CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Mohd Supian Bin Sabtu
Designation
  Senior Lecturer
Department
  Department of History
Faculty
  Faculty of Arts and Social Sciences
Tel. No. (Office)
  +603-79675563
Fax No.
  +603-79675463
E-mail Address
  abhaya@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9129-2010  
Address(Office)
  Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
Ph.D (UM)(2010), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
MA (UM)(1998), UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
BA (Hons)(Arkeologi)(Gadjah Mada,Indon)(1991), UNIVERSITI GADJAH MADA, INDONESIA

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia., Honorary Secretary, 2015-2015, (National)

Persatuan sejarah Malaysia cawangan Selangor, Member, 2007-2011, (National)

IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA, Council Member, 2006-2011, (International)

IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA, Council Member / National Delegate, 2006-2013, (University)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


Pengawas Jabatan., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 09-Nov-15 - 13-Nov-15

Pengawas Jabatan., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 17-Aug-15 - 19-Aug-15

Pengawas Jabatan., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 25-Jun-15 - 25-Jun-15

Pengawas Jabatan., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 18-Jun-15 - 18-Jun-15

Ahli Jawatankuasa Latihan Industri Jabatan., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 06-Jun-15 - 06-Jun-16

Ahli Jawatankuasa, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Mar-15 - 28-Feb-17

Ahli Jawatankuasa Kualiti Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Mar-15 - 28-Feb-17

Ahli Jawatankuasa, 01-Jan-14 - 01-Jan-16

Ahli Jawatankuasa Kualiti Fakulti., Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Mar-12 - 28-Feb-13

Jawatankuasa Bengkal Pascasiswazah 2011, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 16-Jun-11

Ahli Jawatankuasa Promosi Sarjana, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 13-Jun-11

Ahli Jawatankuasa Penyaringan Kertas Soalan Peperiksaan dan Markah, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 13-Jun-11

Jawatankuasa Semakan Kurikulum Bagi Program Ijazah Tinggi (MQF), Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 13-Jun-11

Jawatankuasa Semakan Kurikulum Bagi Program Sarjana Muda (MQF) Jabatan Sejarah, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 27-May-11

Ahli Jawatankuasa Latihan Industri , Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 27-May-11

Jawatankuasa Buku Panduan, Department Of History, Faculty Of Arts And Social Sciences, 01-Jan-04 - 31-Dec-05

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Archaelogy And Classical Study (Archaeology, classical archaeology, Islamic archaeology, Numismatic and proto-history,)

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Book
 
2015

Mohd Supian bin Sabtu.2015. Kamus Arkeologi Data Arkeologi dan Teknik Arkeologi (Edisi Kedua). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 
2013

Dato' Dr. Hj. Adi Hj. Taha, Prof. Madya Mohd Kamaruzaman dan Dr. Mohd Supian Sabtu.2013.Kamus Arkeologi Data Arkeologi dan Teknik Arkeologi.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 
2002

MOHD. SUPIAN SABTU 2002 TAMADUN AWAL LEMBAH BUJANG KUALA LUMPUR: DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 
 
Chapter In Book
 
2015

Mohd Supian bin Sabtu.2015.Hubungan Indochina-Semenanjung Tanah Melayu: Bukti Berdasarkan Data Artifak dan Arkeologi. Dalam Abdullah Zakaria Ghazali dan Mohd Supian Sabtu (ed.). Bhakti Pendeta, hlm.64-80. Kuala Lumpur:Persatuan Muzium Malaysia. 
 
2013

Mohd Supian bin Sabtu.Tipologi Sebagai Asas Pemersatuan Ummah Dalam Numismatik Kesultanan Melayu Terengganu. Dlm. Mohammad Redzuan Othman (et al.).Malaysia-Indonesia Romantika Hubungan Bangsa Serumpun,hlm.227- 247. 

Mohd Supian bin Sabtu. Arkeologi Terengganu Membelah Bumi Mencari Jati Diri. Dlm. Mohd Yusof Abdullah dan Rashid Hamat (ed.).Numismatik Negeri Terengganu Dalam Konteks Arkeologi,hlm.123-140.Lembaga Muzium Negeri Terengganu:Percetakan Yayasan Islam Terengganu. 
 
2012

Mohd Supian bin Sabtu, 2012. Sejarah awal penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang, 1840-1937. Dalam Abdullah Zakaria Ghazali dan Mardiana Nordin (ed.). Kedah warisan dan sejarah, hlm.43-56.Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia. 

Mohd Supian bin Sabtu.2012.Perkembangan numismatik berbentuk binatang di Tanah Melayu. Dlm.Arba'iyah Mohd Noor, Mohammad Redzuan Othman, Suffian Mansor dan Salina Zainol. Persada Jauhari, hlm.243-256. 

Mohd Supian bin Sabtu.2012. Numismatik terpilih kesultanan di semenanjung Tanah Melayu.Dlm.Zulkarnain Abdul Rahman, Arba'iyah Mohd Noor dan Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus (ed.) 
 
2011

Mohd Supian b. Sabtu.2011.Numismatik Kesultanan Melayu Perak: Perkembangan Pola Hias, Klasifikasi dan Tipologi. Dlm. Abdullah Zakaria Ghazali and Mohd Radzi Hj. Ahmad (ed.). Perak Warisan, Budaya dan Sejarah,hlm.27-40.Kuala Lumpur:Persatuan Muzium Malaysia. 
 
2010

Mohd Supian bin Sabtu,2010,Mata Wang Kesultanan Melayu Johor: Kajian Tipologi dan Klasifikasi,dalam Stephen Chia and Hamid Mohd Isa, Archaeological Heritage of Malaysia, hlm.168-195,vol.3/January 2010,USM:Pusat Penyelidikan Arkeologi Global. 
 
2009

Mohd Supian Sabtu,2009. Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia, hlm. 431-444. Selangor: Arah Pendidikan Publication. 

Mohd Supian bin Sabtu. 2009.Coin Currency of The Malay Sultanate in Tanah Melayu: Melayu-Islam Artifact and Culturel Haritage. Dlm. Mokhtar Saidin and Kamarudin Ab Razak (ed.),Sharing Our Archaeological Heritage, hlm.137-148.Johor: Yayasan Warisan Johor. 
 
2008

Mohd Supian bin Sabtu,"Kendi dan tempayan: Tinjauan Bentuk dan fungsi berdasarkan data arkeologi", dalam Abdullah Zakaria Ghazali dan Jazamuddin Baharuddin (ed), Arkeologi dan sejarah, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 2008, hlm. 132-174. 

Mohd Supian bin Sabtu,"Struktur binaan di tapak 8a dan 8b, Bukit Batu Pahat, Merbok", bersama Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Zuliskandar Ramli, bab lima "Monumen lembah bujang", dalam Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman,(Penyunting), Lembah Bujang Dari Perapektif Aakeologi dan Pelancongan, Bangi: ATMA UKM,2008,hlm.109-130. 

Mohd Supian bin Sabtu,"Arkeologi sebagai sumber sejarah: Penyelidikan dan gali cari Kota Linggiu", dalam Sivachandralinggam Sundara Raja (et al.), Sejarah masih releven,Shah Alam: Karisma publication, 2008, hlm.345-369. 
 
2007

Mohd Supian bin Sabtu, "Arkeologi dan Pengebumian: Tinjauan Terhadap Tapak Peninggalan Prasejarah di Kelantan" Dalam Abdullah Zakaria Ghazali dan Zahir Ahmad (ed.), Kelantan Dahulu dan Sekarang, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 2007, hlm. 1-29. 
 
2006

Mohd Supian bin Sabtu,"Data Arkeologi dan Sumbangannya Sebagai Data Sejarah: Satu Tinjauan Terhadap Kronologi Zaman", Dalam Danny Wong Tze-Ken(et al.), Sejarah Sumber dan Pendekatan, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006, hlm.23-50 
 
2004

Mohd Supian bin Sabtu.2004. Tanah Melayu Dari Sudut Arkeologi: Antara Petempatan dan Persempadanan, hlm.30- 43. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia. 
 
Article In Academic Journals
 
2015

Mohd Supian bin Sabtu,2015.Data Terkini Jumpaan Numismatik Kesultanan Melayu Selangor. Jurnal Arkeologi Malaysia Bil.28:54-63. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2014

Mohd Supian Sabtu. Data Pengebumian: Tinjauan Berdasarkan Tapak Terpilih di Negeri Perak. Dlm. Sejarah dan Kesarjanaan. Suffian Mansor, Sivachandralingam, Arbaiyah & Ahmad Kamal (ed.). hlm. 137-154.Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian Sabtu. Sumbangan Artifak dan Fitur Terhadap Perkembangan Arkeologi Kesenian di Tanah Melayu. Jurnal Arkeologi Malaysia, 27, 2014. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2013

Mohd Supian Sabtu.2013.Interprestasi Numismatik Kesultanan Melayu Kelantan. Jurnal Warisan Kelantan Bil.xxxii:17-29. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian bin Sabtu.2013.Bangsa Melayu Dalam Konteks Arkeologi dan Sejarah Awal.Jurnal Arkeologi Malaysia, bil 26:1-36. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2012

Mohd Supian bin Sabtu,2012.Acuan mata wang tampang: Data berasaskan koleksi terpilih muzium di Malaysia. Jurnal Arkeologi Malaysia, Bil.25:64-74. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu, Perkembangan Numismatik Berbentuk Binatang di Tanah Melayu dalam Arbai yah Mohd Nor (et al)., Persada Jauhari, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2012, hlm. 243-256. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu, Numismatik Terpilih Kesultanan di Semenanjung Tanah Melayu , dalam Zulkanain Abdul Rahman (et al)., Dastar Pendeta, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2012, hlm. 327-338. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu, Sejarah Awal Penyelidikan Arkeologi Di Lembah Bujang, 1840-1937 dalam Abdullah Zakaria Ghazali dan Mardiana Nordin, Kedah Warisan dan Sejarah, Selangor: Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, 2012, hlm.43-56. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu, Indian Influence and Adaptation in the Bujang Valley: A Discussion of the Temple (Candi) Structure , in Loh Wei Leng (ed.), Proceedings of the Penang and Indian Ocean Conference, 2012, pg. 32-38. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Mohd Supian bin Sabtu.2011.Kaedah Penyelidikan Arkeologi.Jurnal PURBA, Bil.30:hlm.21-34. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu.2011.Numismatik Kesultanan Melayu: Perkembangan Gaya Tulisan dan Penggunaan Gelaran. Jurnal Arkeologi Malaysia, Bil.24:hlm.67-80. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Mohd Supian bin Sabtu, Pembentukan Budaya Tinggi Di Semenanjung Malaysia: Tinjauan Berdasarkan Data Arkeologi, PURBA, Bil. 29, 2010, hlm.1-16. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Mohd Supian bin Sabtu,"Jumpaan mata wang di Perlis berdasarkan temuan tidak sengaja, survei dan gali cari arkeologi", Jurnal Arkeologi Malaysia,Bil.22, 2009, hlm.121-133. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian bin Sabtu, "Daerah Klang: Perspektif berdasarkan kajian arkeologi", PURBA, Bil. 28, 2009, hlm. 1-21. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2008

MOHD SUPIAN BIN SABTU,"PERAHU SAGOR DI DAERAH BALING, KEDAH: DATA BERTERASKAN KEPADA JUMPAAN TIDAK SENGAJA DAN GALI CARI ARKEOLOGI", JURNAL ARKEOLOGI MALAYSIA,BIL.21,2008,HLM.66-83. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian bin Sabtu,2008 Gali cari Arkeologi Percubaan Di Tapak Pangkalan Bukit, Kampung Lubuk Pungkur, Kahang Johor, PURBA, Bil.27, hlm.14-36. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2007

Mohd Supian bin Sabtu,"Arkeologi dan Tembikar Tanah:Seni Bentuk Kendi dan Tempayan Zaman Awal di Malaysia", Rampak Serantau, Bil.14, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007, hlm.1-20. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu,2007,Arkeologi Di Selangor: Peranan Sungai Langat Dalam Konteks Kronologi Zaman,PURBA,Jurnal Persatuan Muzium Malaysia,Bil.26:1- 29. 
 
2006

Mohd Supian b. Sabtu, 2006, Mata Wang, Numismatik dan Arkeologi: Satu Kesinambungan Budaya, PURBA, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bil.25:1-37. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu, 2006,Survei Megalitik Di Melaka: Tumpuan Terhadap Bentuk dan Susunan Pada Tapak Terpilih Di Taboh Naning dan Alor Gajah,Jurnal Arkeologi Malaysia,Bil.19:89-119. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2005

Mohd Supian b. Sabtu,2005,Arkeologi dan Kesenian: Dalam Konteks Artifak dan Feature Di Semenanjung Malaysia,Malaysia Dari Segi Sejarah, Persatuan Sejarah Malaysia, Bil.33:109-131. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2004

Mohd Supian bin Sabtu,2004, Kronologi Pencapaian Silam Lembah Bujang: Potensi Ke Arah Arkeo-Pelancongan, PURBA,Jurnal Persatuan Muzium Malaysia,Bil.23,:1-18. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian bin Sabtu,2004,Penjenisan Duit Tampang: Satu Tinjauan Berasaskan Kepada Koleksi Muzium Sultan Alam Shah, Selangor Darul Ehsan, SERI ALAM, Lembaga Muzium Selangor, Bil.8:54-75. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2003

MOHD. SUPIAN SABTU ARKEOLOGI, KESENIAN DAN SEJARAH : SATU TINJAUAN TERHADAP BUDAYA MEGALITIK DI PENGKALAN KEMPAS PURBA 22 2003 
 
2002

Mohd Supian bin Sabtu,2002, Bentuk-bentuk Struktur Candi Di Lembah Bujang, PURBA,Jurnal Persatuan Muzium Malaysia,Bil.21:1-27. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian bin Sabtu,2002,Data Arkeologi Klasik Lembah Bujang: Satu Tinjauan Terhadap Peninggalan Relikuari dan Peripih,Sejarah, Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, No.10,99-123. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2001

Mohd Supian b Sabtu,2001, Seni Arca Zaman Klasik Lembah Bujang: Tinjauan Berdasarkan Ikonografi,PURBA,Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bil. 20:1-21. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
Proceeding
 
2013

Mohd Supian bin Sabtu.2013.Numismatik Kesultanan Melayu: Bukti Warisan Artifak Berunsur Melayu-Islam.Prosiding Persidangan Intelektual Kebangsaan Malaysia 2013,hlm.713-723. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2011

Mohd Supian bin Sabtu. 2011. Numismatik Kesultanan Melayu Terengganu: Tipologi Sebagai Asas Pemersatuan Ummah. Prosiding Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia V, (Dalam CD). (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2010

Mohd Supian b. Sabtu.2010. Numismatik Pengaruh Melayu- Islam Di Tanah Melayu: Data Terkini Kesultanan Melayu Melaka. Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia, Jilid 2, hlm. 61-72. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Mohd Supian b. Sabtu.2010.Mata Wang dan Penyelidikan Arkeologi Di Malaysia: Data berteraskan Jumpaan Di Perlis. Prosiding Seminar Penanda Arasan Penyelidikan Arkeologi Di UKM,hlm.273-285. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2009

Mohd Supian bin Sabtu, "Candi Lembah Bujang-Satu Penilaian, Dalam Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (Penyunting), Prosiding Seminar Pembangunan Warisan Kerajaan Melayu Lembah Bujang, 31 Mac-1 April 2009, Cinta Sayang Golf and Resort, Sungai Perani, Kedah, hlm. 157-164. 
 
2007

MOHD SUPIAN BIN SABTU,"NEGERI TERENGGANU DAN PENINGGALAN ARKEOLOGI (MATERIAL BUDAYA AWAL)", PROSIDING SEMINAR WARISAN NEGERI TERENGGANU 2007, TERENGGANU:PENERBIT UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA,2007, HLM.1-24. 
 
Others
 
2007

Mohd Supian bin Sabtu. 2007. Prasasti Bukti Nilai Ekonomi Bahasa Melayu,Dewan Bahasa, Ogos, hlm. 46-48. 
 
2000

Mohd Supian bin Sabtu. 2000. Posisi Mudra Pada Sesebuah Arca Buddha,Berita Jabatan Muzium dan Antikuiti, Vol.2, Bil.1, hlm. 24-25. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Kajian Arkeologi Di Delta Sungai Sarawak, Principal Investigator(PI), 07/05/2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), 06/11/2015

Penulisan Buku Empayar Melaka, -, 2008-2009, Kerajaan Negeri Melaka, National

Adapting in Malaysian Language the Books Translated in Indonesian., translater, 2008-2010, EFEO (Ecole Francaise dExtreme Orient), International

Penulisan sejarah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur., Coordinator, 2008-2009, Persatuan Sejarah Malaysia WP

Penulisan masyarakat dan kelompok etnik di Malaysia, -, 2008-2009, UPSI

Analisis kandungan logam mata wang kesultanan melayu, -, 2007-2008, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), University

MATA WANG KESULTANAN MELAYU MELAKA, JOHOR DAN KEDAH DAN PENGESAHAN MATERIAL., Principal Investigator(PI), 01/06/2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), 31/08/2008

Survei tapak megalitik di Taboh Naning, Melaka, Co-Researcher, 2005, Jabatan Muzium dan Antikuiti, National

Galicari arkeologi tapak kg.Pangkalan Bukit, Johor, Co-Researcher, 2005, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, National

Gali cari Arkeologi Di Tapak Empangan Linggiu, Johor, Technical Advisor, 2005, Jabatan Muzium dan Jabatan Warisan Negara, National

Gali cari arkeologi tapak megalitik Taboh Naning, Melaka, Co-Researcher, 2005, Jabatan Muzium dan Antikuiti, National

Survei tapak kota purba Linggiu, Johor, Co-Researcher, 2004, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Kebudayaan, National

Galicari Arkeologi Telaga Lapan, Jugra, Selangor, Technical Advisor, 2003, Muzium Alam Shah, Selangor

Peristilahan Arkeologi Zaman Klasik Lembah Bujang, -, 2001, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), University

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Penilai Manuskrip, Consultant, 2015-2015, UMS

Pelantikan sebagai Penilai Manuskrip Prasejarah dan Protosejarah., Consultant, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

Calon PhD., Penilai, 2015-2015, Jabatan Sejarah.

Pembentangan Judul MA., Penyelia., 2015-2015, Jabatan Sejarah.

Tanjung Simpang Mengayau Wreck: Bronze Gongs and Ornament., Penilai, 2015-2015, Universiti Malaysia Sabah

Calon Doktor Falsafah., Penilai, 2015-2015, Jabatan Sejarah.

Penyelidikan Terkini Nisan Aceh Di Selangor., Consultant, 2015-2015, Muzium Sultan Alam Shah.

Peningkatan Mutu Program Penerbitan Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Untuk Kegunaan Mulai 2017., Chairman, 2015-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka

Research on Heat Sink Capability of Inland Water for Thermal Power Plants in Peninsular Malaysia., Consultant, 2015-2016, Tenaga National Berhad.

Penilai Manuskrip, 2015-2015, UMS

Lantikan Sebagai Pewasit Manuskrip., Consultant, 2015-2015, UMS

Penyedia Pemetaan Bidang Arkeologi., 2014-2014, DBP

Panel Pakar bidang Arkeologi., 2013-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

Penilai Untuk Koleksi Muzium Seni Asia, UM., Consultant, 2013-2013, Muzium Seni Asia

Tenaga Pakar Bagi Kerja-kerja Ekaskavasi Arkeologi Jugra, Kuala Langat., Consultant, 2013-2012, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor

Panel Pakar Bidang Arkeologi., Consultant, 2013-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

Panel Pakar Bidang Arkeologi, Committee Member, 2013-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN ARKEOLOGI NEGERI SELANGOR, Consultant, 2012-2012, PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR

JAWATANKUASA PAKAR PENDAFTARAN TAPAK-TAPAK ARKEOLOGI, Consultant, 2012-2013, JABATAN WARISAN NEGARA

PENULISAN BUKU SEJARAH EMPAYAR JOHOR, Consultant, 2011-2011, YAYASAN WARISAN JOHOR

SURVEI TAPAK ARKEOLOGI LEMBAH BERNAM DAN KERLING, ULU SELANGOR, Consultant, 2011-2011, PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR

KONVENSYEN IDENTITI NEGERI SELANGOR 2011, Consultant, 2011-2011, PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR

Mengenalpasti Keaslian Artifak Mata Wang., Consultant, 2010-2010, Muzium Kota Tinggi, Johor.

Ahli Jawatankuasa Pakar Pendaftaran Warisan (Arkeologi)- Jabatan Warisan Negara., 2010-2011, Jabatan Warisan Negara

Tarikh dan Tahun Yang Tepat Penubuhan Melaka, Committee Member, 2009-2009, Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia

Penilaian 13 jenis stoneware Khemer, Resource Person, 2008-2008, Muzium Seni Asia

Pengesahan arca Skanda yang ditemui di Sungai Larut, Consultant, 2008-2008, Jabatan Muzium Malaysia

Manuskrip sejarah dan tamadun Islam di Asia Tenggara, 2008-2008, Karisma Publication

Ensaiklopedia sejarah dan kebudayaan dunia Melayu, Committee Member, 2007-2011, Dewan Bahasa dan Pustaka

Penyelidikan arkeologi Lembah Bujang, Committee Member, 2006-2006, Jabatan Warisan Negara

Daftar warisan kebangsaan tapak-tapak arkeologi, Committee Member, 2006-2006, Jabatan Warisan Negara

Kajian pengesahan fakta sejarah-persempadanan negeri-negeri di tanah melayu, Committee Member, 2005-2005, Arkib Negara Malaysia

Dam break study for perak river hydro scheme socio economic and environmental impact study, Committee Member, 2005-2005, TNB

Penulisan sejarah awal negeri Selangor., Committee Member, 2004-2005, Persatuan sejarah Malaysia Selangor.

Siri teks referens SPM, Consultant, 2004-2004, Pearson (Longman)

Jawatankuasa Pemantap dan Pengolah Buku Teks Tingkatan 4 ((KBSM), Committee Member, 2002-2002, Dewan Bahasa dan Pustaka

Jawatankuasa kawalan mutu buku teks tingkatan 1 (KBSM), Committee Member, 2002-2002, Dewan Bahawa dan Pustaka

Jawatankuasa penyusunan Istilah Arkeologi Malaysia, Brunai dan Indonesia (MABIM), Committee Member, 2002-2005, DBP

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).

ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG PERKHIDMATAN AWAM, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PELANCONGAN MALAYSIA, 1998, (NATIONAL)

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Jabatan Muzium dan Antikuiti, 1998, (DEPARTMENT)

Panel Pakar Bidang Arkeologi., Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013, (GOVERNMENT)

Penyedia Pemetaan Bidang Arkeologi., Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013, (INTERNATIONAL)

SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG, UNIVERSITI MALAYA, 2006, (UNIVERSITY)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, UM, 2002, (DEPARTMENT)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, UM, 2003, (DEPARTMENT)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, UM, 2004, (DEPARTMENT)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang, UM, 2005, (DEPARTMENT)

Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2011, Universiti Malaya, 2011, (PTJ)

Staf Akademik Paling Berdedikasi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 2014, (PTJ)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Invited Speaker

Mata Wang dan Penyelidikan Arkeologi Di Malaysia: Data Berteraskan Jumpaan Di Perlis, Seminar Penanda Arasan Penyelidikan Arkeologi Di UKM, 01 Jul 2010, ATMA, UKM, (National)

Penggunanan Matawang Perdagangan Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka., Seminar Melaka Sebagai Pelabuhan Maritim Antarabanghsa, 13 Apr 2015 to 13 Apr 2015, IKSEP, (National)

Tapak Bersejarah Lembah Bujang: Antara Pembangunan dan Penguatkuasaan., Seminar Bulanan Pusat Asasi Sains., 13 Feb 2015 to 13 Feb 2015, Pusat Asasi Sains., (University)

Pengenalan Kajian Arkeologi dan Saintifik di Selangor., Bengkel Menetapkan Garis Panduan Penyelidikan Saintifik Terhadap Penemuan Kajian Sumber-sumber Budaya dan Warisan., 17 Feb 2011 to 18 Feb 2011, Muzium Negeri Selangor, (National)

Kedah Sebagai Kerajaan Awal Di Semenanjung Malaysia Sebelum Abad Ke-15 M., Polimik Sejarah Malaysia Sesi Ke-23: Penempatan dan Kerajaan Awal Malaysia Sebelum 1400 M., 19 Apr 2011, Arkib Negara Malaysia, (National)

Kajian Arkeologi dan Sejarah Awal Negeri Sembilan: Dapatan Berdasarkan Data Megalitik, Polimik Sejarah Malaysia Sesi Ke-36. Sejarah Awal Negeri Sembilan., 27 Aug 2015 to 27 Aug 2015, Arkib Negara Malaysia, (National)

Sejarah Awal Negeri Perlis: Dapatan Berdasarkan Data Arkeologi dan Numismatik, Majlis Polimik Sejarah Malaysia sesi Ke-37. Sejarah Awal Perlis., 28 Oct 2015 to 28 Oct 2015, Arki8b Negara Malaysia., (National)

Bicara Kemerdekaan: Sejarah...Kita...Masa Depan., Program Bicara Kemerdekaan, 29 Sep 2009, Fakulti Senibina, Perancancangan dan Ukur.
 
Presenter

Numismatik Pengaruh Melayu-Islam Di Tanah Melayu: Data Terkini Kesultanan Melayu Melaka, Persidangan Antarabangsa Islam Dalam Masyarakat Malaysia, 01 Jul 2010, Jabatan Sejarah, UM, (International)

Arkeologi: Tinjauan Berdasarkan Kajian Numismatik, Bengkel Pascasiswazah 2008, 01 Nov 2008 to 01 Nov 2008, Jabatan Sejarah, (Others)

NEGERI TERENGGANU DAN PENINGGALAN ARKEOLOGI (MATERIAL BUDAYA AWAL), SEMINAR WARISAN NEGERI TERENGGANU, 01 Oct 2007

Daerah Klang: Perspektif Berdasarkan Kajian Arkeologi, Seminar Sejarah Daerah Klang 2007, 03 Nov 2007, Persatuan Sejarah Malaysia Cewangan Selangor, (National)

Numismatik terpilih Kesultanan di Semenanjung Tanah Melayu, Seminar Etnomatematik Asia Tenggara 2008, 03 Nov 2008 to 04 Nov 2008, UPM, (Others)

Masyarakat Di Melaka: Data Awalan Berdasarkan Ekskavasi Terkini Megalitik Di Taboh Naning., Seminar Masyarakat Melayu Melaka Meniti Zaman, 03 Oct 2005, KEKkWA, Melaka

Struktur fitur Lembah Bujang: Data Berdasarkan gali cari arkeologi di tapak 8a dan 8b, Seminar Bulanan Jabatan Sejarah, 04 Apr 2008 to 04 Apr 2008, Jabatan Sejarah, (Others)

Kendi dan Tempayan: Tinjauan Bentuk dan Fungsi Berdasarkan Data Arkeologi, Seminar Kendi dan Tempayan: Antara Hidup dan Mati., 05 Jun 2006, Muzium Sultan Alam Shah

Arkeologi Sebagai Sumber Sejarah: Penyelidikan dan Gali cari Kota Linggiu, Seminar Pascasiswazah 2007, 07 Jul 2007, Jabatan Sejarah

Metodologi Penyelidikan Arkeologi, Forum Sehari Metodologi Penyelidikan, 08 Mar 2010 to 08 Mar 2010, Muzium Sultan Alam Shah, (National)

Mata wang Kesultanan Melayu Di Tanah Melayu: Warisan Artifak dan Budaya Berunsur Melayu-Islam., Seminar Antarabangsa Sharing Our Archaeological Heritage, 11 Nov 2007 to 15 Nov 2007, Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, (University)

Kepelbagaian peranan tembikar tanah: Tinjauan berdasarkan tapak terpilih di Semenanjung Malaysia, Seminar Tembikar Warisan Malaysia, 11 Oct 2008 to 11 Oct 2008, Muzium Seni Asia, (Others)

Struktur fitur Lembah Bujang: Data berdasarkan gali cari arkeologi tapak 8a dan 8b, Pertemuan ilmiah arkeologi Malaysia-Indonenesia, 12 Dec 2007 to 16 Dec 2007, Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia

Hubungan Sosiobudaya Malaysia-Indonesia: Kasus dari Perspekrif Arkeologi Islam., Persidangan 50 Tahun Merdeka: Hubungan Malaysia-Indonesia, 17 Jul 2007 to 18 Jul 2007, Jabatan Sejarah UM

Bentuk Mata Wang Kesultanan Di Tanah Melayu Abad Ke-15 Hingga Ke-19 M: Kajian Dari Perspektif Numismatik dan Arkeologi., Seminar Ijazah Tinggi Jabatan Sejarah, 19 Feb 2010, Jabatan Sejarah, (University)

MATA WANG KESULTANAN MELAYU SELANGOR: INTERPRETASI JUMPAAN TERKINI DI KAMPUNG LUBUK JAYA KUALA SELANGOR, Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu Selangor, 19 Jun 2012 to 20 Jun 2012, DBP dan Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor, (National)

Pembentukan Budaya Tinggi Di Semenanjung Malaysia: Tinjauan Berdasarkan Data Arkeologi, Seminar Kebangsaan Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Kokurikulum 2007, 20 Mar 2007 to 21 Mar 2007, SKET, UM

Hubungan Indochina-Semenanjung Tanah Melayu: Bukti berdasarkan data artifak dan arkeologi, Seminar antarabangsa Indochina-Dunia Melayu, 20 Oct 2009 to 21 Oct 2009, O\'EFEO dan UM, (International)

Kepentingan Batu Bersurat Dalam Konteks Arkeologi, Seminar Batu Bersurat, 21 Mar 2009 to 22 Mar 2009, Muzium Negeri Terengganu, (Others)

Kepentingan arkeologi dalam sejarah Malaysia: kajian kes di tapak pengebumian terpilih di negeri Perak, Bengkel Pascasiswazah 2009, 25 Jul 2009 to 25 Jul 2009, Jabatan Sejarah

Mata wang Kesultanan Melayu Johor: Kajian Tipologi dan Klasifikasi, Seminar Arkeologi Kebangsaan 2008, 26 Jul 2008 to 27 Jul 2008, USM, (National)

Candi Lembah Bujang-Satu Penilaian, Seminar Pembangunan warisan kerajaan melayu Lembah Bujang, 31 Mar 2009 to 01 Apr 2009, ATMA, UiTM dan Jabatan Warisan Negara
 
Others

-, Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2009, 23 Nov 2009 to 25 Nov 2009, Jabatan Sejarah dan Akademi Pengajian Melayu, UM, (International)

SUPERVISION

 
Role As Advisor At First Degree Level
(Academic Session), (No. of Candidates), (No. of Contact Hours Per Year)

2001/2002, 10, 4

2002/2003, 10, 4

2003/2004, 11, 4

2004/2005, 9, 4

2009/2010, 5, 4
 
Post Graduate Level
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed

Masters Degree, Abdul Rahman Bin Ibrahim, 13 Mei 1969: Kesan Hubungan Kaum Di Malaysia., 2002/2003

Terminated

Masters Degree, Aisha Zaid Muttee Damnaj, History of Military Museum in Yamen, 2003/2004

Masters Degree, Diana Sulaiman, Conservation Methodoly on Texlile: Studies Cases on Islamic Museum Collections., 2004/2005

Masters Degree, Isabel, Iconology on Classical Periode of Southeast Asia, 2005/2006
 
First Degree/Diploma/Pre-Degree
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed

Latihan Ilmiah, 2002/2003, 10

Latihan Ilmiah, 2003/2004, 11

Latihan Ilmiah, 2004/2005, 5

Latihan Ilmiah, 2005/2006, 4

Latihan Ilmiah, 2009/2010, 5

Kertas Kajian, 2002/2003, 3

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Post Graduate

THE GOLDEN AGE OF SOUTHEAST ASIAN HISTORY, 3RD-15TH CENTURY, 2009/2010(1), 5, 9

MALAYSIAN HISTORY UNTIL TO 18TH CENTURY, 2009/2010(1), 16, 21

MALAYSIAN HISTORY UNTIL TO 18TH CENTURY, 2013/2014(1), 9, 21

THE GOLDEN AGE OF SOUTHEAST ASIAN HISTORY, 3RD-15TH CENTURY, 2013/2014(1), 3, 12

First Degree

HISTORY OF SOUTH EAST ASIA FROM THE 1ST CENTURY - 15TH CENTURY, 2009/2010(1), 135, 42

STUDIES IN ARCHEOLOGY I, 2009/2010(1), 19, 42

STUDIES ON ISLAMIC ARCHAEOLOGY IN MALAYSIA, 2009/2010(1), 27, 42

ARCHAEOLOGY OF EARLY SOUTHEAST ASIA, 2009/2010(2), 10, 42

AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF ART IN THE CLASSICAL PERIOD OF MALAYSIA AND INDONESIA, 2009/2010(2), 40, 42

HISTORY OF SOUTHEAST ASIA FROM THE 1ST CENTURY - 15TH CENTURY, 2013/2014(1), 78, 14

STUDIES ON ISLAMIC ARCHAEOLOGY IN MALAYSIA, 2013/2014(1), 55, 84

STUDIES IN ARCHEOLOGY I, 2013/2014(1), 34, 56

ACADEMIC PROJECT I, 2013/2014(1), 5, 16

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Penilaian Kertas Projek AUFB 5180, Project , 

Jurnal Arkeologi Malaysia, Article In Journal ,  (2010)

Jurnal Sejarah, Article In Journal ,  (2006-2009)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).

Ahli persatuan penduduk Perumahan Puncak Alam FASA II, (Community), 01-Jan-03 until 01-Jan-10

Jurulatih modul kenegaraan PLKN, (National), 16-Mar-04 until 22-May-04

Panel persediaan program khas PLKN, (National), 29-Jun-04 until 30-Jun-04

Ceramah Road Show Bulan Kemerdekaan di Kolej-kolej Kediaman Universiti malaya, (University), 12-Aug-08 until 14-Aug-08

Sidang Editor Jurnal Sejarah Jabatan 2012, (Ptj), 31-Dec-11 until 31-Dec-12

Ahli Jawatankuasa Audit Dalaman Kualiti Fakulti, (Ptj), 15-May-13 until 15-May-14

Ahli Jawankuasa Ijazah Dasar Jabatan Sejarah, (Department), 15-Mar-13 until 15-May-14

1. Sidang Pengarang, Jurnal Sejarah , (Department), 01-Jan-13 until 31-Dec-14

Ahli Jawatankuasa Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia, (Community), 15-Mar-13 until 15-Mar-15

Penceramah Sempena Bulan Kemerdekaan di SBPI Rawang, (Community), 10-Dec-14