PERSONAL DETAILS


Dr. Zaharah Binti Hussin

Senior Lecturer
Department of Educational Foundations and Humanities
Faculty of Education
 
  +603-79675129
  +603-79675148
  zaharah@um.edu.my
  Department of Educational Foundations and Humanities, Faculty of Education, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/C-1104-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY - UPSI, Academic Assessment Panel, 2015, (National)
 • MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY, Academic Assessment Panel, 2015, (National)
 • KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR, Academic Advisory Panel, 2015, (National)
 • INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS , Article Reviewer, 2013, (National)
 • CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION, Reviewer, 2013-2013, (International)
 • PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Reviewer, 2013-2013, (International)
 • MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (MOJES), Editorial Board, 2013, (International)
 • ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION (OJIE), Editorial Board, 2013, (National)
 • journal of islamic and arabic education (JIAE), Reviewer, 2008, (International)
 • BIRITISH JOURNAL OF RELIGOUS EDUCATION, Reviewer, 0013, (International)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • AHLIJAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA, FAKULTI PENDIDIKAN , Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 08-Jul-14
 • AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 08-Jul-14
 • AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA - NAIK TARAF PERPUSTAKAAN FAKULTI PENDIDIKAN, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 18-Feb-15
 • AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 08-Feb-14
 • EDITOR IN CHIEF, ON LINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION , University Malaya, 01-Oct-15
 • Head, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 01-Aug-15 - 31-Jul-17
 • PANEL PENASIHAT AKADEMIK BAGI FAKULTI PENDIDIKAN , KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR., National, 01-Feb-15 - 01-Feb-16
 • Penilai Kertas Peperiksaan Akhir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , National, 21-Sep-15 - 29-Dec-15
 • Head, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 01-Aug-14 - 31-Jul-15
 • Head Of Department, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 01-Jul-14 - 31-Jul-15
 • Head Of Department, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 11-Nov-13 - 30-Jun-14
 • Head Of Department, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 01-Jul-11 - 30-Jun-14
 • Head Of Department, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 01-Sep-09 - 30-Jun-11
 • Head Of Department, Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Department Of Educational Foundations And Humanities, Faculty Of Education, 05-May-08 - 31-Aug-09

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Moral(Akhlaq) (Islamic Education, Akhlak and Moral Education, Research in Islamic Education)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2014
 • Proceeding Book 3rd international seminar on quality and affordable education. kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan 
 • Mohd Rdhuan mohd Jamil, Saedah Siraj, Zaharah Hussin, Nurul Rabihah Mat noh & Ahmad Arifin Sapar. (2014). Pengenalan asas kepada kaedah fuzzy Delphi dalam penyelidikan rekabentuk pembangunan. Kuala Lumpur: Minda Intelek. 

2013
 • Saedah Siraj, Norlidah Alias, Dorothy DeWitt & Zaharah Hussin (Eds). (2013). Design and Developmental Research: Emergent Trends in Educational Research. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn Bhd. 

Chapter In Book
2016
 • Politeknik Malaysia Berasaskan Program Work Based Learning. 

2015
 • Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Nurulrabihah Mat Noh, & Ahmad Arifin Sapar. (2015). Elemen Kerohanian Sebagai Asas Keusahawanan Berintegriti. Dlm Enhancing Social Entrepreneurship, Empowering Community. Kuala Lumpur: Institut Sosial Malaysia. 
 • Zaharah Hussin, Ahmad Arifin Sapar, Saedah Siraj & Ab Halim Tamuri. Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Akhlak dlm Kamarul Azmi Jazmi & Mohd Izzuddin Mohd Pisol (Ed). Pemerkasaan Pendidikan Islam Dalam Cabaran Zaman. Bangi : PIMM. 

2014
 • Ghazali Darusalam, Wan Hasmah Wan Mamat & Zaharah Hussin. (2014). Pembangunan model pentaksiran jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) di IPTA Malaysia dan Indonesia. Dlm. Mahdum, Wan Hasmah Wan Mamat & Zulfahmi (ed.) Pendidikan Holistik : Tantangan dan masa hadapan. Riau : Universiti Riau Press, hlm. 92 - 100 
 • Nurulrabihah Mat Noh, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Zaharah Hussin & Ahmad Arifin Sapar. (2014). Domain Asas Bagi Kerangka Facebook Sebagai Medium Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Holistik. Dlm PENDIDIKAN HOLISTIK TANTANGAN DAN MASA DEPAN. Riau : Universiti Riau Press, m.s. 155-175 
 • Zaharah Hussin. (2014). I-Think dalam subjek Pendidikan Islam, 116-135, dlm Vishalache Balakrishnan et al. (2014). Aplikasi I-think dalam pendidikan. Kuala lumpur: DBP 
 • Zaharah Hussin, Ahmad Arifin Sapar, Saedah Siraj dan Nurul Hasna Hasan. (2014). Transformasi buku teks Pendidikan Islam. Dlm. Vishalache Balakrishnan (ed.). Transformasi dalam subjek Sains Sosial. hlm. 81-90, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 
 • Zaharah Hussin. (2014). Profesionalisme perguruan j-Qaf. dlm. Vishalache Balakrishnan (ed.). Transformasi dalam subjek Sains Sosial. hlm. 71-80, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2013
 • Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Zaharah Hussin, Nurul Rabihah Mat Noh, Ahmad Ariffin Sapar & Norlidah Alias. 2013. Application of Fuzzy Delphi Method in Educational Research. In Saedah Siraj, Norlidah Alias, Dorothy DeWitt & Zaharah Hussin (Eds). Design and Developmental Research: Emergent Trends in Educational Research, pg.85-92. Pearson Malaysia Sdn Bhd. 

Article In Academic Journals
2015
 • Norhannan Binti Ramli, Nor Zanariah Binti Talib, Zaharah Binti Hussin.(2015). PENGARUH QIYADAH PENGETUA DAN BIAH SEKOLAH KE ATAS PRESTASI GURU PENDIDIKAN ISLAM:SATU ANALISIS HIERARCHICAL LINEAR MODELING (HLM). Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2 (3) : 1-15. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nurul Rabihah, Saedah, Mohd Ridhuan, Zaharah & Ahmad Arifin. (2015). DESIGN OF GUIDELINES ON THE LEARNING PSYCHOLOGY IN THE USE OF FACEBOOK AS A MEDIUM FOR TEACHING & LEARNING IN SECONDARY SCHOOL. TOJET, 14(1): 39-44 (SCOPUS-Cited Publication)
 • Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah, Saedah Siraj ,Asra , Zaharah Hussin,, Chin Hai Leng , Lim Li Yean . Interpretive structural activity-based mlearning implementation model of undergraduate English language learning: a theoretical mapping. Procedia - Social and Behavioral Sciences 176 ( 2015 ) 299 306 (SCOPUS-Cited Publication)

2014
 • Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Ahmad Arifin Sapar, Saedah Siraj, Nurul Rabihah Mat Noh. 2014. Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi Terhadap Keperluan Aspek Riadhah Ruhiyyah untuk Profesionalisme Perguruan Pendidikan Islam. The Online Journal of Islamic Education 2(2) : 53-72. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd. Nazri Abdul Rahman, Mohamad Muhidin Patahol Wasli,Zanariah Ahmad, Aniza Mohd Said, Saedah Siraj , Norlidah Alias & Zaharah Hussin (2014).APLIKASI PENDEKATAN FUZZY DELPHI UNTUK MEMBANGUNKAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK HOMESCHOOLING MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI INTERAKTIF. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Oktober 2014, Bil. 2 Isu 4 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Habibah @ Artini Ramlie & Zaharah Hussin. (2014). Pembangunan profesionalisme perguruan Pendidikan Islam berasaskan riadhah ruhiyyah. Online Jurnal of Islamic Education (OjIE). Vol 2, isu 1. 7-24. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Norizah Tukiman, Abu Bakar Nordin & Zaharah Hussin. (2014). Peningkatan kemahiran menghafaz surah dan doa kanak-kanak pra sekolah melalui pendekatan berasaaskan teori kecerdasan pelbagai. The online Journal of Islamic Education (O-jIE), vol 2, issue 1, pg 114 - 129 
 • Ngu, K. S., Norlidah Alias, Saedah Siraj, Husaina Banu Kenayathula, Dorothy DeWitt, & Zaharah Hussin. 2014. Kajian dan Trend dalam Bidang Program Intergenerasi dari Tahun 2000 - 2013. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 2 (2) : 35-44. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Saedah Siraj, Farazila Yusof, Nurulrabihah Mat Noh, Zaharah Hussin & Ahmad Arifin Sapar. (2014).Keperluan Kemahiran Generik dan Nilai Bagi Program Kejuruteraan Berasaskan Workbased Learning Politeknik Malaysia. Jurnal Isu dalam Pendidikan. jilid 38,2. hal.73-78. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Wan Norina Wan Hamat. Zaharah Hussin, Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff & ahmad Arifin Sapar . (2013). Pengaruh media massa terhadap penampilan akhlak pelajar Islam Politeknik Malaysia. The Online Journal of Islamic Education, vol1, issue 1 , 17-27. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Kais A.Kadhim, Luwaytha S.Habeeb, Ahmad Arifin Sapar, Zaharah Hussin & Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah . (2013). An evaluation of online machine translation of arabic into english news headlines: implications on student's learning purposes. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology - April, Vol 12, issue 2. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Zul Fikri Zamir Mohd Munir, Fuziah Rosman, Saedah Siraj, Norlidah Alias, Zaharah Hussin & Muhammad Ridhuan Tony Lim. Video Games Potential in Future Curriculum.(Accepted with minor correction). 2013. Pertanika Special Issue Journal of Social Sciences and Humanities. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah, Zaharah Hussin, Asra & Abd Razak Zakaria. (2013). Mlearning scaffolding model for undergraduate english language learning: bridging formal and informal learning. TOJET: The turkish Online Journal of Educational Technology, April, Vol 12, issue 2. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Fathen Suriati Jusoh, Norlidah Alias, Saedah Siraj, Dorothy DeWitt, Zaharah Hussin & Ghazali Darusalam. 2013.Research and Trends in the Studies Native & Non- native Speaker Teachers of Languages: A Review on Selected Research and Theses. The Malaysian Online Journal of Educational Science 1(1): 30 - 42 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Norlidah Alias, Saedah Siraj, Mohd Khairul Azman Md Daud & Zaharah Hussin. 2013. Effectiveness of Facebook Based Learning to Enhance Creativity Among Islamic Studies Students By Employing Isman Instructional Design Model. The Turkish Online Journal of Educational Technology 12(1): 60-67 (ISI-Cited Publication)
 • Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah, Saedah Siraj, Asra, Zaharah Hussin. (2013). Interpretiive Structural Modelling of Mlearning Curriculum Implementation Model of english Language Communication Skills for Undergraduates. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, vol 1, issue 2, 13 - 26. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nurulrabihah Mat Noh, Siti Hajar Abd Razak, Norlidah Alias*, Saedah Siraj,Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Zaharah Hussin. 2013. Usage Of Facebook: The Future Impact Of Curriculum Implementation On Students In Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 1261 1270. (ISI-Cited Publication)
 • Glaret Shirley, S. Saedah S, Maznah, R.H., M. Fairus. (2013). Promote higher order thinking skills in designing interface. Life Sci J. 10 (4): 1256-1262. 
 • Wail Muin (al-Haj Said) Ismail, Zaharah Hussin, Adelina Asmawi & Saedah Siraj. (2013). A comparative study on the relationship between meta-cognitive thinking and motivation for achievement among gifted and non-gifted secondary school students in Irbid, Jordan. The online Journal of Distance and e-Learning, Vol 1, issue 3, 1- 13. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • [Zulbahri bin Nurdin, Saedah Bt Siraj, Zaharah bt Hussin, Muhammad Ridhuan Tony Lim. Post Natural Disaster Education: In-Service Teacher Training Curriculum In Aceh. J Am Sci 2013;9(7):432-445]. (ISSN: 1545-1003). http://www.jofamericanscience.org. 53 (ISI-Cited Publication)
 • Wail Muil, Zaharah Hussin, Wan Hasmah Wan Mamat, Mohd Faisal Mohamed, Muhammad Azhar Zailani. The relationship between epistemological beliefs and metacognitive thinking of gifted and non-gifted students. J Am Sci 2013;9(10):313-319]. (ISSN: 1545-1003). http://www.jofamericanscience.org. 41 (ISI-Cited Publication)
 • Zaharah Abd Wahid, Zaharah Hussin, Abu Talib Putih (2013). Reaksi Pelatih Orang Kurang Upaya Berdasarkan Model Kirkpatrick Terhadap Pelaksanaan Program Pra Vokasional Bidang Lukisan Dan Batik. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik (JUKU), bil 1 (4), 28-37. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Nazri Abdul Rahman, Norlidah Alias, Saedah Siraj & Zaharah Hussin.(2013). Inovasi dan Kreativiti dalam rekabentuk buku teks sekolah menengah : Aplikasi pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM). Jurnal Kuirkulum & Pengajaran Asia Pasifik UM Bil 1, Isu 1. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Arifin Sapar & Zaharah Hussin. (2013). Applying critical thinking skills to learning arabic. Majallah al- dhad. Volume March 2013, 191-198. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ma,P.A., Saedah siraj, Zaharah Hussin, Norlidah Alias & Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah. (sdg dinilai). Development of self Regulated Learning Strategy Instructional Module: From Theory to Practices. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Nurulrabihah Mat Noh, Siti Hajar Abd Razak, Norlidah Alias*, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Zaharah Hussin. (2013).Usage Of Facebook: The Future Impact Of Curriculum Implementation On Students In Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 1261 1270. 

2012
 • Rosnah Ali, Zaharah Hussin, Saedah Siraj & Ahmad Arifin Sapar. (2012). Penerokaan kualiti pengajaran guru Pendidikan Islam dari aspek penampilan diri berasaskan al-Ghazali. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajaran dan Pendidikan Islam, UTM : Skudai. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Wail Ismail , Nabeel Abedalaziz , Zaharah Hussin , Mohd Faisal Mohamed ,Rahmi Md Saad.(2012). EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF UNDERGRADUATE STUDENTSAS FUNCTION OF GENDER AND ACADEMIC LEVEL. OIDA International Journal of Sustainable Development 05: 02 (2012) (ISI-Cited Publication)
 • Nabeel Abedalaziz, Wail Ismail & Zaharah Hussin. Detecting A Gender Related Dif Using Logistic Regression And Transformed Item Difficulty. US-China Education Review, USA. Issue of Vol. 9, No. 1. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Rosnah Ali & Zaharah Hussin. (2011). Kualiti guru Pendidikan Islam dalam ilmu pengetahuan isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan, Fakulti Pendidikan UM, Edisi Khas : 43 - 53 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Arifin Sapar, Mohammad Seman, Wan Hasan Wan Mat & Zaharah Hussin. (2011). Sistem I'rab Dalam Pendidikan Bahasa Arab: Satu kajian perbandingan antara Sibawayh dengan al-suyutiy. Jurnal Pendidikan, Edisi khas : 258 - 272. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • T.Vanitha thanabalan, Saedah Siraj, Norlidah Alias & Zaharah Hussin. (2011). A literacy pedagogy for orang asli students: some therotical considerations. jurnal Masalah Pendidikan. Edisi Khas: 37-44. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ismail, Wail, Abdelaseez, Nabeel & Hussin, Zaharah. (2011). Epistemological beliefs of students at high schools: A survey study in Malaysia. OIDA international journal of sustainable development.Vol. 02, no. 08, pp. 39-46. available at SSRN: http://ssm.com/abstract=1974094 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ghazali Darusalam, Zaharah Hussin, Chin Hai Leng & Latifah Ismail. (2011). Kualiti Pelaksanaan Diploma Lepasan Ijazah di Institusi Pendidikan Tinggi Awam di Malaysia. Masalah Pendidikan, jilid 34, 159-177. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Wail Muin & Zaharah Hussin (2011). Relationship between self concept and achievement motivation among gifted and non gifted students. Egypt Education and Psychology Journal, No. 34 (part 2), pp 711-734. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Norhazliana Mohd Hasan abdullah, Saedah Siraj, Zaharah Hussin & Norlidah Alias. (2010). Isu kritikal Penggunaan Tulisan Jawi Dalam Pelaksanaan Kurikulum peringkat Sekolah Menengah: Pandangan Pakar, Jurnal Pendidikan, 63- 84. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zawati Awang & Zaharah Hussin. (2010). Pengajaran komponen adab dan akhlak islamiyyah dalam Pendidikan Islam tingkatan empat : Implikasi pengajaran dan pembelajaran di masjid. Dlm. Mohd Aderi Che Noh et al. (Peny). Prosiding seminar kebangsaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan masjid. Fakulti Pendidikan, UKM: Bangi, hal. 36-46 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zaharah Hussin & Ab Halim Tamuri (2010). Inovasi dalam pengajaran pendidikan akhlak. ( Innovation in Teaching Akhlak Education) dlm Ab Halim Tamuri. Inovasi dalam Pendidikan Islam. Bangi: Penerbit UKM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muin, W. and Hussin, Z., The Development of Epistemological Beliefs of Undergraduates in Colleges of Education in Jordanian Universities (September 12, 2010). OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 1, No. 9, pp. 11-19, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1675631 (ISI-Cited Publication)
 • Dr. Norlidah Alias, Prof. Dr. Saedah Siraj, Dr. Zaharah Hussin. 2010. Design A Pedagogical Module For Physics Secondary School Curriculum In Malaysia. IETC Proceeding Book (vol. 1 : 329-332) (ISI-Cited Publication)

2009
 • ZAHARAH HUSSIN, SAEDAH SIRAJ, M.FAIZAL ABD. GHANI & GHAZALI DARUSALAM.(2009). Kemahiran Keibubapaan dalam mendidik anak-anak. JURNAL MASALAH PENDIDIKAN. 32: 205- 232. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Yusof Abdul Kadir, Saedah Siraj & Zaharah Hussin. (2009). Analisis diskrepansi pelaksanaan kurikulum qiraat sab'ah di sebuah sekolah menengah. Jurnal Pendidikan UM 29 (2): 93 -119. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Zaharah Hussin (2008). Indahnya alam kehamilan dan murninya amanah penyusuan. Dlm. Nor Fadhilah Wahab et. al (Ed). Prosiding seminar kebangsaan kehamilan dan penyusuan ; perspektif bersepadu. USM : Pusat Islam USM. Hal. 24 30. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zaharah Hussin (2008). Teknik Delphi dalam penyelidikan pendidikan wanita. (The Delphi Techinique in Educational woman research) Dlm Kamarul Azmi Jasni (Ed). Penyelidikan Pendidikan Wanita. Penerbit UTM : Skudai. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2007
 • Zaharah Hussin & Ab Halim Tamuri (2007). Keperluan guru terhadap ilmu dan strategi mendidik akhlak pelajar di sekolah: Ke arah memperkasakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Prosiding seminar kebangsaan isu-isu pendidikan negara ketiga: dasar dan pelaksanaan . Fakulti Pendidikan : UKM. Hal: 325 334. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2006
 • Zaharah Hussin (2006). Peranan Wanita Terhadap Penampilan Akhlak Anak-anak. Dlm. Abd Rahim Abd Rashid (Ed). Ketrampilan Wanita Era Baru: Perkembangan Personal dan Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2005
 • Zaharah Hussin, Ab. Halim Tamuri & Jaffary Awang. (2005). Pembinaan kurikulum pendidikan akhlak ke arah pembangunan kemanusiaan sejagat. (The development of Akhlak Education towards global human development) Dlm. : Prosiding Wacana Pendidikan Islam (siri 4) : Pendidikan Islam Ke arah Kemanusiaan Sejagat. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, hal: 137 -144. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zaharah Hussin (2005). Keperluan pendidikan akhlak dalam latihan perguruan pendidikan Islam latihan perguruan. (The needs of akhlak education in Islamic Education teacher training) Dlm : Pentadbiran dalam Pembangunan Pendidikan. Sufean Hussin (et al., Ed). Bentong : PTS publication, hal. 381-397. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2004
 • Saedah Siraj & Zaharah Hussin (2004). Content analysis of critical thinking skills in upper secondary Islamic Education textbooks. Mutala at Tarbiyati va Ravashinasi (Journal of Education and Psychology), 9, 119-34. [University of Ferdowsi]. (http://www.Magiran.com/magtoc.asp?mgID=3695& Number=9) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Zaharah Hussin (2001). Konsep Kesepaduan Inter dalam kurikulum pendidikan sains sosial ( Inter Integration concept in Science Social curriculum. In Perkembangan Kurikulum: teori dan amalan. (Curriculum development : theory and practice) Saedah Siraj (Ed.) 2nd. Ed. Selangor : Alam Pintar Enterprise. Pp. 100 119. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zaharah Hussin and Saedah Siraj (2001). Kemahiran berfikir kritis dalam kurikulum (Critical thinking skills in curriculum). In Perkembangan Kurikulum: teori dan amalan (Curriculum development : theory and practice) Saedah Siraj (Ed.) 2nd. Ed. Selangor : Alam Pintar Enterprise. Pp. 48-69. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

1997
 • Zaharah Hussin (1997). Keperluan corak penampilan baru buku teks Pendidikan Islam (Islamic Education textbooks need changes). Masalah Pendidikan,20 : 135 155. Universiti Malaya : Fakulti Pendidikan. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2015
 • ICQH2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Arifin Sapar, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Nurul Rabihah Mat Noh. (2015). Elemen peranan bagi pensyarah-pelajar dalam pengajian Bahasa Arab berasaskan pendekatan M- Learning. Prosiding persidangan antarabangsa kelestarian insan kali ke 2. The Royale Bintang Seremban ( 19-20 Oktober ). Batu Pahat : UTHM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Zaharah Hussin, Siti Mashitoh Mahamood, Norwati Mansor. in Wan Kamal Mujani (ed.). 2014.TRANSFORMASI DASAR PENDIDIKAN NEGARA BERKAITAN PEMBIAYAAN WAKAF : FOKUS SEKOLAH AMANAH DI MALAYSIA. Seminar Pelestarian Institusi Wakaf: Memperkasa Pendikan Tinggi Negara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam. hh. 203-224. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Nurulrabihah Mat Noh, Siti Hajar Abd Razak, Norlidah Alias, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Zaharah Hussin. Usage of facebook: The future impact of curriculum implementation on students in Malaysia. IETC Proceeding book, may 13-15, Kuala Lumpur . ISSN : 2146-7366. http://www.iet- c.net/publications/ietc2013.pdf (ISI-Cited Publication)
 • Siti Nuur Adha Mohd Sanif, Zaharah Hussin, Fatiha Senom, Saedah Siraj & Abu Talib Putih. (2013). Nature Exquisiteness based digital photography arts project for creativity enhancement among low achievers students. IETC Proceeding book, may 13-15, Kuala Lumpur . ISSN : 2146-7366. http://www.iet- c.net/publications/ietc2013.pdf (SCOPUS-Cited Publication)
 • Habsah Omar, Zaharah Hussin & Saedah Siraj. (2013). Teaching approach For Autism Students: A case study in Malaysia. International conference on new horizon 2013. Rome : Italy, 25-27 Jun. (ISI-Cited Publication)

2012
 • Rosnah Ali, Zaharah Hussin, Saedah Siraj & Ahmad Arifin Sapar. (2012). Penerokaan kualiti pengajaran guru Pendidikan Islam dari aspek penampilan diri berasaskan al-Ghazali. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajaran dan Pendidikan Islam, UTM : Skudai. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Norlidah Alias, Saedah Siraj, & Zaharah Hussin (2010). Design development of a Pedagogical Module for Physics secondary school curriculum in Malaysia. IETC (10th International Educational Technology Conference): Proceedings Book (Vol.1, pp.329-332). (http://www.iet- c.net/publications/ietc2010-3.pdf) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Monograph
2010
 • SAEDAH SIRAJ, ZAHARAH HUSSIN, MELATI SUMARI, HABIB MAT SOM & KAMALIAH SIRAJ. (2010). MODUL KURIKULUM ASAS MEMBACA ORANG ASLI AMOS4M. MONOGRAF FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYA.KUALA LUMPUR: FAKULTI PENDIDIKAN. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Models Of Waqf Financing, Investment & Development Of Higher Educational Institutions: A Study In Malaysia & Some Selected Countries, Co-Researcher, 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016
 • Concepts & Principles Of Financing, Investment & Development Of Higher Education Institutions Using Waqf Instrument, Co-Researcher, 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016
 • Keberkesanan Modul Latihan Pembelajaran Bahasa Arab Di Ipt Malaysia Dan Timur Tengah, Principal Investigator(PI), 07/07/2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/07/2016
 • Laws, Policy & Management Of Waqf Financing, Investment & Development Of Higher Educational Institutions: A Study In Malaysia & Some Selected Countries, Co-Researcher, 01/01/2014, Long Term Research Grant Scheme (LRGS), 31/12/2016
 • DEVELOPMENT OF EDUCATION MIND-SOUL (EMS) MODEL BASED ON PHILOSOPHICAL THOUGHT FOR CHILDREN, Principal Investigator(PI), 01/12/2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), 30/11/2015
 • Integrating Islamic Teaching Philosophy and student-Centered Approaches into Malaysian Higher Education Practice: Analysis on Teachers' Beliefs, Co-Researcher, 26/08/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 26/08/2015
 • Pengembangan Model Kurikulum blended Learning pendidikan Karakter Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Dan Universiti Di Indonesia Dan Malaysia, Co-Researcher, 06/03/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 06/09/2014
 • 'Class on the move': Stimulation for Low Autistic Children Supported with Visual Hybrid Quran Ontology Application, Co-Researcher, 27/09/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HTM (Wellness), 26/09/2015
 • Strategi Pengajaran Pendidikan Islam untuk Pelajar Autisma, Principal Investigator(PI), 01/01/2013, Postgraduate Research Grant (PPP) - Course & Disertation, 29/08/2014
 • FINANCING, DEVELOPMENT & INVESTMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING WAQF INSTRUMENT RM950,000.00 LRGS GRANT (PROJECT NO. 2 UNDER PROGRAM: Pelestarian Institusi Wakaf untuk Memperkasakan Pendidikan Tinggi Negara, LRGS RM3,989,000.00) - A National collaborative Project, Co-Investigator, 2013-2015, Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
 • PEMBANGUNAN MODEL RIADHAH RUHIYYAH DALAM LATIHAN PERKHIDMATAN PERGURUAN, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Pembangunan Model Riadhah Ruhiyyah Dalam Latihan Perkhidmatan Perguruan, Principal Investigator(PI), 24/08/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 24/12/2014
 • PEMBANGUNAN MODUL PEMBANGUNAN FIZIK SEKOLAH MENENGAH UNTUK PELAJAR PREFEREN GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, Co-Investigator, 2012-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Rekabentuk Model Homeschooling Sekolah Menengah di Malaysia, Co-Investigator, 2012-2014, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • REKABENTUK MODEL HOMESCHOOLING SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA, Co-Investigator, 2012-2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • Kualiti Guru Pendidikan Islam Berasaskan al- Ghazali dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Co-Investigator, 2011-2011, Postgraduate Research Grant(PPP), National
 • Humanities and the environment: sub-project 2 (EED): Environmental Education: Save The Natural Beauty of The Creation, Co-Investigator, 2011-2012, Flagship grant, National
 • mLearning Discovery -Based Pedagogical module for future secondary school, Co-Investigator, 2011-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • m-learning disvovery based pedagogical module for future secondary school, Co-Investigator, 2011-2012, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National
 • REKABENTUK MODUL P&P PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MURID BERKEPERLUAN KHAS, Principal Investigator(PI), 2009-2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • Family Systems Characteristics, Moral Development, and Young Adults' Family Life Satisfaction, Co-Investigator, 2009-2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • ONLINE JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION, EDITOR, 2015-2017, UNIVERSITY OF MALAYA
 • SARJAMA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PJJ), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, EVALUATOR PROGRAMME, 2015-2018, MALAYSIA QUALIFICATION ACCREDITATION
 • PANEL PENASIHAT AKADEMIK BAGI FAKULTI PENDIDIKAN, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR., Consultant, 2015-2016, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
 • ANALISIS KANDUNGAN KUALITATIF DALAM PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM, INVITED SPEAKER, 2015-2015, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA
 • CERAMAH QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS, INVITED SPEAKER, 2015-2015, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 • SARJANA MUDA PENDIDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) - UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, EVALUATOR, 2015-2018, MALAYSIA QUALIFICATION ACCREDITATION
 • BENGKEL QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS, PRESENTER, 2015-2015, FACULTY OF MODERN LANGUAGE AND COMMUNICATION
 • PANEL PAKAR BIDANG PENDIDIKAN ISLAM, Committee Member, 2014-2016, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • Penilai Luar Jurnal Peneyldiikan jilid 14 dan Jurnal Akademik Jilid 13, penilai luar, 2014-2014, IPG Kampus Pendidikan Islam,
 • Pembentang dan fasilitator bengkel Majlis Ihya al-Tarbiyyah al-Diniyyah ketujuh dan bengkel penyelidikan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri begawan, pembentang dan fasilitator, 2014-2014, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
 • PENILAI MANUSKRIP-MANUSKRIP JURNAL, PENILAI, 2013-2013, PERSATUAN INTELEKTUAL MUSLIM MALAYSIA (PIMM)
 • MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, EDITOR, 2013-2015, UNIVERSITY OF MALAYA WITH TASET, TURKEY
 • PENILAI JURNAL PENYELIDIKAN JILID 13, PENILAI ARTIKEL-ARTIKEL, 2013-2014, INSTITUT PERGRUUAN ISLAM SELANGOR
 • PENGURUSAN PERSIDANGAN ANTARABANGSA SECARA BERSAMA ANTARA SAKARYA UNIVERSITY, TASET DAN UNIVERSITI MALAYA, ASSISTANT COORDINATOR, 2013-2013, SAKARYA UNIVERSITY
 • PENILAI JURNAL AKADEMIK JILID 2 IPIS, PENILAI ARTIKEL-ARTIKEL, 2012-2014, INSTITUT PERGRUUAN ISLAM SELANGOR
 • Membina Remaja Cemerlang, Penilai Buku, 2011-2011, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia
 • REVIEWERS OF ARTICLES FOR JOURNAL OF ISLAMIC AND ARABIC EDUCATION (JIAE), REVIEWER, 2009-2010, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • ANUGERAH CEMERLANG (DEDIKASI)2009/10, UNIVERSITY OF MALAYA, 2010, (UNIVERSITY)
 • ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2011, UNIVERSITI MALAYA, 2011, (INTERNATIONAL)
 • BRONZE MEDAL - MODETS OF WAQF FINANCING, INVESTMENT & DEVETOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAT INSIITUTIONS: A STUDY IN MATAYSIA & SOME SETECIED COUNIRIES (rR 00rc-20138), AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, 2015, (PTJ)
 • Bronze Medal, Pecipta 2011, 2011, (INTERNATIONAL)
 • GOLD MEDAL - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS: CABARAN PETAKSANAAN DI INSTITUT PENGAJTAN TINGGI AWAM (lPTA) DI MATAYSIA, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UM, 2015, (PTJ)
 • ITEX GOLD MEDAL, INTERNATIONAL INVENTION AND TECHNOLOGY EXHIBITION , 2010, (INTERNATIONAL)
 • SIJIL DAN SURAT PENGHARGAAN PENGLIBATAN DALAM PROGRAM IHYA DAN BENGKEL PENYELIDIKAN KUPU 2014 , KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN, BRUNEI, 2014, (INTERNATIONAL)
 • SIJIL PENGHARGAAN SEBAGAI PENILAI LUAR JURNAL PENYELIDIKAN DAN JURNAL AKADEMIK IPG , IPG BANGI, 2014, (NATIONAL)
 • SILVER MEDAL - INTEGRATING ISLAMIC TEACHING PHILOSOPHY AND STUDENT-CENTRED APPROACHES INTO MALAYSIAN HIGHER EDUCATION PRACTICES: ANALYSIS ON TEACHERS BELIEFS , AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA, 2014, (INTERNATIONAL)
 • SILVER MEDAL - KONSEP DAN PRINSIP PEMBIAYAAN, PEMBANGUNAN DAN PELABURAN PENAGJIAN TINGGI MENGGUNAKAN INSTRUMEN WAKAF, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, 2015, (PTJ)
 • THE BEST OVERALL 2015 - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS: CABARAN PELAKSANAAN DI INSTITUT PENGAJTAN TINGGI AWAM (IPTA) DI MALAYSIA, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UM, 2015, (INTERNATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Pleanary/Keynote Speaker
 • Eko Spiritual Dalam Pendidikan Islam dan Alam Sekitar ke arah Kelestarian Profesionalisme Perguruan, conference on Education for All 2012, 22 Oct 2012 to 22 Nov 2012, FAKULTAS TARBIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA, (National)
Invited Seminar
 • nil, International Conference On Islam & Higher Education, 08 Nov 2010 to 09 Nov 2010, IAIS, PJ, (International)
Invited Speaker
 • CIRI-CIRI DAN PRINSIP ASAS KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM, PERBINCANGAN MEJA BULAT IKRAM-MUSLEH 2015, 05 Jun 2015 to 05 Jun 2015, PENDIDIKAN IKRAN MUSLEH BERHAD, (National)
 • KONSEP RIADHAH RUHIYYAH KE ARAH KELESTARIAN PROFESIONALISME PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM CEMERLANG., PERSIDANGAN MEJA BULAT "PENYEDIAAN GURU CEMERLANG", 06 Sep 2012 to 06 Sep 2012, INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (IKIM), (National)
 • ANALISIS KANDUNGAN DALAM PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ISLAM, SEMINAR ANTARABANGSA ISU-ISU PENDIDIKAN 2015, 08 Jun 2015 to 09 Jun 2015, KUIS, PIMM DAN ARRANIRY ACHEH, (International)
 • Setulus taubat hamba ke arah melahirkan akhlak mulia, BENGKEL DHUHA MUSLIMIN, 10 Feb 2007 to 10 Feb 2007
 • KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DALAM PENULISAN BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH, KURSUS INSTRUCTIONAL DESIGN - SEKOLAH RENDAH, 15 Aug 2011 to 17 Aug 2011, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, (National)
 • KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DALAM PENULISAN BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH, INSTRUCTIONAL DESIGN 9SEKOLAH MENENGAH), 22 Aug 2011 to 24 Aug 2011, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, (National)
 • nil, Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011, 23 Feb 2011 to 24 Feb 2011, Lajnah SArjana Muda Pendidikan Islam, UM, (University)
 • RIADHAH RUHIYYAH AND AKHLAQ/CHARACTER DEVELOPMENT, INTERNATIONAL SEMINAR : BUILDING INDONESIAN CHARACTERS THROUGH THE DEVELOPMENT OF EARLY, ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION, 24 Nov 2012 to 24 Nov 2012, UPI, KAMPUS CIBIRU, (International)
 • ANALISIS KANDUNGAN KUALITI BUKU TEKS DALAM PENERBITAN BUKU TEKS, BENGKEL KERJA TRANSFORMASI PENERBITAN BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH, 26 Jun 2012 to 26 Jul 2012, BAHAGIAN BUKU TEKS, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA, (National)
 • TEACHING GLOBAL ETHICS TO GEN Y, THE FIRST UNESCO CONFERENCE ON ETHICS EDUCATION FOR ALL, 28 Oct 2014 to 30 Oct 2014, UNESCO THAILAND, (International)
Event Organiser
 • NIL, PERSIDANGAN FALSAFAH, PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INSAN, 05 Aug 2010 to 06 Aug 2010, FAKULTI PENDIDIKAN, UM, (International)
 • Conference Secretary, 1st International Conference on world Class Education 2011, 05 Dec 2011 to 06 Dec 2011, faculty of Education, Univ of Malaya, (International)
 • NIL, WORKSHOP ON QUALITY OF EDUCATION, 07 Mar 2012 to 07 Mar 2012, FACULTY OF EDUCATION, UM, UPI, UIN INDONESIA., (International)
 • nil, Syarahan Umum Yayasan Nurul Yaqeen & Fakulti Pendidikan, UM, 13 Apr 2011 to 13 Apr 2011, Yayasan Nurul Yaqeen & Fakulti Pendidikan, UM, (National)
 • nil, Seminar Inovasi Dalam Kurikulum, 13 Jul 2010 to 13 Jul 2010, Fakulti Pendidikan, UM & Universiti Pendidikan Indonesia, (International)
 • ASISSTANT COORDINATOR, INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC 2013), 13 May 2013 to 15 May 2013, SAKARYA UNIVERSITY, TURKEY & FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF MALAYA., (International)
 • Nil, SEMINAR KEBANGSAAN: HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMUNITI: STRATEGI MENANGANI MASALAH, 13 Oct 2000 to 14 Oct 2000, (National)
 • NIL, PERSIDANGAN MEJA BULAT SEKOLAH BANDAR : MEMARTABATKAN MODAL INSAN KELUARGA MISKIN BANDAR, 17 Dec 2014 to 17 Dec 2014, MAJLIS PROFESOR NEGARA & UMFRDC, (National)
 • EVENT SECRETARY, INTERNATIONAL WORKSHOP ON TRANSFORMATION OF RESEARCH IN EDUCATION, 20 Jul 2011 to 20 Jul 2011, FAKULTI PENDIDIKAN, UM, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA & UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, (International)
 • Nil, SEMINAR KEBANGSAAN: PENGAJARAN KOMPONEN SASTERA DALAM BAHASA, 20 Sep 2000 to 21 Sep 2000, (National)
 • nil, Bengkel Aplikasi N Vivo Dalam Penyelidikan Kualitatif, 25 Feb 2011 to 26 Feb 2011, Fakulti Tamadun Islam, Universiti TEknologi Malaysia, (National)
 • Bengkel Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam, SEMINAR KEBANGSAAN: INTERNET DAN PERKEMBANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENDIDIKAN SAINS SOSIAL, 29 Jul 2000 to 29 Jul 2000, UM, (National)
Oral
 • ELEMEN RIADHAH RUHIYYAH BAGI PROFESIONALISME PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM : PERBANDINGAN MALAYSIA DAN BRUNEI, INTERNATIONAL SEMINAR ON TARBIYYAH (ISOT 2015), 05 Mar 2015 to 08 Mar 2015, KUIS, ARRANIRY & PIMM, (International)
 • PENGARUH QIYADAH PENGETUA, BIAH SEKOLAH DAN MOTIVASI KE ATAS PRESTASI GURU PENDIDIKAN ISLAM : SATU ANALISIS MULTI LEVEL, INTERNATIONAL SEMINAR ON TARBIYYAH (ISOT 2015), 05 Mar 2015 to 08 Mar 2015, ARRANIRY, KUIS DAN PIMM, (International)
Presenter
 • Inovasi Dalam Pengajaran Pendidikan Akhlak: Pembelajaran Berasaskan Masalah, Persidangan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 05 Aug 2010 to 06 Aug 2010, Fakulti Pendidikan, UM, (National)
 • Punca autism dari perspektif perubatan dan implikasinya kepada pendidikan anak-anak di peringkat global., 1st International Conference on world Class Education 2011, 05 Dec 2011 to 06 Dec 2011, Fakulti Pendidikan, (International)
 • TINGKAHLAKU MURID AUTISME SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM, SEMINAR KEBANGSAAN MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN IPTA 2012, 07 Oct 2012 to 09 Oct 2012, FAKULTI PENDIDIKAN UTM & MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN IPTA, (National)
 • Cabaran IPT dalam menangani salahlaku: Tinjauan dan Cadangan, PERSIDANGAN PEMBANGUNAN PELAJAR PERINGKAT KEBANGSAAN (NASDEC) 2006, 08 Aug 2007 to 09 Aug 2007, (National)
 • PENEROKAAN KUALITI PENAMPILAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, SEMINAR ANTARABANGSA PERGURUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (SEAPPI 2012), 08 Mar 2012 to 09 Mar 2012, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, (International)
 • Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi Dalam Analisis Keperluan Guru Pendidikan Islam Terhadap Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Seminar Transformasi Pendidikan Nasional Pertama (STPN) 2014, 09 May 2014 to 10 May 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, (National)
 • Model Blended Learning Untuk Pendidikan Sahsiah : Satu Analisis Keperluan Ke Arah Transformasi, Seminar Transformasi Pendidikan Nasional Pertama (STPN) 2014, 09 May 2014 to 10 May 2014, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, (National)
 • mengenali anak-anak autisme dan asperger dalam kalangan kanak-kanak dan implikasinya kepada pendidikan., International seminar on strengthening character education in early childhood and primary education, 10 Dec 2011 to 10 Dec 2011, Primary education program school of post-graduate studies Indonesia University of Education, (International)
 • Pembentukan Isi Kandungan Kurikulum Pendidikan Akhlak Latihan Perguruan Pendidikan Islam (1), KOLOKIUM PENYELIDIKAN SISWAZAH KE 11, 10 Jun 2005 to 10 Jun 2005, (National)
 • nil, International Conference on Globalizing Local Wisdom in Education, 10 May 2011 to 11 May 2011, UM & Uni. Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta, (International)
 • Pendidikan Kerohanian: Ke Arah Pembentukan Remaja Berakhlak Mulia, SEMINAR KEBANGSAAN PROFESIONALISMA GURU, 12 Jul 2002 to 14 Jul 2002, (National)
 • DEVELOPMENT OF SELF REGULATED VOCABULARY LEARNING STRATEGY INSTRUCTIONAL MODULE: FROM THEORY TO PRACTICE, 2012 INTTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: TOWARDS SUSTAINABALITY: BRIDGING ENGINEERING, TECHNOLOGY AND HUMANITIES, 12 Jun 2012 to 14 Jun 2012, UNIVERSITY TECHNOLOGY PETRONAS, (International)
 • VIDEO GAMES POTENTIAL IN FUTURE CURRICULUM, 2012 INTTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: TOWARDS SUSTAINABALITY: BRIDGING ENGINEERING, TECHNOLOGY AND HUMANITIES, 12 Jun 2012 to 14 Jun 2012, UNIVERSITY TECHNOLOGY PETRONAS, (International)
 • دراسة العلاقة بين التفكير ما وراء المعرفي ودافعية الإنجاز لدى طلبة المدارس الثانوية في مدينة اربد ( دراسة مقارنة بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين), 2nd International Distance Education Conference ( IDEC 2012 )., 13 Dec 2012 to 15 Dec 2012, Sakarya University, UAE, (International)
 • Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah, Saedah Siraj, Asra & Zaharah Hussin (2012). Interpretive Structural Modeling Of Mlearning Curriculum Implementation Model Of English Language Communication Skills For Undergraduates, 2nd International Distance Education Conference ( IDEC 2012 )., 13 Dec 2012 to 15 Dec 2012, Sakarya University, Turkey., (International)
 • Pandangan pensyarah dan guru baru terhadap ilmu dan strategi mendidik akhlak pelajar di sekolah: Ke arah memperkasakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan., SEMINAR KEBANGSAAN : ISU-ISU PENDIDIKAN NEGARA KE 3, 13 Feb 2007 to 14 Feb 2007, (National)
 • REKABENTUK KURIKULUM BACAAN ASAS ANAK-ANAK ORANG ASLI DI MALAYSIA., SEMINAR INOVASI DALAM PENYELIDIKAN PENDIDIKAN, 13 Jul 2010 to 13 Jul 2010, FACULTY OF EDUCATION, UM AND UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, (International)
 • NATURE EXQUISITENESS BASED DIGITAL PHOTOGRAPHY ARTS PROJECT FOR CREATIVITY ENCHANCEMENT AMONG LOW ACHIEVERS STUDENTS. (PROSFDak), INTERNATIONAL EDEUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC 2013), 13 May 2013 to 15 May 2013, SAKARYA UNIVERSITY, TURKEY & FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF MALAYA., (International)
 • POTENTIAL IMPACT OF FACEBOOK USAGE IN SCHOOL CURRICULUM IMPLEMENTATION IN MALAYSIA, INTERNATIONAL EDEUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE (IETC 2013), 13 May 2013 to 15 May 2013, UNIVERSITY OF MALAYA & SAKARYA UNIVERSITY, (International)
 • INFLUENCE OF TV AND YOUTUBE ANIMATION TOWARDS DEVELOPMENT OF PRE SCHOOL MUSLIM CHILDREN CHARACTER IN KUALA LUMPUR., International Educational Technology Conference 2013, 13 May 2013 to 15 May 2013, Sakarya University and University of Malaya, (International)
 • Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir Kritis dalam Buku Teks Pendidikan Islam Menengah Atas, SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 2000, 14 Aug 2000 to 14 Aug 2000, (National)
 • Rekabentuk kandungan pendidikan akhlak untuk latihan perguruan Pendidikan Islam di Malaysia. (2), KOLOKIUM PENYELIDIKAN SISWAZAH KALI KE 14, 14 Nov 2006 to 14 Nov 2006, UKM, (University)
 • Rekabentuk kandungan pendidikan akhlak untuk latihan perguruan Pendidikan Islam di Malaysia. (3), SEMINAR PENYELIDIKAN SISWAZAH, 14 Sep 2007 to 14 Sep 2007, UKM, (University)
 • KESEDIAAN BAKAL GURU J-QAF IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PENDAKWAH, INTERNATIONAL SEMINAR ON DA'WAH & HUMAN DEVELOPMENT, 15 May 2013 to 16 May 2013, DEPARTENT OF DA'WAH AND HUMAN DEVELOPMENT, ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES, UNIVERSITY OF MALAYA., (International)
 • Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Pengajaran & Pembelajaran Berasaskan Masjid, Seminar Kebangsaan Pengajaran & Pembelajaran Berasaskan Masjid, 18 Feb 2010 to 19 Feb 2010, UKM, (National)
 • Pelaksanaan dua waktu tambahan Pendidikan Islam Menengah Rendah., Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid, 18 Feb 2010 to 19 Feb 2010, UKM, (National)
 • Keberkesanan penyampaian khutbah Jumaat di masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur., Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid, 18 Feb 2010 to 19 Feb 2010, UKM, (National)
 • Pengajaran komponen adab dan akhlak islamiyyah dalam Pendidikan Islam tingkatan empat : Implikasi pengajaran dan pembelajaran di masjid., Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid, 18 Feb 2010 to 19 Feb 2010, UKM, (National)
 • Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Berasaskan Terapi Tazkiyyah Ruhiyyah Untuk Murid Autisme, SEMINAR KEBANGSAAN ORANG KURANG UPAYA (SKOKU), 18 May 2013 to 18 May 2013, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, (National)
 • Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam untuk Murid Autisme, SEMINAR KEBANGSAAN ORANG KURANG UPAYA (SKOKU), 18 May 2013 to 18 Jun 2013, UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, (National)
 • Etika Perguruan Dalam Perkhidmatan Awam: Ke Arah Pendidikan Berkualiti Masa Depan Di Malaysia, International Conference on Future Education in Global Challanges, 20 Apr 2011 to 20 Apr 2011, UM & Universitas Adibuana Surabaya
 • Teknik Delphi Dalam Penyelidikan Pendidikan Masa Depan, International Conference on Future Education in Global Challanges, 20 Apr 2011 to 20 Apr 2011, UM & Universitas Adibuana Surabaya, (International)
 • The development of akhlak education curriculum content for teacher training in Malaysia, The 7th world conference on muslim education, 21 Dec 2009 to 23 Dec 2009, Islamic Cambridge Academy, KUIS & ILMUWAN, (International)
 • A DELPHI STUDY ON FUTURE ASSESSMENT IN MALAYSIAN SCHOOLS :, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY : NEW PARADIGMS FOR GLOBAL CHALLENGES IN FUTURE EDUCATION ICETA4, 22 Feb 2013 to 22 Feb 2013, jointly organizer : University Malya, Universitas PGRI Adibuana & Universiti Pendidikan Sultan Idris, (International)
 • PEMBANGUNAN MODUL PEMBANGUNAN FIZIK SEKOLAH MENENGAH UNTUK PELAJAR PREFEREN GAYA PEMBELAJARAN VISUAL, UNIVERSITY OF MALAYA RESEARCHRES CONFERENCE (UMRC) 2012, 23 Apr 2012 to 24 Apr 2012, UMCIC, (University)
 • Pengaruh Guru Terhadap Penampilan Akhlak Pelajar: Dapatan Awal, Persidangan Kebangsaan Pendidikan Moral Dalam Dunia Globalisasi, 23 May 2000 to 25 May 2000, (National)
 • Design of akhlak curriculum content for teacher training institution, 16th International Conference on Education, 23 May 2011 to 26 May 2011, Uni. Brunei Darussalam, (International)
 • Integrating religion and spirituality into counseling and psychotherapy, INTERNATIONAL SPIRITUAL PSYCHOLOGY CONFERENCE, 25 Aug 2007 to 25 Aug 2007, Fakulti Pendidikan, UM, (International)
 • Pembinaan Kurikulum Pendidikan Akhlak Ke Arah Pembangunan Kemanusiaan Sejagat, WACANA PENDIDIKAN ISLAM (SIRI IV), 25 Jun 2005 to 26 Jun 2005, (National)
 • mLearning: A Reconceptualisation, International Educational Technology Conference (IETC), 25 May 2011 to 27 May 2011, TOJET, Turki, (International)
 • Teknik Delphi Dalam Penyelidikan Kurikulum, SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2001, 26 Apr 2001 to 26 Apr 2001, (National)
 • Design A Pedagogical Module for Physics Secondary School in Malaysia, 10th International Educational Technology Conference & Exhibition, 26 Apr 2010 to 28 Apr 2010, TOJET, Turkey, (International)
 • Peranan Ibu Dalam Membentuk Akhlak Mulia Remaja, SEMINAR WANITA ERA BARU, 26 Mar 2005 to 26 Mar 2005, UM, (University)
 • DEVELOPING BASIC READING CURRICULUM MODULE FOR INDIGENEOUS GROUP, INTERNATIONAL EDUCATION COOPERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION, 26 Oct 2011 to 28 Oct 2011
 • KUALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM, INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ISLAMIC AND ARABIC EDUCATION 2011 (ICERIALE2011), 26 Sep 2011 to 28 Sep 2011, PERSATUAN INTELEKTUAL ISLAM MALAYSIA, (International)
 • Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam untuk Murid Berkeperluan Khas Sekolah Rendah : Pelaksanaan dan Masalah, 3.International Conference and Exhibition on Research in Islamic and Arabic Language Education 2011 (ICERIALE2011), 26 Sep 2011 to 29 Sep 2011, PIMM & The Islamic Academy Cambridge, United Kingdom, (International)
 • PENDEKATAN TERAPI KEROHANIAN DALAM ASUHAN ANAK-ANAK AUTISME, TEACHING EXCELLENT AND EDUCATIONAL INNOVATION THROUGH IMPLEMENTING CREATIVE SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES, 27 Dec 2013 to 27 Dec 2013, STIKIP GARUT DAN FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI MALAYA, (International)
 • ENVIRONMENTAL EDUCATION (EE): PRESERVE THE NATURAL BEAUTY OF THE CREATION, SEMINAR PRESENTATION OF FLAGSHIP PROJECT PROGRESS - HUMANITIES AND ENVIRONMENT, 27 Jun 2012 to 27 Jun 2012, HUMANITIES AND ETHICS CLUSTER, (University)
 • Design Of Islamic Education Teacher Training Professionalism Curriculum Based on Spiritual Exercise: A Preliminary Findings, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN ETHICS EDUCATION 2013 (ICRIEEd2013)*, 27 Nov 2013 to 28 Nov 2013, PIMM, FATIH UNIVERSITY,ISLAMIC ACADEMY CAMBRIDGE, SAKARYA UNIVERSITY AND SULAIMAN SAH UNIVERSITY, (International)
 • Akhlak Mulia Sebagai Matlamat Dalam Kaunseling, PERSIDANGAN KAUNSELING KEBANGSAAN, 27 Sep 2005 to 29 Sep 2005, (National)
 • Pendekatan Pendidikan Akhlak Dalam Latihan Perguruan: Pandangan Pensyarah & Guru Baru, Seminar Psikologi Kebangsaan, 28 Oct 2010 to 29 Oct 2010, Persatuan Psikologi Malaysia & UMS, (National)
 • Pengajaran Komponen Adab & Akhlak Islamiah Dalam Pendidikan Islam, International Conference On Islamic Education, 29 Nov 2010 to 01 Dec 2010, Islamic Cambridge Academy & Persatuan Intelektual Muslim Malaysia, (International)
 • Pengajaran Pendidikan Islam yang Kreatif, SEMINAR PENDIDIKAN ISLAM, 30 Nov 1996 to 30 Nov 1996, (University)
 • Peranan Wanita Terhadap Pendidikan Anak-anak, PERSIDANGAN PSIKOLOGI MALAYSIA 2005, 31 Jul 2005 to 02 Aug 2005, (National)
 • EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF UNDERGRADUATE STUDENTS AS FUNCTION OF GENDER AND ACADEMIC LEVEL, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2012, 31 Jul 2012 to 02 Aug 2012, ONTARIO INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, (International)
 • Developing a Philosophical Classroom : An Approach for Islamic Education Classes in Schools, 4th International Conference and Exhibition on Islamic Education 2014 (ICIed 2014), 31 May 2014 to 02 Jun 2014, Persatuan Intelektual Muslim Malaysia dan UMK, (International)
 • Directed Content Analysis of Akhlak in Islamic Reality Television Programme 'Imam Muda', 4th International Conference and Exhibition on Islamic Education 2014 (ICIed 2014), 31 May 2014 to 02 Jun 2014, Persatuan Intelektual Muslim Malaysia dan UMK, (International)
Others
 • COORDINATOR FOR UNIVERSITY MALAYA PARTICIPANTS, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION 2013 (ICIED2013), 06 Apr 2013 to 07 Apr 2013, ASSOCIATION OF MALAYSIAN MUSLIIM INTELLECTUALS, ASSOCIATION OF ISLAMIC EDUCATION SCHOLARS & THE ISLAMIC ACADEMY CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM., (International)
 • NIL, BENGKEL AMOS IN RESEARCH, 18 May 2012 to 18 May 2012, JABATAN ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN, FAKULTI PENDIDIKAN., (Others)
 • The Development of Epistemological Beliefs of Undergraduates In Colleges of Education in Jordanian Universities, Summer Congress, 26 Jun 2010 to 26 Jun 2010, Ontario International Development Agency, CAnada, (International)

SUPERVISION


Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
Completed
 • Doctoral Degree (PhD), Muhamad Shubki Bin Hussin, BAHASA ARAB, 2013/2014
 • Masters Degree, Zaharah Bt Abd Wahid, PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM SENI DAN BATIK UNTUK PELATIH OKU PLPP, 2013/2014
 • Masters Degree, Anuar Bin Bahari, PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN ASSUNNAH NEGERI PERAK, 2014/2015
 • Masters Degree, Norizah Tukiman, APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN HAFAZAN DAN DOA MURID PRA SEKOLAH, 2012/2013
 • Masters Degree, Mohamad Muhidin Bin Patahol Wasli, AN ANALYSIS OF IMAM MUDA ISLAMIC EDUCATION ORIENTED REALITY TELEVISION PROGRAMME, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Abdul Muhsien Sulaiman, PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK MURID DARI ASPEK HUB GURU MURID BERASASKAN ABU TALIB ALMAKKI, 2012/2013
 • Masters Degree, Mohammad Marzuqi Abd Aziz, KEMAHIRAN MENGAJAR QIRAAT DALAM KALANGAN GURU TAHFIZ YIK, 2007/2008
 • Masters Degree, Habsah Bt Omar, PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MURID AUTISME, 2010/2011
 • Masters Degree, Siti Nuur Adha Binti Mohd Sanif, KESAN PENGAJARAN FOTOGRAFI MENGGUNAKAN MODUL PENGAJARAN FOTOGRAFI KREATIF DI SEBUAH SEKOLAH MENENGAH, 2011/2012
 • Masters Degree, Noor Khayati Binti Asnam, PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEBUAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN, 2012/2013
 • Masters Degree, Mohd Mulyadi, keberkesanan kaedah penyoalan dalam pengajaran fiqh, 2012/2013
 • Masters Degree, Wan Norina Wan Hamat, PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PELAJAR POLITEKNIK DI MALAYSIA, 2009/2010
 • Masters Degree, Zulkhairi Bidin, KESEDARAN MURID SEKOLAH RENDAH TERHADAP NILAI PENJIMATAN AIR DALAM AMALAN BERWUDHU', 2008/2009
 • Masters Degree, Rosnah Binti Ali, Kualiti Guru Pendidikan Islam Berasaskan Al-Ghazali, 2009/2010
 • Masters Degree, Zuraida Mohamed, ASPIRASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PENCAPAIAN MATAPELAJARAN BAHASA ARAB, 2008/2009
 • Masters Degree, Hj Roslan Bin Hj Untong, PELAKSANAAN PEMBELAJARAN QIRAAT DI SEKOLAH MENENGAH DI BRUNEI DARUSSALAM, 2006/2007
 • Masters Degree, Mohd Nahi Bin Abdullah, celik al-quran dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran, 2007/2008
 • Masters Degree, Zawati Awang, pengajaran komponen adab dan akhlak islamiyah berasaskan al-qabisi dalam pendidikan islam tingkatan empat, 2008/2009
 • Masters Degree, Siti Rohayu Bt Mohd Nor, amalan komunikasi dalam kalangan guru pendidikan islam di lembah klang, 2009/2010
 • Masters Degree, Mazni Soho, pelaksanaan kurikulum pendidikan islam dalam kelas pendidikan khas di sebuah daerah, 2009/2010
 • Masters Degree, Sanmugam, amalan khidmat masyarakat dalam kalangan pelajar tingkatan empat, 2008/2009
 • Masters Degree, Azira Ahmad, persepsi murid terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran, 2008/2009
 • Masters Degree, Tan Sheau Yun, pengkopsesian kanak-kanak tentang kematian, 2008/2009
 • Masters Degree, Mohd Yazari Subari, pelaksanaan waktu tambahan pendidikan islam menengah rendah, 2007/2008
 • Masters Degree, Zulfah@Zulfa Binti Haris@Harith, the implementation of the teaching of quranic recitation in the islamic education curriculum among the form 4 students at hte secondary level, 2003/2004
 • Masters Degree, Ridzuan Bin Hasan, a review research of factors influences family education, 2003/2004
 • Masters Degree, Kamaliah Sirat, the application of thinking skills in the teaching of malay language in a teacher training college, 2003/2004
 • Masters Degree, Yusoff Bin Ismail, teachers assessment on the instilling of the concept of self-access learning in the teaching of islamic studies at the secondary school level, 2003/2004
 • Masters Degree, Mohd Najib Najmuddin, the implementation of special islamic education curriculum for students with learning problem at three secondary schools in kuala lumpur, 2002/2003
 • Masters Degree, Jamaliah Ghazali, the usage of media electronic equipments among secondary schools islamic education teachers, 2000/2001
 • Masters Degree, Azli Arifin, review of family development research: focus on two local universities, 2002/2003
 • Masters Degree, Mohd Asri Bin Mat Hussin, modules of educational training for family development: an analysis, 2002/2003
 • Masters Degree, Jariyati Jahri, relationship between religous practice with academic achievement among form four malay students, 2000/2001
 • Masters Degree, Halimah Zaman, an evaluation of islamic education lower secondary curriculum in perak state, 1999/2000
 • Masters Degree, Suzana Zakaria, a content analysis of tasawwur islam SPM examination paper, 2000/2001
 • Masters Degree, Zaiton Awang Kari, Jawi Acquisition and its Relationship with Reading al-Quran among form 1 students, 1999/2000
 • Masters Degree, Nazri Ahamd, Students Attitude Towards Islamic Education Subject, 1999/2000
 • Masters Degree, Rashidah Mohd Khairudin, Thinking Skills Acquisition Among Islamic Education Students, 1999/2000
 • Masters Degree, Normah Yamin, The Relationship of Fardhu Ain Assesment With Student Achievement in PMR, 1998/1999

Ongoing
 • Doctoral Degree (PhD), Norhayati Che Hat, PEMBANGUNAN MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI BERASASKAN ANIMASI BAHASA ARAB SEKOLAH RENDAH, 2014/2015
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Reeza Bin Bustami, ENHANCING PERSONAL EFFECTIVENESS THROUGH EQ,SQ AND RELIGIOUS ORIENTATION, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Husnul Rita Binti Aris, DALAM PERBINCANGAN - KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM, 2015/2016
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Faiz Bin Rasid, TO BE CONFIRMED, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Edzra Nurul Hanim Binti Mohamed, TO BE CONFIRMED, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Helmee Firdaus Salehudin, SEDANG DIMURNIKAN, 2012/2013
 • Masters Degree, Mohd Musaddiq Bin Mat, Menulis Bab 1, 2 & 3, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Fazidah Binti Md Shukor, REKABENTUK MODUL KURIKULUM FIQH BERHIKMAH SEKOLAH MENENGAH, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Abdul Muqsith Ahmad, PEMBANGUNAN MODEL EVa BAGI PROGRAM KEMAHIRAN KEJURUTERAAN DI PUSAT KEMAHIRAN MALAYSIA, 2014/2015
 • Masters Degree, Nor Wahida Dzalihu'zzabir, AMALAN KEROHANIAN DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK, 2013/2014
 • Masters Degree, Ummi Afiqah Abd Wahid, EFIKASI GURU PENDIDIKAN ISLAM, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Siti Nuur Adha Mohd Sanif, DALAM PERBINCANGAN - PENDIDIKAN SENI, 2015/2016
 • Doctoral Degree (PhD), Habibah @ Artini Ramlie, Rekabentuk kurikulum latihan perguruan Pendidikan Islam (in service), 2011/2012
 • Doctoral Degree (PhD), Rahimi Mohd Saad, TO BE CONFIRMED, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Wan Nornajmiwati, DAKWAH DAN KEPIMPINAN, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Nor Zanariah @R.Adawiah Binti Talib, KEPIMPINAN SPIRITUAL GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN IKLIM DINI SEKOLAH MENENGAH, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Azimah Binti A Samah, PENGHASILAN CATAN DIGITAL DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN EMPAT SEKOLAH MENENGAH, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Asri Bin Adul Rahman, MODUL ASRIAH DLM PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM, 2012/2013
 • Masters Degree, Muhd Aimaduddin Bin Mohamad Rabeh, GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN MURID ISLAM SEKOLAH MENENGAH, 2011/2012
 • Doctoral Degree (PhD), Norhannan Binti Ramli, AMALAN DAKWAH ISLAMIAAH DALAM KALANGAN PENGETUA SMKA, 2011/2012
 • Doctoral Degree (PhD), Mohamed Nazri Bin Mohamed Nor, PENILAIAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS, 2011/2012
 • Masters Degree, Annusuria A/P Ramadu, KEROHANIAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Fazidah Binti Mohd Syukor, SEDANG DIMURNIKAN, 2011/2012
 • Masters Degree, Mimi Faizura Mohamad, GEJALA BUANG BAYI REMAJA PREMPUAN DI SEBUAH PUSAT PEMULIHAN, 2011/2012
 • Doctoral Degree (PhD), Asri Saman, kurikulum pendidikan islam di IPG, 2011/2012
 • Masters Degree, Maryam Mohammad Fadzil, BUDAYA PERGAULAN BEBAS DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK, 2008/2009
 • Masters Degree, Mahfudz Arif, kajian kualitatif terhadap amalan asuhan kanak-kanak islam autisme di tiga buah sekolah rendah (bermasalah pembelajaran), 2009/2010
 • Masters Degree, Azman Ahmad, TERAPI CERITA KEROHANIAN MURID SEK BERPENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH, 2012/2013
 • Masters Degree, Mohd Rashid Mohd Salled, PENGLIBATAN MURID TERHADAP AKTIVITI DAKWAH ISLAMIYYAH DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN, 2011/2012
 • Masters Degree, Syahrul Fadzli, menulis proposal kajian, 2009/2010
 • Masters Degree, Mujahidin Syahid Nasruddin, pelaksanaan kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz al-quran sekolah menengah, 2008/2009
 • Masters Degree, Syahruddin, sikap pelajar terhadap pendidikan islam di sebuah daerah di jawa timur, 2009/2010
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)
Completed
 • PENYELIAAN LATIHAN MENGAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM, 2011/2012, 2
 • ANNE SOPHIA -KEMAHIRAN INTER PERSONAL MURID: KAJIAN DI PASTI WILAYAH PERSEKUTUAN, 2011/2012, 1

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • PENILAI JURNAL AKADEMIK, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, 2015, 3, (National)
 • PENILAIAN BUKU-BUKU PENDIDIKAN ISLAM UMUM, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, 2015, 24, (National)
 • PENDIDIKAN ISLAM, PERSATUAN INTELEKTUAL MUSLIM MALAYSIA (PIMM), 2013, 36, (National)
 • PENILAI JURNAL PENYELIDIKAN, INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, 2015, 3, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF PERPUSTAKAAN FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA, FAKULTI PENDIDIKAN, Committee Member, 2015-2015, (FACULTY)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate
 • PHILOSOPHY OF EDUCATION: COMPARATIVE PERSPECTIVE, 2011/2012(1), 5, 3
First Degree
 • PENGAJARAN MIKRO (PENDIDIKAN ISLAM), 2010/2011(1), 17, 3
 • TEACHING ETHICS, 2011/2012(1), 30, 3

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • AZRI BIN MOKHTAR - PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN MORAL DAN ETIKA TENTERA DALAM ANGKATAN TENTERA MALAYSIA, Thesis ,  (2015-2015)
 • NOORAZLINA ZAIDAN - ANALISIS KATA SERAPAN BAHASA ARAB DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH, DISERTASI M.ED (FULLY RESEARCH) ,  (2015-2015)
 • WANG ZHEN - LEARNING STYLES AND STRATEGIES OF NON ARABIC SPEAKING STUDENTS AT ISLAMIC COLLEGES IN CHINA., M.ED DISSERTATION ,  (2015-2015)
 • NORZAMZILA BABA - PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BERASASKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI, M.ED DISSERTATION ,  (2015-2015)
 • SEMINAR 2 CALON PROGRAM IJAZAH DOKTOR FALSAFAH - KOMUNIKASI NON VERBAL DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB SEKOLAH MENENGAH AGAMA DI MALAYSIA, Thesis ,  (2015-2015)
 • HARIATUL HAFIDZAH MAHMAD KHORY - KEPEDULIAN GURU BAHASA ARAB TERHADAP PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KSSR, DISERTASI M.ED ,  (2015)
 • artikel : JURNAL KURIKULUM ASIA PASIFIK, Article In Journal ,  (2015-2015)
 • PEMERIKSA LUAR TESIS CALON SARJANA - ENCIK MOHD AZRANI BIN ASRAN, Thesis ,  (2015)
 • AMALAN AKHLAK DALAM KALANGAN GURU BESAR SEKOLAH DI MALANG-TRIYO SUPRIYATNO, Thesis ,  (2015-2015)
 • DEVELOPMENT OF SPIRITUAL INTELLIGENCE MODEL FOR ADOLESCENTS IN MALAYSIA, Thesis ,  (2015)
 • SHAMSIAH BANU MOHAMAD HANEFAR - DEVELOPMENT OF SPIRITUAL INTELLIGENCE MODEL FOR ADOLESCENTS IN MALAYSIA, Thesis ,  (2015-2015)
 • ANUAR ZAKARIA - PENGUASAAN MURID TENTANG USUL FIQH DALAM PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH DI SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN., DISERTASI M.ED ,  (2015)
 • MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BERASASKAN AL-QURAN MENGGUNAKAN FACEBOOK UNTUK GURU PELATIH, Thesis ,  (2014-2014)
 • PERBANDINGAN PEMIKIRAN KONSEP AKHLAK AL-GHAZALI DAN IBN MISKAWAYH SERTA PENERAPANNYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM, Thesis ,  (2014-2014)
 • TAHAP PELAKSANAAN PENGAJARAN TILAWAH AL-QURAN PROGRAM j-QAF DI MALAYSIA, Thesis ,  (2014-2014)
 • ANALYZING ISLAMIC EDUCATIONAL TEXTBOOK QUESTIONS IN SECONDARY SCHOOLS IN IRAQ, Thesis ,  (2014-2014)
 • LATIHAN TATABAHASA ARAB DALAM BUKU TEKS BAHASA ARAB SEKOLAH MENENGAH AGAMA DI SEKOLAH THAILAND., Thesis ,  (2014-2014)
 • PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN KRAF TRADISIONAL BAGI MURID TINGKATAN 4 DI KUALA LUMPUR, Thesis ,  (2014-2014)
 • AMALAN TA'DIB BERASASKAN MODEL TARGHIB DAN TARHIB DALAM KALANGAN GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM, Thesis ,  (2014-2014)
 • PEMBANGUNAN MODUL PEDAGOGI KOMUNIKASI NON VERBAL AL-QURAN DALAM PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB DI MALAYSIA, Thesis ,  (2014-2014)
 • PEMBANGUNAN MODUL PEDAGOGI KOMUNIKASI NONVERBAL ALQURAN DALAM PENGAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB DI MALAYSIA, Thesis ,  (2014-2014)
 • PERKEMBANGAN AKHLAK AKIBAT MEDIA SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KURIKULUM, Thesis ,  (2014-2014)
 • KEMAHIRAN MENULIS JUMLAH DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH MENENGAH, Thesis ,  (2014-2014)
 • PERKEMBANGAN AKHLAK AKIBAT MEDIA SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KURIKULUM, Thesis ,  (2014-2014)
 • Talaqqi dan Musyafahah dalam pengajaran modul khatam al-Quran j-QA., Thesis ,  (2014-2014)
 • CALON ASHOTHA a/p KRISHNAN (PGA 100052), Thesis ,  (2012-2012)
 • AMALAN SOLAT DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR, Thesis ,  (2012-2012)
 • CALON TEE AH THO (KOMPETENSI GURU DISIPLIN DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN MURID DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH KLANG, SELANGOR), Thesis ,  (2012-2012)
 • CALON SALMA RISMAN (PENDEKATAN KAEDAH KOPERATIF TERHADAP PENINGKATAN KEMAHIRAN KOGNITIF PELAAJR PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH TINGGI DDI-AD BENTENG MALEWANG), Thesis ,  (2012-2012)
 • AINI AHMAD (MHA 040006) : DEVELOPMENT AND ASSESMENTS OF NURSING COMPETENCIES OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC TEACHING HOSPITALS IN MALAYSIA., Thesis ,  (2012-2012)
 • KEBERKESANAN M-PEMBELAJARAN BERASASKAN FACEBOOK TERHADAP PENINGKATAN KREATIVITI PELAJAR TINGKATAN 4., Thesis ,  (2012-2012)
 • PENGETAAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN DALAM KALANGAN GURU ILMU QIRAAT DI MALAYSIA., Thesis ,  (2012-2012)
 • AMALAN AL-QUR'AN DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) SELANGOR., Thesis ,  (2012-2012)
 • MEMBINA REMAJA CEMERLANG (PENERBIT UTM), Book ,  (2012-2012)
 • MEMBINA REMAJA CEMERLANG (PENERBIT UTM), Book ,  (2012-2012)
 • Konsep tidur dari perspektif neurosains dan Islam: pemahaman dalam kalangan guru dan murid serta implikasinya dalam pendidikan., Thesis ,  (2011-2011)
 • ANALISIS KANDUNGAN BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA NEGARA BRUNEI DARUSALAM, DISERTASI ,  (2011-2011)
 • MUHAMMAD RIDHUAN TONY LIM ABDULLAH. M-LEARNING CURRICULUM DESIGN FOR UNDERGRADUATE ENGLISH LANGUAGE LEARNING., Thesis ,  (2011-2011)
 • Jurnal Masalah Pendidikan (Edisi Khas) 2011, Article In Journal ,  (2011-2011)
 • Jurnal Pendidikan (Edisi Khas), 2011, Article In Journal ,  (2011-2011)
 • Jurnal Pendidikan (Edisi Khas) 2011, Article In Journal ,  (2011-2011)
 • Penggunaan ganjaran dalam pembelajaran: kajian ke atas pengukuhan program ulul albab di sebuah sekolah agama di Terengganu dari perspektif sains kelakuan., Thesis ,  (2011-2011)
 • Amalan akhlak Islam dalam kalangan pengetua sekolah rendah Islam di Malang, Indonesia., Thesis ,  (2011-2011)
 • Penilaian keberkesanan kursus pengajian Islam di Institusi pengajian swasta Malaysia., Thesis ,  (2011-2011)
 • Rekabentuk modul pengajaran sejarah Tingkatan 1., Prospektus PhD ,  (2011-2011)
 • penerapan elemen perpaduan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral, Thesis ,  (2011-2011)
 • Exploring art ability of blind students aged thirteen to fifteen year in the Kingdom of Saudi Arabia, Thesis ,  (2010-2010)
 • Penyeliaan Guru Dalam Pengajaran & Pembelajaran. Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai., Book ,  (2010-2010)
 • Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid Dalam Pelbagai Perspektif, Pusat Pembangunan Akademik, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia., Book ,  (2010-2010)
 • Azmi. M. Ed. Pendidikan Seni., Thesis ,  (2010-2010)
 • Mohd Marzuqi Abdu Rahim. Doctoral Degree (Phd). Pendidikan Islam., Thesis ,  (2010-2010)
 • Sofiah Mohamed. M. Ed. Pendekatan Akhlak Islamiah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam KBSM., Thesis ,  (2010-2010)
 • Zuraida Bt Othman. Doctoral Degree (Phd). Pendidikan Islam, Thesis ,  (2010-2010)
 • Mohd Khairi Hussin. Doctoral Degree (Phd). Pendidikan Islam., Thesis ,  (2010-2010)
 • Wan Aziz Bin Wan Muhammad @ Wan Ahmad. M. Ed. Latihan Kosa Kata Dalam Buku Teks Bahasa Arab tingkatan 1., Thesis ,  (2010-2010)
 • Haslina Biniti Abdullah. M. Ed. telah lulus tajuk disertasi, Thesis ,  (2009)
 • Jurnal Masalah Pendidikan, 32: 2009, Article In Journal ,  (2009-2011)
 • Jurnal Masalah Pendidikan, jilid 32:2009, Article In Journal ,  (2009-2010)
 • Buku Teks sekolah rendah agama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Book ,  (2009-2009)
 • Mohd Yazid Sharif. M. Ed. Pembudayaan Al-Quran Dalam Kalangan Murid Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Thesis ,  (2008)
 • Chander A/L Vengadasalam. Doctoral Degree (Phd). Penggunaan Pendekatan Domain Dalam Perkembangan Moral Kognitif, Thesis ,  (2008)
 • Nik Hazira Ghazali. M.Ed. Tajuk ____, Thesis ,  (2008)
 • Mariati Abdullah. M. Ed. Tajuk ____, Thesis ,  (2007)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • KELAS PENGAJIAN PENDIDIKAN AKHLAK DI MALAYSIA AIRLINE SYSTEM, SUBANG., (Community), 21-Jan-11
 • PENCERAMAH PEROGRAM KEIBUBAPAAN HARI TERBUKA SEKOLAH 2012, (Community), 29-Jun-12 until 29-Jun-12
 • KONVENSYEN GURU PENDIDIKAN ISLAM SARAWAK, (National), 27-Mar-15 until 29-Mar-15
 • Menganjurkan Bengkel Profesionalisme Perguruan Sekolah Rendah Agama Siri 2 , (Community), 10-May-14 until 10-May-14
 • PENILAI MANUSKRIP TAMU (PERSATUAN INTELEKTUAL MUSLIM MALAYSIA PIMM), (National), 29-Apr-15
 • PENDIDIKAN IKRAM MUSLEH SDN. BHD., (National), 05-Jun-15 until 05-Jun-15