a study in Malaysian ethnoastronomy, NARIT's SEEAN History & Heritage Group "SH&H2017: Exploring the history of Southeast Asian Astronomy, National Astronomy Research Institute of Thailand - Southeast Asian Astronomy Network History and Heritage Working Group (International) (27 Nov 2017 - 28 Nov 2017)
 3. THE LINKAGE BETWEEN CONSTELLATIONS AND LOCAL ECOLOGICAL SYSTEMS AMONG THE AUSTRONESIAN SPEAKERS OF SOUTHEAST ASIA, Southeast Asian Astronomy Network History & Heritage 2017: EXPLORING THE HISTORY OF SE ASIAN ASTRONOMY, National Astronomical Institute of Thailand: Southeast Asian Astronomy Network Working Group (International) (27 Nov 2017 - 28 Nov 2017)
 4. Faktor Bukan Ekonomi Dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat Melayu, Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya (National) (25 Nov 2015 - 26 Nov 2015)
 5. Zaman Pr-Sejarah Di Selangor: Satu Rekonstruksi Awal, Majlis Polimek Sejarah Malaysia Sesi Ke - 35, Arkib Negara Malaysia (National) (27 May 2015 - 27 May 2015)
 6. Peace Education as a Living Lab: Peace Education Curriculum in Malaysian Secondary Schools, Regional Conference on Local Knowledge, Universiti Sains Malaysia (Others) (06 Oct 2013 - 07 Oct 2013)
 7. KAJIAN PERBANDINGAN KEPIMPINAN JAWA DALAM HIKAYAT PENDAWA LEBUR MSS 737 DARI PERSPEKTIF KEPIMPINAN RASULULLAH S.A.W , Regional Conference on Local Knowledge, Universiti Sains Malaysia (Others) (06 Oct 2013 - 07 Oct 2013)
 8. Management of Archeological Sites in Malaysia:A Balancing Act Between the Federal and State Governments, Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu (International) (29 Aug 2013 - 30 Aug 2013)
 9. The Gambus in the Sabah Brunei Community: Documenting Changes in Manufacturing Technology, Borneo Research Council 9th Biennial International Conference, Borneo Research Council (of American Anthropological Association) and Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah (International) (29 Jul 2008 - 31 Jul 2008)
OTHERS
 1. Hari Baik Buruk dan Fenomena Langit yang Membawa Penyakit, ICMMUM, Academy of Malay Studies and Faculty of Science, University of Malaya (International) (16 Nov 2017 - 16 Nov 2017)
 2. Personalistik dan Kaitannya dengan Etiologi Penyakit: Perspektif Masyarakat Melayu Kedah, International Conference on Malay Medicine (ICMMUM) 2017, Academy of Malay Studies and Faculty of Science, University of Malaya (International) (15 Nov 2017 - 16 Dec 2017)
 3. Lesbianisme di Malaysia dari Perspektif Melayu, Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu (International) (29 Aug 2013 - 30 Aug 2013)
 4. Amalan Perniagaan Orang Bajau Kota Belud, Sabah, Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu (International) (29 Aug 2013 - 30 Aug 2013)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2012) Penyelia Program Doktor Falsafah untuk Pembentangan Candidature Defense Balogun Adekunle Daoud "Combating Corruption in the Public Sector: A Case Study of Nigeria" untuk Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya., (Advisory Committee)

TEACHING


Master
 1. (2021) JQB7010 - Social Dynamism of The Malay Society
Bachelor/First Degree
 1. (2021) JIC1002 - Introduction to Community and Malay Culture
 2. (2021) JIC3014 - Local Wisdom and Malay Technology
 3. (2021) JIC3011 - Malay Art, Culture and Society
 4. (2021) JIX1004 - Malay Civilization
 5. (2021) JIC3004 - Malay Economy
 6. (2021) JIC1004 - Management of Historical and Cultural Resources
 7. (2021) JIF1001 - Management of Historical of Malay Studies
 8. (2021) JIC2007 - Theories of Malay Cultures
 9. (2009) JCEA2101 - Social Theories
 10. (2009) JCEA2316 - The Managament of Historical and Cultural Resources

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Main Organising Committee, International Traditional Muzic Conference & Festival 2012, (06 Jul 2012 - 08 Jul 2012)