Click to Print This Page

 

CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAIL

Name
  Dr. Mohd Anuar Bin Ramli
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of Fiqh and Usul
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  03-79676037
E-mail Address
  mohdanuar@um.edu.my
Homepage URL
  http://malaya.academia.edu/MOHDANUARRAMLI
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/D-1402-2011
Address(Office)
  Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies Building, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

BIOGRAPHY

Mohd Anuar Ramli (Ph.D). Dilahirkan di Kulim Kedah. Anak kepada pasangan Allahyarham Hj. Ramli Ismail & Hajjah Sofiah Ariffin. Anak ke IX dari 10 orang adik beradik. Mendapat pendidikan awal di Sek Keb Junjong (1982-1988), kemudian menyambung peringkat menengah di Sek Men Agama Tarbiyah Diniah, Kulim (1989-1994), peringkat asasi syariah di Nilam Puri (1996-1997), peringkat Ijazah Sarjana Muda Syariah (1998-2000), Ijazah Sarjana (2001-2004) dan Ijazah Doktor Falsafah (2005-2010) di Universiti Malaya. Kini bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Bidang pengkhususan adalah Pengajian Islam, Fiqh Budaya, Fiqh Gender, Fiqh Kepenggunaan & Fiqh al-Nawazil.

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PhD, UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
MSh (UM), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
Bachelor Degree, UNIVERSITY OF MALAYA (UM) (Syariah)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Penyelaras Kursus GXEX1417 Jalinan Masyarakat, Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 24-Sep-13 - 23-Sep-14

Penasihat Aktiviti Jabatan, Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 03-Apr-13 - 02-Apr-14

Ahli Jawatan Kuasa Semakan Kurikulum Jabatan Fiqh & Usul, Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 19-Sep-12

Ahli Jawatankuasa Pelupusan, Academy Of Islamic Studies, 03-Aug-12 - 07-Nov-15

AJK LAMAN WEB APIUM, 26-Sep-11 - 25-Sep-13

PENYELARAS KURSUS IXEX1101/IXEH1101 PENGANTAR SYARIAH, Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 02-Aug-11 - 30-Jun-14

PENYELARAS PROGRAM PENGAJIAN ISLAM, Academy Of Islamic Studies, 01-Jul-11 - 30-Jun-14

PENYELARAS BUKU PANDUAN IJAZAH DASAR (JABATAN), Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 24-Mar-11 - 23-Mar-12

AJK PEMBANGUNAN ICT APIUM, Academy Of Islamic Studies, 11-Feb-11 - 25-Sep-11

PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI (JABATAN), Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 07-Feb-11 - 06-Feb-12

PENYELARAS JADUAL WAKTU (JABATAN) , Department Of Fiqh And Usul, Academy Of Islamic Studies, 27-Sep-10 - 28-Feb-13

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Religion And Society (Islamic Jurisprudence- Malaysian Society & Culture-Gender)

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Chapter In Book
 
2014

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2014. Elemen Najis Dalam Barangan Gunaan: Satu Pengantar, Isu Halal Kontemporari II. Serdang:Penerbit UPM. 

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2014. Isu Sensitif Berkaitan Dengan Penggunaan Alkohol Dalam Barangan Pengguna. Isu Sensitif II. Serdang: UPM Press. 

Nur Farhani binti Zarmani & Mohd Anuar Ramli. 2014. Penggunaan Sutur dalam Industri Peranti Halal di Malaysia, Isu Halal Kontemporari II. Serdang:Penerbit UPM. 

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah, 2014. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Menangani Isu Sensitif Kalangan Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Isu Sensitif II. Serdang: UPM Press. 
 
2013

Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Mohd Anuar Ramli. 2013. Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nurdeng Deuraseh et al.(eds.). Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia. Serdang: Penerbit UPM, hlm. 118-125. 

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2013. Analisis Gender Dalam Budaya Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. dlm. Nurdeng Deuraseh et al. (eds.). Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia. Serdang: Penerbit UPM, hlm. 99-106 

Mohd Anuar Ramli,Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Mohammad Aizat Jamaludin & Saadan Man. 2013. Pengambilkiraan Nilai Saintifik Semasa Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. dlm Saadan Man et al. (eds.). Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, 105-120. 

Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2013. Sumbangan Nur Al-Din Al-Raniri Dalam Hukum Sedekah: Analisis Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim. Dlm. Sedek Ariffin & Mohamad Hasbullah Salim (pnyt). Manuskrip Islam: Kelangsungan Dan Cabaran, hlm. 13-24. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. 

Paizah Hj Ismail,Mohd Anuar Ramli & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Pengenalpastian Elemen Al-Tasyabbuh (Penyerupaan) Dalam Budaya Perkahwinan Masyarakat Islam Kontemporari Dalam Rangka Mempertahankan Sunnah Nabawiyyah. Dlm. Khadher Ahmad, Mohamad Hasbullah Salim & Fauzi Deraman (pnyt). Sunnah Nabawiah Survival dan Cabaran, hlm. 393-406. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith. 

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Ahmad Badri Abdullah. 2013. "Makanan Halal Haram Menurut Perspektif Islam: Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa". dalam Isu Halal Kontemporari. Serdang: Penerbit UPM. 

Muhammad Ikhlas, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Zakat atas Syarikat: Analisis Teoretikal, dalam Noraini Mohamad et al., Islamic Philantropy for Ummah Excellence. Shah Alam: Institut Kajian Zakat Malaysia, 637-646. 
 
2012

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Isu Sensitif Berkaitan Dengan Kepenggunaan Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia.(pnyt.) Amini Amir Abdullah. Isu-Isu Sensitif Dalam Hubungan Etnik di Malaysia. Serdang: UPM Press. hh. 125-140. 

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Aplikasi Istihalah dalam Produk Berasaskan Alkohol: Satu Pendekatan Integratif. (pnty.) Khadher Ahmad & Sedek Ariffin. Transformasi Penyelidikan dalam Bidang Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi APIUM. pp. 491-498. 

Mohd Anuar Ramli et al. 2012. Pendidikan Kepenggunaan Halal di Malaysia, dlm. Norarfan Zainal et al. (pnyt). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hh. 148-152. 

Mohd Anuar Ramli et al. 2012. Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Menjana Budaya Ilmu di Alam Melayu, dlm. Norarfan Zainal et al. (pnyt). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hh. 285-289. 

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Aplikasi Ijtihad Kontemporari Dalam Menangani Isu-isu Halal Semasa. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 

Mohd Norhusairi bin Mat Hussin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Pengambilkiraan `Urf & Adat Masyarakat Setempat: Analisis Terhadap Amalan Harta Sepencarian. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 

Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2012. Aplikasi Pendekatan Analisis Sistem Dalam Hukum Islam Semasa. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 
 
2011

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2011. Pengantar Kepenggunaan Islam. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, hh. 1-5. 

Mohd Anuar Ramli. 2011. Sumber Asas Terhadap Penentuan Halal Haram Terhadap Barang Gunaan. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, hh. 20-37. 

Mohd Anuar Ramli. 2011. Sumber Alternatif Dalam Penentuan Halal Haram. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, 38-48. 

Mohd Anuar Ramli. 2011. Kriteria Makanan Yang Baik dan Buruk Menurut Perspektif Kepenggunaan Islam. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, 65-83. 

Mohd Anuar Ramli. 2011. Hadis Misoginis: Satu Ulasan. dlm. Fauzi Deraman, Ishak Suliaman dan Faisal Ahmad Shah (pnyt.) Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. 
 
2006

Mohd Anuar Ramli, Noor Naemah Abd Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad, 2006. Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Terpilih dalam Wan Abd. Hamid Wan Teh & Anisah Hj. Zainal Abidin (eds.), Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. hlm. 637-668. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. 
 
Article In Academic Journals
 
2014

Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2014. The Dimension of Islamic Jurisprudence (Fiqh) As Islamic Applied Ethics: A Brief Analysis. World Journal of Islamic History and Civilization. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Paizah Ismail, Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah & Mohammad Aizat Jamaludin. 2014. Misunderstanding of Women s Right of Inheritance in Islam: Between Uniformity and Plurality. al-Shajarah (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (al-Tasyabbuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia. Jurnal Fiqh (accepted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Nik Rasyidah Binti Mohamad. 2014. Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan Di Melaka: Penilaian Dari Perspektif Islam, Jurnal Basirah(submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Menjamin Keharmonian Masyarakat Majmuk Di Malaysia, Jurnal Hadhari (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Nurul Asmida Saad & Mohd Anuar Ramli. 2014. Sumbangan M.B. Hooker Dalam Kajian Adat Melayu. Jurnal Muqaddimah (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Hafiz Jamaludin, Mohd Norhusairi Mat Husin, Mohd Anuar Ramli. 2014. "Istihsan Dengan Urf Atau Adat Dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencarian". 'Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences. (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Akmal Sidik. 2014. Pembinaan Kearifan Tempatan Dalam Korpus Hukum Islam (Fiqh) Di Alam Melayu: Satu Tinjauan. Jurnal Jebat. UKM. (reviewed) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli,Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Perspektif Ibn Taimiyyah Tentang al- Tasyabbuh Dalam Sambutan Perayaan Bukan Islam. Jurnal Majlis Islam Sarawak (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin, & Mariam Abdul Latif. 2014. Pembangunan Modul Pendidikan Kepenggunaan Halal (PKH) Di Malaysia: Satu Cadangan , Jurnal MALIM. (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar, Saadan bin Man, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2014. Aplikasi Pendekatan Al-Tadakhul Dalam Hukum Islam: Satu Huraian (submitted). Jurnal Basirah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Ahmad Badri Abdullah, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin, Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Postmodernism Approach In Islamic Jurisprudence (fiqh). Middle-East Journal of Scientific Research 13 (1): 33-40 (SCOPUS-Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jamaludin, Saadan Man, Ahmad Badri Abdullah & Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Muslim-Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion. Middle East Journal of Scientific Research. 13 (1). pp. 41-44. (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2012. Pemikiran Nur Al-Din Al-Raniri Dalam Hukum Zakat: Analisis Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim, Jurnal Pengajian Melayu, 23, 237-255. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahmad Faisal Mahdi, Zalina Ibrahim. 2013. Gender Analysis in Contemporary Islamic Discourse. Asian Social Science 9(7): 62-74. (SCOPUS-Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail, Ahmad Badri Abdullah,Mohammad Aizat Jamaludin(2013). Fenomena Al- Tasyabbuh (Penyerupaan) Dalam Sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Syariah, 21(1): 21- 42. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abdul Rahman, Raihanah Hj Azahari, Sa'adan Man, Anisah Ab Ghani, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Shamsiah Mohamad, Luqman Abdullah, Ridzwan Ahmad, Rushdi Ramli, Mohd Anuar Ramli, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Transformasi Pengajian Tinggi Aliran Islam di Malaysia : Satu Sorotan. Online journal of Islamic Education (O-jIE)UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pendemokrasian Ilmu Di Alam Melayu. Online journal of Islamic Education (O-jIE) UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj ABdullah, Paizah Hj Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013. Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal. Jurnal Fiqh, 10 (2013) 31- 56. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in His Fiqh Al Zakah. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 1(3): 1-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah & Mohammad Aizat Jamaludin. 2013. Perkembangan Hukum Islam (Fiqh) Pasca Modenisme: Analisis Terhadap Isu-Isu Gender. Jurnal Usuluddin. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al- Syatibi Dalam Menangani Isu Perubatan Semasa. Jurnal Ar-Risalah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Roselea,Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli.2013.Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in His Fiqh Al Zakah.JEEIR. 1 (3): 2-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Zalina Ibrahim, Linda Dana, Ahmad Faisal Mahdi, Mohamad Zaid Mohd Zin, Mohd Anuar Ramli, Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Evaluation of Malaysian Retail Service Quality, Asian Social Science 9(4): 14-26. (SCOPUS-Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2013. Hak Pusaka Wanita: Antara Ketetapan Syarak Dan Dinamisme Budaya Tempatan. Jurnal Syariah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian: Satu Analisis . Jurnal Majlis Islam Sarawak. JAIS. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Norhusairi Mat Hussin & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Aplikasi Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam Semasa: Analisis Isu Gender. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari. UNISZA. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli. 2013. Metodologi Analisis Gender Dalam Hukum Islam. Jurnal Syariah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Interaction of Plural Society in Malaysia: Diatribe or Dialogue. World Journal of Islamic History and Civilization. 2 (1): 53-57. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohd Norhusairi Mat Hussin & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Elemen Sumbangan Dalam Pembahagian Harta Sepencarian: Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia. Jurnal Esteem, UiTM Pulau Pinang, 8 (2). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim & Suhaimi Ab Rahman, 2012. Fiqh Istihalah: Integration Of Sciences And Islamic Law. Revelation and Science.IIUM 2(02):49-55. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli. 2012. Analisis Gender Dalam Hukum Islam.Jurnal Fiqh, 9 (2012) 137-162. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Syamsul Azizul Marinsah. 2012. Kepercayan Kenan Dalam Masyarakat Melayu-Islam: Kajian Dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Manusia & Masyarakat UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Sumbangan Syeikh Muhammad Arshad b. Abdullah al-Banjari dalam Fiqh al-At imah (Makanan) di dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Jurnal al-Tamaddun APIUM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Pengambilkiraan al-'Urf dalam Penetapan Hukum Islam Terhadap Makanan Halal. International Journal of Social Policy and Society UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Prinsip Hubungan Sosial Bagi Menangani Konflik Dalam Masyarakat Malaysia Berteraskan Islam. Jurnal Peradaban UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Rushdi Ramli and Ridzwan Ahmad. 2012. The The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (1): 108-113 (ISI/SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Mariam Abdul Latif. 2012. Halal Sensitivity Index (HSI): A Study on the Small and Medium Scale Entrepreneur (SME) in Malaysia. PROCEDIA-Social and Behavioral Sciences. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Rahimin Affandi Abd Rahim, Ruzman Md Noor, Mohd Anuar Ramli & Norhayati Md Dahlal. 2012. Pemodenan dan Kesejahteraan Manusia dari Perspektif Orientalisme. 2012. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy. 39(2), 1-23. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Mohd Anuar Ramli, Paizah Ismail and Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. Dialog Antara Agama: Realiti dan Prospek di Malaysia. Kajian Malaysia. USM, 29(2): 91 110 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli. 2011. Uruf Majmuk: Konsep Dan Amalannya Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Fiqh, APIUM. 8. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Al-Jallalah : Konsep Dan Fatwa Semasa Di Malaysia. Jurnal INFAD, USIM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Paizah Ismail & Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. "Islam dan Perubahan Sosial di Malaysia: Analisis terhadap Pemikiran Konsep Fiqh Semasa". Jurnal Manusia & Masyarakat. UM. 21. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli.2010. Pemikiran "Mesra Gender" Dalam Karya Fiqh Ulama Klasik. Jurnal Syariah 18(2): 277-298. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Mohd Anuar Ramli. 2010. Kepimpinan Perempuan Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan. Jurnal Pengajian Melayu. UM, 21: 141-155. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli. Pemikiran Teologi Wanita Islam di Malaysia: Satu Analisis. Perspektif: Jurnal Sains Sosial & Kemanusiaan. UPSI. 2 (1):84-107. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli. 2011. Bias Gender Dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan. Jurnal Fiqh, APIUM, 7 (2010) 49-70. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Rahimin Affandi Abdul Rahim,Mohd Anuar Ramli,Nor Hayati Md Dahlal (2010), Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (THE REFORMATION OF ISLAMIC LEGAL THOUGHT IN INDONESIA, Journal of Southeast Asian Studies, UM, 15(1): 13-37. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Paizah Ismail, and Rahimin Affandi Abdul Rahim, and Mohammaddin Abdul Niri, and Mohd Anuar Ramli, and Mohammad Aizat Jamaludin, (2008) Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran [Revitalization of Islamic Public Education Institutions (PHEI) in Malaysia..]. Masalah Pendidikan, 31 (1). pp. 193-214. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2013

Paizah binti Haji Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013. Relevansi Mazhab Shafi`i dalam Menangani Isu Kontemporari di Nusantara. Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i. hlm. 1-8. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Luqman Haji Abdullah, Paizah Hj Ismail, Mohd Anuar Ramli, Wan Zulkifli Wan Hassan, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Ummi Farahin Yassin & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Kedudukan Mazhab Shafi`i dalam fatwa-Fatwa Zakat Di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010,Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, hlm. 139-155. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Abdul Karim Bin Ali, Noor Naemah Binti Abdul Rahman, Raihanah Binti Hj Azahari, Sa'adan Bin Man, Anisah Binti Ab Ghani, Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim, Shamsiah Binti Mohamad, Luqman Bin Haji Abdullah, Ridzwan Bin Ahmad, Rushdi Bin Ramli, Mohd Anuar Bin Ramli & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Penerapan Mazhab Shafi`i dalam Pengajaran & Pembelajaran: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari Dalam Mazhab Shafi`i, hlm. 173-196. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender Dengan Dekonstruksi Tafsiran Ulama Klasik. Prosiding The 3rd Annual International Quranic Conference, hlm. 186-205. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Mariam Abdul Latif & Saifol Bahli. 2013. Peranan Institusi Latihan Halal dalam Pembangunan Pendidikan Halal di Malaysia. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI, hlm. 217-219. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2013. منهج الوسطية في العلاقة الاجتماعية بين المسلم وغير المسلم في تعدد المجتمع ماليزيا Proceeding International Conference on Wasatiyyah in Quran and Sunnah and Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, hlm. 197-214. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2013. Metodologi Penetapan Hukum al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3. Sintok: UUM, 241-250. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Noor Naemah Abdul Rahman,Saadan Man,Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2013. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) dalam Pembinaan Fiqh Kontemporari, Proceeding International Conference on Wasatiyyah in Quran and Sunnah and Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, hlm. 255-264. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Suhaimi Ab. Rahman, Russly Abd Rahman, Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid, Dzulkifly Mat Hashim dan Mohd Anuar Ramli. 2013. Penentuan Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Islam Dan Sains, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Noor Naemah Abdul Rahman, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh & Mohd Anuar Ramli. 2013. Dinamika Hukum Islam Dalam Menangani Kemajuan Sains & Teknologi Semasa, Prosiding The 3rd International Conference On Islam In Malaya-World, hlm. 435-443. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al-Jina i Menurut Sistem Perundangan Islam. International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, hlm. 539-551. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Noor Naemah Abdul Rahman, Anisah Ab. Ghani, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh, Fauwaz Fadzil & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Pengambilkiraan Teori Al-Maslahah Menurut Al-Ghazali Dan Al-Syatibi Dan Relevansinya Dalam Menangani Isu-Isu Perubatan Semasa, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Mohammad Aizat Jamaludin, Nurdeng Deuraseh, Mohd Anuar Ramli dan Irwan Subri. 2013. Penggunaan Tanduk Dalam Perubatan Menurut Perspektif Syarak, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh, (30). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. 2013. Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam: Aplikasi Terhadap Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Makanan Dan Minuman. The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Dalam Kajian Usul Al- Fiqh Gunaan. The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ahmad Badri Abdullah, Paizah Hj Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013, Aplikasi Kaedah Fiqh Dalam Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dengan Orang Bukan Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Prosiding The 3rd International Conference On Islam In Malaya- World, hlm. 348-359. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Syamsul Azizul Marinsah, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Asyraf Ahmad Termimi & Mohd Anuar Ramli. 2013. Fenomena Sinkretisme Dalam Amalan Tradisi Masyarakat Bajau: Kajian Di Daerah Semporna Sabah. 5th Social Sciences Postgraduate National Seminar. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Mohd Anuar Ramli. 2012. Hak Pewarisan Wanita: Antara Ketetapan Syariat Dengan Tuntutan Perubahan Sosial, Proceeding of International Conference on Rights of Muslim Women in the Modern World,UNISSA, Brunei, 75-84. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Analisis Gender Dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. Proceeding of International Conference on Rights of Muslim Women in the Modern World. pp. 1-11. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2012. Fiqh Posmodenisme : Analisis Terhadap Isu-Isu Gender. Proceeding of World Conference on Islamic Thought 2012, Kuala Kangsar: Kolej Universiti Islam, no. 58. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Indeks Sensitiviti Halal (Halal Sensitivity Index (HSI)) : Kajian Terhadap Pengusaha Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Malaysia. Proceedings of International Halal Conference (INHAC)2012. Shah Alam: UiTM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Shuhaimi Mustafa & Mahmood Zuhdi Ab Majid. 2012. Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan. Prosiding National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, IIUM. pp. 24-38. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli, 2012. Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah Of Agricultural Wealth As Reflected In His Fiqh Al Zakah: A Brief Survey. Prosiding National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, IIUM. pp. 287-297. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Mohammad Aizat Jamaludin, Nor Nadiha Mohd Zaki, Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim and Suhaimi Ab Rahman. 2011. Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Products. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, pp 174-78. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Fiqh Analysis on the Legal Status of Coprophagous Animals: A Special Reference to the Malaysian Aquaculture Industry. International Fisheries Symposium. pp. 213-15. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab Rahman. 2011. Pemikiran Ulama Melayu Klasik Tentang Pemakanan. World Congress for Islamic History & Civilization. hh. 85-98. 

Mohd Anuar Ramli,Mohammad Aizat Bin Jamaludin, & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Pengambilkiraan al-'uruf dalam penetapan hukum Islam terhadap makanan halal. Proceedings 6th UUM International Legal Conference 2011 (ILC2011).vol. 2, pp. 37-45. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohammaddin Abdul Niri. 2008. Pengaruh IPTA Islam didalam program pembangunan modal insan di Malaysia: Satu analisis semasa. Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun, 5 Mac 2008, Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Universiti Sains Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohammaddin Abdul Niri. 2008. Re-engineering of Islamic higher educational system in Malaysia: An analysis upon recent studies. Conference on Malaysian Study of Islam, 28th June 2008, Department of Theology, Religious and Islamic Studies, University of Wales, Lampeter, UK. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

KAJIAN EKSPLORATIF TERHADAP BUDAYA ('URUF) PEMAKANAN HALAL DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ASEAN, Co-Investigator, 2013-2014, ERGS

Penggunaan Sutur dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis dari Perspektif Islam dan Sains, Co-Investigator, 2013-2015, Postgraduate Research Grant(PPP), National

Patterns of Contemporary Ijtihad and Ikhtilaf in Malay World and The Middle East: A Comparative Study, Co-Researcher, 08/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 08/11/2014

Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Co-Investigator, 2012-2013, JAKIM- Penyelidikan Fatwa, National

KONFLIK FATWA DI MALAYSIA: FENOMENA DAN RANGKA PENYELESAIANNYA, Co-Researcher, 27/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 27/05/2014

TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM MUSIM PERAYAAN MASYARAKAT MAJMUK MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP AMALAN MASYARAKAT ISLAM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, Principal Investigator(PI), 30/10/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 27/12/2013

Transformasi Dalam Pengajian Tinggi Aliran Islam Di Malaysia, Co-Researcher, 30/06/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 29/06/2013

ANALISIS GENDER DALAM KITAB TAFSIR: PERBANDINGAN ANTARA KITAB TAFSIR KLASIK & KONTEMPORARI, Principal Investigator(PI), 2011-2012, BANTUAN KECIL PENYELIDIKAN, National

Pembaharuan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Bagi Menjana Program Pembangunan Modal Islam Di Malaysia, Coordinator, 2007-2009, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

CANDIDATURE DEFENSE, Assessor, 2011-2011, DEPARTMENT OF FIQH & USUL

"BUDAYA PEMAKANAN DALAM PERSPEKTIF `URUF: SATU PENGENALAN", Advisor, 2011-2011, Laboratori Polisi dan Pengurusan, Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH), Universiti Putra Malaysia

Buku "ISTIHALAH KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK MAKANAN HALAL", Book Reviewer, 2012-2012, Penerbit Universiti Putra Malaysia

Editor Jurnal Fiqh, Editor, 2012-2013, Department of Fiqh & Usul, APIUM

Pruf Read Artikel Jurnal Fiqh, Proof Reader, 2013-2013, JFU

Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Consultant, 2013-2013, JAKIM

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Pingat Emas, Poster, RESEARCH INVENTION AND INNOVATION DESIGN (RIID) 2012, UiTM MELAKA, 2012

Pingat Perak, "Kaedah Alternatif Verifikasi Halal Haram Dalam Perundangan Islam" PAMERAN REKACIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI MALAYSIA 2012, UPM, 2012

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Oral

The Application of The Doctrine of Al-Istibra in Modern Aquaculture Industry, International Fisheries Symposium 2011, 03 Oct 2011 to 05 Oct 2011, UMT, (International)
 
Presenter

SUMBANGAN NUR AL-DIN AL-RANIRI DALAM HUKUM SEDEKAH: ANALISIS KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM, SEMINAR ON ISLAMIC MANUSCRIPT IN MALAY WORLD, 01 Jul 2013 to 02 Jul 2013, JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, (International)

Rekonstruksi Pemikiran Teologi Wanita Islam Di Malaysia: Satu Analisa, International Seminar on Muslim Women : The Future and Challenges in Shaping the Ummah, 02 Apr 2005 to 03 Apr 2005, Centre for Islamic Studies and Social Development, UTM, (International)

ELEMEN SUMBANGAN DALAM PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN: PENGALAMAN KAUM PEREMPUAN MELAYU DI MALAYSIA, Seminar Syariah dan Undang Undang 2010, 02 Nov 2010 to 03 Nov 2010, USIM, (National)

PENGENALPASTIAN ELEMEN AL-TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM BUDAYA PERKAHWINAN MASYARAKAT ISLAM KONTEMPORARI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN SUNNAH NABAWIYYAH, INTERNATIONAL SEMINAR ON THE PROPHETIC TRADITION: REALITY AND CONTEMPORARY CHALLENGES, 03 Jul 2013 to 04 Jul 2013, JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, (International)

Paradigma Tradisionalisme Dan Kesannya Terhadap Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Negeri Kelantan, Islam : Past, Present And Future- International Seminar On Islamic Thoughts, 07 Dec 2004 to 09 Feb 2011, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM, (International)

Pendekatan Malaysia Dan Indonesia Dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran: Pro Dan Kontra, Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia, 08 Aug 2005 to 08 Aug 2005, UUM, DBP dan Universitas Islam Riau, (International)

Hak Pewarisan Wanita: Antara Ketetapan Syariat Dengan Tuntutan Perubahan Sosial, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE RIGHTS OF MUSLIM WOMEN IN THE MODERN WORLD, 11 Apr 2012 to 12 Apr 2012, UNISSA, BRUNEI, (International)

Hadis Misoginis: Satu Ulasan, Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah, 12 Jul 2011 to 13 Jul 2011, JABATAN AL-QURAN & AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, (International)

Ijtihad Kontemporari Dalam Pembinaan Fiqh Kepenggunaan Semasa Di Malaysia, 2011 International Conference On Creativity And Innovation For Sustainable Development Infusing Creativity And Innovation In Education, 12 Sep 2011 to 14 Sep 2011, UIAM, (International)

Analisis Gender Dalam Kepenggunaan Semasa, Seminar Hukum Islam Semasa VII, 14 Dec 2011 to 15 Dec 2011, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)

Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Di IPTA Islam Malaysia: Satu Analisis Paradigma, Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Dan Kesejahteraan Sosial, 18 Aug 2008 to 19 Aug 2008, UTeM, (National)

Dialog Agama Di Malaysia: Analisa Terhadap Prospek Masa Depan, Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di Malaysia, 18 Jan 2006 to 18 Jan 2006, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, (National)

Peranan Institusi Latihan Halal dalam Pembangunan Pendidikan Halal di Malaysia, Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI, 18 Sep 2013 to 19 Sep 2013, UiTM Sarawak, (International)

Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif al-Quran : Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa, Seminar Wahyu Asas Tamadun, 21 Sep 2011 to 22 Sep 2011, USIM, (National)

Analisis Gender Dalam Karya Fiqh Klasik Ulama Melayu, Seminar Hukum Islam Semasa VI, 22 Oct 2009 to 23 Oct 2009, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)

Aplikasi Kaedah Fiqh Dalam Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dengan Orang Bukan Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)

Input Isu-Isu Gender Terhadap Hukum Islam Semasa, Seminar Hukum Islam Semasa IV, 28 Sep 2005 to 29 Sep 2005, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)

Tajdid Institusi Pengajian Islam Di Malaysia Dan Kaitannya Dengan Pemikiran Islam Lestari, Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari, 29 Oct 2008 to 30 Oct 2008, USM, (National)

Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Majmuk Di Malaysia, The 3rd International Conference On Islam In Malay-World (ICON IMAD), 29 Oct 2013, UM-UIN Sunan Gunung Djati, (International)

Metode Wasatiyyah Dalam Berfatwa: Kajian Terhadap Nawazil Tibbiyyah, International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, 30 Nov 2013 to 01 Dec 2013, UNISZA, (International)
 
Others

Aplikasi Istihalah dalam Produk Berasaskan Alkohol: Satu Pendekatan Integratif, International Seminar on Research in Islamic Studies II, 01 Apr 2012, (International)

Metodologi Penetapan Hukum al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian, Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3, 01 Aug 2013, UUM-KPT, (National)

Fenomena Sinkretisme Dalam Amalan Tradisi Masyarakat Bajau: Kajian Di Daerah Semporna Sabah, 5th Social Sciences Postgraduate National Seminar, 01 Dec 2013

Metodologi Penetapan Hukum Al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian, Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan 2013, 02 Jul 2013 to 03 Jul 2013, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), (National)

Fiqh Analysis On The Legal Status Of Coprophagous Animals: A Special Reference To The Malaysian Aquaculture Industry, International Fisheries Symposium 2011, 03 Oct 2011 to 05 Oct 2011, UMT, (International)

Indeks Sensitiviti Halal (Halal Sensitivity Index (HSI)) : Kajian Terhadap Pengusaha Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Malaysia, International Halal Conference (INHAC)2012, 04 Sep 2012 to 05 Sep 2012, CITU-UiTM, (International)

Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan, Dialog Intelektual Fatwa, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia kali ke-3, 05 Mar 2013 to 07 Mar 2013, JAKIM, (National)

Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 06 Nov 2013 to 06 Nov 2013, JAKIM, (National)

FIQH ISTIHALAH: INTEGRATION OF SCIENCES AND ISLAMIC LAW, International Conference On Islamization In Modern Science And Scientification Of Islamic Studies: Prospect And Bridge (ICIMSIS 2011), 07 Dec 2011 to 08 Dec 2011, UIAM, KUANTAN, (International)

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Dalam Kajian Usul Al- Fiqh Gunaan, The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference., 09 Dec 2013 to 10 Dec 2013, ISDEV USM, (International)

Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam: Aplikasi Terhadap Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Makanan Dan Minuman, The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference., 09 Dec 2013 to 10 Dec 2013, ISDEV USM, (International)

Analisis Gender dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE RIGHTS OF MUSLIM WOMEN IN THR MODERN WORLD, 11 Apr 2012 to 12 Apr 2012, UNISSA, BRUNEI, (International)

Fiqh Posmodenisme : Analisis Terhadap Isu-Isu Gender, World Conference on Islamic Thought 2012, 11 Sep 2012 to 12 Sep 2012, Kolej Islam Darul Ridzwan, (International)

Realisasi Pandangan Fuqaha Tentang Makanan Berasaskan Nilai Saintifik Semasa, SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA VII, 14 Dec 2011 to 15 Dec 2011, JABATAN FIQH & USUL, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, (National)

The Fermentation Process in Food Products from Islamic and Science Perspective, The 2nd international seminar on halalness and safety of Food and Pharmaceutical Products, 17 Oct 2012 to 18 Oct 2012, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (International)

Al Qaradawi and his Juristic Perspectives on Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in his Fiqh al-Zakah, Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, 18 Dec 2012 to 19 Dec 2012, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyyah of IRKHS, IIUM, (National)

Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan, Seminar On Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, 18 Dec 2012 to 19 Dec 2012, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyyah of IRKHS, IIUM, (National)

Isu Penggunaan Alkohol Dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa: Analisis dari Perspektif Hukum Islam, ISLAMIC LAW IN CONTEMPORARY SOCIETY SEMINAR (ISLAC) 2011, 18 Nov 2011 to 19 Nov 2011, UNISZA, (National)

Kedudukan Mazhab Shafi`i dalam fatwa-Fatwa Zakat Di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)

Penerapan Mazhab Shafi`i dalam Pengajaran & Pembelajaran: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)

Relevansi Mazhab Shafi`i dalam Menangani Isu Kontemporari di Nusantara, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)

Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Products, 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences - CHHSS 2011, 21 Oct 2011 to 23 Oct 2011, International Economics Development and Research Center, (International)

Analisis Hubungan Nass Syarak Dan Maslahah Melalui Perspektif Teori Sistem, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)

Penggunaan Tanduk Dalam Perubatan Menurut Perspektif Syarak, International Seminar on Usul Fiqh., 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)

Penentuan Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Islam Dan Sains, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)

Pengambilkiraan Teori Al-Maslahah Menurut Al-Ghazali Dan Al-Syatibi Dan Relevansinya Dalam Menangani Isu-Isu Perubatan Semasa, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)

Dinamika Hukum Islam Dalam Menangani Kemajuan Sains & Teknologi Semasa, The 3rd International Conference On Islam In Malaya-World, 29 Oct 2013 to 31 Oct 2013, APIUM-UIN Bandung, (International)

Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al- Jina i Menurut Sistem Perundangan Islam, International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, 30 Nov 2013 to 01 Dec 2013, UNISZA, (International)

SUPERVISION

 
Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)

2010/2011, 1, 4

2011/2012, 11, 44

2011/2012, 3, 12
 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing

Masters Degree, Muhammad Asyraf Bin Mohd Ridzuan, AMALAN IHDAD WANITA KEMATIAN SUAMI: KAJIAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, 2009/2010

Masters Degree, Syamsul Azizul Marinsah, Amalan Tradisi Dalam Masyarakat Bajau di Semporna Sabah: Analisis dari Perspektif `Urf Dalam Hukum Islam, 2012/2013

Masters Degree, Nur Farhani Binti Zarmani, Penggunaan Sutur dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis dari Perspektif Islam dan Sains, 2013/2014

Masters Degree, Mohd Sulaiman Bin Nuba, Pemikiran Ibn Taimiyyah Berkenaan al-Tasyabbuh: Analisis Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim Li Mukhalafah An Ashab al-Jahim, 2013/2014

Masters Degree, Aminuddin Lubis, Pemikiran Ulama Pesantren Terhadap Isu Gender:Kajian Di Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Sumatera Utara Indonesia, 2011/2012

Masters Degree, Nurul Asmida Saad, Pandangan M.B. Hooker Terhadap Adat di Tanah Melayu: Analisis Terhadap buku Islamic Law in South- East in Asia, 2011/2012
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

Wan Faizal Wan Razali. 2011. Amalan Bermusafir Pada Hari Jumaat: Kefahaman Dalam Kalangan Mahasiswa APIUM., 2010/2011, 1

Syamsul Azizul Marinsah. 2011. Kenan Menurut Kepercayaan Orang Melayu: Satu Analisis Hukum., 2010/2011, 1

Abdul Halim Ismail. 2012. Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam: Analisis Isu-isu Terpilih", 2011/2012, 1

Mohamad Faiz Md Isa. 2012. Analisis Isu-isu Fiqh dalam Buku 'Fikih Lintas Agama'., 2011/2012, 1

Mohd Zulhamdi Zainol Abidin. 2012. Kefahaman Tentang Tasyabbuh Dalam Aspek Pemakaian: Kajian Dalam Kalangan Mahasiswa APIUM., 2011/2012, 1

Nik Rasyidah Mohamad. 2012. Penubuhan Sekolah Harapan di Melaka: Satu Penilaian., 2011/2012, 1

Norhasimah Bujang. 2012. Isu-isu Berkaitan Transeksual Menurut Perspektif Hukum Islam., 2011/2012, 1

Sharifah Nursyafiqah Said Md Hassan. 2012. Kefahaman Mahasiswi Universiti Malaya Tentang Hukum Berinai., 2011/2012, 1

Khafidz Hamzah. 2012. Urf Dalam Perkahwinan Masyarakat Jawa Di Yogyakarta: Analisis Hukum, 2012/2013, 1

Menyelia Latihan Mengajar, 2011/2012, 2

Menyelia Latihan Mengajar, 2010/2011, 6

Muhd Syukor Norfini. 2013. Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Gender, 2013/2014, 1

Mastinah Buntong. 2013. Adat Perkahwinan Masyarakat Murut Tahol di Daerah Nabawan, Sabah: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013/2014, 1

Nurul Husna Binti Abd Rahim. 2013. Penglibatan Wanita Dalam Sukan Ekstrem: Satu Kajian Dari Perspektif Hukum Islam, 2013/2014, 1

Faziah Rasidan. 2013. Penggunaan Bahan Haram Dalam Kosmetik : Kajian Pengguna Wanita Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2013/2014, 1

Menyelia Latihan Industri, 2012/2013, 3

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).

Kaedah Verifikasi Halal Haram Produk Gunaan Menurut Perundangan Islam, Copyright, 2012, (University)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree

ISLAMIC UNDERSTANDING OF CULTURISM, 2010/2011(2), 26, 3

WOMEN FIQH, 2010/2011(2), 33, 3

ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2010/2011(2), 31, 2

SYARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2010/2011(2), 100, 2

IFEH2314 Fiqh Budaya, 2011/2012, 27, 3

INTRODUCTION TO SHARIAH, 2011/2012(1), 362, 4

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity).

Menilai Kertas Kerja "PENDAPATAN HALAL DALAM KONTEKS MAQASID SHARIAH" bagi International Halal Conference, UiTM., Article In Proceeding

Jurnal Fiqh, APIUM, Article In Journal

Candidature Defense, Thesis

Jurnal Fiqh, Article In Journal

Dimensi Pengajian Islam Kontemporari, Chapter Book

ISTIHAHLAH KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK MAKANAN HALAL, Book

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Setiausaha Seminar Hukum Islam Semasa VII, (Department), 01-Jun-11 until 15-Dec-11

Pengerusi Sidang International Seminar on Sunnah Nabawiah, (International), 03-Jul-13 until 03-Jul-13

Pengerusi Sidang International Seminar on Islamic Manuscript, (International), 02-Jul-13 until 02-Jul-13

Mengajar Kursus Sijil Pengajian Syariah IYS301- Syariat Islam & Masyarakat Malaysia, (University), 05-May-12 until 30-Jun-12

AJK Seminar Wasatiyyah Menurut al-Quran dan al-Hadith: Aplikasinya di Malaysia dan Arab Saudi, (International), 26-Sep-13 until 26-Sep-13