PERSONAL DETAILS


Dr. Mohd Anuar Bin Ramli

Senior Lecturer
Department of Fiqh and Usul
Academy of Islamic Studies
 
  +603-79676037
  mohdanuar@um.edu.my
  Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
Homepage
  http://malaya.academia.edu/MOHDANUARRAMLI
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/D-1402-2011  

BIOGRAPHY


Mohd Anuar Ramli (Ph.D). Dilahirkan di Kulim Kedah. Anak kepada pasangan Allahyarham Hj. Ramli Ismail & Hajjah Sofiah Ariffin. Anak ke IX dari 10 orang adik beradik. Mendapat pendidikan awal di Sek Keb Junjong (1982-1988), kemudian menyambung peringkat menengah di Sek Men Agama Tarbiyah Diniah, Kulim (1989-1994), peringkat asasi syariah di Nilam Puri (1996-1997), peringkat Ijazah Sarjana Muda Syariah (1998-2000), Ijazah Sarjana (2001-2004) dan Ijazah Doktor Falsafah (2005-2010) di Universiti Malaya. Kini bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Bidang pengkhususan adalah Pengajian Islam, Fiqh Budaya, Fiqh Gender, Fiqh Kepenggunaan & Fiqh al-Nawazil.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).AREAS OF EXPERTISE
(Area).
RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Chapter In Book
2014
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2014. Elemen Najis Dalam Barangan Gunaan: Satu Pengantar, Isu Halal Kontemporari II. Serdang:Penerbit UPM. 
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2014. Isu Sensitif Berkaitan Dengan Penggunaan Alkohol Dalam Barangan Pengguna. Isu Sensitif II. Serdang: UPM Press. 
 • Nur Farhani binti Zarmani & Mohd Anuar Ramli. 2014. Penggunaan Sutur dalam Industri Peranti Halal di Malaysia, Isu Halal Kontemporari II. Serdang:Penerbit UPM. 
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah, 2014. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Menangani Isu Sensitif Kalangan Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Isu Sensitif II. Serdang: UPM Press. 
 • Mohd Anuar Ramli et al., Isu-isu Dalam Program Silent Mentor Di MILES, Universiti Malaya: Kajian Dari Perspektif Hukum Islam, dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (eds.). Islam dan Ketamadunan:Kemasyarakatan dan Isu Semasa, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 495-510. 
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Anuar Ramli, Muhammad Ikhlas Rosele, Urgensi Counter-Discourse Terhadap Aliran Liberal: Tumpuan Terhadap Ayat Al-Baqarah (2): 282 , dlm. Sedek Ariffin et al. Tajdid in Qur'anic Studies. hlm.193- 212. Kuala Lumpur: Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, 279-294. 
 • Mohd Anuar Ramli et al., "Urgensi Pembangunan Fiqh Kontemporari di Malaysia", dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (eds.). Islam dan Ketamadunan:Kemasyarakatan dan Isu Semasa,Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,511-520. 

2013
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Mohd Anuar Ramli. 2013. Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nurdeng Deuraseh et al.(eds.). Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia. Serdang: Penerbit UPM, hlm. 118-125. 
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2013. Analisis Gender Dalam Budaya Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. dlm. Nurdeng Deuraseh et al. (eds.). Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia. Serdang: Penerbit UPM, hlm. 99-106 
 • Mohd Anuar Ramli,Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammaddin Abdul Niri, Mohammad Aizat Jamaludin & Saadan Man. 2013. Pengambilkiraan Nilai Saintifik Semasa Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Di Malaysia. dlm Saadan Man et al. (eds.). Dimensi Penyelidikan Astronomi Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, 105-120. 
 • Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2013. Sumbangan Nur Al-Din Al-Raniri Dalam Hukum Sedekah: Analisis Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim. Dlm. Sedek Ariffin & Mohamad Hasbullah Salim (pnyt). Manuskrip Islam: Kelangsungan Dan Cabaran, hlm. 13-24. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. 
 • Paizah Hj Ismail,Mohd Anuar Ramli & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Pengenalpastian Elemen Al-Tasyabbuh (Penyerupaan) Dalam Budaya Perkahwinan Masyarakat Islam Kontemporari Dalam Rangka Mempertahankan Sunnah Nabawiyyah. Dlm. Khadher Ahmad, Mohamad Hasbullah Salim & Fauzi Deraman (pnyt). Sunnah Nabawiah Survival dan Cabaran, hlm. 393-406. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith. 
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Ahmad Badri Abdullah. 2013. "Makanan Halal Haram Menurut Perspektif Islam: Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa". dalam Isu Halal Kontemporari. Serdang: Penerbit UPM. 
 • Muhammad Ikhlas, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Zakat atas Syarikat: Analisis Teoretikal, dalam Noraini Mohamad et al., Islamic Philantropy for Ummah Excellence. Shah Alam: Institut Kajian Zakat Malaysia, 637-646. 

2012
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Isu Sensitif Berkaitan Dengan Kepenggunaan Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia.(pnyt.) Amini Amir Abdullah. Isu-Isu Sensitif Dalam Hubungan Etnik di Malaysia. Serdang: UPM Press. hh. 125-140. 
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Aplikasi Istihalah dalam Produk Berasaskan Alkohol: Satu Pendekatan Integratif. (pnty.) Khadher Ahmad & Sedek Ariffin. Transformasi Penyelidikan dalam Bidang Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi APIUM. pp. 491-498. 
 • Mohd Anuar Ramli et al. 2012. Pendidikan Kepenggunaan Halal di Malaysia, dlm. Norarfan Zainal et al. (pnyt). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hh. 148-152. 
 • Mohd Anuar Ramli et al. 2012. Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Menjana Budaya Ilmu di Alam Melayu, dlm. Norarfan Zainal et al. (pnyt). Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, hh. 285-289. 
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Aplikasi Ijtihad Kontemporari Dalam Menangani Isu-isu Halal Semasa. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 
 • Mohd Norhusairi bin Mat Hussin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Pengambilkiraan `Urf & Adat Masyarakat Setempat: Analisis Terhadap Amalan Harta Sepencarian. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 
 • Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2012. Aplikasi Pendekatan Analisis Sistem Dalam Hukum Islam Semasa. dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM. 

2011
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2011. Pengantar Kepenggunaan Islam. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, hh. 1-5. 
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Sumber Asas Terhadap Penentuan Halal Haram Terhadap Barang Gunaan. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, hh. 20-37. 
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Sumber Alternatif Dalam Penentuan Halal Haram. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, 38-48. 
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Kriteria Makanan Yang Baik dan Buruk Menurut Perspektif Kepenggunaan Islam. dlm. Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaludin (pnyt.), Halal Haram dalam Kepenggunaan Islam Semasa. Serdang: UPM Press, 65-83. 
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Hadis Misoginis: Satu Ulasan. dlm. Fauzi Deraman, Ishak Suliaman dan Faisal Ahmad Shah (pnyt.) Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith. 

2006
 • Mohd Anuar Ramli, Noor Naemah Abd Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad, 2006. Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Terpilih dalam Wan Abd. Hamid Wan Teh & Anisah Hj. Zainal Abidin (eds.), Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. hlm. 637-668. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. 

Article In Academic Journals
2015
 • Mohamad Zaim Isamail, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Anuar Ramli. 2015. Pemerkasaan Wakaf Di Malaysia: Satu Sorotan. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 9 (1): 1-13 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Mohd Anuar Ramli, 2015. Islamisasi Awal Di Pahang: Satu Tinjauan Teori, Jurnal Kemanusiaan, 24 (1): 1-14. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli 2015. Women s Involvement in Cybercrime: A Premilinary Study. Journal of Advances in Humanities 3(3): 266-270. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Nur Khaini Hasma Kamarudin & Mohd Anuar Ramli, 2015. Halal Executive s Perception Towards Halal Training Programme Based on Training Needs Analysis, The International Journal Of Humanities & Social Studies, 3 (1), 1-10. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Al-Jallalah : Konsep Dan Fatwa Semasa Di Malaysia. Jurnal INFAD, USIM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli & Syamsul Azizul Marinsah. 2014. Kepercayan Kenan Dalam Masyarakat Melayu-Islam: Kajian Dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Manusia & Masyarakat UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2014. Pengambilkiraan nilai setempat (al-'Urf) dalam Penetapan Hukum Islam Terhadap Makanan Halalan Tayyiba. International Journal of Social Policy and Society, UPM, 10(1): 73-88. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2014. The Dimension of Islamic Jurisprudence (Fiqh) As Islamic Applied Ethics: A Brief Analysis. World Journal of Islamic History and Civilization. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Paizah Ismail, Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah & Mohammad Aizat Jamaludin. 2014. Misunderstanding of Women s Right of Inheritance in Islam: Between Uniformity and Plurality. al-Shajarah (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (al-Tasyabbuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia. Jurnal Fiqh, 11 (1): 1-28 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli & Nik Rasyidah Binti Mohamad. 2014. Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan Di Melaka: Penilaian Dari Perspektif Islam, Jurnal Basirah(submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Menjamin Keharmonian Masyarakat Majmuk Di Malaysia, Jurnal Hadhari (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nurul Asmida Saad & Mohd Anuar Ramli. 2014. Sumbangan M.B. Hooker Dalam Kajian Adat Melayu. Jurnal Muqaddimah (submitted). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Hafiz Jamaludin, Mohd Norhusairi Mat Husin, Mohd Anuar Ramli. 2014. "Istihsan Dengan Urf Atau Adat Dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencarian". 'Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences. (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Akmal Sidik. 2014. Pembinaan Kearifan Tempatan Dalam Korpus Hukum Islam (Fiqh) Di Alam Melayu: Satu Tinjauan. Jurnal Jebat. UKM. (reviewed) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli,Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2014. Perspektif Ibn Taimiyyah Tentang al- Tasyabbuh Dalam Sambutan Perayaan Bukan Islam. Jurnal Majlis Islam Sarawak (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin, & Mariam Abdul Latif. 2014. Pembangunan Modul Pendidikan Kepenggunaan Halal (PKH) Di Malaysia: Satu Cadangan , Jurnal MALIM. (submitted) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar, Saadan bin Man, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2014. Aplikasi Pendekatan Al-Tadakhul Dalam Hukum Islam: Satu Huraian (submitted). Jurnal Basirah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele,Mohd Anuar Ramli, Mohamad Zaim Isamail, Mohd Farhan Md Ariffin, "Zakah on Agriculture Reformation: An Analysis in Malaysia" Sains Humanika (Jurnal Teknologi), UTM, 3(1), 47-53. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifudden Shaikh Mohd Salleh, Mohammad Naqib Hamdan. 2014. Urgent Development on Contemporary Medical Fiqh in Malaysia, International Journal of Nusantara Islam, 2 (2): 81-88. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nur Farhani Zarmania, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen, "Development of halal medical devices in Malaysia: Recommendation and challenges", Online Journal of Research in Islamic Studies, Vol. 1, No. 3 (September- December 2014), 57-67. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohamad Zaim bin Isamail, Mohd Anuar bin Ramli, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Farhan Md Ariffin (2014), Critical Analysis Of Islamic Housing Refinance Through Musharakah Mutanaqisah Contract, in Journal of Modern Accounting and Auditing (Review) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Ahmad Badri Abdullah, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin, Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Postmodernism Approach In Islamic Jurisprudence (fiqh). Middle-East Journal of Scientific Research 13 (1): 33-40 (SCOPUS-Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Shahidra Abdul Khalil, Mohammad Aizat Jamaludin, Saadan Man, Ahmad Badri Abdullah & Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Muslim-Exegeses Perspective on Creation of the First Woman: A Brief Discussion. Middle East Journal of Scientific Research. 13 (1). pp. 41-44. (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2012. Pemikiran Nur Al-Din Al-Raniri Dalam Hukum Zakat: Analisis Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim, Jurnal Pengajian Melayu, 23, 237-255. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahmad Faisal Mahdi, Zalina Ibrahim. 2013. Gender Analysis in Contemporary Islamic Discourse. Asian Social Science 9(7): 62-74. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail, Ahmad Badri Abdullah,Mohammad Aizat Jamaludin(2013). Fenomena Al- Tasyabbuh (Penyerupaan) Dalam Sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Syariah, 21(1): 21- 42. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abdul Rahman, Raihanah Hj Azahari, Sa'adan Man, Anisah Ab Ghani, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Shamsiah Mohamad, Luqman Abdullah, Ridzwan Ahmad, Rushdi Ramli, Mohd Anuar Ramli, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Transformasi Pengajian Tinggi Aliran Islam di Malaysia : Satu Sorotan. Online journal of Islamic Education (O-jIE)UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pendemokrasian Ilmu Di Alam Melayu. Online journal of Islamic Education (O-jIE) UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj ABdullah, Paizah Hj Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013. Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal. Jurnal Fiqh, 10 (2013) 31- 56. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in His Fiqh Al Zakah. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 1(3): 1-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah & Mohammad Aizat Jamaludin. 2013. Perkembangan Hukum Islam (Fiqh) Pasca Modenisme: Analisis Terhadap Isu-Isu Gender. Jurnal Usuluddin. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Perobatan Masa Kini. Jurnal Ar-Risalah, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 119-138 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Roselea,Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli.2013.Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in His Fiqh Al Zakah.JEEIR. 1 (3): 2-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Zalina Ibrahim, Linda Dana, Ahmad Faisal Mahdi, Mohamad Zaid Mohd Zin, Mohd Anuar Ramli, Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Evaluation of Malaysian Retail Service Quality, Asian Social Science 9(4): 14-26. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2013. Hak Pusaka Wanita: Antara Ketetapan Syarak Dan Dinamisme Budaya Tempatan. Jurnal Syariah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian: Satu Analisis . Jurnal Majlis Islam Sarawak. JAIS. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Ahmad Badri Abdullah, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Norhusairi Mat Hussin & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Aplikasi Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam Semasa: Analisis Isu Gender. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari. UNISZA. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli. 2013. Metodologi Analisis Gender Dalam Hukum Islam. Jurnal Syariah. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Interaction of Plural Society in Malaysia: Diatribe or Dialogue. World Journal of Islamic History and Civilization. 2 (1): 53-57. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohd Norhusairi Mat Hussin & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Elemen Sumbangan Dalam Pembahagian Harta Sepencarian: Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia. Jurnal Esteem, UiTM Pulau Pinang, 8 (2). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim & Suhaimi Ab Rahman, 2012. Fiqh Istihalah: Integration Of Sciences And Islamic Law. Revelation and Science.IIUM 2(02):49-55. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli. 2012. Analisis Gender Dalam Hukum Islam.Jurnal Fiqh, 9 (2012) 137-162. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Sumbangan Syeikh Muhammad Arshad b. Abdullah al-Banjari dalam Fiqh al-At imah (Makanan) di dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Jurnal al-Tamaddun APIUM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2012. Prinsip Hubungan Sosial Bagi Menangani Konflik Dalam Masyarakat Malaysia Berteraskan Islam. Jurnal Peradaban UM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Anuar Ramli, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Rushdi Ramli and Ridzwan Ahmad. 2012. The The Development of Islamic Astronomy Studies in Higher Learning Institutions in Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research, 12 (1): 108-113 (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Mariam Abdul Latif. 2012. Halal Sensitivity Index (HSI): A Study on the Small and Medium Scale Entrepreneur (SME) in Malaysia. PROCEDIA-Social and Behavioral Sciences. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Rahimin Affandi Abd Rahim, Ruzman Md Noor, Mohd Anuar Ramli & Norhayati Md Dahlal. 2012. Pemodenan dan Kesejahteraan Manusia dari Perspektif Orientalisme. 2012. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy. 39(2), 1-23. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Rahimin Affandi Abd. Rahim, Mohd Anuar Ramli, Paizah Ismail and Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. Dialog Antara Agama: Realiti dan Prospek di Malaysia. Kajian Malaysia. USM, 29(2): 91 110 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Uruf Majmuk: Konsep Dan Amalannya Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Jurnal Fiqh, APIUM. 8. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Paizah Ismail & Nor Hayati Mohd Dahlal. 2011. "Islam dan Perubahan Sosial di Malaysia: Analisis terhadap Pemikiran Konsep Fiqh Semasa". Jurnal Manusia & Masyarakat. UM. 21. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli.2010. Pemikiran "Mesra Gender" Dalam Karya Fiqh Ulama Klasik. Jurnal Syariah 18(2): 277-298. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Mohd Anuar Ramli. 2010. Kepimpinan Perempuan Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan. Jurnal Pengajian Melayu. UM, 21: 141-155. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli. Pemikiran Teologi Wanita Islam di Malaysia: Satu Analisis. Perspektif: Jurnal Sains Sosial & Kemanusiaan. UPSI. 2 (1):84-107. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli. 2011. Bias Gender Dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam Dengan Tradisi Tempatan. Jurnal Fiqh, APIUM, 7 (2010) 49-70. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim,Mohd Anuar Ramli,Nor Hayati Md Dahlal (2010), Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (THE REFORMATION OF ISLAMIC LEGAL THOUGHT IN INDONESIA, Journal of Southeast Asian Studies, UM, 15(1): 13-37. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Paizah Ismail, and Rahimin Affandi Abdul Rahim, and Mohammaddin Abdul Niri, and Mohd Anuar Ramli, and Mohammad Aizat Jamaludin, (2008) Pembaharuan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Islam di Malaysia: Satu Analisis Terhadap Teori dan Cabaran [Revitalization of Islamic Public Education Institutions (PHEI) in Malaysia..]. Masalah Pendidikan, 31 (1). pp. 193-214. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2015
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Zurina Mohamed Noor, Mohd Anuar Ramli & Mohd Ikhlas Rosele. 2015. Kerangka Pemikiran Wasatiyyah: Satu Pengenalan. Prosiding Seminar Wasatiyyah & Keharmonian Sosial, hlm. 89-118. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Afiqah Salahudin & Mohd Anuar Ramli. 2015. Isu-isu Halal Dalam Produk Berasaskan Daging. Prosiding Seminar Fiqh Semasa, hlm. 1-7. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syamsul Azizul Marinsah, Abdul Qayyum Aminnuddin & Mohd Anuar Ramli. 2015. Manhaj Wasatiyyah Dalam Menangani Fenomena Sinkretisme Dalam 'Urf dan Adat Masyarakat Bajau: Kajian di Daerah Semporna Sabah. Prosiding Seminar Fiqh Semasa, hlm. 281-288. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Naqib Hamdan, Nur Hidayati Zainol & Mohd Anuar Ramli. 2015. Kesan Perkembangan Sains dan Teknologi Terhadap Perubahan Ijtihad Fiqh: Analisis Terhadap Tempoh Maksimum Kehamilan Dan Darah Haid Perempuan Mengandung. Prosiding Seminar Fiqh Semasa, hlm. 100-107. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nur Farhani Zarmani, Mohd Anuar Ramli & Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh. 2015. Ke Arah Pembangunan Peranti Perubatan Halal: Isu-isu Dalam Rantaian Bekalan Halal. Prosiding Seminar Fiqh Semasa. hlm. 220-224. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli. 2015. Amalan Tradisi Masyarakat Bajau di Semporna Sabah: Kajian Menurut Hukum Islam. Prosiding International Conference on Human Sciences, hlm. 333-343. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh & Mohd Anuar Ramli. 2015. Penggunaan Alkohol Dalam Penghasilan Produk Makanan dan Minuman Menurut Perspektif Fiqh, Prosiding Seminar Fiqh Semasa, hlm. 8-11. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2015. Potensi Zakat Syarikat di Malaysia: Satu Tinjauan. Prosiding Persidangan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi, hlm. 39-52. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Nurhidayah Sharifuddin, Nurul Hidayah Mohd Noor, Siti Aisyah Che Sulong & Mohd Anuar Ramli. 2015. Rawatan Kecederaan Berasaskan Teknik Platelet-Rich Plasma Menurut Perspektif Halal Haram. Prosiding Seminar Fiqh Semasa, hlm. 466-471. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2014
 • Mohd Anuar, Mohd Farhan, Paizah, Rahimin Affandi, Larangan Tasyabbuh dan Aplikasinya dalam Interaksi Sosial dengan orang Bukan Islam di Malaysia berteraskan pendekatan wasatiyyah, Proceeding International Conference on Islamic Thought IV, (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Mohd Anuar Ramli & Basyirah Zainol. 2014. Al-Raniri dan Islam di Pahang: Satu Analisis. Prosiding Kolokium Islam Pahang, hlm. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Farhani, Mohd Anuar & Shaikh Saifuddeen, 2014. Halal Authentication of Surgical Sutures Through Experimental Techniques, Proceeding Malaysia International Halal Research and Education,53 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Rahimin Affandi, Ridwan, Mohd Anuar, Paizah & Fatimah. 2014. Pengajian Syariah di Zaman Global: Pengalaman Jabatan Fiqh & Usul APIUM, Proceeding Regional Convention on Islamic Studies, hh. 543-559. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Farhani, Mohd Anuar & Shaikh Mohd Saifuddeen, 2014. The ethical aspects of halal certification of medical devices in Malaysia, Proceeding 15th Asian Bioethics Conference (ABC 15, pp. 301-304. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Paizah binti Haji Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013. Relevansi Mazhab Shafi`i dalam Menangani Isu Kontemporari di Nusantara. Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i. hlm. 1-8. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Luqman Haji Abdullah, Paizah Hj Ismail, Mohd Anuar Ramli, Wan Zulkifli Wan Hassan, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Ummi Farahin Yassin & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Kedudukan Mazhab Shafi`i dalam fatwa-Fatwa Zakat Di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010,Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, hlm. 139-155. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Abdul Karim Bin Ali, Noor Naemah Binti Abdul Rahman, Raihanah Binti Hj Azahari, Sa'adan Bin Man, Anisah Binti Ab Ghani, Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim, Shamsiah Binti Mohamad, Luqman Bin Haji Abdullah, Ridzwan Bin Ahmad, Rushdi Bin Ramli, Mohd Anuar Bin Ramli & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Penerapan Mazhab Shafi`i dalam Pengajaran & Pembelajaran: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari Dalam Mazhab Shafi`i, hlm. 173-196. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender Dengan Dekonstruksi Tafsiran Ulama Klasik. Prosiding The 3rd Annual International Quranic Conference, hlm. 186-205. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Mariam Abdul Latif & Saifol Bahli. 2013. Peranan Institusi Latihan Halal dalam Pembangunan Pendidikan Halal di Malaysia. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI, hlm. 217-219. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2013. منهج الوسطية في العلاقة الاجتماعية بين المسلم وغير المسلم في تعدد المجتمع ماليزيا Proceeding International Conference on Wasatiyyah in Quran and Sunnah and Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, hlm. 197-214. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohd Anuar Ramli. 2013. Metodologi Penetapan Hukum al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3. Sintok: UUM, 241-250. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Naemah Abdul Rahman,Saadan Man,Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2013. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) dalam Pembinaan Fiqh Kontemporari, Proceeding International Conference on Wasatiyyah in Quran and Sunnah and Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, hlm. 255-264. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Suhaimi Ab. Rahman, Russly Abd Rahman, Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid, Dzulkifly Mat Hashim dan Mohd Anuar Ramli. 2013. Penentuan Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Islam Dan Sains, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh & Mohd Anuar Ramli. 2013. Dinamika Hukum Islam Dalam Menangani Kemajuan Sains & Teknologi Semasa, Prosiding The 3rd International Conference On Islam In Malaya-World, hlm. 435-443. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al-Jina i Menurut Sistem Perundangan Islam. International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, hlm. 539-551. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Anisah Ab. Ghani, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh, Fauwaz Fadzil & Muhammad Ikhlas Rosele. 2013. Pengambilkiraan Teori Al-Maslahah Menurut Al-Ghazali Dan Al-Syatibi Dan Relevansinya Dalam Menangani Isu-Isu Perubatan Semasa, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Mohammad Aizat Jamaludin, Nurdeng Deuraseh, Mohd Anuar Ramli dan Irwan Subri. 2013. Penggunaan Tanduk Dalam Perubatan Menurut Perspektif Syarak, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh, (30). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli & Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. 2013. Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam: Aplikasi Terhadap Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Makanan Dan Minuman. The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syamsul Azizul Marinsah & Mohd Anuar Ramli. 2013. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Dalam Kajian Usul Al- Fiqh Gunaan. The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Badri Abdullah, Paizah Hj Ismail & Mohd Anuar Ramli. 2013, Aplikasi Kaedah Fiqh Dalam Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dengan Orang Bukan Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia, Prosiding International Seminar on Usul Fiqh. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail & Ahmad Badri Abdullah. 2013. Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Majmuk Di Malaysia. Prosiding The 3rd International Conference On Islam In Malaya- World, hlm. 348-359. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Syamsul Azizul Marinsah, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Asyraf Ahmad Termimi & Mohd Anuar Ramli. 2013. Fenomena Sinkretisme Dalam Amalan Tradisi Masyarakat Bajau: Kajian Di Daerah Semporna Sabah. 5th Social Sciences Postgraduate National Seminar. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Mohd Anuar Ramli. 2012. Hak Pewarisan Wanita: Antara Ketetapan Syariat Dengan Tuntutan Perubahan Sosial, Proceeding of International Conference on Rights of Muslim Women in the Modern World,UNISSA, Brunei, 75-84. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Analisis Gender Dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. Proceeding of International Conference on Rights of Muslim Women in the Modern World. pp. 1-11. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Ahmad Badri Abdullah & Mohd Anuar Ramli. 2012. Fiqh Posmodenisme : Analisis Terhadap Isu-Isu Gender. Proceeding of World Conference on Islamic Thought 2012, Kuala Kangsar: Kolej Universiti Islam, no. 58. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. 2012. Indeks Sensitiviti Halal (Halal Sensitivity Index (HSI)) : Kajian Terhadap Pengusaha Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Malaysia. Proceedings of International Halal Conference (INHAC)2012. Shah Alam: UiTM. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Mohd Anuar Ramli, Shuhaimi Mustafa & Mahmood Zuhdi Ab Majid. 2012. Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan. Prosiding National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, IIUM. pp. 24-38. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli, 2012. Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah Of Agricultural Wealth As Reflected In His Fiqh Al Zakah: A Brief Survey. Prosiding National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, IIUM. pp. 287-297. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Mohammad Aizat Jamaludin, Nor Nadiha Mohd Zaki, Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim and Suhaimi Ab Rahman. 2011. Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Products. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, pp 174-78. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Fiqh Analysis on the Legal Status of Coprophagous Animals: A Special Reference to the Malaysian Aquaculture Industry. International Fisheries Symposium. pp. 213-15. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Suhaimi Ab Rahman. 2011. Pemikiran Ulama Melayu Klasik Tentang Pemakanan. World Congress for Islamic History & Civilization. hh. 85-98. 
 • Mohd Anuar Ramli,Mohammad Aizat Bin Jamaludin, & Suhaimi Ab. Rahman. 2011. Pengambilkiraan al-'uruf dalam penetapan hukum Islam terhadap makanan halal. Proceedings 6th UUM International Legal Conference 2011 (ILC2011).vol. 2, pp. 37-45. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohammaddin Abdul Niri. 2008. Pengaruh IPTA Islam didalam Program Pembangunan Modal Insan di Malaysia: Satu Analisis Semasa. Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun, 5 Mac 2008, Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Universiti Sains Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Mohammaddin Abdul Niri. 2008. Re-engineering of Islamic higher educational system in Malaysia: An analysis upon recent studies. Conference on Malaysian Study of Islam, 28th June 2008, Department of Theology, Religious and Islamic Studies, University of Wales, Lampeter, UK. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • Projek Penyelidikan Fatwa JAKIM- Pendermaan Rahim, Co-Investigator, 2014-2014, JAKIM, National
 • Shariah Issues in Halal Food Authentication Technology, Principal Investigator(PI), 19/09/2014, Grand Challenge - SBS (Equitable Society), 31/12/2015
 • Penggunaan Sutur dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis dari Perspektif Islam dan Sains, Co-Investigator, 2013-2015, Postgraduate Research Grant(PPP), National
 • Penggunaan Sutur dalam bidang Perubatan Halal : Analisis dari Perspektif Islam dan Sains, Principal Investigator(PI), 01/12/2013, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, 30/11/2015
 • Kajian Eksploratif Terhadap Budaya ('Uruf) Pemakanan Halal Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di ASEAN, Co-Investigator, 2013-2014, ERGS
 • KONFLIK FATWA DI MALAYSIA: FENOMENA DAN RANGKA PENYELESAIANNYA, Co-Researcher, 27/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 27/05/2014
 • TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM MUSIM PERAYAAN MASYARAKAT MAJMUK MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP AMALAN MASYARAKAT ISLAM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, Principal Investigator(PI), 30/10/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 27/12/2013
 • Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Co-Investigator, 2012-2013, JAKIM- Penyelidikan Fatwa, National
 • Transformasi Dalam Pengajian Tinggi Aliran Islam Di Malaysia, Co-Researcher, 30/06/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 29/06/2013
 • Patterns of Contemporary Ijtihad and Ikhtilaf in Malay World and The Middle East: A Comparative Study, Co-Researcher, 08/11/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 08/11/2014
 • Analisis Gender Dalam Kitab Tafsir: Perbandingan Antara Kitab Tafsir Klasik & Kontemporari, Principal Investigator(PI), 2011-2012, BANTUAN KECIL PENYELIDIKAN, National
 • Pembaharuan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Bagi Menjana Program Pembangunan Modal Islam Di Malaysia, Coordinator, 2007-2009, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • "BUDAYA PEMAKANAN DALAM PERSPEKTIF `URUF: SATU PENGENALAN", Advisor, 2011-2011, Laboratori Polisi dan Pengurusan, Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH), Universiti Putra Malaysia
 • Buku "ISTIHALAH KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK MAKANAN HALAL", Book Reviewer, 2012-2012, Penerbit Universiti Putra Malaysia
 • Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Consultant, 2013-2013, JAKIM

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • "Bronze Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Analisis Fatwa-fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000-2013: Kajian di Negara Brunei Darussalam", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Bronze Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Analisis Hadith Mengenai Haiwan Fasiq Dalam Kutub al-Sittah", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Gold Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Penggunaan Sutur Dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis Dari Perspektif Islam dan Sains", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Konflik Fatwa Di Malaysia: Fenomena dan Rangka Penyelesaiannya", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Penggunaan Rawatan Platelet-Rich Plasma Menurut Perspektif Hukum Islam", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Penggunaan Sel Stem Dalam Pengkulturan Daging: Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam, Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • "Silver Medal" bagi Pertandingan Poster Penyelidikan bertajuk "Penggunaan Teknologi Autentikasi Halal Dalam Isu Daging Halal Menurut Islam", Minggu Terbuka Akademik APIUM 2015 yang berlangsung pada 20-24 April 2015 anjuran Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, APIUM. , Academy of Islamic Studies, University of Malaya., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015, (PTJ)
 • Pingat Emas, Poster, RESEARCH INVENTION AND INNOVATION DESIGN (RIID) 2012, UiTM MELAKA, 2012, (NATIONAL)
 • Pingat Gangsa, "Pembangunan Modul Pendidikan Kepenggunaan Halal Di Malaysia: Satu Cadangan", International Syariah Compliant Idea, Innovation, Invention and Design 2014, UiTM, 2014, (INTERNATIONAL)
 • Pingat Gangsa, "Penggunaan Sutur dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis dari Perspektif Islam dan Sains", Poster, Minggu Terbuka Akademik (MiTA 14), 2014, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014, (NATIONAL)
 • Pingat Perak, "Kaedah Alternatif Verifikasi Halal Haram Dalam Perundangan Islam" PAMERAN REKACIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI MALAYSIA 2012, UPM, 2012, (UNIVERSITY)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Oral
 • The ethical aspects of halal certification of medical devices in Malaysia, 15th Asian Bioethics Conference (ABC 15), 01 Sep 2014 to 09 Sep 2014, TheAsianBioethicsAssociation(ABA), (International)
 • Eating Culture among ASEAN Countries and Its Implication towards Development of Regional Halal Industries, Malaysia International Halal Research and Education, 02 Dec 2014 to 03 Dec 2014, IPPH, UPM, (International)
 • Halal Authentication of Surgical Sutures Through Experimental Techniques, Malaysia International Halal Research and Education, 02 Dec 2014 to 03 Dec 2014, IPPH-UPM, (International)
 • Food Culture ( Uruf) Among Muslim Community in Borneo: An Exploratory Research, Malaysia International Halal Research and Education, 02 Dec 2014 to 03 Dec 2014, IPPH-UPM, (International)
 • The Application of The Doctrine of Al-Istibra in Modern Aquaculture Industry, International Fisheries Symposium 2011, 03 Oct 2011 to 05 Oct 2011, UMT, (International)
 • Pembangunan Peranti Perubatan Halal Di Malaysia: Cadangan dan Cabaran, International Conference on Human Sustainability, 09 Apr 2014 to 10 Apr 2014, UTHM, (International)
 • Ijtihad Baru Dalam Isu Semasa: Realiti dan Cabaran, International Conference on Human Sustainability, 09 Apr 2014 to 10 Apr 2014, UTHM, (International)
 • Larangan Tasyabbuh dan Aplikasinya dalam Interaksi Sosial dengan orang Bukan Islam di Malaysia berteraskan pendekatan wasatiyyah, International Conference on Islamic Thought IV, 09 Dec 2014 to 10 Dec 2014, JAPI-APIUM, (International)
 • Fiqh Haiwan Perosak Menurut Tafsir Al-Qurtubi: Satu Analisis, 4th Annual International Qur anic Conference 2014, 14 Apr 2014 to 15 Apr 2014, CENTRE OF QURANIC RESEARCH, (International)
 • Istihlak in application of catgut surgical sutures in Malaysia, International Halal Conference (INHAC 2014), 17 Nov 2014 to 18 Nov 2014, UiTM, (International)
 • Module Development of Halal Consumerism in Malaysia: A Proposal, International Halal Conference (INHAC 2014), 17 Nov 2014 to 18 Nov 2014, UiTM, (International)
 • Urgensi Counter-Discourse Terhadap Aliran Liberal:Tumpuan Terhadap Ayat al-Baqarah 2:282, International Conference On Tajdid Qur anic Studies, 18 Nov 2014 to 19 Nov 2014, JQH-APIUM, (International)
 • Al-Raniri dan Islam di Pahang: Satu Analisis, Kolokium Islam Pahang, 18 Oct 2014 to 20 Oct 2014, Muzium Pahang, (National)
 • Urgensi Pembangunan Fiqh Kontemporari di Malaysia, The 4th International Conference On Islam In Malay-World (ICON IMAD), 19 Sep 2014 to 21 Sep 2014, APIUM, (International)
 • Penggunaan Sutur dalam bidang perubatan: Analisis dari perspektif sains dan fiqh Islam, 3rd Postgraduate Conference on Science and Technology Studies 2014, 22 Dec 2014 to 23 Dec 2014, Department of Science and Technology Studies, Faculty of Science, University of Malaya, (National)
 • Isu-isu syariah dalam teknologi autentikasi halal, 3rd Postgraduate Conference on Science and Technology Studies 2014, 22 Dec 2014 to 23 Dec 2014, Department of Science and Technology Studies, Faculty of Science, University of Malaya, (National)
 • Pengkulturan Daging Menurut Perspektif Hukum Islam, 3rd Postgraduate Conference on Science and Technology Studies 2014, 22 Dec 2014 to 23 Dec 2014, Department of Science and Technology Studies, Faculty of Science, University of Malaya, (National)
 • Subordination of Muslim Malay Women: From The Palace To The Position of Commoners, Symposium on Women for Malaysian Development: Beyond 2020, 27 Feb 2014 to 27 Feb 2015, Academy of Islamic Studies, (International)
 • Women's Involvement in Cybercrime, Symposium on Women for Malaysian Development: Beyond 2020, 27 Feb 2014 to 27 Feb 2014, Academy of Islamic Studies, (International)
 • Pengajian Syariah di Zaman Global: Pengalaman Jabatan Fiqh & Usul APIUM, Regional Convention on Islamic Studies 2014, 27 May 2014 to 28 May 2014, KUIM, (International)
Presenter
 • SUMBANGAN NUR AL-DIN AL-RANIRI DALAM HUKUM SEDEKAH: ANALISIS KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM, SEMINAR ON ISLAMIC MANUSCRIPT IN MALAY WORLD, 01 Jul 2013 to 02 Jul 2013, JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, (International)
 • Rekonstruksi Pemikiran Teologi Wanita Islam Di Malaysia: Satu Analisa, International Seminar on Muslim Women : The Future and Challenges in Shaping the Ummah, 02 Apr 2005 to 03 Apr 2005, Centre for Islamic Studies and Social Development, UTM, (International)
 • ELEMEN SUMBANGAN DALAM PEMBAHAGIAN HARTA SEPENCARIAN: PENGALAMAN KAUM PEREMPUAN MELAYU DI MALAYSIA, Seminar Syariah dan Undang Undang 2010, 02 Nov 2010 to 03 Nov 2010, USIM, (National)
 • PENGENALPASTIAN ELEMEN AL-TASYABBUH (PENYERUPAAN) DALAM BUDAYA PERKAHWINAN MASYARAKAT ISLAM KONTEMPORARI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN SUNNAH NABAWIYYAH, INTERNATIONAL SEMINAR ON THE PROPHETIC TRADITION: REALITY AND CONTEMPORARY CHALLENGES, 03 Jul 2013 to 04 Jul 2013, JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, (International)
 • Paradigma Tradisionalisme Dan Kesannya Terhadap Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Negeri Kelantan, Islam : Past, Present And Future- International Seminar On Islamic Thoughts, 07 Dec 2004 to 09 Feb 2011, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM, (International)
 • Pendekatan Malaysia Dan Indonesia Dalam Menangani Perkembangan Aliran Pemikiran: Pro Dan Kontra, Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia-Malaysia, 08 Aug 2005 to 08 Aug 2005, UUM, DBP dan Universitas Islam Riau, (International)
 • Hak Pewarisan Wanita: Antara Ketetapan Syariat Dengan Tuntutan Perubahan Sosial, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE RIGHTS OF MUSLIM WOMEN IN THE MODERN WORLD, 11 Apr 2012 to 12 Apr 2012, UNISSA, BRUNEI, (International)
 • Hadis Misoginis: Satu Ulasan, Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah, 12 Jul 2011 to 13 Jul 2011, JABATAN AL-QURAN & AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, (International)
 • Ijtihad Kontemporari Dalam Pembinaan Fiqh Kepenggunaan Semasa Di Malaysia, 2011 International Conference On Creativity And Innovation For Sustainable Development Infusing Creativity And Innovation In Education, 12 Sep 2011 to 14 Sep 2011, UIAM, (International)
 • Analisis Gender Dalam Kepenggunaan Semasa, Seminar Hukum Islam Semasa VII, 14 Dec 2011 to 15 Dec 2011, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)
 • Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Di IPTA Islam Malaysia: Satu Analisis Paradigma, Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah Dan Kesejahteraan Sosial, 18 Aug 2008 to 19 Aug 2008, UTeM, (National)
 • Dialog Agama Di Malaysia: Analisa Terhadap Prospek Masa Depan, Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di Malaysia, 18 Jan 2006 to 18 Jan 2006, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, (National)
 • Peranan Institusi Latihan Halal dalam Pembangunan Pendidikan Halal di Malaysia, Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VI, 18 Sep 2013 to 19 Sep 2013, UiTM Sarawak, (International)
 • Isu-isu Dalam Program Silent Mentor Di MILES, Universiti Malaya: Kajian Dari Perspektif Hukum Islam, The 4th International Conference On Islam In Malay-World (ICON IMAD), 19 Sep 2014 to 21 Sep 2014, APIUM, (International)
 • Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perspektif al-Quran : Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa, Seminar Wahyu Asas Tamadun, 21 Sep 2011 to 22 Sep 2011, USIM, (National)
 • Analisis Gender Dalam Karya Fiqh Klasik Ulama Melayu, Seminar Hukum Islam Semasa VI, 22 Oct 2009 to 23 Oct 2009, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)
 • Aplikasi Kaedah Fiqh Dalam Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) Dengan Orang Bukan Islam Dalam Konteks Masyarakat Majmuk Di Malaysia, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)
 • Input Isu-Isu Gender Terhadap Hukum Islam Semasa, Seminar Hukum Islam Semasa IV, 28 Sep 2005 to 29 Sep 2005, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM, (National)
 • Tajdid Institusi Pengajian Islam Di Malaysia Dan Kaitannya Dengan Pemikiran Islam Lestari, Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari, 29 Oct 2008 to 30 Oct 2008, USM, (National)
 • Pendekatan Wasatiyyah (Sederhana) Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Majmuk Di Malaysia, The 3rd International Conference On Islam In Malay-World (ICON IMAD), 29 Oct 2013, UM-UIN Sunan Gunung Djati, (International)
 • Metode Wasatiyyah Dalam Berfatwa: Kajian Terhadap Nawazil Tibbiyyah, International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, 30 Nov 2013 to 01 Dec 2013, UNISZA, (International)
Others
 • Aplikasi Istihalah dalam Produk Berasaskan Alkohol: Satu Pendekatan Integratif, International Seminar on Research in Islamic Studies II, 01 Apr 2012, (International)
 • Metodologi Penetapan Hukum al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian, Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke 3, 01 Aug 2013, UUM-KPT, (National)
 • Fenomena Sinkretisme Dalam Amalan Tradisi Masyarakat Bajau: Kajian Di Daerah Semporna Sabah, 5th Social Sciences Postgraduate National Seminar, 01 Dec 2013
 • Metodologi Penetapan Hukum Al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian, Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan 2013, 02 Jul 2013 to 03 Jul 2013, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), (National)
 • Fiqh Analysis On The Legal Status Of Coprophagous Animals: A Special Reference To The Malaysian Aquaculture Industry, International Fisheries Symposium 2011, 03 Oct 2011 to 05 Oct 2011, UMT, (International)
 • Indeks Sensitiviti Halal (Halal Sensitivity Index (HSI)) : Kajian Terhadap Pengusaha Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) di Malaysia, International Halal Conference (INHAC)2012, 04 Sep 2012 to 05 Sep 2012, CITU-UiTM, (International)
 • Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan, Dialog Intelektual Fatwa, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia kali ke-3, 05 Mar 2013 to 07 Mar 2013, JAKIM, (National)
 • Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 06 Nov 2013 to 06 Nov 2013, JAKIM, (National)
 • FIQH ISTIHALAH: INTEGRATION OF SCIENCES AND ISLAMIC LAW, International Conference On Islamization In Modern Science And Scientification Of Islamic Studies: Prospect And Bridge (ICIMSIS 2011), 07 Dec 2011 to 08 Dec 2011, UIAM, KUANTAN, (International)
 • Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Dalam Kajian Usul Al- Fiqh Gunaan, The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference., 09 Dec 2013 to 10 Dec 2013, ISDEV USM, (International)
 • Pendekatan Integratif Dalam Kajian Hukum Islam: Aplikasi Terhadap Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Makanan Dan Minuman, The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference., 09 Dec 2013 to 10 Dec 2013, ISDEV USM, (International)
 • Analisis Gender dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam, INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE RIGHTS OF MUSLIM WOMEN IN THR MODERN WORLD, 11 Apr 2012 to 12 Apr 2012, UNISSA, BRUNEI, (International)
 • Fiqh Posmodenisme : Analisis Terhadap Isu-Isu Gender, World Conference on Islamic Thought 2012, 11 Sep 2012 to 12 Sep 2012, Kolej Islam Darul Ridzwan, (International)
 • Realisasi Pandangan Fuqaha Tentang Makanan Berasaskan Nilai Saintifik Semasa, SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA VII, 14 Dec 2011 to 15 Dec 2011, JABATAN FIQH & USUL, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, (National)
 • The Fermentation Process in Food Products from Islamic and Science Perspective, The 2nd international seminar on halalness and safety of Food and Pharmaceutical Products, 17 Oct 2012 to 18 Oct 2012, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (International)
 • Al Qaradawi and his Juristic Perspectives on Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in his Fiqh al-Zakah, Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, 18 Dec 2012 to 19 Dec 2012, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyyah of IRKHS, IIUM, (National)
 • Aplikasi al-Intiqal dalam Produk Berasaskan Makanan, Seminar On Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, 18 Dec 2012 to 19 Dec 2012, Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyyah of IRKHS, IIUM, (National)
 • Isu Penggunaan Alkohol Dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa: Analisis dari Perspektif Hukum Islam, ISLAMIC LAW IN CONTEMPORARY SOCIETY SEMINAR (ISLAC) 2011, 18 Nov 2011 to 19 Nov 2011, UNISZA, (National)
 • Kedudukan Mazhab Shafi`i dalam fatwa-Fatwa Zakat Di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)
 • Penerapan Mazhab Shafi`i dalam Pengajaran & Pembelajaran: Pengalaman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)
 • Relevansi Mazhab Shafi`i dalam Menangani Isu Kontemporari di Nusantara, Seminar Isu-isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi`i, 21 May 2013 to 22 May 2013, PUSAT PENYELIDIKAN MAZHAB SHAFI I UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, (International)
 • Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Products, 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences - CHHSS 2011, 21 Oct 2011 to 23 Oct 2011, International Economics Development and Research Center, (International)
 • Analisis Hubungan Nass Syarak Dan Maslahah Melalui Perspektif Teori Sistem, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)
 • Penggunaan Tanduk Dalam Perubatan Menurut Perspektif Syarak, International Seminar on Usul Fiqh., 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)
 • Penentuan Kadar Alkohol Yang Dibenarkan Dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Islam Dan Sains, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)
 • Pengambilkiraan Teori Al-Maslahah Menurut Al-Ghazali Dan Al-Syatibi Dan Relevansinya Dalam Menangani Isu-Isu Perubatan Semasa, International Seminar on Usul Fiqh, 23 Oct 2013 to 24 Oct 2013, USIM, (International)
 • Dinamika Hukum Islam Dalam Menangani Kemajuan Sains & Teknologi Semasa, The 3rd International Conference On Islam In Malaya-World, 29 Oct 2013 to 31 Oct 2013, APIUM-UIN Bandung, (International)
 • Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al- Jina i Menurut Sistem Perundangan Islam, International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society, 30 Nov 2013 to 01 Dec 2013, UNISZA, (International)

SUPERVISION


Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)
 • 2010/2011, 1, 4
 • 2011/2012, 11, 44
 • 2011/2012, 3, 12
 • Post Graduate Level
  (Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
  Completed
  • Masters Degree, Muhammad Asyraf Bin Mohd Ridzuan, Amalan Ihdad Wanita Kematian Suami: Kajian Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2009/2010
  • Masters Degree, Syamsul Azizul Marinsah, Amalan Tradisi Dalam Masyarakat Bajau di Semporna Sabah: Analisis dari Perspektif `Urf Dalam Hukum Islam, 2012/2013
  • Masters Degree, Aminuddin Lubis, Pemikiran Ulama Pesantren Terhadap Isu Gender:Kajian Di Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Sumatera Utara Indonesia, 2011/2012
  • Masters Degree, Nurul Asmida Saad, Pandangan M.B. Hooker Terhadap Adat di Tanah Melayu: Analisis Terhadap buku Islamic Law in South- East in Asia, 2011/2012
  • Masters Degree, Murniati Yahya Sarong, Kekerasan Berasaskan Gender : Analisis Kes Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Wilayah Aceh Timur, 2012/2013
  • Masters Degree, Abdul Qayyum Haji Aminnuddin, Analisis Fatwa-Fatwa Kepenggunaan Dari Tahun 2000 Hingga 2013: Kajian Di Negara Brunei Darussalam, 2011/2012
  • Masters Degree, Mohammad Naqib Bin Hamdan, Penggunaan Sel Stem Dalam Pengkulturan Daging: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013/2014
  • Masters Degree, Razmi @ Hilmi Mohamed, Hubungan Antara Pengamalan Solat Fardhu Dengan Perilaku Delinkuen Pelajar: Kajian Di Sekolah Menengah Daerah Keningau, Sabah, 2013/2014

  Ongoing
  • Doctoral Degree (PhD), Nur Farhani Binti Zarmani, Penggunaan Sutur dalam Bidang Perubatan Halal: Analisis dari Perspektif Islam dan Sains, 2013/2014
  • Masters Degree, Mohd Sulaiman Bin Nuba, Pemikiran Ibn Taimiyyah Berkenaan al-Tasyabbuh: Analisis Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim Li Mukhalafah An Ashab al-Jahim, 2012/2013
  • Masters Degree, Mohd Fadhlan Syahidi, Penggunaan Media Sosial baharu Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013/2014
  • Doctoral Degree (PhD), Syamsul Azizul Bin Marinsah, Unsur Sinkretisme Dalam Urf Dan Adat Masyarakat Bajau Di Sabah: Analisis Dari Persepektif Hukum Islam, 2014/2015
  • Masters Degree, Abdul Hakim, Metodologi Ijtihad KH Sahal Mahfudl Dalam Hukum Islam Semasa di Indonesia, 2012/2013
  • Masters Degree, Afiqah Binti Salahudin, ISU-ISU SHARIAH DALAM TEKNOLOGI AUTENTIKASI HALAL, 2014/2015
  • Masters Degree, Muhammad Sarpin Lubis, Uruf Masyarakat Islam Mandailing Menurut Perspektif Islam, 2011/2012
  • Masters Degree, Syazwani Bt Abdul Hamid, Penglibatan Wanita Dalam Industri Fesyen Menurut Perspektif Hukum Islam, 2012/2013
  • Masters Degree, Nurhidayah Muhamad Sharifuddin, Penggunaan Rawatan Platelet Rich Plasma (PRP) Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013/2014
  • Masters Degree, Chumaidi Bin Burhan, Analisis Gender Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, 2012/2013
  • Masters Degree, Anwar Syaid, Metodologi Double Movement Menurut Fazlur Rahman : Analisis Terhadap Isu-Isu Gender, 2011/2012
  • Masters Degree, Muhammad Rizal Abdul Gani, Penggunaaan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kes Khalwat/Mesum di Kota Banda Aceh, 2012/2013
  • Masters Degree, Ayunni Bt Karim, Penggunaan Wanita Sebagai Bahan Pengiklanan Melalui Media: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013/2014
  • Masters Degree, Nurul Izzatei Shaadah Binti Ramli, Fenomena Suami Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Islam Semasa, 2012/2013
  First Degree/Diploma/Pre-Degree
  (Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)
  Completed
  • Wan Faizal Wan Razali. 2011. Amalan Bermusafir Pada Hari Jumaat: Kefahaman Dalam Kalangan Mahasiswa APIUM. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2010/2011, 1
  • Syamsul Azizul Marinsah. 2011. Kenan Menurut Kepercayaan Orang Melayu: Satu Analisis Hukum. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2010/2011, 1
  • Abdul Halim Ismail. 2012. Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam: Analisis Isu-isu Terpilih, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Mohamad Faiz Md Isa. 2012. Analisis Isu-isu Fiqh dalam Buku 'Fikih Lintas Agama'. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Mohd Zulhamdi Zainol Abidin. 2012. Kefahaman Tentang Tasyabbuh Dalam Aspek Pemakaian: Kajian Dalam Kalangan Mahasiswa APIUM. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Nik Rasyidah Mohamad. 2012. Penubuhan Sekolah Harapan di Melaka: Satu Penilaian. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Norhasimah Bujang. 2012. Isu-isu Berkaitan Transeksual Menurut Perspektif Hukum Islam. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Sharifah Nursyafiqah Said Md Hassan. 2012. Kefahaman Mahasiswi Universiti Malaya Tentang Hukum Berinai. (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2011/2012, 1
  • Khafidz Hamzah. 2012. Urf Dalam Perkahwinan Masyarakat Jawa Di Yogyakarta: Analisis Hukum, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2012/2013, 1
  • Menyelia Latihan Mengajar, 2011/2012, 2
  • Menyelia Latihan Mengajar, 2010/2011, 6
  • Muhd Syukor Norfini. 2013. Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Gender, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2013/2014, 1
  • Mastinah Buntong. 2013. Adat Perkahwinan Masyarakat Murut Tahol di Daerah Nabawan, Sabah: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2013/2014, 1
  • Nurul Husna Binti Abd Rahim. 2013. Penglibatan Wanita Dalam Sukan Ekstrem: Satu Kajian Dari Perspektif Hukum Islam, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2013/2014, 1
  • Faziah Rasidan. 2013. Penggunaan Bahan Haram Dalam Kosmetik : Kajian Pengguna Wanita Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2013/2014, 1
  • Menyelia Latihan Industri, 2012/2013, 3
  • Siti Arfah Binti Zaini Azlan, 2014. Aplikasi Umum al-Balwa Dalam Kontaminasi Makanan Semasa, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM), 2014/2015, 1
  • Habibah Abdul Wahid, 2014. Perkhidmatan Kontraseptif Terhadap Remaja Tegar Di Malaysia: Analisis Hukum (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Sayedah Nafisah Binti Khalid, 2014. Kefahaman Dan Amalan Qaza Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Daerah Kuala Kangsar Perak, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Abdul Rahman Mahadi, 2014. Penggunaan Alatan Muzik Moden Dalam Seni Muzik: Kajian Menurut Hukum Islam Semasa, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Noor Diana Binti Salleh, 2014. Penggunaan Samak Dalam Logistik Halal: Satu Kajian Menurut Perspektif Islam, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Nazratun Naimah Binti Jahuri, 2014. Kefahaman Mahasiswi Universiti Malaya Tentang Batasan Aurat Wanita Islam Dengan Bukan Islam, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Fatin Nabila Bt Mohamed Yusri, 2014. Kefahaman Mahasiswi Tentang Pemakaian Purdah: Satu Kajian di Universiti Malaya, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Latihan Industri, 2013/2014, 3
  • Nurul Afiqah Binti Razali, 2014. Persepsi Pengguna Islam Terhadap Logo Halal Jakim : Kajian Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Rabiatul Adawiyah Binti Saat, 2014. Fesyen Bertudung Dalam Kalangan Muslimah Masa Kini: Analisis Kefahaman Mahasiswi APIUM, Universiti Malaya (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM), 2014/2015, 1
  • Hamizah Binti Hussin, 2014. Konsep Al-Intiqal Menurut Fiqh Islam: Aplikasi Dalam Beberapa Penghasilan Produk Makanan Dan Perubatan (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Halimah Binti Mazlan, 2014. Penggunaan Teknologi Moden Dalam Rawatan Kesuburan: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM)., 2014/2015, 1
  • Fazlina Binti Ismail, 2014. Kefahaman Pengusaha Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Tentang Konsep Halalan Tayyiba Di Kota Bharu, Kelantan, (Latihan Ilmiah, Jabatan Fiqh & Usul, APIUM), 2014/2015, 1

  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
  (Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).


  • Kaedah Verifikasi Halal Haram Produk Gunaan Menurut Perundangan Islam, Copyright, 2012, (University)
  • DNA Extraction Methods on Suture Samples for Porcine Trace Polymerase Chain Reaction (PCR) Test (draft process), Patent, (International)

  TEACHING
  (Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


  First Degree
  • ISLAMIC UNDERSTANDING OF CULTURISM, 2010/2011(2), 26, 3
  • WOMEN FIQH, 2010/2011(2), 33, 3
  • ISLAMIC LAW AND SOCIETY, 2010/2011(2), 31, 2
  • SYARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2010/2011(2), 100, 2
  • IFEH2314 Fiqh Budaya, 2011/2012, 27, 3
  • INTRODUCTION TO SHARIAH, 2011/2012(1), 362, 4
  • LITERATURES OF SYARIAH SCIENCES, 2012/2013(2), 57, 4
  • PROJECT PAPER, 2010/2011(2), 2, 3
  • INTRODUCTION TO SHARIAH, 2014/2015(1), 146, 6
  • PROJECT PAPER, 2014/2015(1), 12, 3
  • LITERATURES OF SYARIAH SCIENCES, 2014/2015(1), 50, 2
  • ISLAMIC UNDERSTANDING OF CULTURISM, 2013/2014(2), 19, 3
  • SOCIAL ENGGAGEMENT, 2013/2014(2), 31, 1
  • PROJECT PAPER, 2011/2012(2), 6, 3
  • PROJECT PAPER, 2013/2014(1), 5, 3

  EVALUATION ACTIVITIES
  (Description), (Evaluation Activity),(Year).


  • Menilai Kertas Kerja "PENDAPATAN HALAL DALAM KONTEKS MAQASID SHARIAH" bagi International Halal Conference, UiTM., Article In Proceeding ,  (2012-2012)
  • Jurnal Fiqh, APIUM, Article In Journal ,  (2012-2013)
  • Pandangan R.O. Winstedt Terhadap Undang-Undang Islam Di Tanah Melayu (Sarjana Syariah), Thesis ,  (2012-2012)
  • Jurnal Fiqh, Article In Journal ,  (2012)
  • Dimensi Pengajian Islam Kontemporari, Chapter Book ,  (2012)
  • ISTIHALAH KONSEP DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK MAKANAN HALAL, Book ,  (2012)
  • Pendermaan Jasad Si Mati Untuk Tujuan Penyelidikan, Book ,  (2014-2014)
  • "Ayam: Halal or Halalan Toiyiban", Prosiding Islamic Business Management Conference 2014, UUM, Article In Proceeding ,  (2014-2014)
  • Candidature Defense (Sarjana Syariah), Thesis ,  (2014-2014)
  • Pandangan Fiqh Menurut Jemaah al-Quran Malaysia: Analisis Kritikal (Sarjana Syariah), Thesis ,  (2014-2014)
  • Ibu Bekerja Dan Hubungannya Dengan Permasalahan Sosial: Kajian Kes Di Pusat Perlindungan Islam Dar As-Saadah, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur (Sarjana Syariah), Thesis ,  (2014-2014)

  CONTRIBUTION TO SOCIETYS
  (Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


  • Setiausaha Seminar Hukum Islam Semasa VII, (Department), 01-Jun-11 until 15-Dec-11
  • Pengerusi Sidang International Seminar on Sunnah Nabawiah, (International), 03-Jul-13 until 03-Jul-13
  • Pengerusi Sidang International Seminar on Islamic Manuscript, (International), 02-Jul-13 until 02-Jul-13
  • Mengajar Kursus Sijil Pengajian Syariah IYS301- Syariat Islam & Masyarakat Malaysia, (University), 05-May-12 until 30-Jun-12
  • Penasihat Program Kem Ibadah Bersama Anak Yatim di Rumah Anak Yatim Dan Asnaf As Solihin Kanchong Darat, Banting, Selangor Darul Ehsan pada 25hb - 27hb APRIL 2014 dan 10hb -11hb MEI 2014. , (Community), 25-Apr-14 until 11-May-14
  • AJK Seminar Wasatiyyah Menurut al-Quran dan al-Hadith: Aplikasinya di Malaysia dan Arab Saudi, (International), 26-Sep-13 until 26-Sep-13