PERSONAL DETAILS


Dr. Thock Ker Pong

Senior Lecturer
Department of Chinese Studies
Faculty of Arts and Social Sciences
 
  +603-79675646
  +603-79675458
  kpthock@um.edu.my
  Department of Chinese Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9958-2010  

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Member, 2013-2016, (International)
 • International Society for the Study of Chinese Overseas, Member, 2011, (International)
 • MALAYSIAN CHINESE RESEARCH CENTRE, Member, 2011-2015, (University)
 • University of Malaya Centre of Democracy and Elections, Panel Member, 2010-2012, (University)
 • Malaysian Social Science Association, Life Member, 2006, (National)
 • Centre for Malaysian Chinese Studies, Committee Member, 2006-2015, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Associate member of ADeC for soft skills, University Malaya, 25-Jun-09
 • AJK Jawatankuasa Ijazah Tinggi Jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 04-Jun-07
 • Penyelaras Program bagi Tujuan Semakan Kurikulum, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 23-Aug-11
 • AJK Pengajian Ijazah dasar jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 25-Jun-08
 • AJK Semakan MQF Jabatan Pengajian Tionghoa, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Jan-09
 • Ahli Jawatankuasa Jurnal Fakulti, Faculty Of Arts And Social Sciences, 23-Feb-11
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Aug-11
 • Head Of Department, Pengajian Tionghoa, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Sep-14 - 31-Aug-15
 • Committee member of Jawatankuasa Penghakiman Anugerah Penerbitan Buku Universiti Malaya., University Malaya, 09-Sep-14 - 31-Dec-14
 • Head Of Department, Pengajian Tionghoa, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Sep-13 - 31-Aug-14
 • Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu Fakulti, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 18-May-12 - 18-May-14
 • Ahli Jawatankuasa Buku Panduan Fakulti, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 18-May-11 - 18-May-14
 • Head Of Department, Pengajian Tionghoa, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 03-Jun-13 - 31-Aug-13
 • Penolong Editor Journal of Sinological Studies terbitan Jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Apr-10 - 31-Dec-12
 • Committee member of Research Committee in faculty, Faculty Of Arts And Social Sciences, 15-Oct-11 - 15-Oct-12
 • Panel Penilai Kursus Asas Pembudayaan Keusahawanan Fakulti, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Jul-10 - 30-Aug-12
 • Head Of Department, Pengajian Tionghoa, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Sep-11 - 31-Jan-12
 • Acting Head Of Department, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 08-Aug-11 - 12-Aug-11
 • Acting Head Of Department, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 22-Apr-11 - 25-Apr-11
 • AJK penerbitan dan penyelidikan jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Jan-09 - 09-May-10
 • AJK Jawatankuasa jadual waktu fakulti dan jabatan, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Jan-06 - 09-May-10
 • AJK Jawatankuasa penyaringan kertas soalan & markah peperiksaan jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 25-Jun-08 - 09-May-10
 • AJK Jawatankuasa hubungan luar dan promosi jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 15-Apr-09 - 09-May-10
 • AJK Pengajian ijazah tinggi jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 25-Jun-08 - 09-May-10
 • Facilitators of university for soft skills, University Malaya, 01-Jun-08 - 31-Dec-09
 • Pemangku ketua jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 16-Mar-09 - 27-Mar-09
 • Pemangku ketua jabatan, Department Of Chinese Studies, Faculty Of Arts And Social Sciences, 02-Jan-09 - 02-Jan-09

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Pergerakan Ngos Cina Malaysia
 • Politik Etnik Di Malaysia
 • Politik Masyarakat Cina Malaysia
 • Hubungan Kaum Di Malaysia
 • Political Development And Social Changes (Contemporary China)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).Book
2005
 • Thock Ker Pong. 2005. Ketuanan Politik Melayu : Pandangan Kaum Cinna Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. 

Chapter In Book
2014
 • Thock Ker Pong. 2014. The Opportunities and Challenges of Malaysian Chinese Education in the Era of Political Tsunami and Intense Contestation (in Chinese). Dlm.Zheng Yisheng (ed.). The Study of Chinese Overseas and its Relationship with Qiaoxiang in China, pp.207-216.Guilin: Guangxi Normal University Press. 

2013
 • Thock Ker Pong. 2013. Overseas Chinese corporations and dissemination of Chinese culture: A case study of Sin Chew Media corporation (in Chinese) In Huang zhongcai & Zhang Jijiao (eds.).Analysis of economic and social transformation: China's urbanization, industrilization and propagation of ethnic culture, pp.160-174.Beijing: Zhishi Chanquan chubanshe. 
 • Thock Ker Pong. 2013. The tussle of Selangor state administrative power in 13th general election(in Chinese). In Phoon Wing Keong & Ng Nyen Fah (eds.). The unfinished political transformation in GE 13, pp.196-209. Kuala Lumpur: Centre for Malaysian Chinese Studies. 
 • Thock Ker Pong. 2013. Overseas Chinese Education and the Dissemination of Chinese Culture: A Survey on the role of Malaysian Chinese Education (in Chinese). In Chen Yiping & Dai Fan (eds.) Harmony and Win-win: National soft power and the role of overseas Chinese. Guangzhou: Jinan University Press. 
 • Thock Ker Pong. 2013. Cultural diversity and limitations in the development of the political game: A Case Study in Contemporary Malaysia (1969-2011) (in Chinese) In Yang Hude & Yang Guoqing (eds.). Cultural Diversity and Global Development, pp.124-146.Beijing: XiYuan Publishing House. 
 • Thock Ker Pong. 2013. The role model of Chinese overseas'education: An Analysis of the cultural role of Foon Yew and Southern University College (in Chinese) in Onn Huan Jan (ed.). Proceedings of Foon Yew Learning Village International Conference, pp.163-181.Skudai: Southern University College & Foon Yew High school. 

2012
 • Thock Ker Pong. 2012.Pemerkasaan sekolah kebangsaan: Cabaran dari SJK(C). Dlm. Chew Fong Peng (pnyt). Kuntum: Himpunan Karya PERSPEKTIF, hlm.53-61.Kuala Lumpur: Persatuan penterjemahan dan penulisan kreatif Malaysia. 
 • Thock Ker Pong. 2012. Kebangkitan Cina Belum sempurna. Dlm. Chew Fong Peng (pnyt).Kuntum: Himpunan Karya PERSPEKTIF, hlm.193-219.Kuala Lumpur: Persatuan penterjemahan dan penulisan kreatif Malaysia. 
 • Thock Ker Pong. 2012. Overseas Chinese and Cultural Resilience - The Case of Malaysian Chinese Culture (in Chinese) In Wu, Guofu (eds.). Cultural Identity and Development: Selected Works of the Third Forum on Ethnic Groups in China & Southeast Asia, pp.222-243.Beijing: The Ethnic Publishing House. 

2011
 • Thock Ker Pong. 2011. Malaixiya hou 308 zhengzhi maidong yu huaren zhengzhi luxiang: liangxianzhi xingsuo tantao (Post March 8 political scenarios and Chinese politics development in Malaysia: An analysis of two-coalition system). In Suryadinata, Leo & Neo Peng Fu (eds.). Yimin, bentuhua, jiaoliu: haiwai huaren yu quanqiuhua (Migration, indenization and interaction: Chinese overseas and lobalization), pp.219-247. 
 • Thock Ker Pong. 2011. Haiwai huawen jiaoyu xinsuanshi : malaixya huawen jiaoyu yundong gean yanjiu, 1995-2008 (The struggles of overseas Chinese education: case study of Malaysian Chinese education movement, 1995-2008) .In Liu zhepeng(ed.).Intereaction and innovation: overseas Chinese study in multi-perspective, pp.259-282. Guilin: Guangxi Normal University press 

2010
 • Thock Ker Pong. 2010. Haiwai huaren zhengzhi canyu he shanbian: malaixiya 308 zhengzhi haixiaohou mahua gonghui zhi kunjing pingxi (Political Participation and Changes in Overseas Chinese: The Dilemma of MCA in Post Malaysia March 8 Political tsunami). In Shi Xueqin & Liao Dake (eds.) East Asian Regional Integration: Diaspora and Impact (Volume II), pp.142-169. Xiamen: Saw Center for Southeast Asian Studies, Xiamen University. 
 • Thock Ker Pong.2010.Guozu jiangou yu gongmin shehui de xingcheng: huatuan de juese (Discoursing nation-building and civil society formation: the role of Malaysian Chinese guilds and associations)in Voon Phin Keong (ed.).Malaysian Chinese and nation-building, 487-514. Kuala Lumpur: Centre for Malaysian Chinese Studies. 

2009
 • Thock Ker pong.2009. Mahuagonghui yu Huatuan zhi jingzhu:cong huashe lingdaoquan dao gongmin shehuizhi kangheng (The Contestation between MCA and Chinese guilds and associations: from the competition of leadership to the protest of civil society). Dlm.Tee Boon Chuan & Por Heong Hong (pnyt). Intra-ethnic relations among Chinese in contemporary Malaysia, hlm.39-60.Kajang: Malaysian Centre for Ethnic Studies, New Era College. 
 • Thock Ker Pong. 2009. Wenhua de renxing yu shengmingli: malaixiya huaren wenhua gean tantao (Resilience of culture: the case of Malaysian Chinese culture). In Voon Phin Keong & Khor Teik Huat(eds.). Qinjian xingbang: malaixiya huaren de gongxian (National progress in Malaysia: contribution of the Chinese). Kuala Lumpur: Centre for Malaysian Chinese Studies, pp.165-188. 

2008
 • Thock Ker Pong.2008."Discoursing nation-building and civil society formation : the role of Malaysian Chinese guilds and associations", in Voon Phin Keong (ed.). Malaysian Chinese and nation-building before Merdeka and fifty years after, Volume II, Centre for Malaysian Chinese Studies, Kuala Lumpur, pp. 575-609. 
 • Thock Ker Pong. 2008. Trend dan perkembangan politik masyarakat Cina Malaysia. Dlm. Sarjit Singh & Lee Yok Yee (eds.). Masyarakat dan Kepelbagaian Sosial di Malaysia. Serdang: Penerbit UPM, hlm. 96-121. 
 • Thock Ker Pong. 2008. Isu Ketuanan Melayu dalam Politik Cina : Antara Persepsi dan Respons Masyarakat Cina Malaysia . Dlm. Teo Lay Teen (ed.). Kertas-kertas Pengajian Tionghoa. Jabatan Pengajian Tionghoa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 163-191. 
 • Thock Ker Pong. 2008. Dama huaren minjian zhengzhi liliang de juejie : huatuan canzheng yinyou tantao ( Kebangkitan kuasa politik bukan kerajaan masyarakat Cina : Analisis ke atas punca penyertaan huatuan dalam politik ). Dlm. Yuhua jin yu xi-Buku ulangtahun Yu Hua ke-90. Lembaga Pengurus Yu Hua, Kajang, pp. 205-217. 

2007
 • Thock Ker Pong. 2007."Guojia Tonghezhuyi, Wutong Zhengzhi Baquan yu Dama Huatuan de Zhengzhi Canyu : Cong Kangheng dao Guisun Zhi Lu" ( State Corporatism, UMNO s Political Hegemony and the Participation of Malaysian Chinese NGOs), in Thock Kiah Wah & Phoon Wing Keong (eds.). Malaixiya guojia yu shehui de zaiahao ( Cicivil society and the state : Malaysia's Perpectives ),New Era College, Kajang. pp. 225-254. 

2006
 • Thock Ker Pong. 2006 "Quanyi Zhuzhi zhi lu : Dama huaren shetuan de zhibian yu fenhua" ( the journey of interest groups : Change and fragmentation of the Chinese guilds and associations in Malaysia ),in Ho Khai Leong & at el. (eds.). Malaixiya xinjiapo shehui bianqian sishinian, 1965-2005 ( Social Changes in Malaysia and Singapore (1965-2005), Johor Bahru : Southern College. pp. 305-338. 
 • Thock Ker Pong. 2006. Huayi zuojia canyu malai wenxue zhuangzuo gaishu ( A survey on the involvement of Chinese writers in Malay literature ), in Chong Fah Hing (ed.). Mianyan ( continuity ), Persatuan Penterjemahan & Penulisan Kreatif Malaysia, pp. 139-146 

2005
 • Thock Ker Pong. 2005. Hala Tuju Politik Masyarakat Cina Malaysia Kontemporari : Ke Arah Politik Kompromi . Dlm. Soo Khin Wah (ed.). Papers on Chinese Studies, VII 

2003
 • Thock Ker Pong. 2003. Tiga Dekad Penglibatan Cerpenis Cina dalam Jagat Pencerpenan Melayu: Perubahan Tema dan Persoalan. Dlm. Chong Fah Hing (pnyt.). Putik: Himpunan Karya Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Krreatif Malaysia, hlm.173-189. Kuala Lumpur: PERSPEKTIF 

2001
 • Thock Ker Pong. 2001. Mada Zhongwenxi Shehuikexue Yanjiu Jianshu ( Satu Penelitian terhadap Kajian Sains Sosial di Jabatan Pengajian Tionghoa, Universiti Malaya ). Dlm. Xinma Hanxue Yanjiu ( Kajian Sinologi di Singapura dan Malaysia ). Singapore : Department of Chinese Studies, The National University of Singapore 

Article In Academic Journals
2014
 • Thock Ker Pong. 2014. Book review on Liao Xiaojian(2012). Ethnic relation in Malaysia after World War II: Study of the Chinese and Malays relation. Southern University College Academic Journal,Volume 2:217-218 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Lee Kam Hing and Thock Ker Pong. 2014.Thirteenth General Elections (GE13): Chinese Votes and Implications on Malaysian Politics. Kajian Malaysia 32(2):25-53. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2014. Malaysian Chinese Education Development in the era of Post-Political tsunami. Asian Culture 38: 68-83. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Thock Ker Pong. 2013. Impact of Language Policy and Nation-building in Ethnic Hegemonic State: Issues Chanllenging the resilience of Malaysian Chinese schools, 1995-2008. Journal of Chinese Literature and Culture UM 1(1): 17-44. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2013. Kekangan dalam Artikulasi Kepentingan oleh NGO Etnik di Malaysia: Kes Suqiu dan Implikasinya. Journal of Chinese Literature and Culture UM 1(2): 133-164. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Choong Sui Fei & Thock Ker Pong. 2013. Kekangan dalam Artikulasi kepentingan oleh NGO Etnik di Malaysia: Kes Suqiu dan Implikasinya. Journal of Chinese Literature and Culture, 1(2): 133-165. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Thock Ker Pong. 2012. Menangani Kehilangan Undi Sokongan Cina: A Chinese Dilemma. Pemikir,Januari-Mac 2012 (Bil 67):17-46. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Tan Yao Sua, Thock Ker Pong, Kamarudin Ngah & Goh Soo Khoon. 2012. Maintenance and Propagation of Chinese Culture in a Malay State: The Roles of the Chinese Associations in Kuala Terengganu. Jurnal Asian Ethnicity 13(4) : 441-467. (SCOPUS-Cited Publication)
 • Thock Ker Pong.2012. Aktivisme Mahasiswa Cina Era Reformasi dan Pascsa Reformasi di Malaysia: Kajian Impak Politik dalam Pilihan Raya Umum ke-12. Akademika: Jurnal of the Southeast Asia Soial Sciences and Humanities 82 (1) : 91-102. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong & Tan Yen Yee. 2012. Pola pengundian Kaum Cina dalam Pilihan Raya Umum ke-13: Analisis Isu- isu yang Mempengaruhi Sentimen Pengundi. Demokrasi dan Pilihan Raya (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Fan Pik Wah & Thock Ker Pong.2011.The Malaysian Chinese Homeland Consciousness and Fang Beifang's Novels.Foreign Literature Studies 33(6):126-132. (ISI/SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2011.Persaingan antara MCA dengan Pertubuhan Cina:Dari Perebutan Kuasa Kepimpinan Masyarakat Cina kepada Penentangan Masyarakat Sivil.Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu 2(2):172-197. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2011. Kecacatan dalam Kebangkitan China: Permasalahan Domestik Menggugat Pentadbiran Hu Jintao. Pemikir. Julai-September: 25-43. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Thock Ker Pong. 2010. Hala tuju politik Cina pascatsunami PRU 2008: ke arah pengukuhan sistem dua barisan. Pemikir Bil.61: 73-76 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2010. Menangani kehilangan undi Cina selepas tsunami politik 2008: MCA hanya "penumpang" BN?.Pemikir(62), Oktober-Disember:17-40. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Thock Ker Pong. 2008."Kebangkitan dan Ancaman China Kontemporari di Persada Dunia" (The Rise and Threat of Contemporary China ). Pemikir,Bil.52, April- June, pp. 197-212. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2008. "UMNO dalam dilema : Kegawatan yang mengancam survival" .Pemikir, Bil.53, Julai-September, pp. 19-47. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2007
 • Thock Ker Pong. 2007. The State and NGOs Movement in Malaysia : Transformation and Fragmentation of the Chinese NGOs under Mahathir Administration. Journal of Malaysian Chinese Studies, volume 10, Centre for Malaysian Chinese Studies, Kuala Lumpur, pp. 83-103. (SCOPUS-Cited Publication)

2005
 • Thock Ker Pong. 2005. Hala Tuju Politik Masyarakat Cina Malaysia Kontemporari : Politik Desakan Vs Politik Kompromi , Pemikir, Julai-September, (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2002
 • Thock Ker Pong. 2002. Dongjiaozong : Kuasa Politik Masyarakat Cina Malaysia , Pemikir, April-Jun, (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2001
 • Thock Ker Pong. 2001. "Huatuan : Kumpulan Berkepentingan Cina dalam politik Malaysia", Pemikir, April-Jun, pp. 1-16. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Proceeding
2014
 • Thock Ker Pong. 2014. The Maintenance of Social Cohesion in Plural Society at the Era of Intense Political Contestation: Case Study of Malaysia, 2008- 2014. Proceeding of 2014 Social Science Forum of China, pp.3-16. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Wang Xiaomei, Soon Chiow Thai & Thock Ker Pong. 2014." Language Management of Penang Chinese High School" in the Proceeding of The Second Biennial International Conference on Malaysian Chinese Studies, 2014, pp.459-477. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2014.Dilemma in Political Transformation of Ethnic Hegemonic State:Analysis based on the 12th and 13th General Election of Malaysia. Proceeding of 2014 International Symposium on Language,History and Society: Global Perspectives on the Asia-Pacific Region, pp.18-34 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2014. Race relation and Social cohesion in post-political tsunami Malaysia, 2008- 2014: A Survey on the role of Non-governmental organizations.Proceeding of the Sixth China and Southeast Asian Nationalities Forum, pp.69-92. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2014. "The Impact of Dual-Political Tsunami on BN Chinese-based Component Parties: Case Study of MCA, 2008-2014". Proceeding of Conference on Exploring and Revisiting Issues in Malaysian Chinese Research 2014, pp.115-127. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2013
 • Thock Ker Pong. 2013." Prospects and Challenges of Malaysian Chinese Education in Post-2008 Political Tsunami, 2008-2013" in the Proceeding of The International Workshop on Overseas Chinese and the Culture of the Hometown of Overseas Chinese in China, pp.338-356. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2012
 • Thock Ker Pong. 2012. "Overseas Chinese Education and the Dissemination of Chinese Culture: A Survey on the role of Malaysian Chinese Education". Proceeding of International Symposium on "Harmony and Win-win: National soft power and the role of overseas Chinese", Jinan University, China (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong.2012. Propspects and Challenges of Malaysian Chinese Education in post-2008 General Election, ISSCO Internasional Conference on "Chinese Language Teaching and Education in Globalizing Southeast Asia", Ateneo de Manita University, Philipines. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2012. "Media Monopoly and Its Impact on Malaysian Chinese Community: Case Study on Sin Chew Media Corporation ". Proceeding of 2012 Annual Conference of the China Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Northwest University for Nationalities, Lanzhou City, China (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2012. "A Survey on Chinese Education in Johor, Foon Yew and Southern University College". Proceeding of "Foon Yew Academic Village" International Conference Model for Education of Chinese Overseas. Southern University College, Johor (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2012. "The aspirations of ethnic consciousness and ethnic Chinese on Mahua literature: Youchuan's poetry analysis" Proceeding of The 4th International Conference on Mahua Literature, University Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2012. Chinese Education Development in Post Political Tsunami of March 8 and Two-Coalition System (in Chinese). Proceeding of The Inaugural Biennial Conference on Malaysian Chinese Studies, pg. 503-519. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2012. "Cultural Resources and Adaptations in Plural Society: Case Study on Malaysian Chinese's Cultural Resilience and Transformation". Proceeding of The Second Asian Forum of Anthropology and Ethnology,Beijing, China. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2011
 • Thock Ker Pong. 2011. Ethnic Contestation and Cultural Adaptation in Plural Society: A Study of the Cultural Interaction of Malaysian Chinese and Malay, International Symposium on "China-ASEAN Culture Coexisting, Vision Sharing",pp.95-109. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2010
 • Thock Ker Pong. 2010, Chinese Politics after the March 8 Political Tsunami in Malaysia: Towards Consolidation of Two-coalition System, The 7th International Malaysian Studies Conference (MSC7), 16 Mar 2010 to 18 Mar 2010, Malaysian Social Science Association, (International) (ISI/SCOPUS Cited Publication)

2009
 • Thock Ker Pong. 2009. Political Participation and Changes in Overseas Chinese: The Dilemma of MCA in Post Malaysia March 8 Political tsunami (in Chinese), International Academic Seminar on "East Asia Regional Integration: Diaspora and Impact", 18 Oct 2009 to 20 Oct 2009, Xiamen University and Institute of China Studies, University of Malaya, hlm.167-181. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 • Thock Ker Pong. 2009. Resilience of Overseas Chinese Culture: Case study of Malaysian Chinese Culture" (in Chinese).Proceeding of the 16th World Congress of The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences(IUAES 2009),pp.148-157 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2008
 • Thock Ker Pong. 2008. Impak pasca-tsunami politik pilihan raya umum ke-12 di Malaysia : Analisis dilemma UMNO dari perspektif kaum Cina ., Sixth International Malaysian Studies Conference (MSC6), organized by Malaysia social Science Society and UNIMAS, in Kuching, Sarawak, 5-7 August 2008., 05 Aug 2008 to 07 Aug 2008, Malaysia social Science Society and UNIMAS, (International) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

2007
 • Thock Ker Pong. 2007. Wenhua de renxing yu shengmingli: malaixiya huaren wenhua gean tantao (Resilience of culture: the case of Malaysian Chinese culture). (National progress in Malaysia: contribution of the Chinese). Kuala Lumpur: Centre for Malaysian Chinese Studies, pp.165-188. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Monograph
2009
 • Thock Ker Pong. 2009. Tsunami politik 2008 dan hala tuju perkembangan politik MCA: krisis dan dilema di sepanjang jalan. Kertas kajian etnik UKM Bil. 6. Bangi: Institut Kajian Etnik, UKM, hlm.11-55. 

Others
2008
 • Thock Ker Pong. 2008. Sentimen Politik dalam NGO-NGO Cina . Dewan Masyarakat, April,hlm. 54-56. 

2006
 • Thock Ker Pong. 2006. Kaum Cina Menuntut hak. Dewan Masyarakat. Ogos, hlm.15-18. 

2003
 • Thock Ker Pong. 2003. Kehidupan Emak. Dlm. Chong Fah Hing (pnyt.). Putik: Himpunan Karya Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Krreatif Malaysia, hlm.233-244. Kuala Lumpur: PERSPEKTIF 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).


 • China s Policy-Making System, Co-Researcher, 25/06/2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 25/06/2016
 • The Chinese Communist Party, Principal Investigator(PI), 25/06/2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 25/06/2016
 • Cemetry and Land Scarcity in Kuala Lumpur: Crossroad of Cultural and Economic Values in Development., Co-Investigator, 2013-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • The Concern of the Mahuab Writers in Politic of Malaysia, Principal Investigator(PI), 04/07/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 03/07/2015
 • Malaysian Chinese Identity Consolidation and Human Capital Development: Surveying the Role of Chinese Education, Principal Investigator(PI), 2013-2015, HIR
 • The Chinese in Malaysia: Evolving Identity in a Globalizing Environment and in Nation Building, Co-Investigator, 2013-2015, HIR
 • The Concern of the Mahua Writers in Politic of Malaysia, Principal Investigator(PI), 2013-2015, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Sustaining of Hakka Identity in Malaysia: Case Study of Four Hakka Settlements, Co-Investigator, 2012-2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Pemilikan Akhbar Nan Yang Siang Pau oleh MCA dan Monopoli Akhbar Cina: Kajian Impak terhadap Masyarakat Cina Malaysia, 2001-2011, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Perceptions on Malaysian Politics and leadership Prior to the 13th General Election, Co-Investigator, 2012-2013, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National
 • Kesedaran Identiti Tempatan: Kajian Fiksyen Fang Beifang, Co-Investigator, 2011-2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • Chinese cultural maintenance in a Malay state: The role of the Chinese associations in Terengganu, Co-Investigator, 2009-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National
 • DILEMA DAN PERMASALAHAN MASYARAKAT CINA MALAYSIA DEKAT 1990-AN : SATU KAJIAN KE ATAS ISU DAN KONTROVERSI SUQIU, Co-Investigator, 20/04/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 19/07/2010
 • PENTADBIRAN MAHATHIR & MAHATHIRISME: IMPAKNYA TERHADAP POLITIK CINA DI MALAYSIA (1981 - 2003), Co-Investigator, 15/12/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 14/12/2010
 • AMALAN POLITIK KOMPROMI DALAM BARISAN NASIONAL: SATU KAJIAN KE ATAS MCA, 1986 - 2008, Co-Investigator, 20/04/2009, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), 19/04/2010
 • Perkembangan dan perubahan politik Cina kontemporari di Malaysia, Co-Investigator, 2008, 
 • "Asian enterprise development and ethnic traditional cultures : A new approach of enterprise anthropology" granted by ASF Collaborative Work Grant under the Asian Scholarship Foundation (ASP)in Bangkok, Thailand from July 2008-July 2009, Co-Investigator, 2008-2009, Asian Scholarship Foundation in Bangkok, International
 • Transformasi masyarakat Cina Malaysia kontemporari, Co-Investigator, 2008, 
 • NGO-NGO BELIA CINA DI SEMENANJUNG MALAYSIA: SATU KAJIAN DI KAWASAN KUALA LUMPUR, GEORGETOWN DAN JOHOR BAHRU, 1998 - 2008, Principal Investigator(PI), 15/07/2008, , 14/01/2010
 • Perbandingan gerakan NGOs Melayu dan Cina di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2008, 
 • Perkembangan pergerakan NGOs Cina Malaysia, Principal Investigator(PI), 2008, 
 • Chinese Youth voluntary Organizations in Georgetown, Kuala Lumpur, and Johor Bahru in Malaysia : A Comparative Studies (Research fund from University Malaya Short Term Research Grant- July 2008-July 2009 ), Principal Investigator(PI), 2008-2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), University
 • SATU KAJIAN KES KE ATAS KEPEMIMPINAN SIM MOW YU DAN LIM FONG SENG DALAM GERAKAN PENDIDIKAN CINA DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 01/10/2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 30/09/2008
 • PENGEKALAN KEBUDAYAAN MAHUA: SATU KAJIAN KE ATAS PERANAN PERSATUAN CINA (HUATUAN) 1971 - 2003, Principal Investigator(PI), 01/10/2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 30/09/2008
 • HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN NGO DI MALAYSIA : SATU KAJIAN KE ATAS PERKEMBANGAN DAN PERPECAHAN PERGERAKAN NGO MASYARAKAT CINA DI KUALA LUMPUR, GEORGETOWN, DAN SIBU, SARAWAK, 1998 - 2007., Principal Investigator(PI), 01/06/2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 30/12/2008
 • Development of Chinese NGOs in Georgetown, Kuala Lumpur, and Sibu, Sarawak (Research fund from University Malaya Short Term Research Grant-July 2007-Dec 2008 ), Principal Investigator(PI), 2007-2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), University
 • " Nation-building and Chinese contribution-the role of Chinese guilds and association in Civil Society Formation", Research funded by Centre For Malaysian Chinese Studies in Kuala Lumpur- June 2006-2008 )., Co-Investigator, 2006-2008, Centre For Malaysian Chinese Studies in Kuala Lumpur., National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Pakar Rujuk Penerbitan Buku DBP dalam Bidang Sains Politik dan Dasar Awam., Consultant, 2015-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Academic Consultant to the College Standard Hanyu (Mandarin) Basic and Advanced Level, Consultant, 2014-2015, KBU International College
 • Consultation on the Dewan Bahasa dan Pustaka., Consultant, 2013-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • External Examiner for PhD Candidate of UPM, Examiner, 2012-2012, School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia
 • Examiner The Master Thesis of Chong Chee Hong, Examiner, 2012-2012, Faculty of arts and social sciences, UM
 • Consultation on the Research Direction of Centre For Malaysian Chinese Studies., Advisor, 2012-2014, Centre for Malaysian Chinese Studies
 • Reviewing an article entitled "Culturally appropriate communication in Malaysia: Budi Bahasa as warranty component in Malaysian Communication" for the Journal of Multicultural Discourses, 2012-2012, Journal of Multicultural Discourses
 • Board of Directors of SMJK Yu Hua, Kajang., Consultant, 2011-2013, SMJK Yu Hua, Kajang
 • Reviewing the 2011 Standard Research Grants Competition of Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Consultant, 2010-2011, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
 • Consultation on the Development of Historical Gallery in Kajang, Selangor, Advisor, 2009-2012, Board of Directors of Yu Hua school, Kajang
 • Project on \\\\\\\"Meeting challenges in the coming 20 years: A plan of action for Malaysians\\\\\\\", Committee Member, 2009-2011, Federation of Chinese Associations Malaysia
 • Consultation on National Strategic Issues, Committee Member, 2008-2010, Federation of Chinese Associations of Malaysia

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Guest Professor, Dali University, Dali City, China, 2014, (INTERNATIONAL)
 • Guest Professor, Yunnan Minzu University, Kunming, China, 2014, (INTERNATIONAL)
 • Letter of Appreciation, National Taiwan Normal University, 2014, (INTERNATIONAL)
 • Ministry of Education Excellence Service Year 2001, Ministry of Education, 2001, (GOVERNMENT)
 • University of Malaya Excellence Service, University of Malaya, 2012, (UNIVERSITY)
 • University of Malaya Excellence Service Award, University of Malaya, 2009, (UNIVERSITY)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


Invited Speaker
 • BN VS PR, Kelebihan Milik Siapa?: Menilai Sokongan Pengundi Cina Berdasarkan Sentimen Masyarakat Cina, WACANA PRA PRU-13: 'SIAPA JADI PILIHAN?', 17 Jan 2013 to 17 Jan 2013, Majlis Profesor Negara, (National)
 • BN atau PR: Menilai Sokongan Pengundi Cina Berdasarkan Sentimen Masyarakat Cina, Seminar Politik & Pilihan Raya Menjelang PRU ke-13, 19 Feb 2013 to 19 Feb 2013, UMCEDEL, (University)
 • Urban tsunami dalam PRU ke-13: Analisis pola pengundian dan sentimen "Ubah" dalam masyarakat Cina, Forum Pilihan Raya Umum ke-13, 16 May 2013 to 16 May 2013, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi,Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, (National)
 • UMNO Hegemony and It's Impact on Malaysian Chinese: A Survey of Chinese NGO's Responses, 1970-2012., Acedemic Talk by Cetre for Social Change and Trends (CSCT)and Centre for Modern Creative Communication (CMCC) of Universiti Tunku Abdul Rahman, 06 Dec 2012 to 06 Dec 2012, Cetre for Social Change and Trends (CSCT)and Centre for Modern Creative Communication (CMCC) of Universiti Tunku Abdul Rahman, (National)
 • Ethnic Contestation and Cultural Adaptation in Plural Society: A Study of the Cultural Interaction of Malaysian Chinese and Malay, International Symposium on "China-ASEAN Culture Coexisting, Vision Sharing", 16 Aug 2011 to 19 Aug 2011, Guizhou University for Nationalities, (International)
 • Menangani Kehilangan Undi Sokongan Cina: Mampukah Pentadbiran Najib Membawa Keajaiban dalam PRU ke-13?, Wacana Meja Bulat Pilihan Raya Umum anjuran Majlis Profesor Negara dan Institut Kajian Etnik UKM, 23 Dec 2011 to 23 Dec 2011, Majlis Profesor Negara dan Institut Kajian Etnik UKM, (National)
 • Pengisian dan Pemasyarakatan Gagasan Satu Malaysia dalam Masyarakat Cina: Antara Realiti dan Cabaran, Seminar Gagasan 1 Malaysia, 07 Jun 2009 to 07 Jun 2009, Kerajaan Negeri Terengganu dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., (National)
 • Maintenance of Overseas Chinese Education: The case of Malaysian Chinese Education Movement, 1995-2008, Chinese Academy of Social science Occasional Seminar, 16 Jun 2009 to 16 Jun 2009, Chinese Academy of Social Science, Beijing, China, (International)
 • Thock Ker Pong. 2007. Different streams of education and national unity (in Chinese) ., Seminar on National Unity and Multiple Streams of Education, organized by the Association of Penang Chinese Scohools Board of Directors in Georgetown, 22 April 2007., 22 Apr 2007, Association of Penang Chinese Scohools Board of Directors in Georgetown, 22 April 2007., (National)
 • Thock Ker Pong. 2006.\"Isu Ketuanan Melayu dalam Politik Cina : Antara Persepsi dan Respons Masyarakat Cina Malaysia\" ( Issue of Malay Hegemony in Chinese Politics : Perceptions and Response of the Malaysian Chinese, Launching of new book, 31 Mar 2006, DBP, (National)
Presenter
 • Thock Ker Pong. 2015. The Maintenance of Chinese Identities and Chinese Education in Plural Society: Case Study of Foon Yew Independent Chinese Secondary School in Johor, Malaysia., International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress 2015, 15 Jul 2015 to 17 Jul 2015, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES),Faculty of Sociology and Anthropological of Thammasat University, (International)
 • Political Participation of Chinese Overseas and Its Impacts on Political Structure and Democratization: Case Study of Malaysian Chinese, 2008-2014, 2015 ISSCO Regional Conference, 28 May 2015 to 31 May 2015, International Society for the Study of Chinese Overseas (ISSCO)and Graduate School of International Studies,Seoul National University, (International)
 • Language Management of Penang Chinese High School, The Second Biennial International Conference on Malaysian Chinese Studies, 2014, 20 Jun 2014 to 21 Jun 2014, Centre for Malaysian Chinese Studies, (International)
 • The Maintenance of Social Cohesion in Plural Society at the Era of Intense Political Contestation: Case Study of Malaysia, 2008-2014., International Conference on Theory and Practice of Social Governance in Ethnic Areas, 15 Nov 2014 to 17 Nov 2014, Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences and Yunnan Minzu University, (International)
 • "The Impact of Dual-Political Tsunami on Chinese-based Component Parties of BN: Case Study of MCA, 2008- 2014"., Conference on Exploring and Revisiting Issues in Malaysian Chinese Research 2014, 08 Nov 2014 to 09 Nov 2014, New Era College, (National)
 • Urbanization and the Inheritance of Chinese Overseas' Diet Culture: Transformation of Coffee Shops and Maintenance of Malaysian Chinese Diet Culture, 2014 Annual Conference of China Union of Anthropological and Ethnological Sciences (CUAES), 14 Oct 2014 to 16 Oct 2014, China Union of Anthropological and Ethnological Sciences & Dalian Nationalities University, (International)
 • Identity and Cultural Contestation in a Plural Society: The Development of Chinese Education in Malaysia, IUAES 2014 with JASCA, 15 May 2014 to 18 May 2014, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences and JASCA, (International)
 • Dilemma in Political Transformation of Ethnic Hegemonic State:Analysis based on the 12th and 13th General Election of Malaysia., 2014 International Symposium on Language,History and Society: Global Perspectives on the Asia-Pacific Region, 26 May 2014 to 28 May 2014, College of Liberal Arts, National Taiwan Normal University, (International)
 • Chinese Overseas Political Participation and Limitation: Case Study of MCA under Najib Administration., 8th International Conference of ISSCO, 17 Aug 2013 to 19 Aug 2013, University Tunku Abdul Rahman, (International)
 • Prospects and Challenges of Malaysian Chinese Education in Post-2008 Political Tsunami, 2008-2013, International Conference on "Overseas Chinese and the Culture of the Hometown of Overseas Chinese in China", 07 Dec 2013 to 11 Dec 2013, Guangxi University for Nationalities, Nanning City, (International)
 • Chinese community's private tertiary institutions under the impact of the elite and market: Southern University on the challenges and the way out, The Asia New University The Southern New Paradigm International Conference, 02 Nov 2013 to 03 Nov 2013, Southern University College, (International)
 • Urbanization and Its Impacts on Overseas Chinese Education: Case Study of Selangor, Malaysia., 2013 Annual Conference of China Union of Anthropological and Ethnological Sciences, 22 Oct 2013 to 26 Oct 2013, South-West University for Nationalities, Chengdu, (International)
 • State Intervention and Ethnic Minority Business: the Case Study of Malaysian Government Linked Company and Chinese Business., 17th World Congress of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, 05 Aug 2013 to 10 Aug 2013, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences and Manchester University, (International)
 • Chinese and the Malaysian GE 13, Democracy in Taiwan: Looking at the 2012 Elections on Taiwan's Electoral Democracy and Its Sociopolitical Implications for Taiwan and Beyond, 24 Oct 2013 to 25 Oct 2013, Institute of Chinese Studies, UM and Taiwan Foundation for Democracy, (International)
 • Overseas Chinese Education and the Dissemination of Chinese Culture: A Survey on the role of Malaysian Chinese Education, International Symposium on "Harmony and Win-win: National soft power and the role of overseas Chinese", 09 Mar 2012 to 11 Mar 2012, School of International Studies & Academy of Overseas Chinese Studies, Jinan University, (International)
 • Cultural Resources and Adaptations in Plural Society: Case Study on Malaysian Chinese's Cultural Resilience and Transformation, The Second Asian Forum of Anthropology and Ethnology, 09 Nov 2012 to 10 Nov 2012, Institute of Ethnology and Anthropology Chinese Academy of Social Sciences, (International)
 • The aspirations of ethnic consciousness and ethnic Chinese on Mahua literature: Youchuan's poetry analysis, The 4th International Conference on Mahua Literature, 29 Sep 2012 to 30 Sep 2012, Department of Chinese Studies and Pejati, UM, (International)
 • A Survey on Chinese Education in Johor, Foon Yew and Southern University College, "Foon Yew Academic Village" International Conference Model for Education of Chinese Overseas., 21 Oct 2012, (International)
 • Media Monopoly and Its Impact on Malaysian Chinese Community: Case Study on Sin Chew Media Corporation, 2012 Annual Conference of the China Union of Anthropological and Ethnological Sciences, 21 Sep 2012 to 25 Sep 2012, Northwest University for Natinalities, Lanzhou City, (International)
 • Propspects and Challenges of Malaysian Chinese Education in post-2008 General Election, ISSCO Internasional Conference on "Chinese Language Teaching and Education in Globalizing Southeast Asia", 01 Aug 2012
 • Maintenance of Social Cohesion in Malaysia after the Political Tsunami of 2008: The Role of Civil Society", International Conference on "Socioeconomic Development, Ethnicity and Social Cohesion: China and Malaysia in Perspective", 25 Apr 2012 to 26 Apr 2012, Institute of China Studies, UM and Faculty of Political Science, Qinghai Nationalities University, China, (International)
 • Chinese Education Development in Post Political Tsunami of March 8 and Two-Coalition System (in Chinese), The Inaugural Biennial Conference on Malaysian Chinese Studies, 09 Jun 2012 to 10 Jun 2012, Centre for Malaysian Chinese Studies, (International)
 • Kesukaran MCA Menebus Kekalhan dalam Tsunami Politik 2008: Tinjauan ke atas isu-isu yang mempengaruhi Sentimen Pengundi Cina, Seminar on Malaysian Politics: The Forthcoming 13th General Election, 12 Jan 2011 to 12 Jan 2011, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, (National)
 • Ethnic Contestation and Cultural Adaptation in Plural Society: A Study of the Cultural Interaction of Malaysian Chinese and Malay, International Symposium on "China-ASEAN Culture Coexisting, Vision Sharing", 01 Oct 2011, Guizhou University for Nationalities,China, (International)
 • Multi-culture Development and Its Constraints under Political Development: The Case of Contemporary Malaysia, International Forum on "World multiculture and World Development", 12 Jun 2011 to 14 Jun 2011, Qinghai Nationalities University & University of Malaya, (International)
 • Maintenance and Propagation of Chinese Culture in a Malay State: The Role of the Chinese Associations in Terengganu, International Conference on "Chinese Overseas: Culture, Religions and Worldview", 21 Jun 2011 to 22 Jun 2011, The International Society for the Study of Chinese Overseas (ISSCO) and Department of Anthropology, CUHK, (International)
 • Chinese Politics after the March 8 Political Tsunami in Malaysia: Towards Consolidation of Two-coalition System, The 7th International Malaysian Studies Conference (MSC7), 01 Oct 2010, (International)
 • Political Developments of Post March 8 Tsunami and Chinese Opposition Politics in Malaysia., The 7th Conference of the International Society for the Study of Chinese Overseas, 07 May 2010 to 09 May 2010, International Society for the Studies of Chinese Overseas and Nanyang Technological University, (International)
 • Chinese Politics after the March 8 Political Tsunami in Malaysia: Towards Consolidation of Two-coalition System, The 7th International Malaysian Studies Conference (MSC7), 16 Mar 2010 to 18 Mar 2010, Malaysian Social Science Association, (International)
 • Tsunami Politik 2008 dan Hala Tuju Perkembangan Politik MCA: Krisis dan Dilema di Sepanjang Jalan, Seminar tidak berkala Institut Kajian Etnik, UKM, 23 Nov 2009 to 23 Nov 2009, Institut Kajian Etnik, UKM, (National)
 • Mass Disturbances in Contemporary China, Institute of China Studies Workshop on "China Threat or Opportunity", 01 Dec 2009 to 01 Dec 2009, Institute of China Studies, UM, (National)
 • Political Participation and Changes in Overseas Chinese: The Dilemma of MCA in Post Malaysia March 8 Political tsunami (in Chinese), International Academic Seminar on "East Asia Regional Integration: Diaspora and Impact", 18 Oct 2009 to 20 Oct 2009, Xiamen University and Institute of China Studies, University of Malaya, (International)
 • Dilemmas of Overseas Chinese Education: The Case of Malaysian Chinese Education Movement ( in Chinese ), The 4th International Conference of Institutes and libraries for Overseas Chinese Studies, 09 May 2009 to 11 May 2009, Jinan University, China, (International)
 • Impact of Language Policy and nation-building in Ethnic Hegemonic State: The Resilience of Malaysian Chinese Schools, The 8th International Conference on Cross Cultural Interaction between China and the World, 11 Jun 2009 to 14 Jun 2009, Beijing Foreign Studies University, Beijing, (International)
 • Overseas Chinese and Cultural Resilience: The Propagation of Malaysian Chinese Culture (in Chinese), The 16th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), 27 Jul 2009 to 31 Jul 2009, Chinese Union of Anthropological and Ethnological Sciences, (International)
 • Thock Ker Pong. 2008. Contesting nations of intent in plural society : the case of Chinese education movement, 1995-2008 ., International Conference on Ethnic Relation by SKET, University of Malaya, Kuala Lumpur, 15-16 October 2008, 15 Oct 2008 to 16 Oct 2008, SKET, UM, (International)
 • Thock Ker Pong. 2008. Civic protest and political participation : the catalyst of 2008 Malaysia political tsunami ( in Chinese ), New Malaysia in the Making and Civil Society International Conference organized by Southern College and New Era College, Skudai, Johore, 15-16 November 2008., 15 Nov 2008 to 16 Nov 2008, Southern College and New Era College, (International)
 • Thock Ker Pong. 2008. Impak pasca-tsunami politik pilihan raya umum ke-12 di Malaysia : Analisis dilemma UMNO dari perspektif kaum Cina ., Sixth International Malaysian Studies Conference (MSC6), organized by Malaysia social Science Society and UNIMAS, in Kuching, Sarawak, 5-7 August 2008., 05 Aug 2008 to 07 Aug 2008, Malaysia social Science Society and UNIMAS, (International)
 • Thock Ker Pong. 2007. Wenhua de Renxing yu Shengmingli : Malaixiya Huaren Wenhua Gean Tandao ( Resilience of Culture : A Case Study of the Malaysian Chinese Culture )., Chinese Contributions and National Progress Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, organized by Federation of Chinese Associations of Malaysia and Centre for Malaysian Chinese Studies, 6-7 October 2007., 06 Oct 2007 to 07 Oct 2007, Federation of Chinese Associations of Malaysia and Centre for Malaysian Chinese Studies, (National)
 • Thock Ker Pong. 2007. Mahua Gonghui yu Huatuan zhi Jingzhu : Cong Huashe Lingdaoquan de Zhengduo dao Gongmin Shehui zhi Kangheng ( Contestation between MCA the Chinese NGOs : From Contention of Chinese Society Leadership to the Struggle of Civil Society )., National Seminar on Chinese Intraethnic Relations in Malaysia, Kuala Lumpur, organized by New Era College and KL & Selangor Chinese Assembly Hall, 25-26 August 2007., 25 Aug 2007 to 26 Aug 2007, New Era College and KL & Selangor Chinese Assembly Hall, 25-26 August 2007., (National)
 • Wenhua de renxing yu shengmingli: malaixiya huaren wenhua gean tantao (Resilience of culture: the case of Malaysian Chinese culture), Chinese Contributions and National Progress Conference,, 01 Oct 2007
 • Thock Ker Pong. 2006. The State and NGOs Movement in Malaysia : Transformation and Fragmentation of the Chinese NGOs under Mahathir Administration ., 5th International Malaysian Studies Conference, organised by Malaysian Social Science Association, Universiti Putra Malaysia, 8-10 August 2006., 08 Aug 2006 to 10 Aug 2006, Malaysian Social Science Association and Universiti Putra Malaysia, 8-10 August 2006., (International)
Others
 • Discussant for "Malaysian Chinese business: Going International" and "Chinese New Year and the Politics of Multiculturalism in Indonesia" & " Organizing Chinese-Indonesians in Multicultural Indonesia, 2014 International Academic Conference, 10 Feb 2014 to 10 Feb 2014, The Research Center for Overseas Korean Business & Culture of Chonnam National University in South Korea, (International)

SUPERVISION


Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)
Completed
 • Masters Degree, Chong Oi Leng, Pengekalan Kebudayaan Mahua di Malaysia : Kajian terhadap Peranan Persatuan Cina, 2007/2008
 • Masters Degree, Lim Sin Yee, Gaya kepemimpinan dalam Gerakan Pendidikan Cina : Kajian Perbandingan antara Lim Fong Seng dan Sim Mow Yu, 2007/2008
 • Masters Degree, Chou Wei Long, The Thinkings of Malaysian Chinese intellectuals in nineties, 2007/2008
 • Masters Degree, Soh Siew Muah, The Choice of Stream of Education of Malaysian Chinese Family : A case Study in the State of Pahang and Kuala Lumpur Federal Terotory, 2007/2008
 • Masters Degree, Ngui Han Leong, Impact of Mahathir Administration and Mahathirism on Chinese Politics, 2008/2009
 • Masters Degree, Choong Shu Fei, Limitations of Ethnic-based NGOs in Malaysia : A Case Study of the Controversy of Suqiu, 2008/2009
 • Masters Degree, Tan Yen Yee, Dilema Politik kompromi di Malaysia : Kajian terhadap MCA, 1986-2008 A, 1986-2008, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Ma Yue, Chinese Traditional Culture in Malaysian Chinese Family Business Business, 2008/2009

Ongoing
 • Doctoral Degree (PhD), Ho Wee Chee, Permasalahan Pendidikan Tinggi Cina di Malaysia
 • Doctoral Degree (PhD), Chong Siew Lay, The leftist Chinese Politics, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Ling Huong Yian, The Economic Activities of Sarawakian Chinese before and After Independence (1901-1990): A Study of Sibu Foochows Pioneering Spirit, 2009/2010
 • Masters Degree, Tiew Chiew King, Korporat Keluarga Cina Di Sibu Sarawak: Kajian Kes Ke Atas Komuniti Foochow, 2010/2011
 • Masters Degree, Kiew Xun Jie, Impak Tsunami Politik 2008 di Malaysia: Kajian ke atas Politik Masyarakat Cina di Selangor dan Johor, 2008-2012, 2011/2012
 • Masters Degree, Chee Sie Ching, ISU PEMBINAAN DAN PEMINDAHAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA:KAJIAN KES DI SELANGOR, 1999-2012, 2012/2013
 • Masters Degree, Ang Wei Yin, MONOPOLI AKHBAR CINA DI MALAYSIA (2001-2011): KAJIAN IMPAK TERHADAP MASYARAKAT CINA, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Ho Pei Yao, CHINESE EDUCATION AND THE MAINTENANCE OF ETHNIC IDENTITY IN MALAYSIAN CHINESE COMMUNITY, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Tan Yen Yee, Pembentukan dan Pengukuhan Sistem Dua Barisan Dalam Politik Malaysia:: Kajian Peranan Masyarakat Cina, 2008-2013., 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Seow Wan Jia, Strategi Pembelajaran Murid bukan Penutur Jati di SJK(C), 2014/2015
 • Masters Degree, Pan Shao Wei, A Case Study of Malaysian-Chinese Migration to Singapore from Southern Regional Peninsular Malaysia, 2014/2015

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Academic Collaboration with Academia Sinica of Taiwan, Academia Sinica of Taiwan, 2013, 12, (International)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


First Degree
 • OUTLINE OF CHINESE CULTURE, 2008/2009(2), 5, 0
 • TWENTIETH CENTURY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2008/2009(2), 15, 0
 • BASIC OF ENTREPRENEURSHIP CULTURE, 2008/2009(2), 240, 0
 • RESEARCH ON MALAYSIAN CHINESE COMMUNITY, 2010/2011(1), 24, 41
 • CURRENT ISSUES IN ASIA, 2010/2011(1), 13, 40
 • RESEARCH ON MALAYSIAN CHINESE COMMUNITY, 2011/2012(1), 31, 60
 • RESEARCH METHODOLODY IN CHINESE STUDIES, 2010/2011(2), 14, 60
 • CONTEMPORARY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2010/2011(2), 22, 60
 • RESEARCH ON CHINESE COMMUNITY, 2007/2008(1), 14, 60
 • TWENTIETH CENTURY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2008/2009(2), 12, 60
 • OUTLINE OF CHINESE CULTURE, 2008/2009(2), 5, 60
 • TWENTIETH CENTURY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2006/2007(2), 6, 60
 • OUTLINE OF CHINESE CULTURE, 2006/2007(2), 29, 60
 • CHINESE LANGUAGE LINGUISTICS, 2006/2007(2), 43, 60
 • CONTEMPORARY ISSUES, 2008/2009(1), 17, 60
 • RESEARCH ON CHINESE COMMUNITY, 2008/2009(1), 32, 60
 • TWENTIETH CENTURY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2009/2010(2), 5, 60
 • OUTLINE OF CHINESE CULTURE, 2009/2010(2), 2, 60
 • TWENTIETH CENTURY CHINESE POLITICS IN MALAYSIA, 2009/2010(2), 5, 60

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Pelajar-pelajar Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, 2000-2009: Kajian Kes di Kelantan, Thesis ,  (2010-2010)
 • Perkamusan Melayu-Cina (1403-1972): Perkembangan Sejarah dan Sistem Struktur Kamaus, Thesis ,  (2010-2010)
 • A Study of The Northern Chinese in Sabah, Thesis ,  (2010-2010)
 • Reviewing a research grant application of Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Project ,  (2010-2011)
 • Reviewing an article entitled "Culturally appropriate communication in Malaysia: Budi Bahasa as warranty component in Malaysian Communication" for the Journal of Multicultural Discourses, Article In Journal ,  (2012-2012)
 • Ethnic Diversity Management in Iran During Khatami's Administration (1997-2004), Thesis ,  (2012-2012)
 • Sumbangan Masyarakat Cina Malaysia terhadap Pembangunan Sekolah Rendah Cina: Kajian Kes di Daerah Kota Setar dan Kubang Pasu Negeri Kedah, 2010-2012., Thesis ,  (2012-2012)
 • Kajian Penyebaran dan Perkembangan Chen Foh Chong di Kuching dan Sibu, Sarawak, 1980-2008., Thesis ,  (2013-2013)
 • Kelangsungan dan Pengekalan Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC): Kajian kes SMPC Confucian, Kuala Lumpur (Master of Philosophy Thesis), Thesis ,  (2014-2014)
 • Penyertaan Politik Etnik Tionghoa: Kajian Kes Pilihan Raya Ketua Daerah Bandar Jambi Sumatera, Thesis ,  (2014-2014)
 • Examiner of the manuscript of book entitled "Identiti Cina Malaysia: Elemen dan Pembentukan" for University Malaya Press., Book ,  (2014-2014)

CONTRIBUTION TO SOCIETYS
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Interviu tentang \"Pelantikan Dato\' Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri ke-6\" untuk siaran berita 8TV, (National), 18-Mar-09
 • Ahli panel diskusi tentang \"Krisis MCA\" dalam rancangan Hujah siaran NTV9, (National), 27-Oct-09
 • Interviu oleh Berita Minggu tentang kerelevanan gagasan \"ketuanan Melayu\" dalam perkembangan terkini politik Malaysia selepas Presiden PKR menyarankan orang Melayu supaya menyisihkan gagasan itu, (National), 05-Dec-10 until 05-Dec-10
 • Interviu oleh RTM 1 tentang "Hubungan Malaysia-China selepas Pinjaman Panda", (National), 15-Jun-12 until 15-Jun-12
 • Interview by Berita Harian on the outcome of 13th General Election, (National), 07-May-13 until 07-May-13
 • Interview by Berita Harian on the issue of MCA leadership after the 13th General Election , (National), 10-May-13 until 10-May-13
 • Interviu oleh Akhbar Nanyang Siang Pau tentang Hala Tuju Masyarakat Cina Pasca-PRU Ke-13, (National), 02-Dec-13 until 02-Dec-13
 • Ajk dalam Persatuan Alumni Sekolah Yu Hua Kajang., (Community), 10-Mar-13 until 09-Mar-15
 • Member of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, (International), 22-Jul-13 until 21-Jul-15
 • Individual Partner of Coalition on Plan of Action for Malaysia, (National), 24-Jun-13 until 23-Jun-14
 • Pakar Rujuk dalam Bengkel Penilaian Manuskrip Bidang Sains Politik dan Dasar Awam, (National), 08-Jul-13 until 08-Jul-13
 • Pengerusi Panel dalam Persidangan Antarabangsa ISSCO ke-8 yang berlangsung di KL anjuran UTAR, (International), 18-Aug-13 until 18-Aug-13
 • Ahli Panel dalam "Wacana Pra-PRU ke-13: Siapa Jadi Pilihan?" anjuran Majlis Profesor Negara, (National), 17-Jan-13 until 17-Jan-13
 • Ahli Panel dalam Siri Forum PRU Ke-13 Anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, (National), 16-May-13 until 16-May-13