Curriculum Vitae

DR. ABD. AZIZ BIN REKAN

Senior Lecturer
 • Islamic Education Programme
  Academy of Islamic Studies
 • +603-79676149

AREAS OF EXPERTISE


 • INTEGRATED/HOLISTIC CURRICULUM
 • TEACHING METHODOLOGY
  ISLAMIC EDUCATION; ENVIRONMENTAL EDUCATION
 • TEACHER EDUCATION
 • RELIGIOUS EDUCATION
  ISLAMIC EDUCATION
 • EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
  ISLAMIC EDUCATION: ENVIRONMENTAL EDUCATION

ACADEMIC QUALIFICATION


 • Bachelor Degree, (Pendidikan Islam)
  Universiti Malaya (UM)
 • Doctoral Degree (PhD)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Course Coordinator
  11 Mar 2021 - 11 Mar 2023 (Faculty)
 • Curriculum Review
  01 Oct 2020 - 30 Dec 2022 (Faculty)
 • Committee Members
  29 Nov 2022 - 29 Nov 2022 (University Malaya)
 • Document Controller
  01 Jun 2021 - 31 Oct 2022 (Faculty)
 • Document Controller
  01 Jun 2021 - 31 Oct 2022 (Faculty)
 • Project Member
  20 Sep 2022 - 22 Sep 2022 (International)
 • Committee Members
  20 Sep 2022 - 21 Sep 2022 (International)
 • Committee Members
  20 Sep 2022 - 21 Sep 2022 (International)
 • Committee Members
  13 Jul 2022 - 15 Jul 2022 (University Malaya)
 • Coordinator
  05 Jul 2022 - 05 Jul 2022 (Department)
 • Supervisor
  14 Mar 2022 - 03 Jul 2022 (Faculty)
 • Coordinator
  08 Jun 2022 - 08 Jun 2022 (Department)
 • Committee Members
  05 Mar 2022 - 06 Mar 2022 (University Malaya)
 • Coordinator
  03 Mar 2022 - 03 Mar 2022 (Department)
 • Fellow
  01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 (Universiti Malaya)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • ANUGERAH TEMPAT PERTAMA PERTANDINGAN INOVASI. TAJUK INOVASI: DARI 'FALSAFAH' KE 'FILEM' MENGGUNAKAN KIT PENTAKSIRAN MAYA-INSANI
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2022 (National)
 • ANUGERAH PEMBENTANGAN TERBAIK (TEMPAT PERTAMA) KNOVASI 2022. TAJUK MAKALAH: DARI 'FALSAFAH' KE 'FILEM' MENGGUNAKAN KIT PENTAKSIRAN MAYA-INSANI
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2022 (National)
 • ANUGERAH PINGAT EMAS
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2022 (National)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2022 (University)
 • EXHIBITON AWARD FOR "SMART ODL TO ADULT LEARNERS (SOUL)"
  UITM, 2021 (International)
 • PEMENANG PINGAT EMAS (INOVASI KETEGORI PENSYARAH)
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, 2021 (National)
 • BEST PAPER AWARD
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), 2021 (National)
 • Gold Medal (Research Academic Poster Exhibition)
  University of Malaya, 2017 (International)
 • Bronze Medal (Research Academic Poster Exhibition)
  National University of Malaysia, 2017 (National)
 • Diamond Medal (Best overall for postgraduate student category-Research Academic Poster Exhibition)
  University of Malaya, 2016 (Ptj)
 • Silver Medal (Research Academic Poster Exhibiton)
  University of Malaya, 2015 (Ptj)
 • University Book Prize
  University of Malaya, 2013 (University)
 • Cikgu Haji Osman Book Prize
  University of Malaya, 2013 (University)
 • Dean List Awards (2009-2013)
  University of Malaya, 2013 (Ptj)
 • Royal Education Award (Pingat Jaya Cemerlang)
  University of Malaya, 2013 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Ramadhan, M. R., Fahmi, M. I. N., Hasanah, S. M., & bin Rekan, A. A. (2022). The Effect of Augmented Reality-Based Qur'anic Natural Science into Student s Motivation and Learning Outcomes. Journal of Disruptive Learning Innovation (JODLI), 3(2), 112-124.
 2. Abdul Aziz, R., Tengku Kasim, T.S.A. & Md. Yusoff, Y. (2019). Peranan konsep surau hijau dalam membentuk komuniti lestari di sekolah. Akademika, 89(3), 99-112.
 3. Abd Aziz Rekan, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmini Md Yusoff. (2017). Peranan Konteks Pendidikan Islam dalam Memacu Pendidikan Pembangunan Lestari di Malaysia. Jurnal al-Basirah, 7(1), 51-60.
 4. Abd Aziz Rekan, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmini Md Yusoff. (2016) Dimensi Penilaian dalam Pendidikan Alam Sekitar Merentas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Journal of Islamic Educational Research, 1 (Special Edition, October), 21-30
 5. Abdul Aziz, R., Tengku Kasim, T.S.A., & Md Yusoff, Y. (2016). Pengintegrasian Pendidikan Islam dengan pendidikan alam sekitar di sekolah: Analisis terhadap adaptasi pendekatan integrasi kurikulum holistik. Jurnal Usuluddin, 44(Julai-Disember), 117-140
Books
 1. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Asyraf Isyraqi Jamil, Ahmad Yussuf, Mohd Anuar Mamat & Abd Aziz Rekan. (Eds.). (2017). Panduan Latihan Mengajar Guru Pendidikan Islam. Kuala Lumpur, Malaysia: Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 2. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Asyraf Isyraqi Jamil, Ahmad Yussuf, Mohd Anuar Mamat, Adama Bamba & Abd Aziz Rekan (Pnyt) (2016). Pendidikan Islam dan Cabaran Globalisasi (Islamic Education and Globalization Challenge). Kuala Lumpur: Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Chapter in Books
 1. Muhammad Talhah Ajmain @ Jima ain, Sharul Fitry Abdul Majid, Muhamad Nasir Mohamad Salleh & Abd. Aziz Rekan. (2022). Masjid medium pendidikan membina masyarakat berakhlak. dlm Muhammad Talhah Ajmain @ Jima ain, Dhiya Ud Deen Deab Mahd Al Zitawi & Fareed Awae (Edisi Pertama), Isu Kontemporari dalam Kesenian Pendidikan Islam (m/s 181-205). Universiti Teknologi M alaysia.
 2. Wan Daud, W., N., Abd Manan, S., K., Yaakub, F., Ali Hamdan, S., U., & Rekan, A., A. (2022). Smart ODL for adult learners (SOuL). In M.R. Ahmad et al. (Eds.) International shariah compliant idea, invention, idea, innovation & design: 'leading innovation' (pp. 5-7). Malaysia, Selangor: Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA.
 3. Jamil, A. I., & Rekan, A. A. (2021). The Survival of Pondok and Madrasah in the 19th and 20th Centuries of Malaysia. In Zengin, M. et al. (Eds.). Osmanli Mektepleri (pp. 477-508). The Center for Values Education Press
 4. Abd Aziz Rekan & Adama Bamba. (2017). Asas dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. In Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Asyraf Isyraqi Jamil, Ahmad Yussuf, Mohd Anuar Mamat & Abd Aziz Rekan (Eds). Panduan Latihan Mengajar Guru Pendidikan Islam (pp. 71-81). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 5. Rekan, A.A., Md. Yusoff, Y., & Tengku Kasim, T.S.A. (2016). Celik alam sekitar sebagai unsur dakwah kreatif. Dlm. Nor Raudah Hj. Siren, et.al. (Eds.). Isu-isu semasa dakwah dan golongan minoriti (pp.367-378). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 6. Rekan, A.A., Tengku Kasim, T.S.A., & Md. Yusoff, Y. (2016). Trend kajian sejagat terhadap aspek pengajaran konsep dan komponen Islam: Analisa kandungan beberapa artikel dalam jurnal terpilih. Dlm. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim et.al. (Eds.) Pendidikan Islam dan cabaran globalisasi (pp.160-169). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 7. Abd Aziz Rekan, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmini Md. Yusoff. (2015). Relationship between naturalistic intelligence development and media in teaching and learning of Islamic education. In Yusmini et.al. (Eds). Current Issues in Media and Dakwah (pp. 401-411). Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
 8. Abd. Aziz Rekan, Mohd Istajib Mohktar & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. (2014). Aplikasi Maqasid al-Syariah Dalam Pendidikan Alam Sekitar Berasaskan Ekopsikologi: Pengalaman Malaysia Dan Indonesia Serta Refleksinya Di Peringkat Global. Dlm Mohd Roslan Mohd Nor & Khader Ahmad (Eds). Islam dan Ketamadunan Melayu : Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. (75-92). Kuala Lumpur: Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam,Universiti Malaya
 9. Muhammad Lukman Ibrahim, Asyraf Isyraqi Jamil, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Mohd Anuar Mamat, Adama Bamba, Abdul Aziz Rekan & Musaiyadah Ahmadun (2014). Kurikulum Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM): Suatu Tinjauan Ke Arah Penambahbaikan (Islamic Education Curriculum at the Academy of Islamic Studies (APIUM): A Survey for A Better Development). Dalam Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (Pnyt). Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat (Islam and Malay Civilization: Contribution Towards Universal Development) (ms 53-74). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Other Publications
 1. Abd. Aziz Rekan & Asyraf Isyraqi Jamil. (2022). Dari 'Falsafah' ke 'Layar Perak' sebagai Inovasi dan Seni Pentaksiran Alternatif Bersepadu: Ke Arah Memekarkan Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 (Laporan Teknikal Kajian Inovasi Pentaksiran Altertnatif). Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. - Case Study
 2. Abd. Aziz Rekan @ Asyraf Isyraqi Jamil. (2022) Dari 'falsafah' ke 'filem' menggunakan kit pentaskiran maya-inasni. Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KNOVASI 2022), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. - Extended Abstract
 3. Abd. Aziz Rekan, Ahmad bin Yussuf, Asyraf Isyraqi Jamil, Mahyudin Daud, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Muhamad Nasir Mohamad Salleh & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. (2022). Garis Panduan Latihan Mengajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. - Guidelines
 4. Abd. Aziz Rekan, Ahmad bin Yussuf, Asyraf Isyraqi Jamil, Mahyudin Daud, Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Muhamad Nasir Mohamad Salleh & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. (2022). Garis Panduan Program Orentasi Sekolah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. - Guidelines
 5. Abd. Aziz Rekan, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmini Md Yusuff. (2022). Penggunaan Bahah Bantu Mengajar (Bbm) Oleh Guru Pendidikan Islam Dalam Penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar. In Asyraf Isyraqi et. al (Ed.) Pendidikan Islam dan Pembangunan Lestari. Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka. - Unpublished Writting Works
 6. Ahmad Yussuf & Abd. Aziz Rekan. (2022). Panduan Pengendalian Sistem Pengurusan Latihan Mengajar (SPLM) Pentadbir dan Guru Pembimbing Sekolah Menengah. Universiti Malaya Kuala Lumpur. - Guidelines
 7. Abd. Aziz Rekan & Norshahidah osman. (2021). Sengatan Coggle Terhadap Kemekaran Kuntum "Maya 4K+1N". In Abdul Hadi Azman et. al (Editors), Kongres dan Pertandingan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) 2021 (116-118). Pusat Pengajaran & Pembangunan Kurikulum (Pengajaran-UKM) Universiti Kebangsaan Malaysia. - Extended Abstract
 8. Abd. Aziz Rekan, Asyraf Isyraqi Jamil, Ahmad Yussuf, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Mohammad Azrien Mohamed Adnan & Mahyudin Daud. (2021). Garis Panduan Latihan Mengajar. Program Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. - Technical Report
 9. Asyraf Isyraqi Jamil, Abd. Aziz Rekan & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. (2021). Pendidikan Islam dan Pembangunan Lestari [Manuscript submitted for publication]. Penerbit Universiti Malaya. - Unpublished Writting Works

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2021 - 2023, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi Berasaskan Pendekatan Psikospiritual Islam ( Co-Researcher)
 2. 2022 - 2023, Government Agency - Manage by UMCARES
  ESCAPE THE ORDINARY - PEMBANGUNAN MOTIVASI REMAJA MELALUI PENDIDIKAN INTEGRASI KAPASITI ( Co-Researcher)
 3. 2015 - 2017, Postgraduate Research Grant(PPP)
  Integrating Islamic Education with Environmental Education into Teaching Practice: An Exploratory Study on Secondary School Teacher Experience ( Co-Researcher)
Private
 1. 2021 - 2023, Private Funding
  Merekayasa Masjid/ Surau Eko Dalam Kalangan Warga Sekolah Menengah Agama Negeri (sman) Sabah ( Principal Investigator(PI))

PAPER PRESENTED


ORAL PRESENTER
 1. Dari 'falsafah' ke 'filem' menggunakan kit pentaksiran maya-insani, Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, UKM (National) (06 Sep 2022 - 07 Sep 2022)
 2. SENGATAN COGGLE TERHADAP KEMEKARAN KUNTUM 'MAYA 4K+1N', KONGRES INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (kNOVASI 2021), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) (National) (17 Aug 2021 - 18 Aug 2021)

ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES


Evaluation
 1. (2022) Panel Penilai Kesahan Instrumen Kajian, University, (Internal Evaluator)
 2. (2022) Panel Pembentangan Proposal Defence (Pd) - Wan Afiqah Anis Bt Wan Ahmad, University, (Reviewer)
 3. (2021) Panel Pembentangan Proposal Defence- Naufal Ahmad Rijalul Alam(S2007221/1), University, (Internal Evaluator)
 4. (2021) Jemputan Seabagi Panel Penilai Soalan Temubual Bagi Kajian Doktor Falsafah (Phd), University, (Internal Assessor)
 5. (2021) Panel Penemuduga Bagi Program Kemasukan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam 2021/2022, University, (Internal Evaluator)
 6. (2021) Reviewer for Manuscript Entitled "Cadangan Penyelesaian Pakar Pendidikan Berkaitan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Dalam Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Di Sekolah Menengah", University, (Reviewer)
 7. (2021) Reviewer Fo Manuscript Entitled "Kaedah Talaqqi Musyafahah Dalam Tilawah Al-Qur An", University, (Reviewer)
 8. (2021) Reviewer for Manuscript Entitled "Pengajaran Maya Guru Inovatifpendidikan Islam Dalam Era Pandemik Covid-19", University, (Reviewer)
 9. (2021) Panel Pembentangan Seminar Hasil Zulfahmi (Phd), University, (Internal Assessor)
Contribution to external organisation
 1. (2022) Lantikan Sebagai Pakar Profesional Bagi Tujuan Semakan dan Kesahan Instrumen, National, (Resource Person)
Contribution to event
 1. (2022) Pengantar Syarahan Jemputan Kuliah Iir1001 Sejarah Pendidikan Islam, University, (Panelist/Moderator)
 2. (2022) Taklimat Latihan Mengajar Bersama Guru Pembimbing, University, (Panelist/Moderator)
 3. (2022) Penceramah Taklimat Latihan Mengajar Bersama Guru Pembimbing, University, (Panelist/Moderator)
 4. (2022) Penceramah Taklimat Latihan Mengajar Bersama Penyelia, University, (Panelist/Moderator)
 5. (2022) Penceramah Bengkel Persediaan Latihan Mengajar (Bplm), University, (Panelist/Moderator)
 6. (2022) Penceramah Bengkel Elemen Merentas Kurikulum (Emk) Sarjana Muda Pendidikan Islam Sesi 2021/2022, University, (Panelist/Moderator)
 7. (2021) Sebagai Pengerusi Majlis Sambutan Ke-40 Tahun Apium Secara Dalam Talian, University, (Event Organiser)
 8. (2021) Panel Jemputan Bengkel Persediaan Latihan Mengajar (Bplm 2021) Sarjana Muda Pendidikan Islam, University, (Panelist/Moderator)
 9. (2021) Bengkel Tot Jalinan Masyrakat, University, (Participant)
 10. (2021) Panel Jemputan Bengkel Guru Pembimbing Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Islam, University, (Panelist/Moderator)
 11. (2021) Penceramah Program Motivasi Lajnah Sarjana Muda Pendidikan Islam, University, (Panelist/Moderator)
 12. (2021) Bengkel Penilaian & Peningkatan Strategi Ke Arah Jurnal Berimpak Tinggi Apium, University, (Participant)
 13. (2021) Penyelaras Program Tutor Milenium Bagi Pelajar Tahun 1 Sarjana Muda Pendidikan Islam, University, (Course Facilitator)
 14. (2021) Felo Penasihat Webinar Kebangsaan Suksis Prihatin 2021, National, (Event Organiser)
 15. (2021) Bengkel Siri 2: Penulisan Artikel Berasaskan Temubual dan Analisis Dokumen (Kualitatif), University, (Participant)
 16. (2021) Penasihat/Koordinator, University, (Event Coordinator)
 17. (2021) Koordinator Program, University, (Event Coordinator)
 18. (2021) Konsultasi Bersama Pakar Runding Harta Intelek & Pengkomersialan, National, (Participant)
 19. (2021) Pertandingan Rekacipta & Inovasi Nasional (Prin 2021), National, (Participant)
 20. (2021) The 3rd International Shariah Compliant Idea, Invention, Innovation & Design Expo 2021, International, (Participant)
 21. (2021) Gotong Royong Perdana, University, (Participant)
 22. (2021) Bengkel Tot Latihan Industri 2021 (Sebagai Penyelaras Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Islam), University, (Participant)
 23. (2021) Pembaca Doa Istiadat Konvokesyen Universiti Malaya (UM) Ke-60, University, (Participant)
 24. (2020) Pengarah dan Moderator Webinar-Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam dan Pembangunan Lestari (Sedar 2020), National, (Event Organiser)

SUPERVISION


Under Graduate Students
 1. (2022) Practices, AZRAEI LAU BIN ABDUL MUHAIMIN IZZUDDIN
 2. (2021) PRACTICAL TEACHING
 3. (2020) Social Engagement
Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2022) تأثير رواية القصة الرقمية على رفع مستوى التحصيل الد ارسي في إتقان تلاوة احكام النون الساكنة والتنوين لطلاب الصف السادس الأساسي, AL BALUSHI KHAMIS ABDALLAH SALIM
 2. (2022) pedagogy, Rumaizah Rahim
 3. (2022) استخدام الفصول الافتراضية لتطوير الانماء المهني والاشرافي, Fatma Salim Rashid Al Buraiki
 4. (2022) Future professional anxiety and its relationship to learning motivation among Omani university students, Amira Altalai
 5. (2022) مستوى دافعية معلمي التربية الخاصة نحو ب ا رمج التدريب المقدمة لهم من قبل و ا زرة التربية في دولة الكويت, Adel Almutairi
 6. (2022) أثر التعلم المقلوب في تنمية التفكير التأملي والتفكير الاستدلالي في مادة التربية الإسلامية لدى طلبة الصف العاشر في الإمارات واتجاهاتهم نحوه, Yahia Alyasein
 7. (2022) اتجاهات المعلمين والإداريين وأولياء الأمور في دولة الكويت نحو دمج الطلبة الصم في مدرسة واحدة, Ahmad Alhabib
 8. (2021) TAHAP KEFAHAMAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN LUAR BANDAR DI DAERAH TAWAU MENGENAI NAFKAH ISTERI BEKERJA, Siti Aminah Binti Yusoff
Master
 1. (2022) أثر استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التفكير التحليلي في تدريس التربية الاسلامية, Yousef Alkandari
 2. (2022) مدى معرفة المعلمين بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة وأثر ذلك على تطوير الطرق التدريسية في مدارس أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة., Zainab Premi
 3. (2022) PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PDPC) QIRAAT DALAM KURIKULUM MAHARAT AL-QURAN: KAJIAN DI SEKOLAH-SEKOLAH TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB DI KUALA LUMPUR, Mohamad Hafifi Hosen
 4. (2022) PEMBANGUNAN MODEL INTERVENSI KAWALAN KETAGIHAN PORNOGRAFI BERASASKAN PENDEKATAN PSIKOSPIRITUAL ISLAM, Ayu Nadhirah Mohd Suhaime

TEACHING


Master
 1. (2022) IOX7001 - Research Methodology
 2. (2021) IOX7001 - Research Methodology
Bachelor/First Degree
 1. (2022) IIO3001 - Teaching Methodology of Fiqh in Islamic Education
 2. (2022) IIR1001 - History of Islamic Education
 3. (2022) IIN1001 - Methodology of Quranic Education
 4. (2022) IIN4001 - Micro Teaching (Quranic Education)
 5. (2022) IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization
 6. (2022) IIO3002 - Assessment in Islamic Education
 7. (2021) IIO3002 - Assessment in Islamic Education
 8. (2021) Teaching Methodology of Fiqh in Islamic Education
 9. (2021) Social Engagement
 10. (2021) Practical Teaching
 11. (2021) Philosophy of Islamic Education
 12. (2021) IIO3002 - Assessment in Islamic Education
 13. (2021) IIO3001 - Teaching Methodology of Fiqh in Islamic Education
 14. (2021) IIN4001 - Micro Teaching (Quranic Education)
 15. (2021) GIG1005 - Social Engagement
 16. (2021) IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization
 17. (2021) IIR4002 - Practical Teaching
 18. (2021) IIR2001 - Philosophy of Islamic Education
 19. (2021) IIN4001 - Micro Teaching (Quranic Education)
 20. (2021) IIN3002 - Assessment in Quranic Education
 21. (2021) IIN3002 - Assessment in Quranic Education
 22. (2020) IIR2001 - Bachelor/First Degree
 23. (2020) IIO3002 - Bachelor/First Degree
 24. (2020) IIO3001 - Teaching Methodology of Fiqh in Islamic Education
 25. (2020) Introduction to Islamic Education
 26. (2020) IIO2004 - Teaching Methodology of Akidah in Islamic Education
 27. (2020) GIG1005 - Bachelor/First Degree
 28. (2020) The Development of Islamic Education in Malaysia
 29. (2020) Teaching Methodology of Akidah in Islamic Education
 30. (2020) Assessment in Islamic Education
 31. (2020) IIX2013 - Introduction to Islamic Education

PATENT/IPR


 • Model Kepercayaan dan Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam dalam Program Sekolah Lestari terhadap Penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar
  COPYRIGHT
 • PEMBANGUNAN MODEL PENGAJARAN TARANUM AL-QURAN UNTUK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
  COPYRIGHT
 • INSTRUMEN PENTAKSIRAN ALTERNATIF UNTUK KERJA PROJEK FILEM BERASASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
  COPYRIGHT