CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Faizuri Bin Abd. Latif
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of Akidah and Islamic Thought
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  03-79676099
Fax No.
  03-79676142
E-mail Address
  fa72@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8481-2010  
Address(Office)
  Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
PhD (UM)(2009), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
MUs (UM)(2002), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
BA (Hons)(Akidah)(Al-Azahar)(1996), UNIVERSITY OF AL-AZHAR, CAIRO

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

JAKIM, Ajk, Member, 2014-2015, (National)

Majlis Peperiksaan Malaysia, Committee Member, 2014, (National)

Malaysian Qualification Agency, Panel Member, 2014, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Penyelaras & Editor Kertas Kerja, Bengkel Penyuntingan Kertas Kerja Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 31 Mac 2006 hingga 2 April 2007, Glory Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies

Pembaca Doa Majlis Rasmi Universiti Malaya, University Malaya, 01-Jan-13 - 31-Dec-14

Pembaca Khutbah Jumaat (Mengikut Giliran) Di Masjid Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 02-Jan-12 - 31-Dec-14

Head Of Department, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 01-Sep-13 - 31-Aug-14

Acting Head Of Department, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 01-Oct-12 - 01-Jul-14

Ahli Jawatankuasa Kurikulum, Jabatan akidah dan Pemikiran Islam, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 14-Jun-12 - 14-Jun-14

Ahli Jawatan kuasa Pemilih Kemasukan Bagi Program Ijazah Sarjana Syariah dan Ijazah Sarjana Usuluddin (Secara Kursus Dan Disertasi), University Malaya, 02-Jan-12 - 02-Jan-14

Head Of Department, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 01-Sep-12 - 31-Aug-13

Ajk Kecil Kualiti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 06-Jan-05 - 17-Apr-12

Audit Dalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 05-Jan-09 - 17-Apr-12

Penyelaras Program Diskusi Buku Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 07-Jan-08 - 17-Apr-12

Ketua Editor Buletin Nasyrah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Pejabat Pengarah, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 05-Jan-09 - 17-Apr-12

Penyelaras Jadual Waktu Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akidah Dan Pemikiran Islam, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 01-Jan-09 - 17-Apr-12

Penyelia Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Islam, Program Pendidikan Islam, Islamic Education Programme, Academy Of Islamic Studies, 08-Jan-07 - 17-Apr-12

Pengawas Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Dasar, Bahagian Ijazah Dasar, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, 19-Nov-11 - 23-Nov-11

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Islam In The Malay World

Islamic Theology

Islamic Thought

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2011

Faizuri Abd Latif dan Mohd Kamil Hj Abd Majid, 2011. Islam Dan Faham-Faham Keagamaan. Kuala Lumpur: Jabatan akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 
 
Chapter In Book
 
2013

Faisal @Ahmad Faisal Abdul Hamid & Faizuri Abd Latif. 2013. Majalah Kaum Tua Dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. 2013. Mohd Roslan Mohd Noor & Khader Ahmad (edit). Islam Dan Alam Melayu, Pembinaan Dan Pembangunan Masyarakat Islam: hlm, 161-174. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 
 
2011

Faizuri Abd. latif dan Mohamed Yusof, 2011. Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam. Dalam Faizuri bin Abd latif et.al (pnyt). Islam Dan Faham-Faham Keagamaan, hlm. 77-101. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 

Kaseem Kassar Husayn, Mujahid M.Bahjat,Faizuri Abd. Latif. Athar Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Hukm Khilafah al-Rasyidin: al-Siddiq wa al-Faruq r.a.Dlm Ahmad Qasim Kassar et.al (Pnyt) al-Sunnah al- Nabawiyyah wa Qadayaha al-Mu`asarah, hlm 785-804. Jabatan al-Quran & al-Hadith. Universiti Malaya 
 
2010

Che Zarrina Sa`ari, Joni Tamkin Borhan, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, Lihanna Borhan, Noor Hasnoor Mohd Noor, syed Mohd Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif, Hazman Hassan & Basri Husin.2010. Elemen Satanisme Di kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan. Dlm. Mustapha Abdullah et.al (pnyt).Kemelut Peradaban Remaja Di Malaysia, hlm. 1- 38. Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, universiti Malaya 
 
2005

Mohd Fauzi Hamat & Faizuri Abd. Latif. 2005. Terjemahan dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi. Dlm. Abdullah Hassan & Low Kok On (pnyt).Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, hlm 539-549. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd 
 
Article In Academic Journals
 
2014

Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul latif. 2014. Sirah Nabawi. Journal of al- Tamaddun. vol. 9, issue 2. :45-49 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Faizuri Abd Latif & Faisal@Ahmad Faisal Abdul Hamid.2013. Kaedah Pendalilan ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 Dalam kitab `Aqidah al-Najin. Jurnal Darul Quran 17. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan faizuri bin Abdul Latif, 2013, Pemikiran Islah dalam Majalah Pengasuh Tahun 1918, Jurnal al-Tamaddun, 8(1), (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2013, Kaedah pendalilan Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 dalam Kitab Aqidah al-Najin, Hurnal Darul Quran, bil.17, 91-118 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Faizuri Abd. latif & Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid.2012. Perbahasan Mengenai Sifat-Sifat Allah SWT: Analisis Pemikiran Tuan Minal. Ulum Islamiyyah Journal. Vol.8/2012 (Jun) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri Abd. Latif & Muaz Mohd Noor.2012.Tajdid Pendidikan Badiuzzaman Said Nursi Dalam Kitab Rasail al-Nur. Jurnal al-Tamadun. Bil. 7(1): 135-147 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri Abd. Latif,Gomathi Chan, Muhamad Noor Alfarizal Kamarudin, Daniel Zin Hua Wong, Nor Hadiani Ismail, Aurengzeb Hasan, Khalijah Awang, Habsah Abdul Kadir.2012.Mitigation of H2O2-induced mitochondrial- mediated apoptosis in NG108-15 cells by novel mesuagenin C from Mesua kunstleri (King) Kosterm.Evidence-Based Complementry and Alternative Medicine, Vol. 00 (ISI-Cited Publication)

Faizuri Bin Abdul Latif, Faisal Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid and Mohd Roslan Mohd Nor. 2012. Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama : A Study on `Aqidah Al-Najin. Middle- East Journal of Scientific Research 11 (9): 1244-1249. (SCOPUS-Cited Publication)

Ahmad Zaki Berahim Ibrahim, Mohd Roslan Mohd Nor, Abdul Karim Ali, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Faizuri Bin Abdul Latif. 2012. Malay Text Minhat Al- Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1250-1256 (SCOPUS-Cited Publication)

Mohd Roslan Mohd Nor, Ahmad Zaki Berahim Ibrahimm, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Hamidah Jalani, Mhd Faizal Mhd Ramli, Abdullah Yusof, Asyiqin Abdul Halim and Faizuri Abdul Latif. 2012. Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches.Middle East Journal of Scientific Research Volume 11 Number (9): 1238-1243 (SCOPUS-Cited Publication)
 
2010

Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Saari, Syed Muhammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Mohd Akib & Norafifah Ab Hamid.2010.Isu-Isu Akidah Dalam Khutbah Jumaat dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin UM 32. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Faizuri Abd. latif dan Faisal@ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2009.Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama' Melayu: Kajian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Jurnal Usuluddin bil 30: 91-109 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri Abd. Latif dan Wan Suhaimi Wan Abdullah.2009. Kewujudan Allah SWT Menurut Tuan Minal: Analisis Dan Transliterasi Teks `Aqidat al-Najin. Jurnal AFKAR bil 10: 1-38 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Prof Madya Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Faizuri Abd. Latif.2008. Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Jurnal Usuluddin bil 27: 169-189 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri Abd. Latif dan Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman.2008.KEFAHAMAN ILAHIYYAT DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME MENURUT PEMIKIRAN SHEIKH ZAINAL `ABIDIN AL-FATANI. Jurnal Usuluddin bil 28: 1-19 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2007

Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2006

Faizuri bin Abdul Latif.2006.Sumbangan Tuan Guru Haji Omar Ahmad Dalam Bidang Keilmuan Di Terengganu.Jurnal Usuluddin. Bil 23-24 :217-238 
 
Proceeding
 
2014

Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Faizuri bin Abdul Latif, Aizan binti Ali dan Nik Nurul Syuhada binti Muhamed. 2014. "Aplikasi Musik Dalam Pendidikan Islam di Sekolah Menengah". (Prosiding THE 2ND WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION : RISE AND FALL OF CIVILIZATION - CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS (WCIT2014) to be held in Casuarina Hotel @ MERU, Ipoh Perak, Malaysia, 18 19 August, 2014) (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Che Zarrina Saari, Faizuri Abd Latif et.al. 2013. Model Pendidikan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) Dalam Menangani Isu remaja Lari Dari Rumah. Isu-Isu Dakwah Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. e-Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah Dan Pembangunan Insan, hlm. 6-32 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Faizuri abd Latif. 2013. Integrasi Ilmu Dalam Kitab Jawi: penelitian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin Karangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Langkawi, Malaysia. Proceeding of the World Conference on Integration of Knowledge, WCIK 2013. 25-26 November 2013, Langkawi, Malaysia. hlm 1-10 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Faizuri Abd. latif, Che Zarrina Sa'ari, Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman & Mohd Manawi Mohd Akib. 2011. Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah. Johor Bahru, UITM, Malaysia, 240-250 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Sa`ari, Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Mohd Akib & Norafifah Ab Hamid. 2010. Isu-Isu Akidah Dalam khutbah Jumaat dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan. Prosiding Memperkasa Masjid Sebagai Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran, hlm 235-244 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Sa`ari, Syed Mohd Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Moh Akib & Norafifah ab. Hamid. 2009. Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke- 2 2009, hlm. 1-17 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

Faizuri Abd. latif & Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid.2008. tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Prosiding Seminar Warisan al-Qur'an & Al-Hadith Nusantara, hlm 289-296 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Che Zarrina Sa'ari, Joni Tamkin Borhan, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, LIhanna Borhan, Noor Hasnoor Mohamad Nor, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman,Faizuri bin Abdul Latif,Muhammed Yusof, Hazman Hassan & Basri Hussin.2008. Elemen Satanisme Dalam Tren Kepengggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra-Disiplin dan Inter-Disiplin Dalam Penyelidikan.Prosiding Research In Islamic Studies UM ( 1),h. 692-711 

Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim& Faridah Che Husin. 2007. Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, KBSM: Kajian Terhadap Kemahiran Menganalisis Di SMKA Semenanjung Malaysia.Prosiding Research In ISlamic Studies, UM. hlm 894-906 
 
2006

Faizuri bin Abdul Latif & Rahimin Affandi Abdul Rahim.2006.Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum, UTM. hlm 571-583 

Faizuri bin Abd Latif.2006. Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahawan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam. UKM, hlm 51-56 
 
2005

Faizuri Abd. Latif dan Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Hamat (2005) Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10, hlm. 539-549. 
 
Others
 
2006

Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di Malaysia Peringkat Kebangsaan (Pembentang) Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam. Universiti Malaya 18-19 Jan 2006 
 
2005

Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10 (Pembentang) Universiti Malaysia Sabah 2-4 Ogos 2005 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Interaksi pulangan saham islam dan dasar kewangan terhadap kelakuan perbankan islam di Malaysia, Co-Researcher, 24/08/2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), 24/10/2013

Interaksi Pulangan Saham Islam dan Dasar Kewangan Terhadap Kelakuan Perbankan Islam di Malaysia, Co-Investigator, 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Faktor Psiko-spiritual Remaja Lari dari Rumah: Kajian Teks Tarbiyah al-Awlad dan Kes Studi di Beberapa Buah Pusat Perlindungan Remaja di Malaysia, Co-Investigator, 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Pengaruh Kaum Tua Dan kaum Muda Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu, Principal Investigator(PI), 2012-2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Pengaruh Kitaran Ekonomi Terhadap Pengawalseliaan Modal Dan Pengurusan Risiko perbankan Islam Di Malaysia, Co-Investigator, 2010-2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Kajian Aliran pembid`ahan Dan Ancamannya Terhadap Akidah Dan Perpaduan Umat Islam Di Negeri Selangor, Co-Investigator, 2010-2011, 

ALIRAN FAHAMAN WASATIYYAH DALAM KITAB-KITAB JAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDAMAIAN SOSIAL ALAM MELAYU: KAJIAN TERHADAP TEKS KITAB JAWI DI BANGKOK THAILAND, Principal Investigator(PI), 07/10/2009, , 06/10/2010

Aliran Fahaman wasatiyyah Dalam Kitab Jawi dan Pengaruhnya Terhadap Kedamaian Sosial Alam Melayu: Kajian Terhadap Teks Kitab Jawi Di Bangkok Thailand, Director, 2009-2010, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), National

Khutbah Jumaat Masjid Negeri Di Malaysia: Kajian Terhadap Isu-Isu Akidah., Co-Investigator, 2008-2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Di Malaysia, Co-Investigator, 2007-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Pemikiran Tuan Minal Mengenai Ketuhanan Dan Kenabian: Kajian Di Dalam Kitab `Aqidah Al-Najin, Co-Investigator, 2006-2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), University

Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia., Co-Investigator, 2006-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Panel Member, Malaysian Qualification Agency (MQA), Consultant, 2011-2014, Malaysian Qualification Agency (MQA)

Comittee Member Majlis Peperiksaan Malaysia, Consultant, 2011-2014, Majlis Peperiksaan Malaysia

Panel Program Penerbitan Berpakej Buku Agama, Consultant, 2013-2014, Dewan Bahasa Dan Pustaka

Panel Penggubal Modul Akidah JAKIM, Consultant, 2014-2014, JAKIM

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia, The 2nd International Seminar On Islamic Thought, 2009, (INTERNATIONAL)

Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Semenanjung Malaysia, Ekspo Penyelidikan, Reka cipta dan Inovasi 2009 , 2009, (INTERNATIONAL)

Pembangunan Model Psikoterapi Abu Talib Al-Makki, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014, held at Academy of Islamic studies, University of Malaya, 2014, (NATIONAL)

Perubahan Sikap Komuniti Melayu Miskin Bandar Di Lembah kelang: Kajian Terhadap Keberkesanan Program Agama, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014, held at Academy of Islamic studies, University of Malaya, 2014, (NATIONAL)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Speaker

Akidah Islam Dalam Menangani Ajaran Sesat Dan Khurafat, Kursus TOT Pengurusan, 13 Nov 2014 to 14 Nov 2014, Bahagian Pengurusan Dakwah JAWI, (National)
 
Presenter

Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal `Abidin al-Fatani Dalam Kitab `Aqidah al-Najin, Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 11 (PEMIKIR 11), 20 Jul 2010 to 22 Jul 2010, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (National)

Epistemologi Bidang Ilmu Akidah: Fokus Perbezaan Dengan Muktazilah Dan Khawarij, Program Tafaqquh Siri 1/2011, 27 Apr 2011 to 27 Apr 2011, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, (Others)

Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 18 Jan 2006 to 19 Jan 2006, um, (National)

Integrasi Ilmu Dalam Kitab Jawi: Penelitian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin Karangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani, World Conference International Of Knowlege (WCIK 2013), 25 Nov 2013 to 26 Nov 2013, World Conference.Net, (International)

Isu dan Cabaran Kehidupan Beragama di Malaysia, Seminar Asas Perbandingan Agama, 25 Jun 2009, ILIM, (National)

Isu-Isu Akidah Dalam Khutbah Jumaat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan, Persidangan Memperkasa Masjid Sebagai Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran, 01 Aug 2010

Isu-Isu Akidah Dalam Kitab Jawi: Analisa Kitab `Aqidah Al-Najin, Simposium Warisan Dan Tamadun Islam, 28 Dec 2009 to 29 Dec 2009, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, (International)

Isu-isu Akidah Dalam Kitab Jawi, Bengkel Pemantapan Akidah dan Sahsiah 11 (PEMAS\'11), 15 Apr 2011 to 17 Apr 2011, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya, (University)

Kaedah Pendalilan Ayat-Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 Dalam Kitab `Aqidah al-Najin, International Seminar On al-Quran In Contemporary Society (SQ2012), 01 Dec 2012 to 02 Dec 2012, Faculty of Islamic Comtemporary Studies Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), (International)

Kefahaman Ilahiyyat Dalam Meningkat Profesionalisme: Tinjauan Terhadap Pemikiran Sheikh Zainal `Abidin al-Fatani, Persidangan Serantau Nilai Profesionalisme, 13 Nov 2008 to 14 Nov 2008, UKM, (International)

Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahawan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani, Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam. UKM, 01 Jul 2006

Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2 2009, 01 Aug 2009

Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2 2009, 14 Nov 2009 to 15 Nov 2009, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan, (National)

Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 01 Nov 2011

Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 22 Apr 2011 to 25 Apr 2011, UTM Skudai & IAIN al-Raniri Banda Aceh, (International)

Konsep Ketuhanan Dalam Islam, Kursus Perbandingan Agama (Asas), 26 Jun 2007, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), (Others)

Kritikan Ulama Melayu Terhadap Pemikiran Syiah: Analisis Dalam Karya-Karya Jawi Akidah, Seminar Pemikiran Islam III, 26 Sep 2012 to 27 Sep 2012, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (International)

Pendekatan Ulama Melayu Menghadapi Ikhtilaf Dalam Persoalan Akidah, Seminar Pemikir IV 2014, 09 Dec 2014 to 10 Dec 2014, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (International)

Pendekatan Ulama Melayu Menghadapi Ikhtilaf Dalam Persoalan Akidah, Pembentang Kertas Kerja dalam Seminar Pemikir IV 2014, tajuk "Pendekatan Ulama Melayu Menghadapi Ikhtilaf Dalam Persoalan Akidah" pada 9-10 Disember 2014, 09 Dec 2014 to 10 Dec 2014, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (International)

Pengenalan Dan Sejarah Dakwah, Pembinaan Pendakwah Berkesan dan Isu Dan Cabaran Dakwah Semasa, Kursus Pendekatan Dakwah Kontemporari, 10 Oct 2011 to 11 Oct 2011, Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), (Others)

Penggunaan Perkataan "Berfikir" Dalam al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Menangani Perbezaan, Pembentang Kertas Kerja dalam Seminar Pemikir IV 2014, tajuk "Penggunaan Perkataan "Berfikir" Dalam al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Menangani Perbezaan " pada 9-10 Disember 2014, 09 Dec 2014 to 10 Dec 2014, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (International)

Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10., 02 Aug 2005 to 04 Aug 2005, uitm, (International)

Perkembangan Tulisan Jawi Di Patani: Analisis Terhadap Karya Tuan Minal, Seminar Warisan al-Qur an & al-Hadith Nusantara, 27 Aug 2008 to 28 Aug 2008, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (International)

Sejarah Perkembangan Tasawwuf Di Malaysia, Kursus Tasawwuf Islam, 25 Apr 2011 to 28 Apr 2011, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), (Others)

Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin, Seminar Warisan al-Qur'an & Al-Hadith Nusantara, 01 Aug 2008

Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden., Seminar Kebangsaan Pengajian Umum, 01 Jul 2006

Wasatiyyah Dan Keamanan Global: Kajian Terhadap Pemikiran Ulama Melayu, Seminar Serantau Islam Dan Kesejahteraan Sejagat, 24 Feb 2010 to 25 Feb 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, (International)
 
Others

Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus KBSM: Kajian Terhadap Kemahiran Menganalisis di SMKA Negeri Melaka, Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4, 02 Aug 2005 to 04 Aug 2008, Universiti Kebangsaan Malaysia, (International)

SUPERVISION

 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Masters Degree, Ahmad Ridza B Abdul Rahman, PEMIKIRAN POLITIK ISLAM USTAZ ABU BAKAR HAMZAH, 2003/2004

Ongoing

Masters Degree, Mastuki (Indonesia), PENGARUH WIHDAH AL-WUJUD IBNU ARABI TERHADAP PEMIKIRAN SYEIKH SITI JENAR, 2004/2005

Masters Degree, Kasem.K.H.S Al-Agnabi, Al-Mustajaddat al-Fikriyyah fi Nizam Hukm al-Khilafah al-Rasyidah al-siddiq wa al-Faruq r.a Namuzajan, 2010/2011

Masters Degree, Nurul Adila Binti Ahmad, Internet Dan Penularan Faham Satanisme Secara Sedar Dan Bawah Sedar Di Kalangan Remaja, Malaysia, 2010/2011

Doctoral Degree (PhD), Salwana Binti Haji Husain, Transliterasi Dan Anotasi Kitab `Aqidah al-Najin: Kajian Terhadap Penggunaan Dan Keberkesannya di Brunei Darussalam, 2010/2011

Masters Degree, Madheya Khalifa Al-Khaili, Al-Bid`ah al-`Qadiyyah Wa Manhaj al-`Ilm Fi al-Tasaddi laha: Dirasah Nazariyyah Wa Tatbiqiyyah fi Mujtama` al-Imarat, 2008/2009

Masters Degree, Muaz Bin Mohd Noor, Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi mengenai Kenabian: Kajian Dalam kitab Rasail al-Nur, 2010/2011

Masters Degree, Nissa Marissa, Konsep Af`al Allah dan Af`al al-`Ibad Menurut Muhammad Abduh Dalam Kitab Risalah al-Tawhid, 2011/2012

Masters Degree, Mansor Md Dahalan, Metodologi perbahasan Sifat Allah SWT Menurut Sheikh Abd. Kadir al-Fatani: Kajian Dalam Kitab Bakurah al-Amani, 2011/2012

Masters Degree, Muhamad Aizzuddin Kamarul Zaman, Konsep Penerapan Akidah Menurut Pandangan Said Nursi: Kajian Terhadap Kitab Mathnawi `Arabi al-Nuri, 2011/2012
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

IAEU3280 Kertas Projek, 2008/2009, 3

IAEU3280 Kertas Projek, 2009/2010, 4

IAEU3280 Kertas Projek, 2010/2011, 3

IAEU3280 Kertas Projek, 2005/2006, 5

IAEU3280 Kertas Projek, 2006/2007, 3

IAEU3280 Kertas Projek, 2007/2008, 3

Ongoing

IAEU3280 Kertas Projek, 2011/2012, 3

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC AQIDAH, 2009/2010(1), 7, 3

MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, 2009/2010(2), 7, 3

First Degree

Prinsip Akidah, 2004/2005(1), 70, 3

BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, 2008/2009(2), 60, 2

BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, 2008/2009(2), 25, 3

AQIDAH ISSUES IN TRADITIONAL MALAY MEDICINE, 2008/2009(2), 50, 4

BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, 2009/2010(1), 40, 2

METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, 2009/2010(1), 20, 3

PHILOSOPHY OF ISLAMIC POLITICS AND SOCIAL, 2009/2010(1), 23, 3

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN, Thesis ,  (2004-2009)

Tuan Guru Haji Omar Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Di Daerah Besut, Terengganu, Thesis ,  (1997-2001)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Ahli Rakan Komuniti Sepakat Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, Selangor, (Community), 05-Dec-09 until 31-Dec-14

Ahli PIBG Sekolah Rendah Agama Al-Amin Bangi, Selangor, (Private), 05-Jan-11 until 30-Dec-14

Ahli PIBG Ma`had Tahfiz Sains Bachok, Kelantan, (District), 05-Jan-11 until 30-Dec-14

Pengerusi Kembara Ilahi Malaysia, (National), 01-Jan-14 until 31-Dec-14