CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS

Name
  Dr. Syed Mohammad Hilmi Bin Syed Abdul Rahman
Designation
  Lecturer
Department
  Department of Akidah and Islamic Thought
Faculty
  Academy of Islamic Studies
Tel. No. (Office)
  +603-79676103
Fax No.
  +603-79676142
E-mail Address
  smhilmi@um.edu.my
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9891-2010  
Address(Office)
  Department of Akidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).
Doctoral Degree (PhD), UNIVERSITY OF JORDAN, AMMAN, JORDAN (Akidah)
MUSUL, UNIVERSITY OF MALAYA (UM)
DIPLOMA PENDIDIKAN, UIAM, UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM)
BA (HONS), UNIVERSITY OF AL-AZHAR, CAIRO

PROFESSIONAL AFFILIATION/MEMBERSHIP
(Organisation), (Role), (Year), (Level).

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), Examiner, 2015-2015, (National)

THE WORLD ASSOCIATION FOR AL-AZHAR GRADUATES, Member, 2015-2015, (International)

MODUL DIALOG ISU-ISU SEMASA AGAMA, JAKIM, Academic Advisory Panel, 2015, (National)

Pembaca Doa Sempena Seminar Pendekatan Wasatiyyah Peringkat Universiti Malaya, Member, 2014-2014, (University)

Sidang Editor Jurnal AFKAR, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Editorial Review Board, 2014-2015, (University)

THE ESQ WAY 165, Members For Life, 2008, (International)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


EDITORIAL JURNAL AFKAR, AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM , Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 01-Sep-14 - 31-Dec-15

PENASIHAT SEMINAR PEMIKIRAN ISLAM IV, PERINGKAT ANTARABANGSA, International, 01-Aug-14 - 10-Dec-14

AHLI JAWATANKUASA KUALITI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, 05-Jun-14 - 30-Jun-15

SETIAUSAHA SEMINAR PEMIKIRAN ISLAM IV, PERINGKAT ANTARABANGSA, International, 03-Apr-14 - 31-Jul-14

AREAS OF EXPERTISE
(Area).

Islamic Theology

Islamic Thought

RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).
 
Chapter In Book
 
2007

Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman & Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2007. Beberapa Syarat Asas Dialog Antara Agama: Pemerhatian Ke atas Beberapa 'Ayat Kunci' al- Quran. Dlm, Wan Suhaimi Wan Abdullah & Mohd Fauzi Hamat(pnyt) Konsep Asas Islam Dan Hubungan Antara Agama, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 
 
Article In Academic Journals
 
2015

Dr Syed Mohammad Hilmi bin Syed Abdul Rahman & Dr Syed Abdul Hamid al-Mahdaly al-Ahdaly, Ishamat al-Imam al- Zamakhshary fi Tawzif al-Qadaya al-Lughawiyyah li al- Difa` `an `Aqidatihi al-I`tizaliyyah td al-Tafsir al- Qur'any. Jurnal Afkar Bi9l 15, Tahun 2014 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2014

Ali Ali Gobaili Saged, Zulkifli Mohd. Yusoff & Syed Mohammad Hilmi. 2014. Quran And Its Impact In The Treatment Of The Nervous System. Journal of Religion and Health. p. (ISI-Cited Publication)
 
2008

Faizuri Abd. Latif dan Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman.2008.KEFAHAMAN ILAHIYYAT DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME MENURUT PEMIKIRAN SHEIKH ZAINAL `ABIDIN AL-FATANI. Jurnal Usuluddin bil 28: 1-19 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Che Zarrina Saari & Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman. 2008. Hubungan Antara Kefahaman Terhadap Takdir Dengan Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin Bil. 27, Januari-Jun 2008. pp.1-24. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2007

Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240. (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)
 
2004

Pengajaran dan Iktibar Daripada Peristiwa Ashab al-Ukhdud Melalui Surah al-Buruj, 2004, Jurnal Al-Sirat, KIPSAS 
 
2002

Beriman Kepada Qada` dan Qadar, 2002. Jurnal al-Sirat, KIPSAS 
 
Proceeding
 
2008

Che Zarrina Sa'ari, Joni Tamkin Borhan, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, LIhanna Borhan, Noor Hasnoor Mohamad Nor, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman,Faizuri bin Abdul Latif,Muhammed Yusof, Hazman Hassan & Basri Hussin.2008. Elemen Satanisme Dalam Tren Kepengggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra-Disiplin dan Inter-Disiplin Dalam Penyelidikan.Prosiding Research In Islamic Studies UM ( 1),h. 692-711 
 
Others
 
2006

HUBUNGAN ANTARA KEFAHAMAN TERHADAP TAKDIR DENGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN. KERTAS KERJA DIBENTANGKAN DALAM SEMINAR TAMADUN ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN MODAL INSAN PROSIDING SEMINAR TAMADUN ISLAM TENTANG PEMBANGUNAN MODAL INSAN, 2006 JULAI 2006 

Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 18 dan 19 Januari 2006, Universiti Malaya. 
 
2004

Ceramah Sains Al-Quran Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Quranic Science In The Era Of Globalisation), 28 May 2004, Hotel Hyatt Regency, Kuantan. 

Kursus Pengukuran dan Penilaian Siri 1, 20-22 Oktober 2004, KIPSAS. 

Mesyuarat Perealisasian Item, 24-28 Oktober 2004, Swiss Garden Kuantan. 

Multaqa Al-Syabab dan Majlis Ramah Mesra bersama YAB menteri Besar Pahang (Persatuan Pelajar Timur Tengah Pahang), 16 Februari 2004, Hotel Seri Malaysia, Kuantan. 

Bengkel Pemerolehan Judul dan Kursus Penulisan Ilmiah (Anjuran Bersama Kolej Sigma dan Dewan Bahasa Pustaka), 24-26 September 2004, Hotel Vistana dan Kolej Sigma. 
 
2003

Kursus Kaedah Penyelidikan, Program Latihan Pendidikan Swasta, 18-19 April 2003, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. 

Kursus Kemahiran Berfikir, Program Latihan Pendidikan Swasta, 16-17 April 2003, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. 
 
2002

Seminar Konsep Dan Peranan Ulil-Amr Di Malaysia, 14-15 Oktober. 2002, Dewan Wisma Belia MPK, Kuantan. 

Seminar Serantau Pengajian Tinggi Islam Di Rantau Asean: Cabaran Dan Arah Masa Depan, 22-23 Sept. 2002 Kampus Utama Kolej Islam Yala, Selatan Thaildan. 

Semposium Dakwah Negeri Pahang, 27-28 Sept. 2002, Hotel Vistana, Kuantan. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Source), (Level).

Kecelaruan kebimbangan (Anxiety disorder/Al-Halu') Aplikasi model Psikoterapi Al-Makki (MPM) semasa Intervensi dan rehabilitasi, Co-Investigator, 2013-2015, Exploratory Research Grant Scheme (ERGS)

Ahli Penyelidik Bersama Peruntukan Penyelidikan Fundamental (PPF), Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (KBSM); Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengan Kebangsaan Agama (SMKA) di Semenenjung Malaysia 2006-2008., Co-Investigator, 2008, 

Khutbah Jumaat Masjid Negeri Di Malaysia: Kajian Terhadap Isu-Isu Akidah., Co-Investigator, 2008-2010, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), National

Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Di Malaysia, Co-Investigator, 2007-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia., Co-Investigator, 2006-2008, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), National

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).

Bengkel Pemurnian Modul Sijil Tinggi Akidah, Perbandingan Agama, Tasawuf dan Pemikiran Islam, Siri 4, Consultant, 2015-2015, JAKIM

Temubual Penyelidikan Peringkat Doktor Falsafah, Consultant, 2015-2015, Pelajar Doktor Falsafah

Bengkel Draf Asas Modul Intra & Interfaith Dialouge, Consultant, 2015-2015, JAKIM

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).
 
Presenter

Al-Mujadalah bi al-lati Hiya Ahsan min Manzur Qur'ani: Dirasah wa `Ard, Al-Mu'tamar al-Qur'ani al-Dawli al-Sanawi (Muqaddas 5), 05 May 2015 to 06 May 2015, Centre of Quranic Research, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)

Wasatiyyah Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah Dalam Perbahasan Af`al al-`Ibad, Seminar Pemikiran Islam IV Peringkat Antarabangsa, 09 Dec 2014 to 09 Dec 2014, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan Rabitah Antarabangsa Alumni al-Azhar Malaysia dengan kerjasama Institut Wasatiyyah Malaysia dan Jabatan Kemajuan islam Malaysia (JAKIM), (International)

Indeks Pencemaran Akidah (IPA): Suatu Tinjauan Awal, Seminar Pemikiran Islam IV Peringkat Antarabangsa, 10 Dec 2014 to 10 Dec 2014, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam dan Rabitah Antarabangsa Alumni al-Azhar Malaysia dengan kerjasama Institut Wasatiyyah Malaysia dan Jabatan Kemajuan islam Malaysia (JAKIM), (International)

al-Sifat Al-Khabariyyah `ind al-Imam al-Nasafi (w. 710) fi Tafsirihi, Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah Dalam Pemantapan Akidah Islamiah, 19 Aug 2015 to 20 Aug 2015, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam, (International)

Pemikiran Pembangunan Insan Abdul Karim al-Qusyairi: Kajian Terhadap Kitab al-Risalah al-Qusyairiyyah: SAtu Analisa Awal, Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha`irah dan Maturidiyyah Dalam Pemantapan Akidah Islamiah, 19 Aug 2015 to 20 Aug 2015, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Negara Brunei Darussalam, (International)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).

Ahli Jawatankuasa Kajian: Exit, Alumni dan Employer Survey (Ijazah Dasar & Tinggi) , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014, 9, (Others)

Penolong Ketua "Employer Survey" (Ijazah Dasar & Tinggi) , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014, 9, (Others)

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


Diploma (If Applicable)

ASAS AKIDAH II, 2014/2015(1), 64, 2

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).

Penilai Pembentangan "Candidature Defence" Pelajar Sarjana: Nurul Solihah binti Shuib, Tajuk: Model Pengurusan Stress al-Muhasibi Berasaskan Pengajaran Kitab Adab al-Nufus, Penilai Pembentangan "Candidature Defence" ,  (2014-2014)

Penilai Pembentangan "Candidature Defence" Pelajar Sarjana: Nor Shakirah binti Azizan (IGB110035) - Isqat al-Tadbir Dalam Kitab Jawi Tanwir al-Qulub fi Isqat Tadbir al-`Uyub oleh Shaykh `Uthman Shihab al-Din al-Funtiani., Candidature Defence ,  (2014-2014)

Penilai kepada artikel untuk diterbitkan dalam Jurnal Afkar, Article In Journal ,  (2014-2014)