PERSONAL DETAILS


Dr. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak

Senior Lecturer
Department of Al-Quran and Al-Hadith
Academy of Islamic Studies
 
  +603-79676010
  +603-79676143
  munirahar@um.edu.my
  Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9148-2010

BIOGRAPHY


Monika @ Munirah binti Abd Razzak adalah pensyarah kanan di jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Mendapat PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan bidang pengkhususan adalah pengajian al-Quran, kajian tafsir dan metodologinya serta sains menurut al-Quran dan al-Hadith. Pelbagai artikel jurnal telah ditulis sama ada dalam mahupun luar negara. Selain turut aktif melakukan penyelidikan seperti kajian Manuskrip Tafsir al-Quran oleh al-Marbawi, Evolusi Bintang: Komparatif Antara Nas Al-Quran dengan Pendapat Saintis Moden Mengenai Kelahiran dan Kematian Bintang, Kompilasi Aspek Warna di dalam Al-Quran dan Al-Hadith serta Kesannya kepada Manusia, Pusat Rawatan Alternatif Berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah: Kajian Di Malaysia, The Roles Of Electronic Mass Media in Transfering Islamic Knowledge in Malaysia serta Safe and Healthy Uses of Fruits and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal Importance in Islamic Products in Malaysia.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Persatuan ALUMNI Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Member, 2012, (University)
 • Persatuan ALUMNI Universiti Malaya, Member, 2011, (University)
 • Persatuan ALUMNI Universiti Kebangsaan Malaysia, Graduate Member, 2005, (University)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Mentor Pelajar Asasi Pengajian Islam dengan Sains(APIDS), Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 11-May-11
 • Panel Penilai Geran Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP) dan peruntukan penyelidikan Pascasiswazah (PPP) , University Malaya, 07-Apr-14
 • Head Of Department, Al-Quran Dan Al-Hadith, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 01-Aug-14 - 31-Jul-16
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Program Pengajian Jabatan al-Quran dan al-Hadith , Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 04-Feb-14 - 02-Feb-16
 • Ahli Jawatankuasa Kantin APIUM, Academy Of Islamic Studies, 08-Nov-13 - 07-Nov-15
 • Head Of Department, Al-Quran Dan Al-Hadith, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 01-Jul-14 - 31-Jul-14
 • Head Of Department, Al-Quran Dan Al-Hadith, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 01-Mar-14 - 30-Jun-14
 • Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies , University Malaya, 17-Feb-14 - 30-May-14
 • Wakil Jadual Waktu bagi Jabatan Al-Quran dan al-Hadith, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 13-Mar-13 - 13-Mar-14
 • Penyelaras Jadual Waktu, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 29-Feb-12 - 31-Dec-13
 • Penyelaras Kursus Hafazan IXEX2170, Academy Of Islamic Studies, 03-Sep-12 - 31-Dec-13
 • Ahli Jawatankuasa Kantin APIUM, Academy Of Islamic Studies, 19-Oct-12 - 25-Sep-13
 • Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies , University Malaya, 24-Jun-13 - 30-Aug-13
 • Tenaga Pengajar Program Islamic Studies APIUM-SWEDEN, International, 14-Jun-13 - 20-Jul-13
 • AJK PENERBITAN Buletin Nasyrah 2009/2010, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 27-Apr-10 - 31-Dec-12
 • PANEL AKADEMIK SIJIL PENGAJIAN AL-QURAN (SPAQ), Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 04-Apr-11 - 31-Dec-12
 • Ajk Buku Panduan Ijazah Dasar , Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 19-Jan-10 - 31-Dec-12
 • Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 26-Jun-12 - 07-Sep-12
 • Tenaga Pengajar Program Islamic Studies APIUM-SWEDEN, International, 25-Jun-12 - 27-Jul-12
 • Penyelaras Kursus Hafazan IXEX2170, Academy Of Islamic Studies, 10-Aug-11 - 20-Jun-12
 • Proof Read for Journal Usuluddin, Academy Of Islamic Studies, 03-May-10 - 02-May-12
 • Tenaga Pengajar Program Islamic Studies APIUM-SWEDEN, Academy Of Islamic Studies, 21-Jun-11 - 24-Jul-11
 • Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Islamic Education Programme, Academy of Islamic Studies, University Malaya, 16-May-11 - 22-Jul-11
 • Wakil Jadual Waktu bagi Jabatan Al-Quran dan al-Hadith, Department Of Al-Quran And Al-Hadith, Academy Of Islamic Studies, 01-Jun-09 - 31-Dec-10
 • Penyelia latihan mengajar pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 30-May-10 - 09-Jul-10

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Quranic Studies, Quranic Science, Quranic Exegesis


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2015
 • Khadher Ahmad, Faisal Ahmad Shah, Monika @ Munirah Abd Razzak. (ed.) 2015. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al- Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Fatin Nur Majdina Nordin, Monika @ Munirah Abd Razzak, Zubaidah Abd Rahim & Marina M. Bakri. 2015. Kayu Sugi dan Kesihatan Mulut Menurut Perspektif Islam dan Sains Pergigian, Penerbit UM, ISBN: 978-983-100-834-8. 

2014
 • Thabet Abu Al-Haj, Mustaffa Abdullah & Munirah Abd Razzak. 2014. Al-Tajdid Fi al-Dirasat al-Quraniyyah. Kuala Lumpur: Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM. 

2009
 • Zulkifli Hj Mohd Yusoff, Abdul Rashid Ahmad, Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, Mustaffa Abdullah, Faisal Ahmad Shah, Asmadi Yakob,Munirah Abd Razak, Anwar Ridhwan Zakaria. 2009. Kamus al-Quran. Selangor: PTS Islamika SDN BHD 

Chapter In Book
2015
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Farhan Md Ariffin et.al. 2015. Salah Faham Terhadap Istilah Makanan Sunnah Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis. Dlm. Khadher Ahmad et.al. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. hlm.137-156 
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Norrodzoh hj Siren dan Siti Zakiah Tahir. 2015. Pengajaran Al-Quran Menerusi Media Elektronik: Kajian Terhadap Rancangan 30 Minit Ustaz Don, Dalam Yusmini Yusoff, Muhammed Yusof, Nor Raudah Hj Siren & Fakhrul Adabi Abdul Kadir(pnyt) Seminar Antarabangsa Media dan Da wah ( ISMED) Kuala Lumpur: Jabatan Da wah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam UM. 
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim dan Khadher Ahmad. 2015. Warna Hijau Menurut Perspektif Hadith, Kaitannya dengan Pemakaian dan Cahaya. Dlm. Khadher Ahmad et.al. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. h. 205-216 

2014
 • Monika @ Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab Rahim. 2014. Aplikasi Media Elektonik Sebagai Medium Pembelajaran Al-Quran: Kajian Terhadap Televisyen Islam Di Malaysia. Dalam Sedek Ariffin, Khadher Ahmad & Ishak Hj Suliaman (pnyt). Tajdid in Qur'anic Studies, h. 297-308. Kuala Lumpur: Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM. (ISBN 978-967-5534-42-3) 

2013
 • Selamat Bin Amir, Mohd Murshidi Mohd Noor,Monika@Munirah Abd Razzak, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff (2013), Islamisasi Dan Kristianisasi: Realiti Dan Cabaran Di Negeri Sabah, dalam Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et.al. (ed.), Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari, (hlm. 223-239),Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur (ISBN:978-967-5534-28-7) 
 • Selamat,A., M.Faidz,M.F., Monika @ Munirah,A.R. & Zulkifli,M. Y.(2013), Pendekatan Sunnah Nabawiyyah Dalam Memahami I'jaz Al-Quran: Tinjauan Awal Terhadap Manhaj Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi,dalam Khader Ahmad et.al.(ed.),Sunnah Nabawiyyah Survival dan Cabaran,(hlm. 223-239),Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,Kuala Lumpur (ISBN:978-967-5534-34-8) 
 • Khadher Ahmad & Monika @ Munirah Abd Razzak, 2013. Tasfir Surah Yasin Sheikh Idris al-Marbawi: Analisis Terhadap Hadith dan Metodologi Penulisannya. Dlm Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam, hlm 19-34. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Nurul Hidayah Awang @ Ab Rahman, Mohd Zamri Zainuddin & Monika @ Munirah Abd Razzak. 2013. Ayat-ayat Kawniyyah Yang Membawa Maksud Bintang. Dlm. Saadan Man et. al (ed.). Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam, pp. 23-31. Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM, Universiti Malaya, Kuala Lumpur 
 • Thuraya Ahmad & Monika @ Munirah Abd Razzak, 2013. Cabaran Menangani Usaha Tahqiq Dari Versi Tunggal Al-Jāmi Al-Kabīr: Satu Tinjauan Awal. Dlm Manuskrip Islam Kelansungan dan Cabaran, hlm 205-214. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. Editor Sedek Ariffin Mohamad Hasbullah bin Salim & Mustafa Abdullah 
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Khadher Ahmad, Nur Asilah Ibrahim dan Nik Mohd Zaim Ab Rahim, 2013. Warna Kuning Menurut Perspektif Hadith Dalam al-Kutub al-Sittah: Satu Analisis Awal. Dlm Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari, hlm. 361-392. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Khadher Ahmad & Monika @ Munirah Abd Razzak. 2013. Pemeliharaan Hadith Dalam Karya Jawi Nusantara: Analisis Terhadap Metodologi Penulisan Hadith Kitab Tafsir Surah Yasin. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt)Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 489-504. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM> 

2012
 • Khadher Ahmad, Monika@Munirah Abd Razzak et.al. 2012. Warna Merah Dan Kaitan Dengan Sifat Marah Dalam Perspektif Hadith: Satu Analisis Awal. Dlm Khadher Ahmad et.al. Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2011
 • Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab. Rahim. 2011. Hadith-Hadith Mengenai Anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan Dan Pengharamannya Daripada Perspektif Hadith Ahkam, Dalam Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, Faisal Ahmad Shah. Sunnah Nabi Realiti Dan Cabaran Semasa, h. 517-532. Kuala Lumpur. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam. 

2009
 • Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab Rahim. 2009. Pewujudan Garis Panduan Penjagaan Autoriti Hadith Dalam Penerbitan Karya Berunsur Agama Di Malaysia. Dlm. Mustaffa Abdullah, Fauzi Deraman dan Faisal Ahmad Shah (ed.). Khazanah al-Quran dan al-Hadith di Nusantara. h. 365-378. Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith, APIUM. 

2007
 • Isu-isu Dalam Makanan dan Pemakanan dari Perspektif Islam dan Sains Pemakanan 

Article In Academic Journals
2015
 • Munirah Abd Razzak, Rusni Mohamad, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Khadher Ahmad, & Fauzi Deraman, 2015. Black Color and Its Relationship with Human Genetics and Life Status in Hadith Perspective (Warna Hitam Dan Kaitannya Dengan Genetik Dan Taraf Manusia Dalam Perspektif Hadith) in Al-Bayan: Journal of Qur an and Hadith Studies, Academy of Islamic Studies, UM 13(1): 47-74 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Fazilah Mohd Basiron & Monika@ Munirah Abd Razzak. Fenomena Gempa Bumi: Tinjauan Awal Terhadap Kewujudannya Dalam Al-Quran, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNIZAR): 141-156 bil 9, Januari 2015, , ISSN 2289-6325 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nur Faeiqa Sabtia Radhzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Norrodzoh Hj Siren & Fauzi Deraman, 2015. Dissemination Of The Quranic Stories Via Radio: A Study Towards Ibrah (Lessons Learned) Programme On Ikim. fm in Global Journal Al- Thaqafah, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yussuf, Nurulwahidah Fauzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang, Rozana Othman & Mohd Farhan Md Ariffin. (2015).Bibliometric Analysis On Research Study Of Pomegranate: A Review Towards New Findings).Jurnal Ilmu Perpustakaan Khizanah Al- Hikmah, UIN Alauddin, Makasar. 3(1):11-19 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Selamat Amir, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak, Ahmad Farid Ibrahim. 2014. Terjemahan al-Qur an Bahasa Melayu: Penilaian Berasaskan Tafsīr Ilmī. Jurnal Usuluddin (Januari Jun 2014) 39:111-133. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (ISSN 1394-3723) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Tazli Sham Ab.Rahman & Monika @ Munirah Abd Razzak. 2014. Contributions Of Shaykh Abd Al-Majid Al-Zindani To Al-I jaz Al- Ilmi. Online Journal of Research in Islamic Studies. (May Aug 2014) Vol.1 No. 2:45-62. Kuala Lumpur:Academy of Islamis Studies, UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Fatin Nur Majdina Nordin, Zubaidah Abd Rahim,Monika @ Munirah Abd Razzak and Marina M. Bakri.The Practice of Using Chewing Stick (Salvadora persica) in Maintaining Oral Health: Knowledge, Perception and Attitude of Malaysian Muslims Adult, World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice): 351-359, 2014(ISSN 1818-4952) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nordin Fatin-Majdina, Haji Abd Rahim Zubaidah, Abd Razak Monica @ Munirah & Mohd Bakri Marina (2014) Effects of Salvadora persica extract on the bacterial population in single-species biofilm (Kesan ekstrak Salvadora persica terhadap populasi bakteria dalam biofilem spesis- tunggal). Sains Malaysiana, 43 (12). pp. 1889-1893 (ISI-Cited Publication)
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Sedek Ariffin dan Monika @ Munirah Abd Razak. 2014. Terapi Ruqyah Berasaskan al-Quran: Analisis Signifikan Dalam Rawatan Penyakit. Jurnal Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), bil.18: 87-125 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Monika @ Munirah Abd Razzak,Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Nur Asilah Ibrahim & Khadher Ahmad, White Colour According To Quran And Prophet Hadith: A Preliminary Analysis, International Journal On Quranic Research (ISSN:2180- 4893), (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Fauzi,D.,Amilah A.AR.,Ishak S.,Khadher, A.,Mustaffa A.,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,M.Murshidi M.N.,Jilani T.M., Sedek A., A.K. Kasar,Selamat A. & M.Roslan M.N.(2013), Establishing the Institute of Hadith (Dar Al-Hadith) in Malaysia: A Preliminary Study, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):196-202, 2013 (ISSN:1990-9233) (ISI/SCOPUS Cited Publication) (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 • Fauzi,D., W.Mazwati W.Y., Ishak S., Khadher,A., Mustaffa,A., Faisal,A.S., M.Y.Zulkifli, M.Y., Munirah,A.R., M.Murshidi,M.N., Jilani, T.M., Sedek,A., Ahmad K.Kasar, Selamat,A. & M.Roslan, M.N.(2013), Sheikh Ahmad Al-Fatani and His Bisyaratul 'Amilin wa Nazaratul ghafilin: A Contribution in Hadith Studies, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):191- 195,2013 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • Sedek A.,Mustaffa A.,Ishak S.,Khadher,A.,Fauzi,D.,,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,M.Murshidi M.N., Jilani T.M., , Ahmad K. Kasar,Selamat A., & M.Roslan M.N.(2013), Effective Techniques of Memorizing the Quran: A Study at Madrasah tahfiz Al-Quran, Terengganu,Malaysia, Middle East Journal of Scientific Research 13(1):45-48, 2013 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • A.Bazli,A.H., Selamat,A.,Zulkifli,M.Y., Monika @ Munirah,A.R. & A.Farid,I.,2013. Mistakes In Malay Translation Of The Meaning Of Holy Quran: A Correction Guided By Tafsir Ilmi Method, al-Bayan Journal published by Department of Al-Quran & Al- Hadith,Academy of Islamic Studies,University of Malaya (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • M.Murshidi M.N.,Ishak S.,Khadher, A.,Fauzi,D.,Mustaffa A.,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,Jilani T.M., Sedek A., Ahmad.K. Kasar, & M.Roslan M.N.(2013), The Rights of Khiyar (Option) in the Issue of Consumerism in Malaysia, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):154-161, 2013 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • Selamat,A., Ishak,S., Munirah,A.R., M.Y.Zulkifli,M.Y., Mustaffa,A., Faisal,A.S., Fauzi,D., Khadher, A., M.Murshidi,M.N., Jilani,T.M., Sedek,A., Ahmad K. Kasar, M.Roslan,M.N. & Faisal,A.H.(2013), Islam and Muslim in Multi-religion Society: Realities and Challenges in Sabah, Malaysia, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):145-153, 2013 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • Noor Fazilah Mohd Basiron & Monika @ Munirah binti Abd Razzak. Rujukan al-Quran dan al-Hadith dalam Penelitian Fenomena Gempa Bumi. Jurnal Usuluddin (Julai Disember 2014) 38:31-50. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (ISSN 1394-3723) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Nurul Hidayah Awang @ Ab Rahman, Monika @ Munirah Abdul Razzak,Mohd Zambri Zainuddin. 2012. Konsep Bintang Berpasangan Dari Aspek Nas Al-Quran Dan Astronomi. Jurnal al-Bayan. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Bil. 10. Mei 2012. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Fatin Nur Majdina Nordin, Siti Rabiatul Adawiyah S. Mohsain, Sumaiyah Mohd Tamizi, Monika @ Munirah Abd Razzak.The Sunnah Of Miswak (Salvadora Persica) And Its Potential To Improve Oral Health, Journal Revelation and Science, Kuliyyah of Science IIUM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Jilani B.T.M, Hazem H.H.Z., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Faisal A.S., Munirah A.R., Fauzi,D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Sedek A.,A.Kasar, Selamat A. & M.Roslan M.N.(2012), National Unity and Development from Islamic Point of Views, Middle East Journal Research 12(6):767-773, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • Mustaffa, A.,M.Y.Zulkifli M.Y., A.K.Kasar, Faisal, A.S., Ishak,S., Munirah A.R., Fauzi, D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., Selamat A.,Faisal A.H. & M.Roslan M.N.(2012), Sayyid Muhammad Rasyid Rida's Influence on Tafsir Studies in Malaysia, Middle East Journal Research 12(6):760-766, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)
 • Faisal A.S., M. Hasbullah S., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Munirah A.R, Fauzi,D. Khadher, A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., A.K. Kasar, Selamat A., & M.Roslan M.N.(2012), Jordan-Malaysia Relationship and its Influence on the Development of Hadith Studies in Malaysia, Middle East Journal Research 12(6):808-814, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Cited Publication)

2011
 • Nor 'Azzah kamri & Munirah Abd Razzak.2011.Pendekatan al-Quran dan al-Sunnah Dalam Mengurus Alam Sekitar. Jurnul Usuluddin.Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Munirah Abd Razzak.2011. Punica Granatum Bicara Al-Quran, Al-Hadith Dan Sains Perubatan Moden. Jurnal al-Bayan. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab Rahim. 2010. Penjagaan Kebersihan Diri Menurut Dimensi Islam dan Sains. Jurnal al-Bayan. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2005
 • Nur Faeiqa Sabtia Radhzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Norrodzoh Hj Siren & Fauzi Deraman, 2015. Dissemination Of The Quranic Stories Via Radio: A Study Towards Ibrah (Lessons Learned) Programme On Ikim. fm in Global Journal Al- Thaqafah, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah. (SCOPUS-Cited Publication)

Proceeding
2015
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Fauzi Deraman,Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Monika @ Munirah Abd Razzak & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusuff. 2015. Polemics In The Malaysian Muslim Community:Understanding The Role Of Postmodern Islamic Medicine, Prosiding International Conference on Multidisciplinary Academic Research & Global Innovation (MARGI-2015), Beijing, China, on August 25-26, 2015 at Courtyard Marriott Beijing North East, Beijing, China. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim & Norrozdoh @ Raudhah Hj Siren.2015. Program Realiti Agama Da i TV3: Analisis Dari Perspektif Pendekatan Wasatiyyah, Prosiding of 5th International Conference on Islam in Malay World (ICON IMAD V), anjuran Prince Songkla University pada 12 14 September 2015,hlm. 269-279 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab Rahim,Pemikiran Hadith Dr Abdul Hayei Abdul Sukor,Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2015, Kolej Universiti Islam Melaka on 5- 6 November, hlm. 1-16. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim & Norsuriati Haslina Md Zain.2015. Kepekaan Guru Agama Terhadap Produk Halal: Tinjauan di Sekolah Rendah Agama Wilayah Persekutuan Kuala LUmpur, Prosiding Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa & Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015), anjuran Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malakysia (UKM), Kolej Pengajian Islam Johor(MARSAH) dengan kerjasama Institut Agama Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia pada 18-22 September 2015,hlm. 320-326 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak et.al. 2015. Kriteria Dalam Penilaian Terhadap Istilah Pemakanan Sunnah: Antara Realiti Pengamalan Dengan Fakta Berasaskan Fiqh Daripada Nas. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015, hlm.53-64 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Liyana Nadzirah Md Saril, Nor Hizwani Ahmad Thohir, Nik Mohd Zaim Ab Rahim. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran Melalui Program Televisyen: Kajian Di TV Al-Hijrah, Prosiding The 4rd International Quranic Conference 2014, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 14-15 April 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ismu Ridha, S.TH & Monika @ Munirah Abd Razzak Konsep Moderatisme Dalam Perspektif Al-Qur an: Satu Analisis Mewujudkan Kembali Aceh Yang Moderat. Prosiding The 4th International Quranic Conference 2014, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 14-15 April 2014(E-ISBN 978-967-12182-6-6) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • 1.Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, Nur Saadah bt Hamisan @ Khair , Adnan Bin Mohamed Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak, Nurul Jannah Zainan Nazri , Mardiana bt Mat Ishak. Colour From The Perspective Of Hadith: An Overview, Prosiding of International Conference On Liberal Arts And Social Sciences (ICOLASS 2014), anjuran CRI USM pada 25 29 APRIL 2014, : 249-269, 2014 (ISBN 978-967-394-190-2) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Monika @ Munirah Abd Razaak, Ishak Hj Suliaman & Fauzi Deraman. 2014. Practice of Long Distance Treatment Method among Healing Practitioners in Malaysia: Analysis from Islamic Perspective. Prosiding INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN ACADEMIC RESEARCH (ETAR 2014), 25 Nov 2014 to 26 Nov 2014, Globalilluminators and Telkom University, Indonesia, hlm.107 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Selamat Bin Amir, Dr. Monika @ Munirah Abd Razzak, Prof Dato Dr. Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, (2013), Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengenalan Terhadap Metode al-Sha'rawi Dalam Tafsir al-Sha'rawi, Prosiding The 3rd International Quranic COnference 2013, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 13-14 Mac 2013 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Selamat Amir, Prof. Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Yusoff, Dr. Monika @ Munirah Abd Razzak, (2013), Manhaj Muhammad Mutawallli al-Sha'rawi terhadap i'jaz al- Quran: Satu analisis. SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN KALI KETIGA (SWAT) 2013 PERINGKAT ANTARABANGSA yang akan dilangsungkan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM pada 20 - 21 November 2013 (Accepted for publication) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Syahadatul Hafizah binti Abdullah & Monika @ Munirah binti Abd Razzak, Attitude Therapy: Restoring Holistic Health of Malaysian Women, proceeding of World Conference on Islamic Thought, Kolej Islam Darul Ridzuan, Perak, 11-12 September 2012 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Dr. Munirah Abd. Razak, Selamat Bin Amir, Prof. Dato.Dr. Zulkifli Haji Mohd Yusoff. 2012. Aplikasi Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengamatan Awal Terhadap Manhaj Awal Terhadap Manhaj Zaghlul Al- Najjar Dalam Tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah Fi-Al-Quran Al-Karim. The 2nd Annual International Quranic Conference 2012,ms:127-142 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Bazli Ahmad Hilmi, Zulkifli Haji Mohd Yusoff & Monika @ Munirah Abd Razak, 2012. Kesilapan Dalam Terjemahan Makna Al-Quran: Satu Pembetulan Berasaskan Kaedah Tafsir Ilmi, International Seminar on Al-Quran in Contemporary Society (SQ2012), 1-2 December 2012, Kuala Terengganu, Terengganu (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thuraya Ahmad & Munirah Abd. Razzak. 2012. Analisis Kepelbagaian Warna Batuan Igneus Dalam Ayat 27, Surah Fatir. The 2nd Annual International Quranic Conference 2012,ms:106-113 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Nor `Azzah Kamri & Munirah Abd Razzak. 2011. Mekanisme al-Quran dan al-Sunah dalam Menangani Krisis Alam Sekitar. Prosiding Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institut Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek, hh. 151-178 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin dan Monika @ Munirah Abd Razzak. 2011. Kejuhudan Sheikh Idris Al-Marbawi Dalam Usaha Menghasilkan Tafsir Quran Al-Marbawi. Prosiding The Annual International Qur'anic Conference 2011 Centre of Quranic Research (CQR), hlm 218-230. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab. Rahim & Khadher Ahmad. 2011. Sumbangan Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Memartabatkan Al-Quran Dan Al-Sunnah: Tumpuan Kitab Tafsir Surah Yasin, Seminar Serantau Usuluddin Di Intitusi Pengajian Tinggi Abad Ke 21: Cabaran Dan Prospek, Universiti Islam Sultan Syarif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam. 4-5 April 2011., hlm. 317-340. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Nor `Azzah Kamri & Munirah Abd Razzak (2010), Pengurusan Alam Sekitar Beretika Berpandukan Hadith Rasulullah S.A.W., Prosiding Seminar Warisan Nabawi Kali Kedua (SWAN 2010), Universiti Sains Islam Malaysia (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Munirah Abd Razzak. 2008. Siwak: Rasionaliti Penggunaannya dari Perspektif Hadith dan Sains Pergigian. Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Malaysia-Indonesia, hlm. 336-341. 
 • Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab. Rahim. 2008. Pewujudan Garis Panduan Penjagaan Autoriti Hadith dalam Penerbitan Karya Berunsur Agama di Malaysia. Prosiding Seminar Warisan Quran dan Hadith Nusantara 2008 (SIQAH), hlm. 280-288. 
 • Nik Mohd Zaim Ab Rahim & Munirah Abd Razzak. 2008. Pemerkasaan Hadith Nabi s.a.w Menerusi Takhrij Dalam Penulisan Berunsur Agama di Malaysia dan Indonesia. Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Malaysia-Indonesia, hlm. 350-355. 

2006
 • Munirah Abd Razzak & Nik Mohd Zaim Ab. Rahim. 2006. Pendidikan Kepenggunaan Tentang Pelabelan Makanan dalam Pemilihan Makanan Halal. Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan 2006, hlm. 313-322. 

Translations
2002
 • Translation of Tafsir al-Munir chapter 27, on September year 2002, Intel Multi Media and Publication, Petaling Jaya Selangor and the pages is about 96. 

Mass Media(Newspaper,radio,tv,popular Magazine)
2014
 • Munirah Abd Razzak. 2014. Kolum al-Quran dan Sains: Rahsia dalam Wuduk. Majalah Infiniti, Januari 2014, Selangor: Utusan Karya, h. 26-29. 

2013
 • Tadabbur dalam Al-Quran, IKIM.FM, setiap Rabu jam 9.15pm, (State), Jun 2013 

List Of Written Works That Have Not Been Published
2006
 • Nik Mohd Zaim Ab Rahim & Munirah Abd Razzak. 2006. Pemakanan Menurut Perspektif Islam dan Sains Pemakanan. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Islam Hadhari dan Pembangunan Masyarakat 2006. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Parit Raja, Batu Pahat. 12-13 April 2006. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Safe and Health Uses of Fruits and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal Importance in Islamic Products in Malaysia, Co-Researcher, 01/10/2014, Skim Geran Penyelidikan Trans-Displin (TRGS), 30/09/2017, Co-Researcher, 2014-2017, Skim Geran Penyelidikan Trans-Displin(TRGS), National
 • The Roles Of Electronic Mass Media In Transfering Islamic Knowledge In Malaysia (peranan Media Elektronik Dlam Pemindahan Ilmu Islam Di Malaysia), Principal Investigator(PI), 20/12/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), 19/06/2016
 • PUSAT RAWATAN ALTERNATIF BERTERASKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: KAJIAN DI MALAYSIA, Co-Researcher, 08/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 08/05/2014
 • KOMPILASI ASPEK WARNA DI DALAM AL-QURAN DAN AL-HADITH SERTA KESANNYA KEPADA MANUSIA, Principal Investigator(PI), 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • EVOLUSI BINTANG : KOMPARATIF ANTARA NAS AL-QURAN DENGAN PENDAPAT SAINTIS MODEN MENGENAI KELAHIRAN DAN KEMATIAN BINTANG, Principal Investigator(PI), 01/11/2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 31/10/2011
 • TAFSIR QURAN AL-MARBAWI: KAJIAN MANUSKRIP MELAYU, Principal Investigator(PI), 01/07/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 31/12/2010

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, bagi DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL-QURAN DAN AL-SUNNAH SECARA KERJASAMA DENGAN KOLEJ UNIVERSITI ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS), 2011-2012, KOLEJ TEKNOLOGI DARUL NAIM
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, bagi Ijazah Sarjana Muda al-Quran dan al-Sunnah dengan komunikasi, Consultant, 2012-2012, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) BANDAR SERI PUTRA, BANGI,
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, bagi Ijazah Sarjana Muda al-Quran dan al-Sunnah dengan Qiraat, Consultant, 2012-2012, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, 2012, Agensi Kelayakan Malaysia, 2012-2012, DARUL QURAN, JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, bagi ijazah SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH (QIRAAT), 2012-2012, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
 • Penggubal Kurikulum DINI Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Consultant, 2012-2013, JAKIM
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Panel Penilai, bagi DIPLOMA USULUDDIN, INSTITUT PENGAJIAN TINGGI ISLAM PERLIS, PANEL PENILAI, 2013-2013, INSTITUT PENGAJIAN TINGGI ISLAM PERLIS
 • AHLI JAWATANKUASA PENASIHAT AKADEMIK, Consultant, 2014-2014, Darul Quran JAKIM
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Consultant, 2014-2017, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • "Bronze Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk " Peranan Media Elektronik Dalam Mentranfer Ilmu Islam Di Malaysia " Sempena Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, (NATIONAL)
 • "Bronze Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Peranan Media Elektronik Dalam Penyebaran Ilmu Islam Di Malaysia" Sempena Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014 yang berlangsung pada 21-25 April 2014 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014 , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Kompilasi Warna Dalam Al-Quran dan Al-Hadith" Sempena Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014 yang berlangsung pada 21-25 April 2014 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014 , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Penyelidikan Terhadap Tumbuhan dan Herba Dalam al-Quran dan al-Hadith: Satu Tinjauan Bibliometrik Terhadap Inai, Delima, Selasih, Kapur Barus dan Bidara" Sempena Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, (NATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Conference
 • Isu-isu Dalam Makanan dan Pemakanan dari Perspektif Islam dan Sains Pemakanan, Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan II, 05 Jun 2006 to 06 Jun 2006, Jabatan Usuluddin & Falsafah UKM dan IAIN Sunam Ampel, Surabaya, (International)
 • Pemakanan Menurut al-Quran dan al-Hadith, Seminar Kebangsaan Islam Hadhari 2006, 12 Apr 2006 to 13 Apr 2006, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, KuiTTHO, (National)
Event Organiser
 • Committee, The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2015 (MUSNAD III), Department of al-Quran and al-Hadith APIUM,MENANGANI SALAH FAHAM DAN PENYELEWENGAN TERHADAP HADITH NABI, The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2015 (MUSNAD III, 27 Oct 2015 to 28 Oct 2015, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith APIUM, (International)
 • Commitee, International Conference on Tajdid in the Qur anic Studies (MUTTASIQ 14), 18 Nov 2013 to 19 Nov 2014, Department of al-Quran & al-Hadith, APIUM Kuala Lumpur, International Conference on Tajdid in the Qur anic Studies (MUTTASIQ 14), 18 Nov 2014 to 19 Nov 2014, Department of al-Quran & al-Hadith, (International)
 • Committee, International Confenrence on Wasatiyyah in Qur'an and Sunnah adn Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 26 Sep 2013 to 26 Sep 2013, University of Malaya and Islamic University in Madinah, International Confenrence on Wasatiyyah in Qur'an and Sunnah adn Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 26 Sep 2013 to 26 Sep 2013, University of Malaya and Islamic University in Madinah, (International)
 • Commitee, International Seminar on Islamic Manuscripts 2013 (ISIM), 01 Jul 2013 to 02 Jul 2013, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, International Seminar on Islamic Manuscripts 2013 (ISIM), 01 Jul 2013 to 02 Jul 2013, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, (International)
 • Committee, The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2013 (MUSNAD II), 03 Jul 2013 to 04 Jul 2013, Department of al-Quran and al-Hadith APIUM, The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2013 (MUSNAD II), 03 Jul 2013 to 04 Jul 2013, Department of al-Quran and al-Hadith APIUM, (International)
Presenter
 • Kepekaan Guru Agama Terhadap Produk Halal: Tinjauan di Sekolah Rendah Agama Wilayah Persekutuan Kuala LUmpur, Persidangan Antarabangsa Fiqh Semasa & Perundangan Islam 2015 (PAFSPI 2015), 18 Dec 2015 to 22 Dec 2015, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malakysia (UKM), Kolej Pengajian Islam Johor(MARSAH) dengan kerjasama Institut Agama Islam Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia, (International)
 • GAYA PENYAMPAIAN PROGRAM AGAMA: KAJIAN TERHADAP RANCANGAN 30 MINIT USTAZ DON, Seminar Antarabangsa Media dan Da'wah, 17 Dec 2015 to 17 Dec 2015, Jabatan Da'wah dan Pembangunan Insan, (International)
 • Program Realiti Agama Da i TV3: Analisis Dari Perspektif Pendekatan Wasatiyyah, 5th International Conference on Islam in Malay World (ICON IMAD V), 01 Oct 2015
 • WARNA HIJAU MENURUT PERSPEKTIF HADITH, KAITANNYA DENGAN PEMAKAIAN DAN CAHAYA, SEMINAR ANTARABANGSA SUNNAH NABAWIAH KE-3: (MUSNAD III) MENANGANI SALAH FAHAM DAN PENYELEWENGAN TERHADAP HADITH NABI, 27 Oct 2015 to 28 Oct 2015, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith APIUM, (International)
 • Colour From The Perspective Of Hadith: An Overview, International Conference On Liberal Arts And Social Sciences (ICOLASS 2014), 01 Jul 2014, (International)
 • Aplikasi Media Elektonik Sebagai Medium Pembelajaran Al-Quran: Kajian Terhadap Televisyen Islam Di Malaysia, International Conference on Tajdid in the Qur anic Studies (MUTTASIQ 14, 18 Nov 2014 to 19 Nov 2014, Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM Kuala Lumpur, (International)
 • Konsep Moderatisme Dalam Perspektif Al-Qur an: Satu Analisis Mewujudkan Kembali Aceh Yang Moderat, The 4th International Quranic Conference 2014, 01 Jul 2014, (International)
 • Elemen Saintifik Dalam Tafsir Al-Quran: Satu Pengenalan Terhadap Metode al-Sha'rawi Dalam Tafsir al-Sha'rawi,The 3rd International Quranic COnference 2013, anjuran Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 13-14 Mac 2013, The 3rd International Quranic COnference 2013, 13 Mar 2013 to 14 Mar 2013, Centre of Quranic Research (CQR) Universiti Malaya, (International)
 • Analisis Kepelbagaian Warna Batuan Igneus Dalam Ayat 27, Surah Fatir., The 2nd Annual International Quranic Conference, Centre Of Quranic Research (CQR) 22 -23 Februari 2012., 22 Feb 2012 to 23 Feb 2012, Centre Of Quranic Research (CQR, (International)
 • Attitude Therapy: Restoring Holistic Health of Malaysian Women, World Conference on Islamic Thought, 01 Sep 2012
 • GEMPA BUMI DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT, PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM 2012, 03 Jul 2012 to 06 Jul 2012, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam., (National)
 • Hadith-hadith mengenai anjing Tumpuan kepada isu pemeliharaan dan pengharamannya daripada perspektif Hadith Ahkam, Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), 12 Jul 2011 to 13 Jul 2011, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (International)
 • Konsep Bintang Dari Perspektif Tafsiran Nas Al-Quran., Seminar Wahyu Asas Tamadun (SWAT),, 22 Sep 2011 to 23 Sep 2011, USIM, (International)
 • HADITH-HADITH MENGENAI ANJING: TUMPUAN KEPADA ISU PEMELIHARAAN DAN PENGHARAMANNYA DARIPADA PERSPEKTIF HADITH AHKAM, Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), 12 Jul 2011 to 13 May 2011, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (International)
 • SIWAK DAN KESIHATAN: TINJAUAN PERBANDINGAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS, Persidangan Ilmu Kemanusiaan Antarabangsa 2011 Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 14 Jun 2011 to 16 Jun 2011, Universiti Sains Malaysia, (International)
 • MEKANISME AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM MENANGANI KRISIS ALAM SEKITAR, SEMINAR SERANTAU USULUDDIN DI INTITUSI PENGAJIAN TINGGI ABAD KE 21: CABARAN DAN PROSPEK, 01 May 2011, FACULTY OF USULUDDIN, SULTAN SHARIF ALI ISLAMIC UNIVERSITY, BRUNEI DARUSSALAM, (International)
 • Al-I Jaz Al- Ilmi Di Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah: Satu Sorotan, The Annual International Quranic Conference, 11 Jan 2011 to 12 Jan 2011, Centre Of Quranic Research (CQR), (International)
 • Kejuhudan Sheikh Idris Al-Marbawi Dalam Usaha Menghasilkan Tafsir Quran Al-Marbawi., The Annual International Quranic Conference, 11 Jan 2011 to 12 Jan 2011, Centre Of Quranic Research (CQR), (International)
 • Zaghlul al-Najjar: Sumbangannya Terhadap Perkembangan Tafsir Ilmiy, Seminar Wahyu Asas Tamadun (SWAT), USIM, 22 - 23 September 2011. (International), 22 Sep 2011 to 23 Sep 2011, USIM, (International)
 • Pengurusan Alam Sekitar Beretika Berpandukan Hadith Rasulullah S.A.W., Seminar Warisan Al-Sunnah Nabawi 2010 (SWAN), 28 Jul 2010 to 29 Jul 2010
 • Pemerkasaan Hadith Nabi s.a.w Menerusi Takhrij Dalam Penulisan Berunsur Agama di Malaysia dan Indonesia., Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Malaysia-Indonesia, 17 Jun 2008 to 18 Jun 2009, IAIN Jamiah Ar-Raniry, Banda Aceh & Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM, (International)
 • Pewujudan Garis Panduan Penjagaan Autoriti Hadith dalam Penerbitan Karya Berunsur Agama di Malaysia., Prosiding Seminar Warisan Quran dan Hadith Nusantara, 27 Aug 2008 to 28 Aug 2008, Jabatan al-Quran dan al-Hadith APIUM, (International)
 • Siwak: Rasionaliti Penggunaannya dari Perspektif Hadith dan Sains Pergigian., Prosiding Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Malaysia-Indonesia, 17 Jun 2008 to 18 Jun 2008, IAIN Jamiah Ar-Raniry, Banda Aceh & Jabatan Usuluddin dan Falsafah UKM, (International)
 • Pendidikan Kepenggunaan Tentang Pelabelan Makanan dalam Pemilihan Makanan Halal., Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan, 26 Jul 2006 to 27 Jul 2006, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam APIUM, (National)

SUPERVISION


Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)
 • 2010/2011, 7, 3
 • 2011/2012, 10, 3
 • 2012/2013, 9, 3
 • Post Graduate Level
  (Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
  Completed
  • Masters Degree, Nurul Hidayah Awang @ Ab Rahman, KITARAN HIDUP BINTANG: KAJIAN KOMPARATIF DI ANTARA TAFSIRAN AL-QURAN DAN TEORI SAINS, 2009/2010
  • Masters Degree, Noor Fazilah Bt Mohd Basiron, PENGURUSAN BENCANA GEMPA BUMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS MODEN, 2009/2010
  • Masters Degree, Tazlie Sham Bin Ab. Rahman, Sumbangan Shaykh 'Abd al-Majid Al-Zindani Dalam Bidang I'jaz Al-'Ilmi: Tumpuan kepada kitabnya Ta'sill Al-I'jaz Al-'Ilmi fi al-Quran wa al-Al-Sunnah, 2009/2010
  • Masters Degree, Fatin Normajdina Binti Nordin, KESAN PENGGUNAAN KAYU SUGI TERHADAP KESIHATAN GIGI DAN MULUT: KAJIAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS, 2010/2011
  • Masters Degree, Zuraini Binti Abd Shaer, METODOLOGI TAFSIR AYAT HUKUM OLEH AL-SYIRBINI DALAM KITAB AL-SIRAJ AL-MUNIR: KAJIAN KHUSUS TERHADAP SURAH AL-NUR, 2004/2005
  • Masters Degree, Ahmad Bazli Bin Ahmad Hilmi, KESILAPAN DALAM TERJEMAHAN MAKNA AL-QUR AN: ANALISIS KAEDAH TAFSIR ILMI, 2011/2012

  Ongoing
  • Masters Degree, Shahadatul Hafizah Binti Abdullah, WARNA MENURUT AL-QURAN DAN SAINS: TUMPUAN TERHADAP RAWATAN PENYAKIT WANITA DI ATTITUDE THERAPY, 2009/2010
  • Masters Degree, Noor Aishah Bt Mohd Zainudin, PROFESSOR DR. ZAGHLUL AN-NAJJAR: SUMBANGANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN TAFSIR ILMI, 2010/2011
  • Masters Degree, Muhammad Siddiq Bin Nazri, TAFSIRAN SAINTIFIK SAYYID QUTB DALAM FI DHILAL AL-QURAN, 2011/2012
  • Masters Degree, Mohd Shafiq Abdullah, PENGUASAAN BACAAN AL-QURAN OLEH ORANG ASLI : KAJIAN DI PERKAMPUNGAN ULU BATU DAN BUKIT LEGONG, GOMBAK, SELANGORSatu Kajian Di PERKIM Kebangsaan, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur., 2011/2012
  • Doctoral Degree (PhD), Selamat Amir, Elemen Saintifik Dalam Al-Quran : Analisis Terhadap Teks Tafsir Al-Sya rawi Karangan Muhammmad Mutawalli Al-Sya rawi, 2011/2012
  • Doctoral Degree (PhD), Maslina Binti Muhammad, PENTAFSIRAN AL-QURAN OLEH WANITA: KAJIAN METODOLOGI NAILAH HASYIM SABRI DALAM TAFSIR AL-MUBSIR LI NUR AL-QURAN, 2011/2012
  • Doctoral Degree (PhD), M Shahrul Nizam Bin Abdul Hali, Manhaj Siyasi Dalam Pentafsiran Al-Quran : Kajian Terhadap Kitab Tafsir Karya Tuan Guru Nik Abdul Aziz B Nik Mat, 2011/2012
  • Doctoral Degree (PhD), Lukman Afandi, THE SCIENTIFIC INTERPRETATION OF AL-QURAN VIA INTERNET: AN ANALYSIS OF ABDULDAEM KAHEEL'S APPROACH IN HIS WEBSITE, 2012/2013
  • Masters Degree, Siti Nurwanis Binti Mohamed, KULIAH TAFSIR TUAN GURU DATO NIK ABDUL AZIZ NIK MAT DI MEDAN ILMU, KOTA BHARU: KAJIAN KEFAHAMANNYA TERHADAP RAKYAT KELANTAN, 2013/2014
  • Masters Degree, Hajar Hazwani Binti Abdullah, THE AUTHORITY OF LEARNING AL-QUR'ĀN IN WEBSITES; AN ANALYSIS OF BAYYINAH.COM, 2012/2013
  • Masters Degree, Ismu Ridha, Pengajian Hermaneutik Pusat Pengajian Acheh: Kajian di IAIN, 2013/2014
  • Masters Degree, Noor Hidayah Bt Jamhari, Kaedah Pengajaran Kursus Al-quran dan Sains di IPT: Kajian Perbandingan di USIM DAN KUIS, 2011/2012
  • Masters Degree, Adibah Nazliah Salih, Pemikiran Fakhr al-razi di dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb dan Hussin Tabatabai di dalam tafsir al-Mizan: Kajian Perbandingan, 2012/2013
  First Degree/Diploma/Pre-Degree
  (Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)
  Completed
  • Basic of Halal Haram Kit and Its Relation with Islam, 2009/2010, 80074
  • Faktor Kejayaan Gerakan Islam Menurut Al-Quran: Kajian Analisis pada Surah Al-Fath, 2009/2010, 80081
  • Sayuran di dalam al-Quran: Tumpuan aspek perubatan, 2009/2010, 80091
  • Labah-labah Menurut Al-Quran dan Sains, 2009/2010, 80097
  • Burung Menurut Perspektif Al-Quran dan Sains: Tumpuan Terhadap Fungsi Burung dalam Kehidupan Manusia, 2009/2010, 80055
  • KATAK MENURUT AL-QURAN DAN SAINS: LARANGAN MEMBUNUH DAN MEMAKANNYA., 2011/2012, 90040
  • MANFAAT UNTA MENURUT AL-QURAN DAN SAINS, 2012/2013, 90715
  • TUMBUHAN AL-HABB DI DALAM AL-QURAN: ANALISIS DARI ASPEK PEMAKANAN DAN PERUBATAN, 2014/2015, 110014

  EXPERT LINKAGES
  (Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


  • BENGKEL KURIKULUM DINI, JAKIM, 2012, 6, (National)
  • Panel Penilai dan Ahli Mesyuarat, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2013, 12, (National)

  EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
  (Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


  • Panel Penilai dan Ahli Mesyuarat, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Consultant , 2013-2013, (National)
  • PROJEK PEMETAAN PENYELIDIKAN AL-QURAN/ISLAM DAN SAINS, IKIM, PENYUMBANG MAKLUMAT, 5 Disember 2014-5 Januari 2015, (National)
  • PAKAR PEMBINAAN ITEM BAGI PEMBANGUNAN MODUL, FAKULTI PENDIDIKAN, Resource Person, 2015-2015

  TEACHING
  (Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


  First Degree
  • QURAN AND SCIENCE, 2005/2006(2), 48, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2007/2008(2), 100, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2008/2009(1), 60, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2008/2009(2), 95, 0
  • KAJIAN BIBLIOGRAFI TAFSIR, 2008/2009(1), 23, 0
  • AL-QASAS FI AL-QURAN WA AL-HADITH, 2008/2009(2), 23, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2009/2010(1), 107, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2009/2010(2), 16, 0
  • AL-QASAS FI AL-QURAN WA AL-HADITH, 2009/2010(2), 9, 0
  • QURAN AND SCIENCE, 2010/2011(2), 25, 3
  • TEXTUAL STUDIES OF QURANIC INTERPRETATION, 2010/2011(2), 14, 3
  • QURAN AND SCIENCE, 2010/2011(1), 40, 3
  • TEXTUAL STUDIES OF QURANIC INTERPRETATION, 2010/2011(1), 4, 3
  • QURANIC INTERPRETATION, 2010/2011(1), 30, 3
  • QURAN AND SCIENCE, 2011/2012(1), 37, 0
  • AL-QASAS FI AL-QURAN WA AL-HADITH, 2011/2012(1), 8, 0
  • TEXTUAL STUDIES OF QURANIC INTERPRETATION, 2011/2012(1), 10, 0
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2011/2012(1), 10, 0
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2010/2011(2), 300, 1
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2011/2012(2), 334, 1
  • EXEGESIS TEXTUAL STUDY, 2011/2012(2), 14, 3
  • REVEALED KNOWLEDGE AND NATURE PHENOMENON, 2011/2012(2), 45, 3
  • QURAN AND SCIENCE, 2011/2012(2), 13, 3
  • QURAN AND SCIENCE, 2011/2012(2), 6, 3
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2012/2013(2), 295, 1
  • MODERN APPROACH IN QURANIC EXEGESIS, 2012/2013(2), 14, 3
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2012/2013(1), 51, 1
  • QURAN AND SCIENCE, 2012/2013(1), 3, 3
  • AL-QURAN DAN SAINS, 2012/2013(1), 16, 3
  • AL-QASAS FI AL-QURAN WA AL-HADITH, 2012/2013(1), 2, 3
  • QURANIC AND HADITH STUDIES IN ICT APPLICATIONS, 2013/2014(1), 6, 3
  • SCIENCE TOWARD AL-QUR'AN AND PROPHET TRADITION, 2012/2013(2), 22, 3
  • REVEALED KNOWLEDGE AND NATURE PHENOMENON, 2012/2013(2), 18, 1
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2013/2014(1), 37, 1
  • SCIENCE TOWARD AL-QUR'AN AND PROPHET TRADITION, 2013/2014(2), 33, 3
  • CONTEMPORARY ISSUE IN AL-QURAN AND AL-HADITH STUDIES, 2014/2015(1), 35, 3
  • REVEALED KNOWLEDGE AND NATURE PHENOMENON, 2013/2014(2), 56, 3
  • QURANIC AND HADITH STUDIES IN ICT APPLICATIONS, 2014/2015(1), 42, 3
  • QURANIC AND HADITH STUDIES IN ICT APPLICATIONS, 2015/2016(1), 19, 3
  • REVEALED KNOWLEDGE AND NATURE PHENOMENON, 2014/2015(2), 20, 3
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2014/2015(2), 386, 1
  • SCIENCE TOWARD AL-QUR'AN AND PROPHET TRADITION, 2014/2015(2), 36, 3
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2015/2016(1), 86, 1
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2013/2014(2), 252, 1
  • MODERN APPROACH IN QURANIC EXEGESIS, 2013/2014(2), 23, 3
  • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2014/2015(1), 67, 1

  EVALUATION ACTIVITIES
  (Description), (Evaluation Activity),(Year).


  • TAFSIR ALIRAN PEMBAHARUAN DI INDONESIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TAFSIR AL-AZHAR OLEH HAMKA DAN TAFSIR AL-MISBAH OLEH M. QURAISH SHIHAB, Thesis ,  (2011)
  • I'JAZ 'ILMI DALAM AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG KEJADIAN MANUSIA: KAJIAN PENDEKATAN DAKWAH, Thesis ,  (2012)
  • PERUMPAMAAN MELAYU: KAJIAN TERHADAP PENGGUNAANNYA OLEH HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR JUZ 27, Thesis ,  (2012)
  • AL-QUR'AN DAN DIALOG, Article In Journal ,  (2012)
  • Improve Design for Automated Tajweed Checking Rules Engine of Quranic verse Recitation: A Review, Article In Journal ,  (2011)
  • BEBERAPA UNSUR PEMIKIRAN KRITIS DALAM KITAB JAWI: SUATU PENGENALAN, ARTICLE IN BOOK CHAPTER ,  (2012-2012)
  • Institusi Pendidikan Sebelum Madrasah Nizamiyyah, ARTICLE IN BOOK CHAPTER ,  (2012-2012)
  • ISLAMISASI SENI MUZIK SEBAGAI HIBURAN ALTERNATIF: SATU ANALISIS DARI PERSPEKTIF PENDEKATAN DAKWAH, ARTICLE IN BOOK CHAPTER ,  (2012-2012)
  • Pengurusan Emosi Dalam Surah Maryam Ayat 21 Hingga 26, Article In Journal ,  (2012-2012)
  • ISRAILIYYAT DALAM MANUSKRIP MELAYU: KAJIAN TERHADP HIKAYAT MUKJIZAT NABI(Malay Parable: A Study on HAMKA Application in his Tafsir Al-Azhar Part 27), Thesis ,  (2012-2012)
  • PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJIAN AL-QUR AN DALAM KALANGAN MASYARAKAT FELDA: KAJIAN DI FELDA BUKIT GOH, KUANTAN, PAHANG (Implementation and Effectiveness of Quranic Learning Methodology among the Felda Community: A Study at Felda Bukit Goh, Kuantan, Pahang), Thesis ,  (2012-2012)
  • TAFSIR BI AL-RA YI: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN SYEIKH MUHAMMAD AL-GHAZALI DALAM AL-MAHAWIR AL-KHAMSAH LI AL-QURAN AL-KARIM (Tafsir bi al-Ra yi: A Study on Syeikh Muhammad al-Ghazali s Thought in his Book al-Mahawir al-Khamsah li al-Quran al-Karim), Thesis ,  (2012-2012)
  • Halal Haram dalam Makanan dan Bioteknologi dalam Islam. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka., Book ,  (2013-2013)
  • Wa'd al-Banat dalam al-Quran dan kaitannya Dengan Pembuangan Masa Kini, Project paper ,  (2010-2010)
  • Fatwa Pengharaman Wanita Haid Masuk Ke Masjid Bagi Tujuan Pembelajaran: Suatu Analisa, Article In Journal ,  (2013-2013)
  • Assessor PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' SITI SARAH BINTI IZHAM (IGB100043), Jabatan Al-Quran & Al-Hadith , Akademi Pengajian Islam, UM, Dissertation , 
  • An Analytical Study On Two Modern Approaches to Science in The Quran: Tantawi And Bucaille., Thesis ,  (2013-2013)
  • Assessor PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' AISYAH BINTI DOLLAH @ ABDULLAH (IHA090032), Jabatan Al-Quran & Al-Hadith , Akademi Pengajian Islam, UM, Thesis ,  (2013-2013)
  • Halia Menurut Perspektif al-Quran dan Sains: Tumpuan Terhadap Kegunaannya Dalam Kehidupan Manusia, Project paper ,  (2011-2011)
  • PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' Raihana Abdul Wahab (IHA090005)Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, UM. Proses Kematian Bintang: Analisis dari perspektif Islam dan Astronomi, Dissertation ,  (2013-2013)
  • PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' MOHAMED AKHIRUDDIN BIN IBRAHIM (IHA090006)Jabatan Al-Quran & Al-Hadith , Akademi Pengajian Islam, UM., Thesis ,  (2012-2012)
  • An Analytical Study On Two Modern Approaches to Science in The Quran: Tantawi And Bucaille, Thesis ,  (2013-2013)
  • Mosque As A Centre Of Education For Women: Study In Jamek Manjak, Syria, Article In Journal , 
  • IBRAH KALIMAH BASMALAH MENURUT KACAMATA MATEMATIK, Article In Journal ,  (2013-2013)
  • Buku Halal Haram dalam Makanan dan Bioteknologi dalam Islam oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Book ,  (2013-2013)
  • Nyamuk Menurut Perspektif Al-Quran dan Sains: Mudarat dan Manfaat, Project paper ,  (2012-2012)
  • Perumpamaan dalam al-Quran, Project paper ,  (2009-2010)
  • Tafsir Ayat Hukum: Analisis Metodologi Pentafsiran al-Kiya al-Harrasi, Project paper ,  (2010-2010)
  • PENGAJIAN TAFSIR DI DAYAH TERPADU AL-MUSLIMUN, ACHEH UTARA: ANALISIS METODE PENGAJARAN DAN KEBERKESANANNYA, Thesis ,  (2014-2014)
  • PEMIKIRAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI DALAM TAFSIR AL- MARAGHI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAJIAN TAFSIR DI MALAYSIA, Thesis ,  (2015-2015)
  • SUMBANGAN JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH UNIVERSITI MALAYA TERHADAP PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA, PROJECT PAPER ,  (2014-2015)
  • PEMBENTUKAN PERSONALITI REMAJA: TUMPUAN TERHADAP KISAH-KISAH DI DALAM AL-QURAN, PROJECT PAPER ,  (2014-2015)
  • AMALAN NAZAR MASYARAKAT ACEH BESAR, INDONESIA: KAJIAN PERBANDINGAN DENGAN NAZAR IBU MARYAM DALAM AL-QUR AN, Disertation ,  (2015-2015)
  • MANHAJ AL-ISTIDLAL PARA PENDAKWAH: KAJIAN TERHADAP KOLEKSI CERAMAH DI YOUTUBE, PROJECT PAPER ,  (2014-2015)
  • Contribution of Muhammad bin Ahmad Al-Kelantani (1887 1967) in Quranic Tajwid: A Study on Muqaddimah al-Mubtadi fi Tajwid al-Quran, Disertation ,  (2015-2015)

  CONTRIBUTION TO SOCIETY
  (Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


  • Penceramah bagi kuliah Fiqh Mar'ah Anjuran PMAPIUM , (University), 15-May-15 until 15-May-15
  • "Jumble Sale" donated to Tabung Kebajikan Pelajar APIUM in April 2015., (University), 07-Apr-15 until 09-Apr-15
  • Organizer for The International Conference on Tajdid in the Qur anic Studies (MUTTASIQ 14), 18 Nov 2014 to 19 Nov 2014, Department of al-Quran & al-Hadith, APIUM Kuala Lumpur., (International), 18-Nov-14 until 19-Nov-14
  • Academic Committee in The 4th Annual International Quranic Conference 2014, 14 April 2014 to 15 April 2014, Department of al-Quran & al-Hadith, APIUM Kuala Lumpur., (International), 14-Apr-14 until 15-Apr-14
  • Panel Penilai Geran Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP) dan peruntukan penyelidikan Pascasiswazah (PPP), (University), 07-Apr-14
  • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Program Pengajian Jabatan al-Quran dan al-Hadith, (Department), 04-Feb-14 until 02-Feb-16
  • Peserta Latihan Pengisian Maklumat Kursus Dalam Student Knowledge Management System (SKMS), (Ptj), 09-Jan-14 until 10-Jan-14
  • Penceramah bagi kuliah Fiqh Mar'ah Anjuran PMAPIUM, (University), 22-Nov-13 until 22-Nov-13
  • Resource Person/Penyelaras Kursus GXEX1417 Jalinan Masyarakat bagi program pengajian di Jabatan al-Quran dan al-Hadith mulai 24 September 2013 sehingga 16 Februari 2014, (University), 24-Sep-13 until 16-Feb-14
  • Organizer for The International Seminar of Sunnah Nabawiyyah: Reality and Contemporary Issue II (MUSNAD II), (International), 03-Jul-13 until 04-Jul-13
  • Organizer for The International Seminar of Islamic Manuscripts, (International), 01-Jul-13 until 02-Jul-13
  • Tenaga Pengajar Program Islamic Studies APIUM-SWEDEN , (International), 14-Jun-13 until 20-Jul-13
  • The 3rd International Conference for Numerical Miracles in the Holy Quran, (International), 22-Sep-12 until 23-Sep-12
  • Session Mederator in The International Seminar on Research In Islamic Studies II . Department of Quran and Hadith University Malaya(International) , (International), 16-Feb-12 until 16-Feb-12
  • Organizer for The International Seminar on Research In Islamic Studies II. , (International), 15-Feb-12 until 16-Feb-12
  • Kelas Fardu Ain dan Pengajian al-Quran di Fasa 1 L, Bandar Tasik Kesuma, Beranang. , (Community), 01-Jan-12
  • Session Mederator in World Congress for islamic History and civilization. Department of Islamic and Civilization University Malaya(International), (International), 10-Oct-11 until 11-Oct-11
  • AJK Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti Dan Cabaran Semasa (Musnad),Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya., (International), 12-Jul-11 until 13-Jul-11
  • AJK dalam The Annual International Quranic Conference, Centre Of Quranic Research (CQR) , (International), 11-Jan-11 until 12-Jan-11
  • Kelas Fardu Ain dan Pengajian al-Quran di Fasa 1 L, Bandar Tasik Kesuma, Beranang. , (Community), 01-Jul-09
  • Kelas Fardu Ain dan Pengajian al-Quran di Fasa 1 L, Bandar Tasik Kesuma, Beranang. , (Community), 01-Jul-08
  • Kelas Fardu Ain dan Pengajian al-Quran di Fasa 1 L, Bandar Tasik Kesuma, Beranang., (Community), 01-Jul-07